Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Resultat de les votacions de la sessió ordinària del Consell General de l'1 de desembre del 2022.

Resultat de les votacions de la sessió ordinària del Consell General de l'1 de desembre del 2022.

Consell General, 1 de desembre del 2022

El Consell General en la seva sessió ordinària d'aquest dijous primer de desembre ha tractat sis (6) punts en l’ordre del dia. El debat s’ha iniciat amb l’examen i votació del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la JustíciaLa iniciativa ha estat presentada davant del Ple per Joan Carles Camp, president suplent del Grup Parlamentari Terceravia + UL + I, nomenat ponent per la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals. Durant la seva intervenció, el conseller ha sol·licitat revisar i, si escau, corregir l’error detectat en l'article 166bis, punt 2 pels serveis jurídics de la casa. Al text s’hi ha presentat 53 esmenes a l’articulat: 14 esmenes del Grup Parlamentari Terceravia +UL + I, 24 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i 15 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata i Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos. La modificació de la Llei qualificada de la Justícia aporta nombroses accions per agilitzar els processos i la presa de decisions, i alhora dota de més recursos econòmics i humans i optimitza els recursos existents.

Acabats tots els punts de l’ordre del dia la Síndica General ha informat que els membres de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals han presentat una esmena tècnica amb la finalitat de llevar del text l’error de remissió detectat a la disposició final quarta, i en concret, corregir al seu apartat 4, la remissió feta a l’article 193 i fer-la a l’article 194 del Codi de procediment penal. L’esmena tècnica ha estat aprovada per l’assentiment de la Cambra. El Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia ha estat aprovat per majoria per 22 vots a favor (GPD, GPI, GPCC i GPS), cap vot en contra i 3 abstencions (GP Terceravia + UL + I).

El segon punt tractat ha estat presentat davant del Ple per la consellera del Grup Parlamentari Demòcrata, Sandra Codina, nomenada ponent per la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports. Al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/2008, del 15 de maig, d'exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals s’hi ha presentat 12 esmenes a l’articulat: 3 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata i 9 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. Les reserves d'esmena presentades al text pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata han estat totes desestimades. La votació de la disposició transitòria segona, a demanda del Grup parlamentari Socialdemòcrata, s’ha efectuat de manera separada resultant 17 vots a favor (GPD, GPI, GPCC i GP Terceravia + UL + I), 10 vots en contra GPS i cap abstenció. La resta del text de la llei ha estat aprovada per assentiment.

El següent punt tractat ha estat el relatiu al Projecte de llei reguladora de les professions titulades de la salut. El Projecte de llei ha estat presentat sota el procediment d’urgència i s’hi ha presentat una (1) reserva d’esmena per part del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. L’objecte de la Llei busca determinar els principis i les regles generals aplicables a l’exercici de les professions titulades de la salut en el marc d’un sistema sanitari global i integral; fixar les condicions i els procediments per a l’accés a l’exercici; regular dites funcions i procediments; i finalment establir les disposicions comunes aplicables als col·legis professionals en l’àmbit de les professions titulades de la salut. La votació de la disposició transitòria segona, de nou a demanda del Grup parlamentari Socialdemòcrata, s’ha efectuat de manera separada resultant 17 vots a favor (GPD, GPI, GPCC i GP Terceravia + UL + I), 10 vots en contra GPS i cap abstenció. La resta del text de la llei ha estat aprovada per assentiment.

El quart punt examinat i votat pel Ple ha estat el Projecte de llei de mesures de protecció, d'estímul del mercat i de governança en l'àmbit de l'habitatge. La consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, Núria Rossell, nomenada ponent per la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat, ha explicat a la Cambra que al Projecte de llei s'hi ha presentat 52 esmenes a l’articulat: 12 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 19 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata i 21 esmenes del Grup Parlamentari Terceravia + UL + I. La Llei conté trenta-un (31) articles, quatre (4) disposicions transitòries i dinou (19) disposicions finals. Tot i que l’extensió de la Llei no aconsella una estructura per capítols s’ha considerat necessari, per tal de fer més entenedora la política d’habitatge, introduir-n’hi tres (3) que articulen les mesures d’acord amb el pilar fonamental en el qual s’encabeixen, encara que es tracti, en diversos casos, de modificacions legislatives, que d’altra manera haurien de regular-se a través d’una disposició final. Pere López i Carles Sánchez, president i conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata respectivament, han presentat cinc (5) reserves d’esmena a la iniciativa. Totes elles han estat desestimades. 

La Llei de mesures de protecció, d'estímul del mercat i de governança en l'àmbit de l'habitatge conté trenta-un (31) articles, quatre (4) disposicions transitòries i dinou (19) disposicions finals. Tot i que l’extensió de la Llei no aconsella una estructura per capítols s’ha considerat necessari, per tal de fer més entenedora la política d’habitatge, introduir-n’hi tres (3) que articulen les mesures d’acord amb el pilar fonamental en el qual s’encabeixen, encara que es tracti, en diversos casos, de modificacions legislatives, que d’altra manera haurien de regular-se a través d’una disposició final.

La votació de la resta del text s’ha realitzat de manera separada en tres grups a demanda del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. El primer grup referent a l’Exposició de motius, Articles 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 i les Disposicions transitòria primera i final vuitena, ha estat aprovat per majoria per 17 vots a favor (GPD, GPI, GPCC), 10 vots en contra (GPS i GP Terceravia + UL + I) i cap abstenció. El segon grup relatiu al  Títol, Articles 2 i 5 i les Disposicions transitòria quarta i finals primera i setena, ha estat aprovat per majoria per 17 vots a favor (GPD, GPI, GPCC), 3 vots en contra (GP Terceravia + UL + I) i 7 abstencions (GPS). Per últim, el tercer grup corresponent a la resta d’articles i disposicions del text, ha estat aprovat per majoria per 24 vots a favor (GPD, GPI, GPCC i GPS), 3 en contra (GP Terceravia + UL + I) i cap abstenció.

Durant el Ple també s’ha aprovat per assentiment la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Croàcia per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i per prevenir l’evasió i l'elusió fiscals. Aquest és l’onzè CDI signat pel Principat. 

L’últim punt de l’ordre del dia ha estat el Projecte de llei de l'economia digital, l'emprenedoria i innovacióMaria Martisella, consellera del Grup Parlamentari Demòcrata, nomenada ponent per la Comissió Legislativa d’Economia, ha exposat que al text s’hi ha presentat 78 esmenes a l’articulat: 5 esmenes per part del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos; 54 esmenes de manera conjunta per part dels Grups Parlamentaris Demòcrata i Independent; i 19 esmenes per part del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. Les cinc (5) reserves d’esmena presentades per Judith Salazar, Roger Padreny i Carles Sánchez, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, han estat defensades en dues agrupacions: la primera agrupació relativa a les reserves d’esmena 1, 2, 3 i 5; i la segona relativa a la quarta reserva d’esmena. Totes les reserves d’esmena han estat desestimades per majoria. Acabades les intervencions de Govern i dels grups parlamentaris -i altrament, a demanda del Grup Parlamentari Socialdemòcrata-, s’ha procedit a la votació separada en tres (3) agrupacions de diversos articles resultant aprovat per majoria el Projecte de llei de l'economia digital, l'emprenedoria i innovació.

La Llei té com a objectiu l’establiment d’un règim per promoure la creació i l’ús d’incubadores, acceleradores i clústers; l’establiment d’una regulació específica per a la residència en espais comuns complementaris i el lloguer d’espais compartits de treball; l’establiment d’autoritzacions d’immigració per a nòmades digitals, de visats emprenedors i d’altres mesures en matèria d’immigració per afavorir l’economia digital, l’emprenedoria i la innovació; l’establiment de mesures en matèria laboral per afavorir l’economia digital, l’emprenedoria i la innovació; l’establiment de mesures per afavorir el finançament i la inversió en iniciatives empresarials vinculades a l’economia digital, l’emprenedoria i la innovació. Específicament, s’estableixen la regulació sobre les societats mercantils o startups, mesures fiscals i de promoció del finançament per fomentar la creació de startups i les seves activitats i la regulació dels serveis de finançament participatiu per a empreses. També pretén l’establiment d’un règim d’entorn controlat de proves; l’establiment d’un règim per promoure la creació i l’ús de laboratoris d’innovació oberta; l’establiment d’un règim d’accés obert a documents, informació o dades; i l’establiment de la passarel·la d’intercanvi de dades i documents del Principat d’Andorra.

 


Galeria d'imatges