Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentades pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a les tarifes de FEDA i Andorra Telecom per persones amb menys recursos.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentades pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a les tarifes de FEDA i Andorra Telecom per persones amb menys recursos.

06/04/2021
BCG 32/2021 de 06/04/2021
287
15/04/2021

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula a Govern amb relació a les tarifes de FEDA i Andorra Telecom per persones amb menys recursos

Atès que en data 23 d’octubre del 2019 vàrem formular la pregunta amb resposta oral al Govern: “Perquè el Govern no ha contemplat ni contempla una substancial reducció de les tarifes de FEDA i Andorra Telecom, almenys per a aquells paquets més bàsics (d’Andorra Telecom) o potències contractades (al cas de FEDA) més baixes?”, que fou registrada amb el nº 919 i en la sessió del Consell General de data 7 de novembre del 2019.

Atès l’encomana del Consell General, que es va dur a terme mitjançant moció en la sessió ordinària  de data 28 de novembre del 2019, “S’encomana a Govern que, a través del Ministeri d’Afers Socials, i amb la col·laboració de FEDA i Andorra Telecom, estudiï com les persones amb dificultats econòmiques poden beneficiar-se de tarifes o paquets que s’ajustin a les seves necessitats, sense que els suposi una càrrega administrativa afegida.

S’acorda que el termini de lliurament de l’estudi, el qual s’haurà de lliurar també als grups parlamentaris, sigui de com a màxim el mes de juny del 2020.”, i que encara no han ha estat facilitada.

Atès que en data 30 de setembre del 2020 vàrem formular  la pregunta oral urgent, que fou registrada amb el nº 736 amb resposta del Govern a la sessió del Consell General de data 15 d’octubre del mateix any: “En quin estat es troba l’estudi? Quan està previst lliurar-lo als grups parlamentaris?. En aquella mateixa sessió el Govern es va comprometre a  que ens lliuraria la informació, i a hores d’ara encara tampoc ens ha estat lliurada.

I per tot el que ha estat exposat, es demana a Govern:

Quan ens lliurarà la informació que es desprèn de les pregunta orals realitzades i de la moció aprovada pel Consell General ja fa més d’un any i 6 mesos respectivament? I demanar també al Govern quina opinió té de l’activitat parlamentària en general i en concret de les propostes d’acord, les mocions o propostes de resolució que s’aproven en el Consell General?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 31 de març del 2021

Pere López Agràs                                                                 
Conseller general i President                                           
del Grup parlamentari Socialdemòcrata

DCG 9/2021 de 15/04/2021