Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Organització institucional / Grups parlamentaris / Articles del Reglament relatius als grups parlamentaris

Articles del Reglament relatius als grups parlamentaris

Els consellers i conselleres generals estan organitzats en grups parlamentaris, configurats a partir dels resultats en les eleccions de cada partit polític. Funcionen amb una normativa interna i han d’elegir un president, -i un president suplent-, el qual coordina l’estratègia del grup parlamentari.

 

Reglament del Consell General

Capítol quart. Dels Grups Parlamentaris i de la Junta de Presidents

Secció primera. Dels Grups Parlamentaris

Article 24

  1. Durant els primers cinc dies hàbils després de la constitució del Consell General, un mínim de tres Consellers Generals poden constituir un Grup Parlamentari, mitjançant una declaració signada pels seus membres amb indicació del nom del Grup Parlamentari, que serà traslladada al Síndic General. Esgotat aquest termini no és possible la creació de nous grups parlamentaris durant la legislatura.
  2. Cada Conseller General només pot formar part d'un Grup Parlamentari.
  3. Els Consellers Generals que en el termini establert en l’apartat 1 no hagin quedat integrats en cap Grup Parlamentari poden incorporar-se a un d'ells, prèvia acceptació del seu President, durant els sis primers dies de cada període de sessions, amb igualtat de drets i deures que els Consellers Generals que l'haguessin constituït.
  4. Els Consellers Generals que no es trobin incorporats a cap Grup Parlamentari són Consellers Generals no adscrits. Quan hi hagi més de dos Consellers Generals que no estiguessin incorporats a un Grup Parlamentari, tots els qui es trobin en la mateixa situació quedaran incorporats a un Grup Mixt. La participació del Grup Mixt en les activitats del Consell General és anàloga a la dels altres Grups Parlamentaris, sense prejudici de les especificitats que es recullen en la present secció.

  

Article 25

  1. El Consell General posarà a disposició dels Grups Parlamentaris els mitjans materials i recursos econòmics per a la realització de les seves funcions, per mitjà d’una subvenció fixa idèntica per a cadascun d’ells i d’una subvenció variable en funció del número de consellers generals de cada grup. L’import destinat a la subvenció fixa no podrà ser inferior al 50% del total de la subvenció destinada als grups parlamentaris.                                                                                                                      Els recursos econòmics transferits han de ser destinats exclusivament a finançar activitats i altres despeses relacionades amb l’exercici de funcions parlamentàries.
  2. Els grups parlamentaris han de portar una comptabilitat específica de la gestió de les assignacions rebudes del Consell General, la qual ha de ser lliurada a la Sindicatura, per ser tramesa al Tribunal de Comptes, abans de l'1 d'abril de l'any següent al del tancament de l'exercici, per la seva fiscalització.
  3. La Sindicatura, escoltada la Junta de Presidents, estableix les regles a les quals s’ha d’ajustar la comptabilitat dels grups parlamentaris amb relació a les assignacions rebudes del Consell General.
  4. Sense prejudici del que preveu l’apartat 2 del present article, al final de cada legislatura els grups parlamentaris han de presentar a la Sindicatura la liquidació dels comptes corresponent a les assignacions rebudes del Consell General. Aquesta presentació es realitzarà mitjançant una declaració responsable del president del grup parlamentari. La liquidació dels comptes serà publicada al Butlletí del Consell General, i tramesa al Tribunal de Comptes per la seva fiscalització.
  5. El Consell General posarà també a la disposició dels Consellers Generals no adscrits els mitjans materials i recursos econòmics per a la realització de les seves funcions parlamentàries de forma proporcional als recursos atribuïts als grups parlamentaris. Hauran de portar una comptabilitat especifica de la gestió de les assignacions rebudes, en els termes regulats en el present article.
  6. Els romanents que puguin existir de les assignacions rebudes pels grups parlamentaris i pels consellers generals no adscrits, un cop finalitzada la legislatura, han de ser retornats al Consell General.

 

Article 26

    1. Cada Grup Parlamentari remetrà a la Sindicatura, dins el termini indicat en l’apartat 1 de l’article 24, la llista dels Consellers Generals que l'integren i indicarà el nom del President i del President suplent, així com el seu reglament intern. El seu President comunicarà a la Sindicatura les altes i baixes que puguin produir-se en el Grup Parlamentari.

    2. Clos el termini indicat en l’apartat 1 de l’article 24 per la constitució voluntària de Grups Parlamentaris, i constatada l’existència d’un Grup Mixt, els seus membres disposaran d’un termini suplementari de deu dies a fi d’indicar per escrit al Síndic General el nom del President i del President suplent, així com el seu reglament intern, que haurà de respectar els principis de pluralitat i proporcionalitat.

Transcorregut aquest termini sense que el Grup Mixt hagi aprovat el seu reglament intern, la Sindicatura, escoltada la Junta de Presidents, dictarà les normes de funcionament d’aquest grup. Així mateix, i fins i tant no hagin determinat la Presidència i Presidència suplent del Grup Mixt, aquestes funcions de representació seran exercides de forma rotatòria per cada període de sessions. En qualsevol cas, el Grup Mixt podrà adoptar amb posterioritat les disposicions que consideri oportunes quan a la seva representació i organització.

    3. Els canvis en la composició del Grup Mixt comporten necessàriament el cessament en els càrrecs de President i President suplent, així com la fi de la vigència del reglament intern, i l’obligació de comunicar al Síndic General els eventuals canvis que s’hagin produït tant en la presidència com en el reglament intern d’acord amb la nova composició, en el termini de deu dies des de que s’hagi produït el canvi. Transcorregut aquest termini sense haver-se rebut la comunicació, seran d’aplicació les previsions recollides en l’apartat anterior.

    4. Mentre el Grup Mixt no procedeixi a la designació dels seus càrrecs representatius, els òrgans del Consell General dels què aquests formin part, en especial la Junta de Presidents, podran adoptar les decisions que resultin oportunes per garantir el funcionament normal del Consell General.

 

Article 27

Els Consellers Generals que accedeixin al seu càrrec després de la sessió constitutiva hauran d'incorporar-se a un Grup Parlamentari en els cinc dies posteriors al seu jurament o promesa, amb l'acceptació del seu President. En el cas que no es realitzi la incorporació, esdevindrà Conseller General no adscrit o, en el seu cas, quedarà incorporat al Grup Mixt.

 

Article 28

La separació d'un Conseller General d'un Grup Parlamentari comporta la pèrdua de la presència en les Comissions de què formava part.

 

Article 29

Si, com a conseqüència de les baixes produïdes, un Grup Parlamentari arriba a tenir dos o menys de dos Consellers Generals, el Grup Parlamentari quedarà automàticament dissolt i els seus integrants esdevindran Consellers Generals no adscrits o, en el seu cas, quedaran incorporats al Grup Mixt.