Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / La Xarxa de joves parlamentaris de l’OSCE-PA aprova la Declaració d’Andorra

La Xarxa de joves parlamentaris de l’OSCE-PA aprova la Declaració d’Andorra

El document, una iniciativa del membre de la Delegació del Consell General a l'OSCE-PA, Roger Padreny, ha estat aprovat durant la reunió de la Xarxa de joves parlamentaris que ha acollit el Consell General

El Consell General ha acollit la reunió de la Xarxa de joves parlamentaris de l’Assemblea parlamentària de l’OSCE (OSCE-PA) on hi ha participat prop d’una vintena de joves parlamentaris de 10 països membres, tots ells menors de 35 anys. 

La trobada ha estat inaugurada per la síndica general, Roser Suñé, que ha donat la benvinguda als assistents i els ha felicitat per la feina que estan impulsant dins l’OSCE-PA. Roser Suñé ha mostrat el suport de tota la Sindicatura a iniciatives com la Xarxa de joves parlamentaris de l’OSCE-PA on es demostra el treball que un petit país com Andorra pot impulsar a través de la seva presència en organismes internacionals, en aquest cas l’OSCE-PA. 

En la sessió inaugural també ha intervingut, de manera telemàtica, la presidenta de l’OSCE-PA, Margareta Cederfelt qui ha qualificant la feina de la Xarxa de joves parlamentaris de l’OSCE-PA com una iniciativa pionera i ha agraït als joves parlamentàries el seu esforç i dedicació. Cederfelt ha recordat que l’OSCEPA s’enfronta a la seva pitjor crisi des de la seva creació i, en aquest sentit, ha remarcat que és crucial integrar la perspectiva de la joventut en les activitats i polítiques de l’organisme per tal de donar suport als drets humans, a la democràcia i garantir l’estat de dret. La Presidenta de l’Assemblea Parlamentària ha insistit en la necessitat d’empoderar als joves per garantir la pau i la seguretat. 

El cap de la Delegació del Consell General a l’OSCE-PA, Ferran Costa, també s’ha adreçat, de manera telemàtica als assistents, agraint-los la feina i encoratjant-los per continuar treballant per fer escoltar la veu dels joves dins les institucions internacionals i nacionals. 

La primera sessió de treball moderada per la Representant especial de joventut de l’OSCE-PA, Farah Karimi (Cap de la delegació holandesa) ha servit per analitzar una proposta de resolució sobre joventut que se sotmetrà a votació durant la propera Sessió anual de l’Assemblea que tindrà lloc el proper mes de juliol a Birmingham. La resolució pretén, entre d’altres, formalitzar la Xarxa de joves parlamentaris, dotar-la de més força i contingut perquè pugui incidir d’una manera més activa al dia a dia de l’OSCE-PA i en els processos de presa de decisió d’aquesta organització. 

En la segona sessió de treball, els participants han exposat de manera individual les polítiques nacionals de joventut respectives, quins són els principals reptes a què s’enfronten, com treballen els respectius parlaments per la joventut i quina és la representació dels joves dins dels seus respectius partits polítics. 

L’última sessió de treball ha servit per aprovar la Declaració d’Andorra, un document que neix amb l’objectiu de promoure la participació dels joves l’elaboració d’una estratègia i un pla per a la joventut o l’adopció de mecanismes de control per fomentar una millor comunicació i transparència sobre el treball que realitza l’Assemblea parlamentària de l’OSCE en matèria de joventut. 

Un dels màxims impulsors de la trobada, Roger Padreny, (membre de la Delegació del Consell General a l’OSCE-PA), ha exposat la voluntat de tots els participants de fixar a la Declaració quines seran les seves prioritats i l’estratègia d’actuació per fer-les arribar a tots els parlamentaris membres de l’OSCE-PA, les tres comissions permanents així com a tots els òrgans representatius i de presa de decisió de l’organisme. El parlamentari andorrà ha insistit en què la Declaració d’Andorra és un exemple de com la capacitat dels joves pot incidir a nivell nacional i supranacional. 

Aquesta és la tercera reunió de la Xarxa de joves parlamentaris de l’OSCEPA que es va constituir el mes de desembre de l’any 2021. En l’última reunió, celebrada el passat mes de febrer a Viena, Roger Padreny fou escollit membre del Comitè executiu de la Xarxa de joves.  

 

JOINT DECLARATION ON PROMOTION OF YOUTH PARTICIPATION IN THE OSCE AREA

A Statement of Young Parliamentarians of the OSCE PA

We, young members of parliaments of the OSCE participating States, gathered at the Consell General of Andorra in Andorra la Vella to discuss the importance of youth participation in the OSCE PA and to identify key areas of engagement for young parliamentarians, in the OSCE area and beyond.

Whereas, the role of youth, especially young parliamentarians, in the OSCE area and in the work of the OSCE Parliamentary Assembly, in promoting human rights, peace, and security efforts in both national and international fora must not be underestimated and represents a critical factor for democracy and the protection of rule of law,

Whereas, multilateral institutions like the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), the OSCE Parliamentary Assembly and national parliaments, must support the integration of youth perspectives to their respective activities and policies,

Whereas, recognition of youth participation in the field of security, economy, environmental and authoritarian challenges shifting power and threatening the life of youth and human rights is of paramount importance to solve global challenges and improve the realization of our shared ideas and principles,

Whereas, clear and transparent processes should be established at all levels in order to provide accessible information and engagement tools for young people to politically engage and adequately support decision-making,

Whereas, high level political attention, strategy and action plans on youth inclusion should be developed in order to break down legal and political obstacles undermining youth contribution and their active civic engagement,

Noting the positive evolution within the OSCE PA to support young people, through the nomination of a Special Representative on Youth Engagement, and creation of a space for participation and expression of young parliamentarians,

Resolved, the respective parliamentarians represented in this declaration will exercise their full parliamentary voices to support the actions contained in the name of the resolution and pursue-

 • Encouraging fellow young parliamentarians to actively take part in the discussions and work of the OSCE PA, as well as its General and Ad-Hoc Committees;
 • Demonstrating respect to the OSCE commitments and international law, always aiming for peace and diplomatic means of conflict resolution;
 • Working to strengthen democratic institutions, transparency, the freedom of speech and participation and the rule of law in our respective countries, in order to foster a young generation with a just and peaceful future to believe in;
 • Co-ordinating efforts to promote a youth agenda in the OSCE area, support initiatives at all levels and learn from each other;
 • Enhancing the collection and monitoring of reliable data allowing the implementation of concrete and targeted policies supporting youth inclusion in peace and security actions;
 • Working towards establishing national action plans and objectives in the government program to support youth, with a need for follow-up actions such as implementing nationally the UN SCR 2250 on ¨Youth, Peace and Security¨;
 • Establishing accountability mechanisms, transparent and impactful, reporting on the work of OSCE on Youth to the Parliamentary Assembly;
 • Reinforcing the work towards enhancement of cooperation and collaboration between OSCE PA and the OSCE participating States, OSCE Institutions and Field Mission on promotion of youth participation and integration of youth perspectives into the work and activities of the OSCE, including the adoption of OSCE Youth Strategy and Action Plan;
 • Supporting youth contribution and involvement in election processes, in institutions, in civil society and in peace-building activities;
 • Promoting gender perspectives and equality in all political processes in OSCE participating States and within the OSCE PA;
 • Promoting and reinforcing joint responses to challenges associated with security, economy, climate change, transparency, corruption, human rights, and other through the empowerment of youth-led civil society organizations and groups, and support towards great participation of youth in debates and decision-making processes.

Signatories

Mr. Roger Padreny Carmona, Member of Parliament, Andorra


Mr. Sargis Khandanyan, Member of Parliament, Armenia


Mr. David Stögmüller, Member of Parliament, Austria


Mr. Iskren Mitev, Member of Parliament, Bulgaria


Mr. Atanas Mihnev, Member of Parliament, Bulgaria


Mr. Joonas Könttä, Member of Parliament, Finland


Ms. Monika Zajkova, Member of Parliament, North Macedonia


Mr. Aleksander Stokkebø, Member of Parliament, Norway


Mr. Cezary Tomczyk, Member of Parliament, Poland


Ms. Marta Rosique i Saltor, Member of Parliament, Spain

 

 

DECLARACIÓ CONJUNTA SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DEL JOVENT EN L’ÀMBIT DE L’OSCE

Declaració de joves parlamentaris de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE

 

Nosaltres, membres joves dels parlaments dels estats participants de l’OSCE, ens hem reunit al Consell General d’Andorra a Andorra la Vella per debatre sobre la importància de la participació del jovent a l’Assemblea Parlamentària (AP) de l’OSCE i per identificar àrees clau de participació dels joves parlamentaris, en l’àmbit de l’OSCE i arreu. 

Considerant que no s’ha de subestimar el paper del jovent, especialment els parlamentaris joves, en l’àmbit de l’OSCE i en el treball de l’AP de l’OSCE, en la promoció dels drets humans, la pau i els esforços de seguretat en els fòrums nacionals i internacionals, i que aquest paper representa un factor fonamental per a la democràcia i la protecció de l’estat de dret,

Considerant que les institucions multilaterals, com ara l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE i els parlaments nacionals, han de donar suport a la integració de les perspectives dels joves a les seves respectives activitats i polítiques,

Considerant que el reconeixement de la participació del jovent en l’àmbit de la seguretat, l’economia, el medi ambient i els desafiaments autoritaris que canvien el poder i amenacen la vida dels joves i els drets humans és d’una importància cabdal per resoldre els reptes globals i millorar la realització de les nostres idees i dels nostres principis compartits,

Considerant que cal establir processos clars i transparents a tots els nivells per proporcionar informació i eines de participació accessibles, perquè els joves participin políticament i donin un suport adequat a la presa de decisions,

Considerant que caldria desenvolupar una atenció política d’alt nivell, estratègies i plans d’acció sobre la inclusió juvenil per tal de trencar els obstacles legals i polítics que soscaven la contribució dels joves i el seu compromís cívic actiu, 

Observant l’evolució positiva de l’AP de l’OSCE per donar suport als joves, mitjançant la nominació d’un representant especial per a la participació juvenil, i la creació d’un espai de participació i d’expressió dels joves parlamentaris,

 

Hem resolt:

Els respectius parlamentaris representats en aquesta declaració exercirem plenament la nostra veu parlamentària per donar suport a les accions enunciades en nom de la resolució i perseguirem:

 • Animar els joves parlamentaris a participar activament en els debats i el treball de l’AP de l’OSCE, així com dels seus Comitès General i Ad Hoc;
 • Demostrar respecte als compromisos de l’OSCE i al dret internacional, sempre buscant la pau i els mitjans diplomàtics de resolució de conflictes;
 • Treballar per enfortir les institucions democràtiques, la transparència, la llibertat d’expressió i participació, i l’estat de dret als nostres respectius països, per fomentar una generació jove amb un futur just i pacífic en què creure;
 • Coordinar els esforços per promoure una agenda juvenil dins l’àrea de l’OSCE, donar suport a iniciatives a tots els nivells i aprendre els uns dels altres;
 • Millorar la recollida i el seguiment de dades fiables que permetin la implementació de polítiques concretes i específiques de suport a la inclusió dels joves en les accions de pau i seguretat;
 • Treballar per establir plans d’acció i objectius nacionals en el programa governamental per donar suport al jovent, amb la necessitat d’accions de seguiment, com ara la implementació nacional de la Resolució 2250 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides sobre “Joventut, Pau i Seguretat”;
 • Establir mecanismes de rendició de comptes, transparents i efectius, que informin del treball de l’OSCE en matèria de joventut a l’Assemblea Parlamentària;
 • Reforçar el treball per millorar la cooperació i la col·laboració entre l’AP de l’OSCE i els estats participants de l’OSCE, les institucions i la missió sobre el terreny de l’OSCE en la promoció de la participació del jovent i la integració de les perspectives juvenils en el treball i les activitats de l’OSCE, inclosa l’adopció de l’Estratègia per a la joventut i del Pla d’Acció de l’OSCE;
 • Donar suport a la contribució i la participació del jovent en els processos electorals, en les institucions, en la societat civil i en les activitats de construcció de pau;
 • Promoure les perspectives de gènere i la igualtat en tots els processos polítics dels estats participants de l’OSCE i dins l’AP de l’OSCE;
 • Promoure i reforçar respostes conjuntes als reptes associats a la seguretat, l’economia, el canvi climàtic, la transparència, la corrupció, els drets humans i altres, a través de l’apoderament d’organitzacions i grups de la societat civil liderats per joves i del suport a una gran participació del jovent en els debats i els processos de presa de decisions.

 

Signataris

Sr. Roger Padreny Carmona, membre del Parlament, Andorra

Sr. Sargis Khandanyan, membre del Parlament, Armènia

Sr. David Stögmüller, membre del Parlament, Àustria

Sr. Iskren Mitev, membre del Parlament, Bulgària

Sr. Atanas Mihnev, membre del Parlament, Bulgària

Sr. Joonas Könttä, membre del Parlament, Finlàndia

Sra. Monika Zajkova, membre del Parlament, Macedònia del Nord

Sr. Aleksander Stokkebø, membre del Parlament, Noruega

Sr. Cezary Tomczyk, membre del Parlament, Polònia

Sra. Marta Rosique i Saltor, membre del Parlament, Espanya

 

Galeria fotogràfica

 

 

Galeria d'imatges