Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Organització institucional / Consellers i conselleres generals / Consellers i conselleres generals

Consellers i conselleres generals

El parlament andorrà compta amb 28 consellers i conselleres generals. Totes les persones de nacionalitat andorrana majors d’edat tenen el dret d’accedir en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics, d’acord amb l’article 25 de la Constitució, i per tant, de ser elegides com a membres del Consell General. Els consellers i conselleres generals són representants del poble andorrà, tenen la mateixa naturalesa representativa, són iguals en drets i deures i no estan sotmesos a mandat imperatiu de cap classe.

Reglament del Consell General

Capítol segon. Dels Consellers Generals

Article 3

La condició de Conseller General s'adquireix per elecció popular. La plenitud dels drets i deures de conseller general s'adquireix després d'haver presentat la credencial corresponent a la Secretaria del Consell General i d'haver prestat jurament o promesa d'acatament a la Constitució en la primera sessió a què assisteixi.

Article 4

1. Els Consellers Generals tenen el dret d'assistir a totes les sessions del Consell General i el dret d'emetre el vot en el Ple i en les comissions de què formin part. Poden fer ús de la paraula, segons les disposicions d'aquest Reglament, després d'haver-la demanat al Síndic General i d'haver-los estat concedida.

2. Els Consellers Generals tenen el dret i el deure de pertànyer a una comissió. Poden assistir, sense veu ni vot, a les sessions d'aquelles comissions de les quals no formen part.

Article 5

Per al compliment de l'activitat parlamentària, els Consellers Generals tenen el dret a que l'Administració Pública els faciliti les dades, informes o documents que obren en el seu poder. La sol·licitud es realitzarà a través del Síndic General.

Article 6

Els Consellers Generals tenen el deure d'assistir a totes les sessions del Ple i de les comissions en què estiguin integrats, i de complir les funcions i obligacions que els imposa aquest Reglament.

Article 7

Els Consellers Generals tenen l'obligació d'observar la cortesia deguda i de respectar les normes d'ordre i de disciplina establertes en aquest Reglament. El seu acompliment és garantit pel Síndic General, que cridarà a l'ordre al conseller general que no s'hi atengués. Tenen també l'obligació de guardar secret sobre les actuacions o resolucions que tinguin aquest caràcter, d'acord amb la Constitució i aquest Reglament.

Article 8

Els Consellers Generals no poden invocar o utilitzar la seva condició per a l'exercici d'activitats comercials, industrials o professionals.

Article 9

1. Els Consellers Generals rebran una remuneració que determinarà el Consell General a càrrec del Pressupost d'aquest.

2. El Conseller General que, sense justificació suficient o sense autorització de la Sindicatura, deixi d'assistir a tres sessions consecutives del Consell General o a cinc d'alternes durant un any natural podrà ésser privat del dret a percebre l'assignació econòmica corresponent a dos trimestres.

Article 10

1. Els Consellers Generals no poden ésser sotmesos a cap procediment judicial o disciplinari, ni se'ls pot exigir cap tipus de responsabilitat fora del Consell General pels vots i opinions emesos en l'exercici del càrrec.

2. En el cas de detenció o retenció, inculpació o processament d'un Conseller General, el Síndic General n'informarà immediatament al Consell General.

Article 11

Els Consellers Generals perdran la seva condició per les causes següents:

a) per extinció del mandat, en expirar el del Consell General, excepte els membres de la Comissió Permanent, que la mantindran fins que estigui constituït el nou Consell General.

b) per decisió ferma que anul.li la seva elecció o proclamació.

c) per defunció.

d) per incapacitat judicialment declarada.

e) per l'exercici d'un càrrec públic incompatible amb el de Conseller General.

f) per sentència ferma que l'inhabiliti per a l'exercici de càrrecs públics per un temps superior al del període de mandat que li resta.

g) per renúncia, expressada per escrit al Síndic General i ratificada personalment davant la Sindicatura.

Article 12

La condició de Conseller General queda suspesa:

a) per sentència ferma que l'inhabiliti per a l'exercici de càrrecs públics per un temps inferior al que li resta de mandat.

b) per haver estat processat o haver estat condemnat per sentència ferma a penes distintes a la d'inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics, quan el Consell General ho acordi per majoria de tres cinquenes parts, atesa la naturalesa de la pena o la gravetat dels fets.

c) quan el Ple del Consell General, així ho decideixi, d'acord amb les previsions del Capítol desè del present Reglament.

Article 13

En el cas que un Conseller General deixi vacant el seu escó per qualsevol de les causes de l'art. 11, aquesta vacant serà coberta d'acord amb la llei.