Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Newsletters / Diari del Consell General / Diari 2-2014 del 14 de març del 2014

Diari 2-2014 del 14 de març del 2014

Facebook icon Twitter icon Forward icon

Diari 2-2014

 


Diari Oficial
del
Consell General

Núm. 2/2014 

Sessió tradicional del dia 14 de març del 2014El dia 14 de març del 2014, divendres, es reuneix a la Casa de la Vall, el M. I. Consell General, en sessió tradicional convocada d'acord amb allò que estableix el Reglament de l'Assemblea i amb l'ordre del dia que figura en el Butlletí del Consell General núm. 11/2014, que és el següent:

1. Informe de la Comissió Permanent sobre els afers tractats fora període de sessions.
2. Informe de la delegació del Consell General a l’APF.
3. Informe de la delegació del Consell General a l’OSCE.

Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Mònica Bonell Tuset, Síndic General i Subsíndica General, respectivament, s'ha procedit a comprovar la presència dels membres, que ha quedat registrada d'acord amb la relació següent:

M. I. Sra. Olga Adellach Coma
M. I. Sr. Miquel Aleix Areny
M. I. Sr. Pere Altimir Pintat
M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch
M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra
M. I. Sr. Josep Anton Bardina Pau
M. I. Sr. Ladislau Baró Solà
M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany
M. I. Sra. Roser Bastida Areny
M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset
M. I. Sra. Sílvia Calvó Armengol
M. I. Sr. Carles Enseñat Reig
M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs
M. I. Sra. Olga Gelabert Fàbrega
M. I. Sra. Rosa Gili Casals
M. I. Sra. Celine Mandicó Garcia
M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi
M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora
M. I. Sr. Xavier Montané Atero
M. I. Sr. Pere Obiols Mogio
M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme
M. I. Sr. David Rios Rius
M. I. Sra. Sílvia Riva González
M. I. Sr. Martí Salvans Abetlla
M. I. Sr. Aleix Varela González
M. I. Sra. Meritxell Verdú Marquilló

També hi és present el M. I. Sr. Antoni Martí Petit, Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Jordi Cinca Mateos, Ministre de Finances i Funció Pública; Jordi Alcobé Font, Ministre d’Economia i Territori; Gilbert Saboya Sunyé, Ministre d’Afers Exteriors; Xavier Espot Zamora, Ministre de Justícia i Interior; Roser Suñé Pascuet, Ministra d’Educació i Joventut; Francesc Camp Torres, Ministre de Turisme i Medi Ambient i Albert Esteve García, Ministre de Cultura.
Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa Besolí, secretari general del Consell General.
(Són les 18.22h)

El Sr. síndic general:
Bé, abans d’iniciar l’ordre del dia previst per la sessió permeteu-me d’adreçar una cordial salutació a les diferents autoritats presents. Als representants dels coprínceps, al Sr. president del Consell Superior de la Justícia, al Sr. president del Tribunal Constitucional, als Srs. i Sres. cònsols i a la resta d’autoritats, així com també a totes les il·lustres personalitats que han volgut ser avui amb nosaltres.
Sigueu tots benvinguts.
(El M. I. Sr. Carles Enseñat Reig, secretari de la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia.)
El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Passem doncs al primer punt de l’ordre del dia.

1- Informe de la Comissió Permanent sobre els afers tractats fora període de sessions.
Llegeix l’informe de la Comissió Permanent el Sr. Carles Enseñat Reig.
El Sr. Carles Enseñat:
Gràcies Sr. síndic.
La Comissió Permanent, d’acord amb el que disposa l’article 37.6 del Reglament del Consell General, té l’honor de donar compte al Ple del Consell General dels afers tractats i de les decisions adoptades en el període comprés entre els mesos de gener i febrer del 2014.
Durant aquest període, la Comissió Permanent s’ha reunit els dies 30 de desembre, 23 de gener, 11 de febrer i 4 de març.
En el decurs de la primera reunió, la Comissió Permanent va examinar i acordar la celebració de sis sessions extraordinàries, a saber:
- Una primera sessió de la Comissió Legislativa d’Afers Socials per examinar la Proposició de llei de serveis socials i sociosanitaris.
- Dues sessions, en aquest cas de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. La primera per examinar el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2014 i la segona sessió per examinar el Projecte de llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
- Una quarta sessió, de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme per tal de dur a terme la compareixença pública del M. I. Sr. Jordi Alcobé Font, ministre d’Economia i Territori, per presentar el XIV Congrés Internacional de Viabilitat Hivernal, compareixença que es va celebrar el dia 15 de gener.
- Una cinquena sessió de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient per nomenar ponent i examinar les esmenes presentades al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social; reunió que es va celebrar el dia 13 de gener.
- I finalment, una sisena sessió de la Comissió Legislativa d’Economia a fi de dur a terme la compareixença pública del M. I. Sr. Francesc Camp Torres, ministre de Turisme i Medi Ambient, per presentar el Pla de Màrqueting i Comercial 2014 d’Andorra Turisme, compareixença que es va celebrar el dia 6 de febrer.
En el decurs de la segona reunió, la Comissió Permanent va examinar i acordar la celebració de cinc sessions extraordinàries, a saber:
- Dues sessions, una de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, i una altra, de la Comissió Legislativa d’Afers Socials per a la presa en consideració d’una compareixença de la M. I. Sra. Cristina Rodríguez Galan, ministra de Salut i Benestar, per informar sobre la reforma del sistema de salut i de protecció social, reunions que van tenir lloc el dia 10 de febrer.
- Una tercera sessió, de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient per examinar el Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.
- Una quarta sessió, de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, per a poder seleccionar el cartell guanyador del concurs de cartells del 12è Consell General dels Joves 2014, la qual tingué lloc el dia 5 de febrer.
- I finalment, una cinquena sessió, de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, en aquest cas, per a poder seleccionar els treballs de la dotzena edició del Consell General dels Joves, mantinguda el dia 27 de febrer.
En el decurs de la tercera reunió, la Comissió Permanent va examinar i acordar la celebració de dues sessions extraordinàries, en aquest cas, de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient i de la Comissió Legislativa d’Afers Socials a fi de dur a terme la compareixença pública de la M. I. Sra. Cristina Rodríguez Galan, ministra de Salut i Benestar, per informar sobre la reforma del sistema de salut i de protecció social. En aquest cas presentació de les accions i resultats de la missió de cooperació amb l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sanitaires) del Ministère de la Santé et des Affaires Sociales de la República de França i avançaments en el nou model de governança financera del sistema de salut i la implementació de la figura de la contractualització, compareixença que es va celebrar el dia 17 de febrer.
En darrer lloc, la Comissió Permanent es va reunir, novament, el dia 4 de març, per donar per finalitzats els treballs de la Comissió Permanent i aprovar el present informe.
En aquests termes queda redactat l'informe que la Comissió Permanent eleva al Ple del Consell General.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Passem al segon punt de l’ordre del dia.

2- Informe de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia.
Intervé la Sra. Patrícia Riberaygua Marme, presidenta de la delegació.
La Sra. Patrícia Riberaygua:
Gràcies Sr. síndic.
L'Assemblea Parlamentària de la Francofonia, l’APF és una organització parlamentària internacional que defensa l'Estat de dret, la democràcia i la salvaguarda dels drets humans, particularment en l'espai francòfon, i on es debat i s'intercanvia informació sobre temes d'interès comú per a aquells parlaments i grups de parlamentaris d’arreu del món que comparteixen els valors de la Francofonia definits en la “Charte de la Francophonie” i que es constitueixen en seccions. La secció andorrana està integrada, com ja he anat mencionant en les diferents sessions del Consell Tradicional de la Constitució, per 3 conselleres generals que són les M. I. Sres. Sílvia Calvó, Rosa Gili i per mi mateixa.
Al llarg de l’any 2013 la delegació del Consell General a l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia ha assistit i ha participat activament en diverses reunions d’aquesta organització, com són la 39ª Sessió ordinària de l’APF que va tenir lloc a Abidjan, la 26ª Assemblea Regional Europa celebrada a Chisinau, la Conferència de presidents de la Regió Europa que es va fer a Berna, i el seminari regional organitzat per la Xarxa de dones parlamentàries de l’APF que va tenir lloc a Brussel·les.
Abans de procedir amb l’exposat, voldria indicar que en l’informe que us ha estat tramès hi figura descrit el treball realitzat per la delegació així com el resum de les reunions en les que s’ha assistit i els documents que s’han aprovat. Per tant exposaré breument les principals activitats que s’han dut a terme durant l’any 2013.
- Del 9 al 12 de juliol del 2013 va tenir lloc a Abidjan la 39ª Sessió ordinària de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia, que va reunir a uns 300 parlamentaris francòfons. En tant que presidenta de la delegació andorrana, a més d’assistir al debat que hi va haver al Ple sobre «Les parlements au coeur de la construction de la Nation» també vaig participar als treballs duts a terme per la Xarxa de dones parlamentàries i per la Comissió de política.
Després d’haver escoltat al president de l’Assemblea Nacional de la Costa d’Ivori, el Sr. Guillaume Kigbafori Soro, congratulant-se per la reintegració de la seva secció a l’APF, es va poder presenciar l’audició del Sr. Abdou Diouf, secretari general de la Francofonia. Seguidament es va decidir admetre a Bosnia-Herzegovina com a parlament observador, i també es va acordar acceptar que la secció del cantó de Vaud passés a ser secció membre en comptes de secció associada, d’acord amb el que disposa el reglament de l’APF.
El debat general sobre «Les parlements au coeur de la construction de la Nation» va suscitar varis intercanvis d’opinions entre les seccions participants destacant la importància dels parlaments en la construcció i en la consolidació del concepte de nació, particularment en els països que estan sortint de la crisi. Durant aquest debat vaig pronunciar un discurs en el que destaco principalment que “...el diàleg entre parlamentaris i la comunicació amb la ciutadania són imprescindibles per construir una Nació democràtica amb l’ajuda dels parlaments...”.
Després d’adoptar per unanimitat les resolucions presentades en nom de les Comissions Permanents existents i de la Xarxa de dones parlamentàries, es va procedir a l’elecció dels nous membres del Bureau i de les Comissions. La Sra. Andrée Champagne, senadora del Canadà, va resultar elegida presidenta de l’APF, i el Sr. Pascal Terrasse, diputat de França, va ser elegit secretari general parlamentari.
El conjunt dels participants van retre homenatge al Sr. Pierre De Bané, senador del Canadà i antic president de la Comissió d’afers parlamentaris, i van adoptar una moció d’agraïment pel Sr. Jacques Legendre, antic secretari general parlamentari de l’APF, que va treballar per la Francofonia parlamentària durant una vintena d’anys. També van agrair al Sr. Jean-Luc Lala, antic secretari general administratiu de l’APF, el seu compromís amb la Francofonia, tot donant la benvinguda al seu successor, el Sr. Didier Le Bot, antic secretari administratiu de la secció de França.
Del 18 al 21 de novembre del 2013 vaig poder assistir, en tant que representant de la delegació, a la 26a Assemblea Regional Europa de l’APF que va tenir lloc a Chisinau. Més de noranta participants, a més de diversos experts i observadors, van participar a aquesta reunió.
Abans d’encetar els treballs proposats per aquesta sessió, va tenir lloc una reunió dels presidents de les seccions que assisteixen a aquesta Assemblea, durant la qual es va decidir per unanimitat el nomenament d’un parlamentari per formar part del comitè directiu de la Xarxa de dones parlamentàries, en aplicació del Reglament de l’APF, resultant elegida la Sra. Sanda-Maria Ardeleanu, diputada de la secció romanesa.
Seguidament va tenir lloc en sessió plenària un debat sobre “El lloc i la promoció de la llengua francesa en la investigació”, donant així per clausurat el cicle que van encetar les dues Assembles regionals anteriors sota el fil conductor de “La reactivació econòmica i social sostenible”, i que a demanda dels participants en la darrera Conferència de Presidents de la Regió Europa, que va tenir lloc a Berna el dia 7 de juny del 2013 i a la que vaig assistir en qualitat de presidenta de la delegació, es va dividir en diversos temes per tal de facilitar l’intercanvi d’opinions entre els experts i els parlamentaris.
Els temes proposats van ser els següents:
“La Francophonie - outil d’ouverture et de développement de la Moldavie”.
“Le français, langue de l’éducation bilingue en République de Moldavie”.
“Le dialogue interculturel en français à travers la francophonie en Europe centrale et orientale”.
“Le français - langue de recherche au profit de la société moderne en Mutation”.
“La francophonie universitaire - enjeu important de fédéralisation de la recherche et de l’enseignement supérieur face à la réforme LMD. (Licence-Master-Doctorat)”.
“La pensée médicale francophone - continuité à travers la formation universitaire et la recherche”.
“Le droit international - cadre indispensable pour le parcours européen de la République de Moldavie”.
“Le français - langue du dialogue interculturel à travers l’édition des Livres”.
“Le dispositif pour l'appui à l'insertion professionnelle des étudiants moldaves mis en place par l'Antenne de l'AUF en Moldavie”.
Per tal que el debat fos el més enriquidor possible, aquesta sessió també va comptar amb la presència de diversos experts que van comparèixer davant l’Assemblea permetent així d’ampliar els nostres coneixements sobre aquesta matèria.
Una vegada finalitzat aquest debat es va procedir a l’adopció per unanimitat d’una resolució sobre la “Recherche: consolidation du français comme langue d’accès au savoir en francophonie” i d’una altra resolució referent al “Partenariat oriental”.
- Els dies 9 i 10 de desembre del 2013 va tenir lloc a Brussel·les un seminari regional organitzat per la Xarxa de dones parlamentàries de l’APF sobre “la representativitat de les dones en política i en el món dels negocis”. El seminari, en principi, era de caràcter regional per Europa tot i que finalment es va obrir a les altres regions (Àfrica, Pacífic i Amèrica) que vist el tema proposat van sol·licitar poder participar-hi. Vaig assistir en aquest seminari en representació de la delegació del Consell General a l’APF, i també en representació de les conselleres generals que participen a les reunions de gènere que es duen a terme al Consell General sota la presidència de la M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset, Subsíndica General.
En el marc d’aquest seminari la presidenta del Comitè de la CEDEF, la Sra. Nicole Ameline, va agrair públicament la presència d’una parlamentària en la delegació oficial andorrana que va assistir a la presentació del 2n i 3r informe d’Andorra davant d’aquest Comitè que va tenir lloc el 4 d’octubre de 2013 a la seu de Nacions Unides a Ginebra.
Com a conseqüència, la xarxa de dones parlamentàries de l’APF va proposar, durant l’última reunió, la “Déclaration du Réseau des femmes concernant la participation des femmes parlementaires de l’APF aux évaluations du Comité CEDEF” on es recomana als Estats francòfons que incloguin dones parlamentàries, com ha fet Andorra, dins les delegacions que assisteixen a les revisions efectuades pel Comitè de la CEDEF amb l’objectiu de garantir un millor seguiment de les recomanacions en el si de cada parlament. Aquesta declaració serà sotmesa al Comitè director de la xarxa de dones.
De les conclusions a les quals es va arribar en aquesta reunió destacaré el fet que cal treballar per superar la cultura patriarcal imperant en moltes societats, que cal la implicació tant de les dones com dels homes per avançar cap a la igualtat, i que calen lleis de quotes transitòries per aconseguir augmentar la presència de dones als parlaments. Tot i que han estat moltes les seccions que han felicitat a Andorra pel fet d’haver aconseguit un parlament paritari de manera natural i sense llei de quotes.
No voldria finalitzar aquesta síntesis de les actuacions de la delegació andorrana a les reunions de l’APF durant l’any 2013, sense agrair als membres de la delegació la seva contribució, que ha permès que el Consell General continuï duent a terme un treball enriquidor a l’espai francòfon. I com no, agrair al secretari del Consell, el Sr. Erick Garasa per la seva implicació i la seva ajuda de fa ja tants anys a les diverses delegacions a l’APF del Consell General que han anat passant en el temps.
Gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Gràcies.
Passem al tercer punt de l’ordre del dia.


3- Informe de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa.
Intervé la Sra. Olga Gelabert Fàbrega, cap de la delegació.
La Sra. Olga Gelabert:
Moltes gràcies Sr. síndic.
L’any 2015 l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa commemora 40 anys des de la signatura de l’Acta final de Hèlsinki, el document fundacional de l’OSCE.
És per aquest motiu que tant en la sessió anual celebrada el 2013, com també en la sessió que es celebrarà el proper estiu el tema central de debat que s’ha triat ha estat “Helsinki+40”.
Un lema que, segons les pròpies paraules del president de l’OSCE, pretén fer reflexionar de manera consensuada sobre els objectius d’una organització que, des de la seva creació l’any 1975, ha evolucionat radicalment en la seva estratègia de prevenció de conflictes.
A dia d’avui, l’OSCE parlamentària està integrada per 57 parlaments nacionals. A part de tots els estats membres de la Unió Europea, hi ha representats petits estats com Mònaco, Liechtenstein i San Marino, i parlaments de grans potències com Estats Units, Rússia o Canadà. A més de països de l’Àsia Central com el recent incorporat estat de Mongòlia.
Durant el darrer any la delegació del Consell General ha participat en la sessió anual, celebrada el passat mes de juliol a Istanbul, i en la reunió d’hivern, que ha tingut lloc recentment a Viena.
La vulneració de drets humans i llibertats fonamentals dins l’àrea OSCE, especialment a Ucraïna i Bielorússia; la cibercriminalitat; el tancament de Guantánamo; la crisi humanitària a Síria; la gestió dels recursos hídrics i l’eficiència i seguretat energètiques; les taxes sobre les transaccions financeres; el tràfic d’éssers humans; i les adopcions internacionals.
Aquests, entre altres, han estat punts destacats en els debats de la sessió anual, que queden reflectits en el document titulat “Declaració d’Istanbul”. Els membres de la delegació del Consell General a l’OSCE Parlamentària, us convidem a analitzar amb deteniment les resolucions i els textos adoptats, que podeu trobar en l’informe que us ha estat tramès, o a la pròpia pàgina web de l’Organització.
D’altra banda, en la recentment celebrada reunió d’hivern s’han realitzat, entre altres, sessions informatives amb els màxims representants de l’OSCE governamental, així com un debat especial sobre la situació que s’està vivint a Ucraïna.
Voldria destacar la rellevància de l’OSCE parlamentària en aquest darrer aspecte, ja que una organització genuïnament parlamentària com aquesta permet que tinguin lloc debats multilaterals a nivell internacional, sobre situacions que afecten els drets humans i les llibertats fonamentals dels seus estats membres, tot permetent escoltar la veu, tant de la majoria governant com de l’oposició. I això és el que va succeir fa pocs dies a Viena sobre la situació a Ucraïna, poc abans que el president d’aquell país fos deposat.
Les qüestions de gènere també han estat presents en l’agenda política de l’OSCE Parlamentària, i novament el Consell General i la delegació andorrana s’han posicionat en el primer lloc dins el rànking de parlaments de l’àrea OSCE amb més presència femenina. Una paritat que ha estat destacada per la representant especial en qüestions de gènere com a exemple a seguir dins l’organització, tot subratllant que aquesta fita s’ha assolit sense cap sistema de quotes.
Com deia abans, l’any 2015, l’OSCE commemora 40 anys de la seva creació, i durant aquest temps el seu rol en la prevenció de conflictes ha hagut d’evolucionar al ritme que evolucionaven els estats que conformen l’arena internacional.
Durant aquests anys, les resolucions relatives al control d’arsenals militars i tropes, així com les tensions entre blocs est-oest, s’han vist matisades per la introducció de diàlegs diplomàtics, centrats en la garantia dels drets humans i llibertats fonamentals, i en l’estabilitat econòmica dels estats membres, com a mitjans per assolir la prevenció de conflictes a llarg termini en tota la regió OSCE.
L’estabilitat política, l’imperi de la llei i el respecte pels drets humans són elements constantment presents en els debats parlamentaris. I la nostra delegació ha refermat, un cop més, el compromís d’Andorra en la defensa d’aquests valors que promou l’OSCE. Valors que alhora formen part del nostre llegat, com a país, però també com a subjecte internacional.
El paper dels petits estats durant l’any 2013 no ha estat tant visible com en l’any anterior dins l’OSCE parlamentària, en què durant la sessió anual celebrada a Mònaco es va aprovar una resolució presentada per Liechtenstein, que remarcava l’esforç que estaven realitzant els petits estats per adaptar-se als estàndards de la comunitat internacional, malgrat les seves particularitats físiques, històriques i socioeconòmiques. Resolució en la qual la delegació andorrana va participar activament.
Tot i així voldria posar de manifest que durant la passada sessió anual es va escollir com a president de l’OSCE Parlamentària el candidat d’un petit estat com Montenegro, el Sr. Ranko Krivokapic, per un mandat d’un any renovable.
En un altre ordre de coses, m’agradaria esmentar que l’OSCE parlamentària ha participat, durant l’any 2013 en 6 missions d’observació d’eleccions, contribuint d’aquesta manera al mecanisme més exclusiu de què disposa aquesta organització per cooperar en el foment de la democràcia, l’estabilitat i la prosperitat dels estats membres.
Voldria insistir novament que aquests, i altres aspectes rellevants derivats de l’activitat de l’OSCE parlamentària, es troben descrits de forma més aprofundida en l’informe anual de la delegació que us ha estat tramès, i que presento davant d’aquesta Cambra.
Vull acabar aquesta intervenció agraint als membres de la delegació la col·laboració i dedicació mostrada en tot moment, i a tots vosaltres per la confiança que ens heu dipositat per poder representar Andorra en aquest organisme internacional.
Moltes gràcies Sr. síndic.
El Sr. síndic general:
Moltes gràcies.
Només els voldria recordar, abans d’aixecar la sessió, que a continuació procedirem a la tradicional fotografia a les escales.
S’aixeca la sessió.
(Són les 18.45h)

 

 

 

 

Diari de Sessions del Consell General
Dipòsit legal: And. 275/94 ISSN 1024-9052