Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Aprovada per majoria la llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania.

Aprovada per majoria la llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania.

Consell General, 9 de juny del 2022

El Ple ha aprovat per majoria el Projecte de llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania per 17 vots a favor (GPD, GPL i GPCC), 3 vots en contra (GP Terceravia + UL + I) i 8 abstencions (GPS + consellera general no adscrita). Aquesta iniciativa legislativa va ser admesa a tràmit amb caràcter d’extrema urgència i necessitat per la Sindicatura el passat 7 de juny i es va publicar en el Butlletí del Consell General número 78/2022.

La Llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania consta de quatre (4) articles i cinc (5) disposicions finals. Els articles recullen la revaloració dels salaris més baixos, l’increment de les pensions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social d’un import brut inferior al salari mínim interprofessional, l’aprovació d’un pressupost extraordinari per finançar les mesures amb vista a millorar el poder adquisitiu de la ciutadania d’un import de 10 de milions d’euros i l’aplicació del deure d’informació comparativa en els models de memòria dels comptes anuals aprovats pel ministeri encarregat de les finances. Les disposicions finals, preveuen canvis directes de diverses normes i la disposició final quarta estableix l’entrada en vigor de la norma.

Al tomb de les cinc de la tarda s’ha celebrat una altra sessió ordinària amb set (7) en l’ordre del dia. El debat s’ha iniciat amb l’examen i votació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes d’Andorra (COOOA). Aquesta iniciativa ha estat aprovada per l’assentiment de la Cambra.

Una de les finalitats de l’organització col·legial és vetllar perquè l’actuació de les persones col·legiades respongui als interessos i les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional i, especialment, garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques, i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional. També té com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades.

Seguidament s’han tractat les liquidacions de comptes del Consell General, dels òrgans que hi estan vinculats, del Tribunal Constitucional, de l’Administració general, de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes, així com de les societats públiques participades per l’Administració general, corresponents a l’exercici del 2020. Un cop finalitzades les intervencions del grups parlamentaris s’ha procedit a la votació separada de les liquidacions de comptes corresponents a l’exercici 2020, en dues agrupacions. La votació del primer grup corresponent a les Liquidacions de comptes de l’AFA i de l’AREB han resultat aprovades per 18 vots a favor (GPD + GPL + GPCC + consellera general no adscrita), 10 vots en contra (GP Terceravia + UL+ I i GPS ) i cap abstenció. Les Liquidacions de comptes de la resta d’organismes i entitats per a l’exercici 2020 han estat aprovades per majoria per 18 vots a favor (GPD + GPL + GPCC + consellera general no adscrita), 8 vots en contra (GPS), i 3 abstencions (GP Terceravia + UL+ I).

El tercer punt tractat ha estat el Projecte de llei reguladora de l’Impost sobre les estades en allotjaments turístics, de modificació de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic, i de modificació de la Llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA. El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha exposat telemàticament el text davant del Ple. Durant les intervencions dels grups parlamentaris, Carine Montaner, consellera general no adscrita, Joan Carles Camp, en representació del grup parlamentari Terceravia + UL + I, i Maria Martisella, per part del grup parlamentari Demòcrata, han anunciat que votarien a favor d’aquest Projecte de llei. D’altra banda, Roger Padreny, del grup parlamentari Socialdemòcrata ha explicat que no donaria suport a un impost únicament dirigit a la recaptació turística i sense cap part destinada al medi ambient. Així doncs, la iniciativa ha estat aprovada per majoria per  21 vots a favor (GPD + GPL + GPCC + consellera general no adscrita i GP Terceravia + UL+ I), cap vot en contra i 7 abstencions (GPS).

La Llei té com a objectiu crear i regular els elements essencials de l’Impost sobre les estades en allotjaments turístics i del Fons per a l’impuls del turisme, i adaptar la normativa dels allotjaments turístics i de la societat pública Andorra Turisme, SA.

El quart punt de l’ordre del dia ha estat el referent al Projecte de llei de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig. El text de la llei ha estat presentat pel conseller general, Joan Carles Ramos, del grup parlamentari Demòcrata, nomenat ponent per la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals. Al text s’hi han presentat 24 esmenes a l’articulat: 17 esmenes per part del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos de manera conjunta amb el grup parlamentari Liberal, 6 esmenes per part del grup parlamentari Terceravia + UL+ Independent i 1 esmena per part del grup parlamentari Socialdemòcrata. La iniciativa legislativa ha estat aprovada per majoria per 25 vots a favor (GPD, GPL, GPCC, GPS i la consellera general no-adscrita), 3 vots en contra (GP Terceravia + UL + I) i cap abstenció.

El següent punt tractat ha estat el relatiu al Projecte de llei d'estacions de muntanya. La iniciativa va ser tramitada sota el procediment d’urgència el passat 27 d’octubre i es va publicar en el Butlletí del Consell General número 121/2021. S’han presentat 71 esmenes a l’articulat: 23 esmenes per part del grup parlamentari Terceravia + UL + Independents, 19 esmenes per part del grup parlamentari Socialdemòcrata, 15 esmenes per part del grup parlamentari Demòcrata i 14 esmenes per part del grup parlamentari Liberal. El Ple ha aprovat per majoria el text per 18 vots a favor (GPD, GPL, GPCC), 3 vots en contra (GP Terceravia + UL + I) i 8 abstencions (GPS i la consellera general no-adscrita).

La Llei -formada per sis capítols, una disposició addicional, dos disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final-, regula l’activitat de les estacions de muntanya, amb la finalitat de delimitar l’àmbit d’actuació i responsabilitats dels explotadors i dels usuaris, així com les altres condicions que promoguin la competitivitat del sector, en un entorn de seguretat per a les persones i de respecte envers el medi natural.

La Cambra ha aprovat per assentiment el Projecte de llei de mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació. Aquesta Llei té com a objecte regular el reforç de la resiliència de les entitats crítiques i la seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació utilitzats per a la prestació de serveis essencials i importants al Principat.

L’últim punt de l’ordre del dia relatiu a la presa en consideració de la Proposició de llei del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra ha estat aprovada per assentiment. Aquesta iniciativa ha estat impulsada en aquesta ocasió per totes les forces polítiques de l’arc parlamentari.

 

VÍDEO (primera sessió ordinària)

VÍDEO (segona sessió ordinària)

Galeria d'imatges