Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VI Legislatura 2011-2015 / Projecte de llei de regulació dels jocs d’atzar

Projecte de llei de regulació dels jocs d’atzar

Aprovada per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 11 de desembre del 2014.

 

SINOPSI

El projecte pretén fixar un marc jurídic que reguli la pràctica i l’explotació dels jocs d’atzar.  El text s’estructura en 106 articles, subdividits en sis títols, sis disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, dues derogatòries i nou disposicions finals. El projecte de llei pretén: donar cobertura legal als jocs estrangers i autòctons que es desenvolupen al país, adaptar els jocs fins ara autoritzats (bingo i quinto) a la nova normativa, regular la presència d’un casino i finalment el joc en línia. El Projecte de llei també preveu la creació del Consell regulador andorrà del joc, ens encarregat de desenvolupar la regulació i el control de l’oferta de jocs d’atzar al Principat d’Andorra.

28/05/2014
BCG 41/2014 de 28/05/2014
PDF document icon Proj llei.pdf — PDF document, 515 kB (527,801 bytes)
19/06/2014, a les 17:30
  • 12/09/2014, a les 17.30h.
  • 22/09/2014, a les 17.30h.

BCG 70/2014, de 24/09/2014

No aprovada pel Consell General

BCG 76/2014, de 09/10/2014

  • 27 esmenes del Grup Parlamentari Mixt
  • 34 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata
  • 39 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata
Comissió Legislativa d’Economia

Resultat en la sessió ordinària del Consell General del dia 9 d'octubre del 2014:

Esmena a la totalitat del GPM: 3 vots a favor i 24 vots en contra

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, David Rios Rius, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al “Projecte de llei de regulació dels jocs d’atzar”, publicat al Butlletí del Consell General núm. 41/2014 de data 28 de maig del 2014.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 61 de l’informe del ponent, que proposa modificar el redactat de l’article 78.1 del Projecte de llei amb el següent text:

“1. Naturalesa jurídica i funcions del Departament del Joc

El Departament del Joc és un departament dins de l’estructura del Govern i depèn orgànicament del ministeri encarregat de les Finances. 

El Departament del Joc és el departament designat pel control del joc d’atzar.

En tant que organisme de control del joc d’atzar, s’encarrega de l’organització, del desenvolupament de la regulació i el control de l’oferta dels jocs d’atzar. Vetlla pel respecte als objectius de la política de regulació dels jocs d’atzar. Exerceix la inspecció dels jocs d’atzar, dels operadors i dels establiments de jocs d’atzar, i participa en la lluita contra el joc il·legal i contra el frau en matèria de jocs d’atzar.

El Departament del Joc pot adoptar acords, i també disposa d’un patrimoni propi per assolir les seves missions i els seus objectius, que li són assignats per aquesta Llei i pels reglaments aplicables.”

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 63 de l’informe del ponent, que proposa modificar l’apartat 6 de l’article 78 del Projecte de llei amb el següent text:

“6. Control de l’activitat del joc d’atzar

El Departament del Joc vetlla pel respecte a la Llei i a la reglamentació relativa als jocs d’atzar. Amb aquesta finalitat verifica la regularitat i la veracitat dels jocs d’atzar, procedeix periòdicament a efectuar controls financers i tècnics, i participa en la repressió de les infraccions, d’acord amb les disposicions del títol VI d’aquesta Llei.

Resol les reclamacions que puguin ser presentades pels participants contra els operadors.

Encomana auditories del sector i efectua controls sobre l’activitat dels titulars de les llicències. Els reglaments en aplicació d’aquesta Llei han de determinar les obligacions d’auditoria que han de realitzar els titulars de les llicències, via tercers autoritzats per l’entitat reguladora del joc, per tal de justificar el respecte a les obligacions de les llicències. El cost de l’auditoria correspon als titulars de la llicència.

La constatació d’una infracció provoca la incoació del corresponent procediment sancionador.

El Departament del Joc instrueix els incompliments constatats de les disposicions d’aquesta Llei i dels seus reglaments, i proposa al Govern la sanció corresponent.”

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 64 de l’informe del ponent, que proposa modificar el redactat de l’apartat 7 de l’article 78 del Projecte de llei amb el següent text:

“7. Signatura de convenis

Amb la finalitat de controlar que els operadors de joc d’atzar respectin les disposicions legislatives i reglamentàries, així com les clàusules dels respectius plecs de bases, el Departament del Joc, en representació del Govern d’Andorra, pot subscriure convenis amb els reguladors d’altres estats per intercanviar els resultats dels controls realitzats respectivament, així com per establir sistemes de col·laboració en el control del joc.

El Departament del Joc en representació del Govern d’Andorra pot subscriure, d’igual forma i en les mateixes condicions, convenis amb organismes, operadors i societats públiques o privades relacionades amb el joc d’atzar, nacionals o d’altres estats, per desenvolupar les seves activitats de joc d’atzar al Principat d’Andorra, sempre que els titulars del producte de joc d’atzar per comercialitzar siguin els organismes o entitats als quals es refereix la disposició addicional segona d’aquesta Llei.

D’igual forma, l’entitat reguladora del joc pot establir amb els dits organismes o entitats, així com amb tercers, contractes d’arrendament de serveis, per dur a terme les anteriors activitats i funcions.”

Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 65 de l’informe del ponent, que proposa suprimir l’apartat 8 de l’article 78.

Reserva d’esmena 5

Reserva de l’esmena 66 de l’informe del ponent, que proposa eliminar el títol de l’article 78 i convertir els apartats 1 a 9 en articles numerats del 78 al 86 mantenint el seu títol.

L’aprovació d’aquesta esmena suposarà renumerar els articles posteriors.

Reserva d’esmena 6

Reserva de l’esmena 70 de l’informe del ponent, que proposa suprimir l’article 79.

Reserva d’esmena 7

Reserva de l’esmena 71 de l’informe del ponent, que proposa suprimir els apartats 2, 3 i 4 de l’article 80.

Reserva d’esmena 8

Reserva de l’esmena 74 de l’informe del ponent, que proposa suprimir l’article 81.

Reserva d’esmena 9

Reserva de l’esmena 75 de l’informe del ponent, que proposa suprimir l’article 82.

Reserva d’esmena 10

Reserva de l’esmena 86 de l’informe del ponent, que proposa modificar el redactat de l’article 103 amb el següent text:

“Article 103. Procediment sancionador

1. Constitueixen infraccions administratives en l’àmbit de les activitats del joc les accions o les omissions dels autors tipificades i sancionades en aquesta Llei.

2. Les infraccions no poden ser objecte de sanció sense la instrucció prèvia del procediment administratiu corresponent pel ministeri encarregat de les finances, sense perjudici de les responsabilitats d’una altra mena que hi puguin concórrer.”

Reserva d’esmena 11

Reserva de l’esmena 87 de l’informe del ponent, que proposa modificar el redactat de l’article 104 amb el següent text:

“Article 104. Decisió de sanció

Els òrgans competents per resoldre el procediment sancionador i imposar les sancions corresponents són el ministre encarregat de les finances en les infraccions lleus i greus i el Govern en el cas de les infraccions molt greus i totes les que comportin el tancament de l’establiment o la suspensió temporal de la llicència.”

Reserva d’esmena 12

Reserva de l’esmena 88 de l’informe del ponent, que proposa suprimir l’article 106.

Reserva d’esmena 13

Reserva de l’esmena 97 de l’informe del ponent, que proposa suprimir la disposició final setena.

Reserva d’esmena 14

Reserva de l’esmena 99 de l’informe del ponent, que proposa suprimir la disposició final vuitena.

Reserva d’esmena 15

Reserva de l’esmena 100 de l’informe del ponent, que proposa modificar en tot el text el terme “Consell Regulador Andorrà del Joc” per “Departament del Joc”.

Consell General, 1 de desembre de 2014

David Rios Rius                                                                     
President 

13/03/2015
BCG 98/2014 de 02/12/2014 Vol. 1 i Vol. 2
Informe de la Comissió Legislativa d’Economia
PDF document icon Informe de la ponència regulació jocs atzar.pdf — PDF document, 733 kB (750,794 bytes)
PDF document icon Informe de la Comissió regulació jocs atzar.pdf — PDF document, 496 kB (508,096 bytes)
11/12/2014

  

  • Votació de les reserves d'esmena de la núm. 1 a la núm. 14:

3 vots a favor i 25 vots en contra: Refusades

  • Votació de les reserva d'esmena núm. 15:

6 vots a favor i 22 vots en contra: Refusades


  • Aprovada per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 11 de desembre del 2014.

25 vots a favor i 3 vots en contra

Publicació al BOPA