Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Calendari de constitució del Consell General i de l'elecció del cap de Govern

Calendari de constitució del Consell General i de l'elecció del cap de Govern

Dilluns 30 de març, a les 17h30: Reunió de la Sindicatura.

Ordre del dia

 • Proclamació dels candidats a Cap de Govern (Art. 121 RCG)
 • Torns dels secretaris.
 • Informació dels Grups parlamentaris constituïts. (Art. 26 RCG)
 • Nomenament del Secretari General (Art. 19 RCG)

 

Article 121. RCG

1. Les propostes de candidat a Cap de Govern han d'ésser presentades davant la Sindicatura dins dels cinc dies següents a la sessió constitutiva. L'escrit de proposta ha de contenir el nom i l'acceptació del candidat, així com la signatura dels Consellers Generals que el presenten. Admeses a tràmit aquelles propostes que compleixen els requisits exigits, la Sindicatura proclamarà els candidats a Cap de Govern.

Article 26 RCG

Cada Grup Parlamentari remetrà a la Sindicatura la llista dels Consellers Generals que l'integren i indicarà el nom del President i del President suplent, així com el seu reglament intern. El seu President comunicarà a la Sindicatura les altes i baixes que puguin produir-se en el Grup Parlamentari.

 

Dilluns 30 de març (seguit de la reunió de la Sindicatura): Reunió de la Junta de Presidents de Grup Parlamentari.

Ordre del dia

 • Determinació dels criteris d’ordenació del debat d’investidura del Cap de Govern (art. 33 a) RCG)
 • Assignació d’escons (art. 33 d) RCG).
 • Ús de la tribuna d’oradors i criteris d’ordenació dels debats (art. 33 a) RCG).
 • Previsió de la sessió de presa de jurament del nou cap de Govern.

 

Art 33 RCG

Sens perjudici de les altres atribucions que li atorga aquest Reglament, les funcions de la Junta de Presidents són:

a) establir els criteris per ordenar i facilitar els debats i les tasques del Consell General;

d) assignar els escons que corresponen a cada Grup Parlamentari en la Sala de Sessions.


Article 56 RCG

L'ordre del dia del Consell General és fixat pel Síndic General, d'acord amb la Junta de Presidents. L'ordre del dia pot ser modificat o alterat per acord del Ple del Consell General a proposta del Síndic General, de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels Consellers Generals.

 

A l'ordre del dia també es pot afegir:

 • Dotacions dels grups parlamentaris.
 • Salaris.
 • Despeses per desplaçaments a l’exterior.
 • Liquidacions dels grups parlamentaris de la legislatura anterior.
 • Distribució de despatxos i d’espais.
 • Informar del nomenament del secretari general del Consell General.
 • Altres qüestions d’interès.

 

 

Dimarts 31 de març (tot el dia): Sessió plenària Consell General

Ordre del dia (Art. 56 RCG)

 

 • Elecció del cap de Govern – investidura – (Art. 68 CA i arts. 120 a 124 RCG)
 • Informe de la Comissió Permanent (Art. 37.6 RCG)

 

Article 56 RCG

L'ordre del dia del Consell General és fixat pel Síndic General, d'acord amb la Junta de Presidents. L'ordre del dia pot ser modificat o alterat per acord del Ple del Consell General a proposta del Síndic General, de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels Consellers Generals.

Article 68 CA

1. Després de cada renovació del Consell General, en la primera sessió, que se celebrarà en el termini de vuit dies després de la sessió constitutiva, es procedirà a l’elecció del cap de Govern.

2. Els candidats han d’ésser presentats per una cinquena part dels membres del Consell General. Cada conseller només pot avalar una candidatura.

3. Els candidats han de presentar el seu programa i resultarà elegit aquell que, després d’un debat, en una primera votació pública i oral obtingui la majoria absoluta del Consell General.

4. En el cas que fos necessària una segona votació tan sols poden presentar-se els dos candidats que hagin obtingut els millors resultats en la primera votació. Serà proclamat com a cap de Govern el candidat que obtingui més vots.

5. El síndic general comunicarà als coprínceps el resultat de la votació perquè el candidat elegit sigui nomenat cap de Govern i en contrasignarà el nomenament.

6. S’ha de seguir el mateix procediment en els altres supòsits en què quedi vacant el càrrec de cap de Govern.


Article 37.6 RCG

La Comissió Permanent donarà compte al Consell General dels afers tractats i de les decisions adoptades en la primera sessió en què aquest es reuneixi.

 

Sessió per a l’elecció del Cap de Govern (art. 68 CA i arts. 120 a 124 RCG):

 • S’inicia amb la lectura – per part del secretari de torn – dels candidats proclamats i dels consellers generals que els presenten (art. 122.1 RCG).
 • Presentació dels programes dels candidats de forma successiva i sense límit de temps. Les intervencions seran ordenades segons el nombre de consellers generals que el presentin, de major a menor. En cas d’igual nombre, s’ordenaran segons el moment de presentació de la candidatura (art. 122.2 RCG).
 • Intervenció dels Grups parlamentaris de menor a major (30 min) i els consellers no adscrits (5 min) cadascun (art. 122.2 RCG), i els candidats si ho sol·liciten poden tornar a intervenir durant 15 min. En aquest cas, s’obre un nou torn de (10 min) per a cada Grup Parlamentari (art. 122.3 RCG).
 • El Síndic General anuncia, després de la darrera intervenció, l’hora en què es realitzarà la votació (art. 123.1 RCG).

 

(dins les 24h següents a la fi del debat)

 

 • Votació dels candidats a cap de govern: votació pública i oral per crida. Es elegit en primera votació el candidat que obté majoria absoluta (art. 68.3 CA i art. 123.2 RCG).
 • Si no s’obté la majoria absoluta, el Síndic ha de fixar la data d’una segona votació en els set dies següents. En aquesta votació són candidats proclamats els dos amb millors resultats en la primera votació. Es repeteix el debat (presentació programes sense límit de temps i intervenció dels Grups Parlamentaris – 15 min -) i s’elegeix (votació pública i oral per crida) el candidat per majoria simple (art. 68.4 CA i art. 124 RCG).

 

El candidat proclamat és comunicat pel Síndic als Coprínceps que l’han de nomenar (art. 68.5 i art. 45.1 c) CA) i (arts. 123.2 i 124.2 RCG).

Acabat el primer punt de l’ordre del dia, continuar amb el següent punt:

 • Informe de la Comissió Permanent (Art. 37.6 RCG)

 

Article 37.6 RCG

La Comissió Permanent donarà compte al Consell General dels afers tractats i de les decisions adoptades en la primera sessió en què aquest es reuneixi.

 

Dimecres 1 d’abril (matí): Sessió plenària Consell General

 

Ordre del dia

 • Presa de possessió del cap de Govern davant del Síndic General (art. 11.1 Llei del govern).

La presa de possessió del cap de Govern determina de forma automàtica el cessament del Govern en funcions.

Article 11 Llei de Govern

La constitució del Govern

1. El cap de Govern ha de prendre possessió del seu càrrec en el termini de cinc dies des del seu nomenament. La presa de possessió del cap de Govern s'ha de fer mitjançant el corresponent jurament o promesa davant el síndic general.

 

Constitució del Govern (art. 11.2 Llei del govern)

Article 11.2 Llei de Govern

2. La presa de possessió del cap de Govern determina de forma automàtica el cessament del Govern en funcions. Després de presa la possessió del càrrec, el cap de Govern ha de nomenar els ministres. Els ministres han de prendre possessió mitjançant jurament o promesa davant el cap de Govern.


Tramesa credencials nous consellers generals (substituts dels consellers generals que marxen a Govern) i entrada al Registre de Secretaria General del Consell General.

Article 3 RCG

La condició de conseller general s’adquireix per elecció popular. La plenitud dels drets i deures de conseller general s’adquireix després d’haver presentat la credencial corresponent a la Secretaria del Consell General i d’haver prestat jurament o promesa d’acatament a la Constitució en la primera sessió a què assisteixi.

 

Dimecres 1 d’abril (tarda)

Presentació per part del Govern del projecte de llei per extrema urgència i necessitat (Art. 1.3 c) Llei de govern, art. 60 CA i art. 113 RCG)

Article 1 Llei del govern

1. El Govern és l'òrgan superior col·legiat que, sota l'autoritat del seu cap, dirigeix la política i l'administració general de l'Estat.

2. El Govern es compon del cap de Govern i dels ministres, en un nombre no inferior a sis ni superior a dotze.

3. Correspon al Govern:

a) Exercir la iniciativa legislativa, d'acord amb la Constitució, mitjançant l'aprovació dels projectes de llei i la seva remissió al Consell General.

b) Aprovar els decrets legislatius.

c) Apreciar l'existència de casos d'extrema urgència i necessitat als efectes de determinar l'ús del procediment previst a l'apartat 1 de l'article 60 de la Constitució.

d) Aprovar el Projecte de llei del pressupost general i presentar-lo per a l'aprovació al Consell General.

e) Exercir la potestat reglamentària.

f) Declarar els estats d'alarma i d'emergència en els termes establerts a l'article 42 de la Constitució.

g) Trametre els tractats i els acords internacionals al Consell General als efectes de l'article 64 de la Constitució.

h) Nomenar i fer cessar els membres que li corresponen de la representació andorrana en la negociació dels tractats a què es refereix l'article 66 de la Constitució.

i) Demanar l'associació dels coprínceps a la negociació dels tractats en els termes de l'article 67 de la Constitució.

j) Exercir totes les altres facultats que li confereixen la Constitució i les lleis.

4. Quan el Govern, d'acord amb l'article 77 de la Constitució, està en funcions, no pot exercir les facultats incloses en els apartats a), b), d) i g) de l'epígraf 3.

 

Article 60 CA

1. En casos d’extrema urgència i necessitat, el Govern podrà presentar al Consell General un text articulat perquè sigui aprovat com a llei, en una votació de totalitat, en el termini de quaranta-vuit hores.

2. Les matèries reservades a llei qualificada no poden ésser objecte de delegació legislativa ni del procediment previst a l’apartat 1 d’aquest article.

 

Article 113 RCG

1. Quan el Govern presenti al Consell General un text articulat per ésser aprovat com a llei d'acord amb l'article 60.1 de la Constitució, n'indicarà el seu caràcter d'extrema urgència i necessitat. Qualificat el document per la Sindicatura, el Síndic General convocarà directament el Ple en el termini de quaranta-vuit hores des de la seva recepció. Si la Sindicatura no li atorgués el caràcter d'extrema urgència i necessitat, una tercera part dels Consellers Generals pot demanar el debat incidental regulat en l'apartat 3 d'aquest article.

2. El debat s'iniciarà amb la presentació del text articulat per un membre del Govern i serà ordenat d'acord amb els debats de totalitat. El conjunt del text es sotmetrà a una única votació.

3. Si una cinquena part de Consellers Generals o un Grup Parlamentari discrepés del caràcter d'extrema urgència i necessitat del text proposat pel Govern, pot presentar una moció en aquest sentit abans de l'inici del Ple. En aquest cas, tindrà lloc un debat incidental amb torn a favor i torn en contra. Finit el debat, es votarà la moció presentada. Cas d'ésser aprovada, el text articulat serà tramitat pel procediment legislatiu comú, a menys que el Govern el retiri. Cas de no ésser aprovada, es procedirà al seu debat, d'acord amb el paràgraf segon.


Dimecres 1 d’abril (tarda)

Reunió de la Sindicatura.

 

Ordre del dia

 • Admissió a tràmit, si escau, del text articulat presentat per Govern per extrema urgència i necessitat. (Art. 60 CA i Art. 113 RCG)

 

Article 60 CA

1. En casos d’extrema urgència i necessitat, el Govern podrà presentar al Consell General un text articulat perquè sigui aprovat com a llei, en una votació de totalitat, en el termini de quaranta-vuit hores.

2. Les matèries reservades a llei qualificada no poden ésser objecte de delegació legislativa ni del procediment previst a l’apartat 1 d’aquest article.


Article 113 RCG

1. Quan el Govern presenti al Consell General un text articulat per ésser aprovat com a llei d'acord amb l'article 60.1 de la Constitució, n'indicarà el seu caràcter d'extrema urgència i necessitat. Qualificat el document per la Sindicatura, el Síndic General convocarà directament el Ple en el termini de quaranta-vuit hores des de la seva recepció. Si la Sindicatura no li atorgués el caràcter d'extrema urgència i necessitat, una tercera part dels Consellers Generals pot demanar el debat incidental regulat en l'apartat 3 d'aquest article.

 

Dijous 2 d’abril (matí): Sessió plenària


Ordre del dia:

 • Examen i aprovació, si escau, del text articulat presentat per Govern per extrema urgència i necessitat. (Art. 60 CA i Art. 113 RCG)

(Prèviament jurament nous consellers generals – Art. 3 RCG)

Article 3 RCG

La condició de conseller general s’adquireix per elecció popular. La plenitud dels drets i deures de conseller general s’adquireix després d’haver presentat la credencial corresponent a la Secretaria del Consell General i d’haver prestat jurament o promesa d’acatament a la Constitució en la primera sessió a què assisteixi.

Article 113 RCG

1. Quan el Govern presenti al Consell General un text articulat per ésser aprovat com a llei d'acord amb l'article 60.1 de la Constitució, n'indicarà el seu caràcter d'extrema urgència i necessitat. Qualificat el document per la Sindicatura, el Síndic General convocarà directament el Ple en el termini de quaranta-vuit hores des de la seva recepció. Si la Sindicatura no li atorgués el caràcter d'extrema urgència i necessitat, una tercera part dels Consellers Generals pot demanar el debat incidental regulat en l'apartat 3 d'aquest article.

2. El debat s'iniciarà amb la presentació del text articulat per un membre del Govern i serà ordenat d'acord amb els debats de totalitat. El conjunt del text es sotmetrà a una única votació.

3. Si una cinquena part de Consellers Generals o un Grup Parlamentari discrepés del caràcter d'extrema urgència i necessitat del text proposat pel Govern, pot presentar una moció en aquest sentit abans de l'inici del Ple. En aquest cas, tindrà lloc un debat incidental amb torn a favor i torn en contra. Finit el debat, es votarà la moció presentada. Cas d'ésser aprovada, el text articulat serà tramitat pel procediment legislatiu comú, a menys que el Govern el retiri. Cas de no ésser aprovada, es procedirà al seu debat, d'acord amb el paràgraf segon.

Galeria d'imatges