Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Propostes d'acord i mocions / Proposta d'acord sobre la informació, els mitjans de comunicació i la publicitat institucional

Proposta d'acord sobre la informació, els mitjans de comunicació i la publicitat institucional

Aprovada en la sessió ordinària del Consell General del dia 12 de maig del 2022.
29/11/2021
BCG 137/2021 de 29/11/2021
PDF document icon but137-2021.pdf — PDF document, 506 KB (518663 bytes)
  • M. I. Srs. Pere López Agràs, Jordi Font Mariné, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny Carmona, Judith Salazar Álvarez, Carles Sánchez Rodríguez i Susanna Vela Palomares, president i consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
22/12/2021, a les 13:30
  • 13/01/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Núria Rossell, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
  • 03/03/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Mònica Bonell, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata.
  • 25/03/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Raul Ferré, president suplent del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos.
  • 19/04/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Alexandra Codina, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.


  • 4 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata, Grup Parlamentari Liberal i Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos.

Esmena 1.-  De modificació

Es proposa modificar la redacció de l’exposició de motius, que quedaria redactada de la manera següent:

Les llibertat de comunicació i d’informació són un bé comú que pertany a la ciutadania, un dret fonamental, imprescindible per exercir els altres drets i per garantir la democràcia. Les llibertats de comunicació i d’informació en democràcia garanteixen a la ciutadania l’accés a informació plural i veraç que li permet prendre decisions i exercir lliurement els seus drets amb plenitud de coneixement. La llibertat d’informació compleix una funció social fonamental a través dels mitjans de comunicació social: la formació de l’opinió pública lliure. De textos legals que el determinen n’hi ha molts, tant en l’àmbit internacional com en el nacional. La Declaració Universal dels Drets Humans, el seu article 19 i la de la Convenció Europea Drets Humans, en el seu article 10, protegeixen el dret a la llibertat d’opinió i d’informació.

En l’àmbit nacional, l’article 12 de la Constitució reconeix les llibertats d'expressió, de comunicació i d'informació. La nostra legislació encara no ha desplegat la responsabilitat dels poders públics de promoure les condicions per a garantir la llibertat d’informació i el dret a l’opinió i a rebre dels mitjans de comunicació una informació veraç. Sí, en canvi, s’ha regulat la protecció als drets a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge (Llei 30/2014, del 27 de novembre, qualificada de protecció civil als drets a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge) i està en curs l’aprovació d’una llei de transparència i l’accés a la informació pública. L’article 14 de la Constitució del Principat d’Andorra garanteix el dret a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge. En aquest sentit, no podem obviar que la ràpida evolució tecnològica i la globalització han plantejat nous reptes per a la protecció de les dades personals. Aquests avanços han fet necessari implementar un marc sòlid i coherent per a la protecció de dades, i per garantir la protecció de les persones físiques com a dret fonamental en relació amb el tractament de la seva informació. Així, el Consell General en la seva sessió del dia 28 d’octubre del 2021, va aprovar la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals; que té per objecte actualitzar la normativa relativa al tractament que, tant persones o entitats privades com l’Administració pública andorrana, duen a terme de les dades corresponents a persones físiques acollint-se a la nova regulació europea, continguda al Reglament general de protecció de dades i modernitzant el marc jurídic existent basat en la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals. Al seu torn, l’apartat 3 de l’article 72 de la Constitució del Principat d’Andorra, estableix expressament la submissió de l’actuació de l’Administració pública al principi de transparència. L’aprovació de la Llei 33 2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i govern obert, té per objectiu una transformació profunda en l’organització de les administracions i la seva relació amb la ciutadania per fomentar el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana i la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa.

Els mitjans de comunicació tenen una funció social i són per definició un servei públic. Ho són fins i tot els privats, per què el que compta no és que estiguin en mans privades, sinó el fet que la seva existència respon a la necessitat que tothom pugui exercir la seva llibertat d’informació. També són un servei públic perquè contribueixen de manera decisiva a configurar l’opinió pública i a fixar models i maneres de fer, és a dir, són fonamentals en el procés de socialització de les persones. Els mitjans de comunicació també són fonamentals per garantir l’ús del català i per transmetre contingut i informació en la llengua oficial del Principat d’Andorra. El futur de l’ús de la llengua oficial depèn de molts factors. La col·laboració dels mitjans de comunicació, ja sigui premsa escrita, radio o televisió, i internet, permet fer arribar a tota la societat, dintre i fora del principat d’Andorra, informació en català.

La comunicació amb la societat a través dels mitjans de comunicació d'informació general- premsa, ràdio i televisió i Internet - i de les xarxes socials és una de les eines més eficients per al foment de l’ús del català, per a la projecció de la imatge de les institucions, i per a la comunicació amb la majoria dels seus públics, tant interns com externs

La comunicació amb la societat a través dels mitjans de comunicació d'informació general- premsa, ràdio i televisió i Internet - i de les xarxes socials és una de les eines més eficients per a la projecció de la imatge de les institucions i per a la comunicació amb la majoria dels seus públics, tant interns com externs.

Amb l’objectiu de protegir la pluralitat i la qualitat de la informació, així com la sostenibilitat dels mitjans de comunicació -que depèn dels seus lectors i subscriptors- és necessari un repartiment equitatiu de les insercions de publicitat institucional, garantint que arribi als mitjans que aporten informació rellevant, de servei públic, contrastada i elaborada segons criteris professionals de qualitat. El repartiment de les insercions de publicitat institucional també s’ha de fer tenint en compte altres criteris com podem ser: la seva periodicitat, un mínim de treballadors fixes en plantilla, el nombre de pàgines editades, el número d’exemplars impresos, que els mitjans siguin d’informació general i per últim, però no el menys important que s’editin totalment en català.

Donat que la crisi econòmica i social conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 posa en perill la pervivència del sistema de mitjans de comunicació, les administracions i altres entitats públiques - com a garants de la llibertat d’expressió i d’informació-  han de contribuir a què els mitjans puguin continuar amb el seu compromís en defensa de la llibertat i del futur democràtic de la nostra societat.

Donat que compartim el valor i la riquesa social i cultural dels mitjans de comunicació.

Donat que s’ha de posar en primer pla el respecte a la independència dels mitjans de comunicació -públics i privats- davant dels poders polítics i econòmics, que s’ha de facilitar l’accés de tots els ciutadans a la informació i a la participació democràtica en els afers públics i que s’ha de promoure la pluralitat i la diversitat tot garantint la igualtat d’oportunitats.

Donat que una radiotelevisió pública, amb mecanismes de control democràtic real, reforça la cultura periodística, basada en la llibertat d’expressió i el pluralisme informatiu, facilita l’accés igualitari al coneixement i enforteix els valors de la diversitat cultural.

I conseqüentment, per tot el que s’ha exposat, el Consell General,

Motivació.

S’ha modificat el redactat atès que, d’una banda, es proposa fer referència a la recent aprovació de la Llei de protecció de dades. I a l’aprovació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i govern obert; també es proposa fer referència a la importància de l’ús del català en els mitjans de comunicació.


Esmena 2.-  De modificació

Es proposa modificar els següents apartats quedant redactats de la manera següent:

Encomanar a Govern un pla d’ajudes i mesures -exempcions fiscals, drets d’emissió, suspensió del lloguer del repetidor, pla nacional del foment de la lectura que inclogui la premsa impresa i digital- adreçat als mitjans de comunicació privats per compensar la forta caiguda de la inversió publicitària conseqüència de la crisi social i econòmica provocada per la Covid-19 i encaminades al manteniment de la seva funció de servei públic i dels llocs de treball que generen.

Exigir Encomanar al Govern la promoció i la garantia de la concurrència en les contractacions dels mitjans de comunicació i dels serveis de les agències de notícies i d’empreses del sector de la comunicació. Tenint en compte els següents criteris:

Pel que fa les ràdios:

- Que tinguin el 90% de programació en català amb continguts sobre actualitat d’Andorra, incloent-hi música en català;

- Que aquestes estiguin radicades a Andorra;

- Que tinguin un nombre mínim de treballadors fixes tenint en compte organigrama i perfils;

- Audiències;

- Que la programació s’ajusti al projecte en virtut del qual es va concedir la concessió administrativa de l’emissora

Pel que fa els mitjans escrits:

- Que siguin mitjans 100% escrits en català;

- Que siguin d’informació general;

- La periodicitat amb la què és publiquen;

- Que tinguin un nombre mínim de treballadors fixes tenint en compte organigrama i perfils;

- Nombre de pàgines editades;

- Nombre d’exemplars impresos;

Pel que fa els mitjans digitals:

- Que siguin mitjans 100% en català;

- Que siguin d’informació general;

- Que tinguin un nombre mínim de treballadors fixes tenint en compte organigrama i perfils;

- Audiències.

- Periodicitat de la seva actualització.

Motivació:

Creiem necessari introduir diversos criteris de valoració per fer més equitatiu el repartiment de la publicitat institucional atès que un repartiment equitatiu no vol dir que aquest hagi de ser equivalent per a tots els mitjans de comunicació.


Esmena 3.-  De modificació

Es proposa modificar els següents apartats quedant redactats de la manera següent:

Encomanar al Govern que elabori, aprovi i difongui anualment un pla de publicitat i comunicació institucional amb la informació detallada de cada campanya institucional programada, els mitjans de comunicació on serà difosa cada una de les campanyes i el pressupost de cada campanya.

Encomanar a Govern la creació d’un organisme independent que assumeixi la supervisió de la informació i la publicitat que es difon a través dels diferents mitjans de comunicació.

Motivació:

Creiem necessari suprimir aquesta encomanda atès d’una banda a una necessitat de contenció de la despesa pública i d’altra banda tenint en compte que en el context de l’acord d’associació, tots els reguladors dels diferents sectors quedaran englobats en un regulador únic que serà realitat un cop l’acord amb Europa sigui una realitat. Per tant no resulta necessària la creació d’un organisme independent que estaria abocat a desaparèixer en el context europeu.


Esmena 4.-  De modificació

Es proposa modificar els següents apartats quedant redactats de la manera següent:

Encomanar al Govern un estudi d’audiències dels mitjans de comunicació precisant-ne bé els paràmetres.

Encomanar al Govern l’actualització de la classificació d'activitats econòmiques, per incloure els diferents perfils professionals relacionats amb el món de la comunicació, definint-ne les competències i evitar així possibles conflictes d'intrusisme.

Encomanar al Govern un projecte de llei relatiu a la responsabilitat dels poders públics de promoure les condicions per a garantir el dret a la informació, la llibertat d’informació dels mitjans de comunicació i el deure d’aquests a oferir una informació veraç, plural i de qualitat.

Encomanar a Govern la reforma, per llei, de la ràdio i la televisió públiques que inclogui, entre altres criteris, la democratització del funcionament dels òrgans de gestió, un pla d’igualtat que asseguri una Ràdio i Televisió d’Andorra diversa i plural, l’establiment d’un sistema de finançament transparent fixat per contracte programa que elimini el doble finançament i una avaluació de rendiments. Aquest nou text ha de recuperar i millorar el Consell Andorrà de l’Audiovisual, revisant les seves competències, composició i funcionament, integrant-lo per professionals i tècnics vinculats al món de la comunicació, al marge de les forces polítiques i de les empreses del sector.

Motivació:

Creiem necessari suprimir aquesta encomanda atès que l’article 12 de la Constitució ja reconeix les llibertats d'expressió, de comunicació i d'informació; l’article 14 de la Constitució del Principat d’Andorra garanteix el dret a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge i l’apartat 3 de l’article 72 de la Constitució del Principat d’Andorra, ja estableix expressament la submissió de l’actuació de l’Administració pública al principi de transparència; això posat en concordança amb Llei 30/2014, del 27 de novembre, la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals i la Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert; fa que al nostre humil entendre resulti innecessari, l’adopció del text legislatiu que es proposa en la proposta d’acord.

Creiem necessari suprimir aquesta encomanda atès que ja està prevista una llei de l’audiovisual i una nova llei de la RTVA que està negociat en l’acord d’associació amb Europa i que correspon a l’annex XI de l’acord. De fet el Cap de Govern, va anunciar aquest estiu que aquests textos queden posposats al proper mandat.

Andorra la Vella, 11 d’abril del 2022.

Sra. Mònica Bonell Tuset                                                                                                                   
Presidenta Suplent del Grup Parlamentari Demòcrata

Sr. Marc Magallón Font                                                                                                                      
President Suplent del Grup Parlamentari Liberal

Sr. Raul Ferrer Bonet                                                                                                                          
President Suplent del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos

 

 

12/05/2022