Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Propostes d'acord i mocions / Proposta d'Acord sobre l’Estatut de l’artista

Proposta d'Acord sobre l’Estatut de l’artista

Aprovada per assentiment en la sessió ordinària del Consell General del 23 de gener del 2020
04/11/2019
BCG 72/2019 de 04/11/2019
25/11/2019, a les 17:30
  • 16/12/2019, a les 17.30: a demanda del Sr. Ferran Costa, president del Grup Parlamentari Liberal

 

Esmenes totalitat

BCG 95/2019 

A la Sindicatura

El sotasignat, Ferran Costa Marimon, en nom del Grup Parlamentari Liberal, d’acord amb el que disposa l’article 139 del Reglament del Consell General, presenta, en temps i forma, l’esmena següent a la Proposta d’Acord sobre l’Estatut de l’artista publicada al Butlletí del Consell General 72/2019 del 4 de novembre.

Text proposat:

Proposta d'acord

La Conferència General de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), reunida a Belgrad del 23 de setembre al 28 d’octubre de 1980, va aprovar la “Recomanació relativa a la condició de l’artista”, on es recull com a principi inspirador d’aquesta Resolució el fet que les arts, en la seva accepció més àmplia i completa, són part integrant de la vida, i que és del tot necessari i convenient que els governs contribueixin a crear i a mantenir no només un clima propici a la llibertat d’expressió artística, sinó també les condicions materials que facilitin la manifestació d’aquest talent creador.

Atès que la cultura no només té una dimensió individual i social que incideix en el desenvolupament de la persona i de les societats, sinó que també aporta una dimensió econòmica que contribueix a incrementar la riquesa d’un país. Així es fa evident que els poders públics han de contribuir a crear i mantenir no només un clima propici a la llibertat d’expressió 

artística, sinó també les condicions materials que facilitin la manifestació d’aquest talent creador.

Es tracta d’acompanyar l’artista en la seva creació. Que els artistes i creadors tinguin accés als mitjans necessaris per tenir els drets en matèria d’ocupació, de condicions de vida i de treball. S’han de donar les condicions perquè creadors, organitzacions professionals i sindicals participin en l’elaboració de les polítiques culturals i laborals, i a les escoles fomentar les mesures necessàries perquè es valori la creació artística.

Donat que compartim plenament el propòsit de la Recomanació relativa a la condició de l’artista i volem cercar solucions als problemes laborals i jurídics en cadascuna de les professions artístiques i culturals i dissenyar una estratègia d'actuació que permeti millorar la legislació vigent que regula el sector. Donat que tothom té dret a l’accés a la cultura i que els poders públics han de promoure-ho que aquest estatut es dugui a la pràctica és un assumpte que transcendeix el sector cultural i que afecta els drets i oportunitats de tota la ciutadania.

Vist que el Conveni sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals, fet a París el 20 d'octubre del 2005, és vigent al Principat d'Andorra des del 6 de maig del 2007.

I conseqüentment, per tot el que s’ha exposat, el Consell General,

Acorda

Encomanar al Govern que elabori un informe que defineixi la condició d’artista i d’indústria cultural i que presenti una diagnosi de la situació a partir de la redacció del Llibre blanc de la cultura. L’objectiu és determinar les mesures per assegurar les condicions necessàries per al desenvolupament idoni de les seves activitats i que tingui en compte aspectes com el de la protecció social, la contractació, la formació, la tributació i la propietat intel·lectual.

Aquest informe s’haurà d’elaborar en el termini de sis mesos i es tindrà en compte en la redacció del Llibre blanc perquè tots els grups parlamentaris impulsin una proposició de llei conjunta que concreti les modificacions legislatives necessàries i que resultin de l’informe i diagnosi esmentats.

A Casa de la Vall, 16 de desembre del 2019

Ferran Costa Marimon                                                     
President del Grup Parlamentari Liberal