Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Propostes d'acord i mocions / Proposta d'acord sobre el marc regulador del procés de constitució d'una societat al Principat d'Andorra i de la inversió estrangera

Proposta d'acord sobre el marc regulador del procés de constitució d'una societat al Principat d'Andorra i de la inversió estrangera

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 30 de gener del 2023
04/05/2022
 • M. I. Srs. Pere López Agràs, Judith Salazar Álvarez, Susanna Vela Palomares, Jordi Font Mariné, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny Carmona, i Carles Sánchez Rodríguez, president i consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
25/05/2022, a les 13:30
 • 16/06/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Bernadeta Coma, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 08/07/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Alexandra Codina, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 15/09/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Alexandra Codina, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 06/10/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Bernadeta Coma, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 17/10/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Alexandra Codina, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 26/10/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Alexandra Codina, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 17/11/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Bernadeta Coma, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 09/12/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Bernadeta Coma, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 03/01/2023, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Bernadeta Coma, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 25/01/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Bernadeta Coma, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.

 

ESMENES

 • 4 esmenes del Grup Parlamentari Terceravia + Ul + I.

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Josep PINTAT FORNÉ, en la meva qualitat de President del Grup Parlamentari TERCERAVIA+UNIÓ LAUREDIANA+INDEPENDENTS, d’acord amb el que disposa l’article 139 del Reglament del Consell General, presenta, en temps i forma, les esmenes següents a la Proposta d’acord sobre el marc regulador del procés de constitució d’una societat al Principat d’Andorra i de la inversió estrangera”  publicat al Butlletí del Consell General núm. 57/2022 del 4 de maig del 2022.

ESMENA NÚM. 1 D’ADDICIÓ D’UN PUNT A LA PROPOSTA D’ACORD:

Es proposa addicionar un punt a la proposta d’acord en els termes següents:

- Aprovar un pla de digitalització de les administracions públiques per tal que qualsevol tràmit que afecti el registre de societats i el registre de comerç es pugui realitzar o bé digitalment o bé des de qualsevol Comú i/o Govern.

MOTIVACIÓ:

Es tracta de demanar al Govern que aprovi un pla de digitalització per al Govern però també que inclogui als comuns. Tot tràmit s’ha de poder fer online però també prop de qualsevol Administració Pública.

A més, s’ha de poder donar l’opció a l’administrat de poder fer qualsevol tipus de tràmits online sense tenir que fer-lo de forma presencial. Entenem que hi hauran tràmits que no (com per exemple la renovació del passaport, o altres), per un tràmit d’un comerç, societat, inversió estrangera s’ha de poder fer online.

ESMENA NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ DEL PRIMER PUNT DE L’ACORD:

Es proposa modificar el primer punt de l’acord quin quedarà redactat de la manera següent:

- Substituir el certificat de denominació social i comercial per un tràmit automatitzat en línia instantani, que permeti obtenir al peticionari un codi que li permeti l’accés per als posteriors tràmits.

MOTIVACIÓ:

De la mateixa manera que per a les reserves de denominacions socials, avui un administrat pot trigar més de 15 dies per obtenir la reserva de denominació comercial.

ESMENA NÚM. 3 D’ADDICIÓ D’UN PUNT A L’ACORD:

Es proposa addicionar un punt a la proposta d’acord en els termes següents:

- Rebaixar els terminis d’inscripció de les escriptures. Així doncs qualsevol escriptura notarial estigui o no inscrita prop del Registre de societats tindrà efectes prop de l’Administració pública corresponent.

MOTIVACIÓ:

Avui, hi ha notaris que no entreguen l’escriptura fins que no estigui inscrita prop del Registre de societats. La inscripció al registre de societats no és immediata. Aquest fet fa que s’alenteixin els tràmits. Se li ha de donar poder fefaent a l’escriptura per poder avançar.

ESMENA DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 6 DE LA PROPOSTA D’ACORD:

Es proposa modificar el punt 6 de la proposta d’acord en els termes següents:

- La sol·licitud d’obertura de comerç ha de tenir un sentit favorable immediat des del moment en que es presenta la sol·licitud a tràmit de l’Administració corresponent tret de les activitats que tinguin a veure amb el sector alimentari i farmacèutic. 

MOTIVACIÓ:

Entenem que aquest punt ha de ser molt contundent per a les obertures de comerços que no impliquen un risc per a la salut pública.

No es pot trigar 6 mesos per obrir un despatx d’arquitectura (per exemple) només per una qüestió administrativa.

 A Andorra la Vella, 25 de maig del 2022.

Josep Pintat Forné

 

 • 1 esmena del Grup Parlamentari Demòcrata.

A la Sindicatura

La sotasignada, M.I. SRA. MARIA MARTISELLA GONZALEZ actuant en la seva qualitat de Consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata d’acord amb el que disposa l’article 139 del Reglament del Consell General, presenta, a la Proposta d’Acord sobre el marc regulador del procés d’una societat al Principat d’Andorra i de la inversió estrangera publicat al Butlletí del Consell General núm. 57/2022, del 4 de maig de 2022, en temps i forma, la següent   

ESMENA  

Esmena. 1  De modificació 

Es proposa modificar l’exposició de motius, que queda redactada de la manera següent: 

Proposta d'acord

En el món en el qual vivim, cada vegada més globalitzat, la inversió estrangera es converteix en un factor clau dels estats com a punt decisiu dins de la seva estratègia de diversificació econòmica. La inversió estrangera reforça i fa créixer exponencialment el mercat intern.

Quan aquesta suposa una competència directa al mercat local no és una amenaça, sinó una fortalesa perquè permet a les empreses locals augmentar el seu interès a millorar productes o serveis, oferint més competitivitat en el mercat, la qual cosa de manera inherent beneficia a tots els consumidors i, per tant, al teixit productiu d'una societat.

Resulta d'una vital importància que els inversors estrangers trobin en un país elements fonamentals, més enllà d'una baixa fiscalitat, per a garantir-se seguretat, tranquil·litat i rendibilitat en les seves inversions.

No hem d’oblidar la importància que els ciutadans d’Andorra puguin disposar d’un sistema de creació d’empreses àgil i eficaç, digne del país referent en el qual viuen i que ha de ser exemple per a tercers, fins i tot sent la mateixa ciutadania una eina de promoció del país i de bones referències fora de les nostres fronteres. 

El procés d'obertura d'una companyia no és només la primera imatge que rep l'inversor, sinó també les possibilitats que ofereix un Estat als seus ciutadans i a les seves ciutadanies de tenir una activitat empresarial o patrimonial per compte propi. Indubtablement, aquest procés ha de ser àgil, transparent i jurídicament segur.

En l'actualitat ens trobem amb processos desfasats, que ni són moderns, ni àgils i que, a conseqüència d'això, tampoc són competitius. Processos que situen Andorra en els darrers llocs del rànquing mundial pel que fa a facilitats administratives per a la creació d'una companyia, també per als seus ciutadans, però sobretot per als inversors estrangers.

S’han de prendre's com a referència països directament competidors en l’entorn europeu en els que el termini de creació d'una companyia es duu a terme de forma general en períodes que oscil·len entre els set i deu dies, amb totes les garanties jurídiques tant per a l'administració com per a l'inversor o emprenedor.

Amb aquests canvis aconseguiríem que:

Amb uns costos inferiors als actuals que l'inversor tingui la seva societat i comerç obert en menys de quinze dies,  El país sigui molt més competitiu, 

L'administració sigui més eficient i productiva, 

La recaptació no sols no baixi sinó que fins i tot augmenti, 

S’incrementi la creació de llocs de treballs i, en conseqüència, la recaptació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, 

La imatge d’Andorra, tant en l’àmbit nacional com internacional, es vegi beneficiada amb un sistema homologable al dels països de l'entorn i la percepció del ciutadà sobre la transformació de l'administració es vegi millorada substancialment.

I conseqüentment, per tot el que s’ha exposat, el Consell General,

Acorda 

Que en un termini de 12 3 mesos Govern adopti els canvis necessaris per a la modernització i l’alineació amb els països de l’entorn en la normativa que regula els diferents processos que intervenen en la constitució i registre de les societats i els comerços a Andorra, tenint en compte, entre altres, els següents aspectes:

Continuï promovent la simplificació i la digitalització dels tràmits administratius, i en particular pel que respecta als tràmits en matèria de constitució de societats i de comerç ja siguin per a nacionals o per a inversors estrangers i, en el que escaigui modificar la llei d’inversió estrangera i la llei de comerç, en estricte de les competències comunals. 

- Substituir el certificat de denominació social en paper per un tràmit automatitzat en línia instantani, que permeti obtenir al peticionari un codi que li permeti l’accés per als posteriors tràmits.

- Possibilitar els tràmits en línia d’inversió estrangera també es puguin realitzar en llengua anglesa.

- Reemplaçar els formularis de sol·licitud d'autorització per a inversió estrangera per una descripció d’activitats i d’inversors i una declaració responsable que permet a l’administració controlar a posteriori i amb més marge els fets i la informació declarada.

- Creació d’un règim sancionador per a la falsedat documental o informativa. Els inversors estrangers i empresaris ha de comprendre que el fet d’agilitzar els tràmits amb declaracions responsables i posposant els controls no implica en cap cas que no s’hagin de complir una sèrie de requisits. És per això que s’ha de dotar la modificació de normativa proposada d’un règim sancionador que reguli en tres nivells de gravetat la no veracitat de la informació aportada, la falsificació o manipulació de documents i/o qualsevol acció penalment punible que pugui derivar de les incorreccions signades en aquestes declaracions i nous tràmits.

- Agilitzar els tràmits notarials amb mesures, entre altres, com ara l’aprovació per part del Govern d’estatuts model.

- Facilitar l'inici d'activitat mitjançant declaracions responsables d’inici d’activitat substituint els actuals controls a priori, per controls a posteriori, amb excepció de les activitats que s’estableixi reglamentàriament de forma justificada.

- Facilitar els processos d'obertura d'un compte bancari per al dipòsit de capital social i altres requeriments.

Andorra la Vella, el 25 de gener de 2023.

M.I. Sra. Maria Martisella González                                                                                                 
Consellera general  del Grup Parlamentari Demòcrata

BCG 14/2023 de 25/01/2023
30/01/2023
 •  Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 30 de gener del 2023
 • 10 vots a favor (GPD+GPI+GPCC), 17 vots en contra (GPS+GPTULI) i 1 absstenció (Carine Montaner Raynaud).