Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Organització institucional / Comissions Legislatives / Articles del Reglament relatius a les Comissions Legislatives

Articles del Reglament relatius a les Comissions Legislatives

Estan constituïdes per un nombre de consellers i conselleres generals proporcional al nombre de membres que té cada grup parlamentari. La seva missió és la d’examinar en profunditat les propostes legislatives, per a la qual cosa poden demanar informació al respecte. En l’anàlisi de les propostes es porten a debat intern els continguts i esmenes presentades i s’estableix el text final que es trasllada al Ple per al debat general i votació. Les seves reunions són públiques, llevat que es tracti de reunions o compareixences de responsables polítics o tècnics en què es tractin temes que s’hagin d’aprovar en el Ple. Al llarg de la legislatura, la Junta de Presidents determina quina és la comissió a la qual es trasllada cada proposta legislativa, així com les diverses habilitacions genèriques atribuïdes a cada comissió.Reglament del Consell General

Capítol setè. De les Comissions

Article 38

Les Comissions del Consell General estaran formades pel nombre de Consellers Generals establert per la Sindicatura, d'acord amb la Junta de Presidents, proporcional al nombre de Consellers Generals de cada Grup Parlamentari. Els Consellers Generals seran designats pels Grups Parlamentaris.

 

Article 39

Els membres de les Comissions poden ésser substituïts per Consellers Generals del mateix Grup Parlamentari, prèvia comunicació pel seu President al Síndic General. Quan la substitució serà per una sola vegada és suficient la comunicació al President de la Comissió a l'inici de la reunió, i els substituts seran admesos com a membres de la Comissió.

 

Article 40

Les Comissions podran convocar els membres del Govern a les seves reunions. Els membres del Govern podran demanar l'assistència a les mateixes. En ambdós casos hi tindran veu, així com dret a obtenir una còpia de l'acta que reculli la seva compareixença.

 

Article 41

Les Comissions han d'elegir un President i un Vice-president. El Vice-president substituirà el President en cas d'absència, vacant o impossibilitat del president. Tots dos hauran d'ésser elegits en la primera reunió ordinària que celebri la Comissió, després d'haver-se produït la vacant.

 

Article 42

Les presidències de les Comissions seran distribuïdes per la Sindicatura d'acord amb la Junta de Presidents entre els Grups Parlamentaris de manera proporcional en funció del nombre de Consellers Generals de cadascun.

 

Article 43

Els membres de la Sindicatura no poden presidir cap Comissió, a excepció del Síndic General que és President de dret de totes elles.

 

Article 44

El President convoca les reunions de la Comissió a iniciativa pròpia, a petició de dos Grups Parlamentaris o de dues cinquenes parts dels seus membres, amb un ordre del dia. Les Comissions no poden reunir-se al mateix temps que el Ple. Per tractar temes relatius al procediment legislatiu sotmès al tràmit d'urgència les Comissions poden ésser convocades en els períodes entre sessions, sense que sigui necessari l’acord de la Comissió Permanent.

 

Article 45

Les Comissions intervenen en tots aquells temes, projectes o propostes que, segons el Reglament, els encarregui la Sindicatura, d'acord amb la Junta de Presidents. Han de realitzar el seu treball en el període màxim de tres mesos, excepte quan la Sindicatura els autoritzi a allargar aquest termini, atesa la singularitat de la tasca o el volum de l'activitat.

 

Article 46

Hi hauran vuit Comissions Legislatives permanents: 1) Justícia, Interior i Afers institucionals, 2) Política Exterior, 3) Economia (Agricultura, Indústria, Comerç i Turisme), 4) Finances i Pressupost, 5) Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, 6) Sanitat, 7) Afers Socials i Igualtat, 8) Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports.

Cada Comissió Legislativa permanent comptarà amb un mínim de cinc Consellers Generals. Cada Conseller General pot ésser membre de tres Comissions Legislatives permanents com a màxim.

 

Article 47

Les Comissions Legislatives permanents examinaran totes les propostes legislatives que els corresponguin per raó de la matèria i que els trameti la Sindicatura d'acord amb la Junta de Presidents. També examinaran totes aquelles propostes no legislatives, informacions o temes que per raó de la matèria els trameti el Síndic General.


Article 48

    1. El Consell General podrà crear en cada legislatura Comissions d'estudi o d'enquesta sobre qualsevol qüestió d'interès públic, a proposta de la Sindicatura, de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels consellers generals. El debat de la proposta de creació es farà d’acord amb allò establert per a les propostes d’acord. Els grups parlamentaris podran presentar-hi esmenes fins a 24 hores abans de l’hora fixada per a començar la sessió.

   2. Pel mateix procediment podran crear-se Comissions de Legislatura de caràcter legislatiu o de tipus especial.

   3. Tant la proposta com l’acord de creació de les comissions referides als dos apartats anteriors han de determinar com a mínim:

a) El tipus i la composició de la comissió que es crea.

b) L’objecte concret del treball que se li encarrega i la seva finalitat, i també les possibles directrius a les quals la comissió ha d’acomodar el seu treball. En qualsevol cas, l’objecte d’aquestes comissions no podrà versar sobre qüestions concretes que estiguin sotmeses a un procediment jurisdiccional.

c) Les normes específiques de funcionament i el règim general d’adopció d’acords, que en tot cas, han de respectar sempre els principis generals de funcionament de les comissions establerts per aquest reglament.

d) El caràcter secret o públic de la comissió en aplicació del què disposa l’article 53.2. Dit caràcter podrà ser modificat en el decurs dels treballs de la comissió.

e) La possibilitat d’incorporar-hi especialistes o tècnics perquè participin en els treballs i assisteixin a les reunions amb veu però sense vot.

f) El termini per a cloure els treballs de la comissió.

    4. Les comissions, a l’inici de les seves actuacions, han d’elaborar i aprovar un pla de treball i, si s’escau, el llistat de les compareixences previstes. Tanmateix, tant el pla de treball com el llistat de compareixences es podran modificar en la mesura que les noves necessitats sobrevingudes durant les seves actuacions així ho justifiquin.

    5. Les conclusions de les comissions quedaran reflectides en un dictamen que ha de ser publicat en el Butlletí del Consell General i debatut pel Consell General.

    6. Les conclusions aprovades pel Consell General han d'ésser comunicades al Govern, sens perjudici que el Síndic General, per acord de la Sindicatura, les pugui posar en coneixement del Ministeri Fiscal.

 

Article 49

Les Comissions, a través del Síndic General poden:

a) demanar al Govern i a qualsevol altra autoritat o funcionari públic la informació i documentació que considerin necessària per a la realització de llur tasca, que els haurà d'ésser facilitada, d’acord amb les previsions de l’article 5 del present Reglament.

b) requerir la presència davant seu dels membres del Govern, de les autoritats electes, dels funcionaris públics que en depenguin perquè informin d'aquelles qüestions que corresponen als temes que estan tractant d’acord amb l’article 47. Se n'exceptuen els membres del Poder Judicial i del Tribunal Constitucional.

c) D'acord amb la llei, podran reclamar també la presència de qualsevol ciutadà. No obstant, aquesta presència no podrà ser reclamada quan les persones estiguin sotmeses a un procediment jurisdiccional vinculat directament amb la qüestió objecte per la qual ha estat reclamada la seva presència o es tracti de persones privades de llibertat.

Les compareixences d’autoritats, funcionaris o altres persones, relatives a matèries declarades per llei secretes o confidencials, només es duran a terme davant la comissió si, prèviament, se n’ha declarat el caràcter secret de la mateixa.