Ves al contingut. | Salta a la navegació

Lleis

 

Llei 11/2005, d'aplicació de l'Acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l'establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos PDF
Llei 15/2005, del 15 de desembre, de modificació de l'article 5.2 de l'estatut orgànic de l'STA PDF
Text refós del Codi de procediment penal (Decret legislatiu del 8-2-2006)

Llei 1/2006, del 9 de març, del pressupost per a l'exercici del 2006 PDF
Correcció d'errata del 12-5-2006 per la qual s'esmena l'error de transcripció constatat en la Llei 1/2006, del 9 de març, del pressupost per a l'exercici del 2006
Llei 2/2006, del 7 d'abril, de modificació puntual de la Llei de creació del Fons Andorrà de Garantia d'Automòbils i de la Llei del Codi de la circulació

Llei 4/2006, del 7 d'abril, de mesures urgents i puntuals de reforma del sistema de seguretat social

 

Llei 5/2006, del 19 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional
Llei 7/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries
Llei 8/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, de 29 de desembre del 2000
Llei 9/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei 4/2006, del 7 d'abril, de mesures urgents i puntuals de reforma del sistema de seguretat social
Llei 10/2006, del 27 d'octubre, de suspensió cautelar i temporal d'atorgament de tot tipus de contractes d'aprofitament compartit i per torn de béns immobles
Llei 11/2006, del 27 d'octubre, de modificació puntual de la Llei d'arrendaments de finques urbanes

Llei 12/2006, del 27 d'octubre, de modificació de la Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals

Llei 13/2006, del 27 d'octubre, de modificació de la Llei 18/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre la producció interna


Llei 14/2006, del 27 d'octubre, de modificació de la Llei 19/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre les activitats comercials
Llei 15/2006, del 27 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat, de 5 d'octubre de 1995
Text refós de la Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d’octubre de 1995, amb les seves modificacions successives (Decret legislatiu del 28-3-2007)
Llei 16/2006, del 27 d'octubre, del procediment executiu de l'ordre judicial de pagament
Correcció d'errata del 13-3-2007 per la qual s'esmena l'error de transcripció constatada en la Llei 16/2006, del 27 d'octubre, del procediment executiu de l'ordre judicial de pagament
Llei 17/2006, del 30 de novembre, qualificada de residències passives

Llei 18/2006, del 14 de desembre, per la qual s'estableix el dret a rebre una indemnització, per part de les persones que hagin desenvolupat l'hepatitis C, abans de l'any 1991, com a conseqüència d'haver rebut una transfusió sanguínia o bé per contagi en la seva activitat laboral a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell

Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries


Llei 2/2007, del 15 de març, del pressupost per a l'exercici del 2007

Llei 3/2007, del 22 de març, del Cos Penitenciari

Llei 4/2007, del 22 de març, qualificada penitenciària

Llei 6/2007, del 22 de març, qualificada de modificació de l'apartat 5 de l'article 9 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, de 4 de novembre de 1993


Text refós de la Llei qualificada de la nacionalitat, del 5 d’octubre de 1995, amb les seves modificacions successives (Decret legislatiu del 28-3-2007)

Llei 7/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de l'article 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, de 4 de novembre de 1993

 

 

PDF
Llei 8/2007, del 17 de maig, de regulació del Número d'Identificació Administrativa

Llei 9/2007, del 17 de maig, del cens

Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003 de modificació de l'article 7 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny

Llei 11/2007, del 17 de maig, de creació del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra
Llei 12/2007, del 17 de maig, de modificació de la Llei de l'Escola Andorrana

Llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA

PDF
Llei 14/2007, del 20 de setembre, de modificació de la Llei 10/2003 de les finances comunals, del 27 de juny
Llei 17/2007, del 18 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada

Llei 22/2007, del 22 de novembre, relativa a la societat concessionària Centre de Tractament de Residus d'Andorra, SA
Llei 23/2007, del 22 de novembre, per regularitzar provisionalment les quotes de participació transferides als comuns els anys 2006 i 2007 segons els imports liquidats en els pressupostos de l'Administració general dels exercicis 2005 i 2006, i de suplement de crèdit, per fer front als imports derivats de les regularitzacions provisionals dels exercicis esmentats

Llei 27/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada d'immigració, del 14 de maig del 2002

Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

Llei 29/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l'article 409 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal

Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris
Llei 31/2007, del 20 de desembre, d'acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l'exercici 2008, d'actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs

Correcció d'errata del 31-1-2008 per la qual s'esmena l'error de transcripció constatat en la Llei 31/2007, del 20 de desembre, d'acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l'exercici 2008, d'actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs

Llei 32/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l'article 33 de la Llei qualificada d'associacions, del 15 de desembre del 2000

Llei 1/2008, del 10 de gener, del pressupost per a l'exercici del 2008

PDF
Correcció d'errata PDF
Llei 2/2008, del 8 d'abril, d'inversions estrangeres al Principat d'Andorra

Llei 4/2008, del 15 de maig, de modificació de la Llei 20/2007, del 18 d'octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada
Llei 5/2008, del 15 de maig, d'acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d'obres públiques
Llei 6/2008, del 15 de maig, d'exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals
Text refós de la Llei qualificada d'immigració, de 14 de maig del 2002, amb les seves successives modificacions (Decret legislatiu del 25-6-2008)
Llei 9/2008, del 12 de juny, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, del 3 de setembre de 1993

Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d'inversió col·lectiva de dret andorrà
Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions
Llei 12/2008, del 12 de juny, d'ordenació de l'ensenyament superior

Llei 15/2008, del 3 d'octubre, qualificada de modificació de la llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del codi penal

Decret legislatiu del 17-12-2008 de publicació del text refós del Codi penal

Llei 16/2008, del 3 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de modificació del Codi de Procediment penal, del 10 de desembre del 1998
Decret legislatiu del 17-12-2008 de publicació del text refós del Codi de procediment penal

Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social
Llei 19/2008, del 3 d'octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
Llei 22/2008, del 30 d'octubre, de creació de la societat pública Andorra Desenvolupament i Inversió SA
Llei 23/2008, del 30 d'octubre, d'autorització de la creació de la Universitat de les Valls
Llei 24/2008, del 30 d'octubre, sobre el règim jurídic de les entitats financeres - no bancàries- de crèdit especialitzat
Llei 25/2008, del 20 de novembre, de modificació de la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal

Decret legislatiu del 7-1-2009 de publicació del text refós de l'articulat i de les disposicions transitòries de la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal, modificada per la Llei 25/2008, del 20 de novembre
Llei 26/2008, del 20 de novembre, de regulació dels apartaments moblats per a vacances i de les empreses que els exploten
Llei 27/2008, del 20 de novembre, d'impostos especials

Llei 28/2008, de l'11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000 PDF
Llei 29/2008, de l'11 de desembre, del cadastre PDF
Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica PDF
Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders PDF
Llei 33/2008, del 18 de desembre, qualificada de llibertat sindical PDF
Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball

PDF
Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals

PDF
Llei 36/2008, del 18 de desembre, de modificació de la Llei 2/2008, del 8 d'abril, d'inversions estrangeres al Principat d'Andorra

PDF
Llei 1/2009, del 23 de gener, de modificació de la Llei general de sanitat

Text refós de la Llei general de sanitat, del 20 de març del 1989, modificada per la Llei 1/2009, del 23 de gener
Llei 2/2009, del 23 de gener, del pressupost per a l'exercici del 2009

 

Nota: Aquesta llista no conté les lleis relatives a suplement de crèdit i a crèdit extraordinari.