Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / Projecte de llei de mesures de protecció, d'estímul del mercat i de governança en l'àmbit de l'habitatge

Projecte de llei de mesures de protecció, d'estímul del mercat i de governança en l'àmbit de l'habitatge

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 1 de desembre del 2022.

Procediment d’urgència

28/09/2022
10/10/2022, a les 13:30
  • 19/10/2022, a les 13.30 h: a demanda dels Srs. Ferran Costa, president del Grup Parlamentari Independent i Carles Sánchez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
  • 28/10/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Bernadeta Coma, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
  • 31/10/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Bernadeta Coma, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.

 

  • 12 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
  • 19 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata.
  • 21 esmenes del Grup Parlamentari Terceravia + UL + I.

 

Comissió Legislativa d'Afers Socials i Igualtat

Reserva d’esmena 1

Esmena 4                            De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (2)

Es modifica l’Article 1. Actualització excepcional de les rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge durant l’any 2023 del projecte de llei amb el text següent:

“Article 1. Actualització excepcional de les rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge durant l’any 2023

Durant l’any 2023, l’actualització de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent, si està pactada en el contracte, ha de practicar-se d’acord amb l’índex de revaloració dels salaris que aprovi el Govern per a l’any 2023, prenent com a base la renda que es paga en el moment que neix el dret a la revisió.

L’actualització efectiva de la renda permesa és d’un màxim del 25% de l’índex de revaloració dels salaris.

Motivació:

Es considera que la recuperació de poder adquisitiu passa per eixamplar el diferencial entre els salaris i les rendes de lloguer d’habitatge residencial.

 

Reserva d’esmena 2

Esmena 6                                      D’addició

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (3)

S’afegeix un nou article 2 al projecte de llei amb el text següent:

“Article 2. Actualització excepcional de les rendes dels contractes d’arrendament de locals comercials durant l’any 2023

Durant l’any 2023, l’actualització de la renda dels contractes d’arrendament de locals comercials, si està pactada en el contracte, ha de practicar-se d’acord amb l’índex de revaloració dels salaris que aprovi el Govern per a l’any 2023, prenent com a base la renda que es paga en el moment que neix el dret a la revisió. L’actualització efectiva de la renda permesa és d’un màxim del 25% de l’índex de revaloració dels salaris.

Motivació:

Es considera que la renda de lloguer de locals comercials ha d’acollir-se a la mateixa mesura que la d’habitatge residencial per a aquest 2023.

 

Reserva d’esmena 3

Esmena 28                                    D’addició

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (8)

Es proposa l’addició d’un Article xx. Increment de les pensions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social d’un import brut inferior al salari mínim interprofessional amb el text següent:

“Article xx. Increment de les pensions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social d’un import brut inferior al salari mínim interprofessional

1. L’1 de gener del 2023, les pensions de la seguretat social s’incrementen d’acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC) si a la data del 31 de desembre del 2022 l’import mensual percebut per totes les pensions és inferior al salari mínim interprofessional, la persona beneficiària resideix a Andorra i compleix els requisits següents:

a) Per a la pensió de jubilació, la persona beneficiària ha d’acreditar un període mínim de cotització de 25 anys a la branca de jubilació.

b) Per a la pensió de viduïtat, s’ha de justificar un període mínim de cotització de la persona assegurada difunta de 25 anys a la branca de jubilació.

c) Per a la pensió d’invalidesa derivada d’accident no laboral o malaltia comuna, o per a la pensió d’invalidesa derivada d’accident laboral o malaltia professional, la persona beneficiària ha d’acreditar un període mínim de cotització de 25 anys a la branca general.

2. S’assimilen als períodes cotitzats els períodes en què la persona beneficiària o la persona assegurada difunta hagin percebut una pensió d’invalidesa.

3. Aquest increment extraordinari té caràcter no contributiu i es manté mentre la persona assegurada continuï complint els requisits establerts”.

Motivació:

Es considera que la recuperació de poder adquisitiu reclama d’un augment de les pensions contributives més baixes.

 

Reserva d’esmena 4

Esmena 29                                    D’addició

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (9)

Es proposa l’addició d’un article xx. Increment de la pensió de solidaritat per a persones amb discapacitat i de la pensió de solidaritat per a la gent gran amb el text següent:

“Article xx. Increment de la pensió de solidaritat per a persones amb discapacitat i de la pensió de solidaritat per a la gent gran

1. L’1 de gener del 2023, s’incrementa d’acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC) la quantia de la pensió de solidaritat per a persones amb discapacitat i la de la pensió de solidaritat per a la gent gran, regulades respectivament als articles 25 i 26 de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, tal com modificats per la Llei 27/2017, del 30 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006 i la Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018, respectivament.

2. No obstant el que estableix l’apartat anterior, el conjunt d’ingressos que percebi la persona beneficiària de la pensió de solidaritat no pot superar el llindar econòmic de cohesió social, definit a la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris”.

 

Motivació:

Es considera que la recuperació de poder adquisitiu inclou l’augment de les pensions no contributives.

 

Reserva d’esmena 5

Esmena 50                                    D’addició

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (19)

Es proposa l’addició d’una Disposició final setzena. Augment del salari mínim interprofessional al projecte de llei amb el text següent:

Disposició final setzena. Augment del salari mínim interprofessional

S’encomana al Govern que l’augment del salari mínim interprofessional per a l’any 2023 es situï en el 60% del salari mitjà del tancament de l’any 2022”.

Motivació:

Es considera que l’augment del salari mínim pel proper any s’ha de situar en el marge real recomanat per la Carta Social Europea.

 

BCG 150/2022 de 29/11/22
Nuria Rossell Jordana
Informe de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat
PDF document icon but150-2022 informe ponència.pdf — PDF document, 407 kB (416,965 bytes)
PDF document icon but150-2022 informe comissió.pdf — PDF document, 316 kB (324,173 bytes)
01/12/2022
  • Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 1 de desembre del 2022. 

 

GPS
RE 1 Desestimada 7 vots a favor (GPS), 20 vots en contra (GPD, GPI, GPCC i GP Terceravia + UL + I) i cap abstenció.
RE 2 Desestimada 7 vots a favor (GPS), 20 vots en contra (GPD, GPI, GPCC i GP Terceravia + UL + I) i cap abstenció.
RE 3 Desestimada 7 vots a favor (GPS), 17 vots en contra (GPD, GPI, GPCC) i 3 abstencions (GP Terceravia + UL + I)  .
RE 4 Desestimada 11 vots a favor (GPS i GP Terceravia + UL + I), 15 vots en contra (GPD, GPI, GPCC) i cap abstenció
RE 5 Desestimada 7 vots a favor (GPS), 20 vots en contra (GPD, GPI, GPCC i GP Terceravia + UL + I) i cap abstenció.

 

Votació de la resta del text per grups

Primer grup

Exposició de motius, Articles 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 i les Disposicions transitòria primera i final vuitena Aprovat per majoria 17 vots a favor (GPD, GPI, GPCC), 10 vots en contra (GPS i GP Terceravia + UL + I) i cap abstenció.
Segon grup Títol, Articles 2 i 5 i les Disposicions transitòria quarta i finals primera i setena. Aprovat per majoria 17 vots a favor (GPD, GPI, GPCC), 3 vots en contra (GP Terceravia + UL + I) i 7 abstencions (GPS).
Tercer grup La resta d’articles i disposicions del text Aprovat per majoria 24 vots a favor (GPD, GPI, GPCC i GPS), 3 en contra (GP Terceravia + UL + I) i cap abstenció.