Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Composició actual / Grups parlamentaris / Grups parlamentaris

Grups parlamentaris

Els consellers i conselleres generals estan organitzats en grups parlamentaris, configurats a partir dels resultats en les eleccions de cada partit polític. Funcionen amb una normativa interna i han d’elegir un president, -i un president suplent-, el qual coordina l’estratègia del grup parlamentari.

 

Reglament del Consell General

Capítol quart. Dels Grups Parlamentaris i de la Junta de Presidents

Secció primera. Dels Grups Parlamentaris

Article 24

1. Durant els primers cinc dies hàbils després de la constitució del Consell General, un mínim de quatre Consellers Generals poden constituir un Grup Parlamentari, mitjançant una declaració signada pels seus membres amb indicació del nom del Grup Parlamentari, que serà traslladada al Síndic General.

2. El Consell General posarà a disposició dels Grups Parlamentaris els mitjans i recursos econòmics necessaris per a la realització de les seves funcions, en proporció al nombre de membres de cadascun d'ells.

3. Cada Conseller General només pot formar part d'un Grup Parlamentari.

Article 25

1. Els Consellers Generals que en el termini establert no hagin quedat integrats en cap Grup Parlamentari poden incorporar-se a un d'ells, prèvia acceptació del seu President, durant els sis primers dies de cada període de sessions, amb igualtat de drets i deures que els Consellers Generals que l'haguessin constituït.

2. Els Consellers Generals que no es trobin incorporats a cap Grup Parlamentari són Consellers Generals no adscrits. Quan hi hagi més de dos Consellers Generals que no estiguessin incorporats a un Grup Parlamentari, tots els qui es trobin en la mateixa situació quedaran incorporats a un Grup Mixt. La participació del Grup Mixt en les activitats del Consell General és anàloga a la dels altres Grups Parlamentaris.

Article 26

Cada Grup Parlamentari remetrà a la Sindicatura la llista dels Consellers Generals que l'integren i indicarà el nom del President i del President suplent, així com el seu reglament intern. El seu President comunicarà a la Sindicatura les altes i baixes que puguin produir-se en el Grup Parlamentari.

Article 27

Els Consellers Generals que accedeixin al seu càrrec després de la sessió constitutiva hauran d'incorporar-se a un Grup Parlamentari en els cinc dies posteriors al seu jurament o promesa, amb l'acceptació del seu President. En el cas que no es realitzi la incorporació, esdevindrà Conseller General no adscrit o, en el seu cas, quedarà incorporat al Grup Mixt.

Article 28

La separació d'un Conseller General d'un Grup Parlamentari comporta la pèrdua de la presència en les Comissions de què formava part.

Article 29

Si, com a conseqüència de les baixes produïdes, un Grup Parlamentari arriba a tenir dos o menys de dos Consellers Generals, el Grup Parlamentari quedarà automàticament dissolt i els seus integrants esdevindran Consellers Generals no adscrits o, en el seu cas, quedaran incorporats al Grup Mixt.