Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / El Consell General aprova 5 resolucions en el debat sobre l'orientació política global del Govern

El Consell General aprova 5 resolucions en el debat sobre l'orientació política global del Govern

Sessió de Debat d’Orientació Política del Govern de juny de 2014

Divendres 20, la sessió ordinària del Consell General ha votat 5 propostes de resolució. El Ple ha aprovat les 5 resolucions presentades, 3 de les qual han estat impulsades pel Grup Parlamentari Mixt i 2 pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata.


  • RESOLUCIÓ

Atès l’increment dels aturats en un 10% durant els darrers tres anys i la pèrdua de més de 2.000 assalariats,
Atès l’augment cada dia més important dels aturats de llarga durada tal i com recull l’informe de la Fundació Jacqueline Pradère,
Atès que les persones aturades majors de 55 anys són un col·lectiu molt sensible per les dificultats afegides que tenen per reincorporar-se al mercat laboral,
Vist l’exposat, el Consell General, en la Sessió de Debat d’Orientació Política del Govern de juny de 2014,

ACORDA
Encomanar al Govern que dins d’un termini de sis mesos articuli accions formatives, específiques i individualitzades per a les persones aturades de més de 55 anys i/o de llarga durada a fi de facilitar la seva inserció al mercat de treball.

Resolució E-575-2014  (transaccionada

Aprovada per assentiment  


  • RESOLUCIÓ

Atès que els poders públics han de dur a terme una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració de les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, a les quals s’ha de prestar l’atenció especialitzada que requereixin, i han de ser emparades seguin els preceptes que declara la nostra Constitució, i altres legislacions internacionals com la Convenció dels Drets de les persones amb discapacitat de Nacions Unides.
Atès que Govern ha de procurar la integració a la societat de les persones amb discapacitat per mitjà de polítiques d’igualtat d’oportunitats, desenvolupant mesures d’acció positiva, i ha de garantir que l’accessibilitat espacial als edificis i instal•lacions públiques siguin reals i efectives per aquest col·lectiu.
Vista que una de les més importants àrees per aconseguir l’efectivitat en les polítiques d’integració de les persones amb discapacitat és l’adaptació de l’entorn urbà i dels edificis i instal·lacions públiques a les necessitats d’aquests col·lectius.
Atès que actualment existeixen edificis i instal•lacions públiques que encara no es troben adaptades a les necessitats d’aquests col·lectius.
Atès que en l’última reunió de la CONADIS, es va determinar que es faria un estudi sobre l’accessibilitat dels edificis escolars.
Atès que encara hi ha moltes zones públiques pendents d’assegurar l’accessibilitat, com per exemple els lavabos de l’Hospital i de la Clínica Meritxell, com els ascensors de la plaça del poble que no disposen de sistema Braille.
Atès que el Grup Parlamentari Mixt considera indispensable prioritzar l’accés i la mobilitat de les persones amb discapacitat als edificis públics.
Atès l’exposat, el Consell General, en la Sessió de Debat l’Orientació Política del Govern de juny de 2014,

ACORDA
Encomanar al Govern:
a) Que prengui les mesures necessàries i revisi l’accessibilitat i mobilitat de les instal•lacions i edificis públics de l’Administració general que encara no s’hagin adaptat per a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials.
b) Que es completi amb la resta d’instal·lacions i edificis públics l’inventari ja efectuat per als centres escolars per a assegurar l’accessibilitat de les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials.

Resolució E-576-2014  (transaccionada) 

Aprovada per assentiment  

 

  • RESOLUCIÓ

Atès que en el Pla Estratègic de Salut, publicat a l’abril del 2009, establia com a punt feble del sistema de Salut d’Andorra, la manca d’un sistema d’informació sanitària global que aporti una visió de la situació sanitària del país, sobre l’estat de salut de la població, la utilització dels serveis sanitaris per part de la població i de la seva qualitat, de la mateixa manera que el cost que generen aquests serveis en els usuaris i en el sistema.
Atès que un sistema d’informació sanitària ha de contenir dades relacionades amb la necessitat de recursos assistencials en funció de la demanda, com dades sobre l’evolució de la despesa sanitària en relació amb la qualitat assistencial.
Atès que cal transformar les dades en indicadors de salut que ens permetin la planificació de recursos i la presa de decisions, per poder extreure conclusions sobre l’estat de salut de la població i el seu nivell de benestar, l’impacte de les accions desenvolupades sobre la salut i el benestar, i els seus costos.
Atès que disposar d’aquests indicadors ens permet poder fer anàlisis comparatius amb països veïns o amb els estàndards establerts pels organismes internacionals com l’Organització Mundial de la Salut.
Atès que cal que la informació generada sigui compartida amb tots els professionals i entitats que han de proporcionar les dades originals.
Atès que per tal de donar resposta als objectius del sistema d’informació s’ha de comptar amb indicadors que ens aproximin a una valoració dels serveis i activitats desenvolupats tenint en compte l’efectivitat i l’eficiència.
Atès que en una compareixença la ministra de salut va manifestar que el ministeri havia d’assumir les funcions del quadre de comandament impulsant i consolidant el sistema d’informació de la salut i el benestar amb un conjunt d’indicadors per a la presa de decisions, i la incorporació com a eina estratègica, de la Història Clínica Compartida (HC2A).
Atès que la Història Clínica Compartida (HC2A) es considera una eina de suport fonamental per a la millora de la qualitat assistencial i alhora per a la millora de l’eficiència del sistema de salut a Andorra.
Atès que aquesta eina hauria de permetre que es generi un intercanvi sistematitzat d’informació entre els professionals sanitaris en una primera fase.
Atès que el Grup Parlamentari Mixt considera indispensable per garantir la viabilitat del sistema de salut i protecció social i el desenvolupament de polítiques sanitàries per oferir una sanitat pública amb la màxima qualitat, disposar tant dels indicadors com de la Història Clínica Compartida (HC2A).
Atès l’exposat, el Consell General, en la Sessió de Debat d’Orientació Política del Govern de juny de 2014,

ACORDA
Encomanar al Govern:
a) Que abans de finalitzar l’any 2014 tinguin enllestit el mapa d’indicadors de la salut.
b) Que per tot el 30 de desembre del 2014 es trobi en fase d’implantació la Història Clínica Compartida (HC2A) entre els professionals sanitaris.

Resolució E-577-2014

Aprovada per assentiment  

 

  • RESOLUCIÓ

Atès que un nom comercial és un signe que té una funció de distinció entre les persones que exerceixen una activitat comercial, però a més el nom comercial serveix per identificar una persona física o jurídica en l'exercici de la seva activitat comercial.
Atès que amb la Llei 12/2013, del 13 de juny, del comerç i amb el Reglament sobre el procediment simplificat per a les sol·licituds d’obertura i trasllat de comerç, de modificació de les activitats comercials i de canvi de titular i de nom comercial, s’han agilitzat de forma considerable els tràmits, els quals amb el format simplificat es pot obtenir l’autorització en determinats tipus d’activitat, les quals es poden iniciar un cop tramesa la sol·licitud a l’Administració.
Atès que la sol·licitud de nom comercial ha de ser presentada davant el comú de la parròquia corresponent per part de la persona física o jurídica, que aquest la identificarà en l’exercici de la seva activitat comercial, i que resulta requisit previ abans de presentar la sol·licitud d’obertura de comerç.
Atès que en la intervenció del cap de Govern d’ahir durant el debat d’Orientació Política, va reconèixer que “calen mesures més concretes que ajudin en el dia a dia als autònoms, als emprenedors i a les empreses”.
Atès que el cap de Govern va reconèixer ahir que la “simplificació dels tràmits i reduir la burocràcia, continuen sent, una assignatura pendent”.
Atès que al nostre grup parlamentari ens preocupa que mentre no es dugui a terme una reforma global de l’Administració i la implantació de la plataforma informàtica adequada, tinguem processos, com pot ser l’obtenció del nom comercial, que encara s’allarguin massa en el temps, perjudicant als emprenedors, autònoms i empreses que vulguin desenvolupar una activitat econòmica.
Atès l’exposat, el Consell General, en la Sessió de Debat d’Orientació Política del Govern de juny de 2014,

ACORDA
Encomanar al Govern:
a) Que prengui les mesures necessàries per agilitzar el procés intern entre les diferents administracions per l’adjudicació del nom comercial.
b) Que creï un simulador a la web del ministeri responsable del comerç que ajudi a l’administrat a seleccionar el nom.

Resolució E-578-2014  (transaccionada) 

Aprovada per assentiment  


  • RESOLUCIÓ

Atenent la situació i les condicions actuals de l’Arxiu Nacional d’Andorra que no són les necessàries per assegurar la conservació i difusió del patrimoni documental d’Andorra,
El Consell General, en la Sessió de Debat d’Orientació Política del Govern de juny de 2014,

ACORDA
Encomanar al Govern que continuï cercant en ferm una ubicació que ofereixi garanties per a bastir un edifici per l’Arxiu Nacional d’Andorra tenint en compte la realitat pressupostària i econòmica del país.

Resolució E-579-2014  (transaccionada) 

Aprovada per assentiment  

VÍDEO