Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Organització institucional / Sindicatura / Sindicatura

Sindicatura

La Sindicatura és l’òrgan rector de la Cambra. Està constituïda per la síndica general, per la subsíndica general i per dues secretàries de Sindicatura, que són, en l'actual legislatura, dues conselleres generals, i compta amb l’assessorament del secretari general. S’ocupa dels aspectes administratius i de l’organització parlamentària. Una de les seves principals missions és qualificar els escrits i documents de caràcter parlamentari que es presenten, declarar-ne l’admissibilitat i decidir-ne la tramitació que es correspongui.

Capítol tercer. Del Síndic General i de la Sindicatura

Secció primera. De les funcions del Síndic General i de la Sindicatura

Article 14

1. La Sindicatura, com a òrgan rector del Consell General, està integrada pel Síndic General, el Subsíndic General i dos Secretaris.

2. La Sindicatura és presidida, dirigida i coordinada pel Síndic General.

3. La Sindicatura pren els seus acords per majoria. En cas d'empat, el Síndic General té vot de qualitat.

4. Els càrrecs de Síndic General i de Subsíndic General són incompatibles amb qualsevol altre càrrec o funció pública.

 

Article 18

1. Es competència de la Sindicatura:

a) aplicar el Reglament; i suplir-lo en cas d'omissió, escoltada la Junta de Presidents;

b) adoptar les decisions necessàries per a la realització dels treballs parlamentaris;

c) executar el pressupost del Consell General;

d) d'acord amb el Reglament, qualificar els escrits i documents de caràcter parlamentari, declarar-ne l'admissibilitat i decidir-ne la tramitació;

e) totes les altres que li siguin encomanades per aquest Reglament.

2. Si un Conseller General discrepés d'una decisió de la Sindicatura corresponent a l'apartat d) pot sol·licitar per escrit la seva revisió davant la mateixa Sindicatura. La resolució aleshores, haurà d'ésser motivada i tindrà caràcter definitiu.

Article 19

La Sindicatura es reuneix a convocatòria del Síndic General. És assessorada pel Secretari General qui en redacta les actes i atén a l'execució dels seus acords, sota la direcció del Síndic General. El Secretari General és nomenat pel Síndic General, escoltada la Sindicatura, entre persones titulades en Dret.

Secció segona. De l'elecció del Síndic General i de la Sindicatura

Article 20

1. El Ple elegeix, entre els seus membres, el Síndic General i els altres membres de la Sindicatura en la sessió constitutiva. El seu mandat comprendrà tota la legislatura.

Article 22

Realitzades de manera ininterrompuda totes les votacions i escrutinis per cobrir els càrrecs de la Sindicatura, el Síndic General electe prestarà jurament o promesa d'acatament a la Constitució i a continuació ocuparà el seu lloc. Després prestaran jurament o promesa el Subsíndic General i els dos Secretaris, que ocuparan tot seguit el seu lloc. Finalment, després de prestar el jurament o promesa la resta de Consellers Generals presents, el Síndic General aixecarà la sessió constitutiva.

Article 23

Si durant la legislatura es produís la vacant del càrrec de Síndic General o de Secretari, es procedirà a una nova elecció d'acord amb el procediment de l'article 21. Si la vacant es produís en el càrrec de Subsíndic General, el Síndic General proposarà un candidat que haurà d'ésser elegit pel Ple.