Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Organització institucional / Junta de Presidents / Junta de presidents

Junta de presidents

En formen part els presidents de grup parlamentari i és presidida pel síndic general, assistit pel secretari de torn de la Sindicatura. Alhora, pot comptar amb la presència, potestativa, dels altres membres de la Sindicatura i d’un representant del Govern. La Junta de Presidents ordena el calendari de les sessions i aborda tant la preparació dels debats com la participació de la institució en actes internacionals, entre altres temes.


Reglament del Consell General

Capítol quart. Dels Grups Parlamentaris i de la Junta de Presidents

Secció segona. De la Junta de Presidents

Article 30

Els Presidents dels Grups Parlamentaris formen la Junta de Presidents, que és presidida pel Síndic General, assistit per un Secretari de la Sindicatura. El Secretari General aixeca acta de les sessions. Els Presidents dels Grups Parlamentaris poden ésser substituïts pel President suplent. Poden assistir-hi els altres membres de la Sindicatura i un representant del Govern, i a aquest efecte seran informats de les seves reunions. El Síndic General pot convocar-hi, si s'escau, els Presidents de les Comissions.

Article 31

La Junta de Presidents és convocada pel Síndic General a petició de dos Grups Parlamentaris o a iniciativa pròpia. La Junta de Presidents es reunirà, com a mínim, una vegada al mes durant els períodes de sessions.

Article 32

En cas de votació els vots es computaran pel sistema ponderat i, per tant, cada President de Grup Parlamentari tindrà tants vots com Consellers Generals integren el seu Grup Parlamentari.

Article 33

Sens perjudici de les altres atribucions que li atorga aquest Reglament, les funcions de la Junta de Presidents són:

a) establir els criteris per ordenar i facilitar els debats i les tasques del Consell General;

b) determinar la Comissió competent per a conèixer les iniciatives parlamentàries;

c) fixar el nombre de membres de cada Grup Parlamentari en les Comissions;

d) assignar els escons que corresponen a cada Grup Parlamentari en la Sala de Sessions.