Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa a la resolució relativa a encomanar al Govern que analitzi la possibilitat de signar i ratificar les disposicions pendents...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa a la resolució relativa a encomanar al Govern que analitzi la possibilitat de signar i ratificar les disposicions pendents...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa a la resolució relativa a encomanar al Govern que analitzi la possibilitat de signar i ratificar les disposicions pendents de ratificació per part d'Andorra de la CSE revisada excepte les contingudes en els articles 18.1, 18.2 i 18.3.
06/04/2021
BCG 32/2021 de 06/04/2021
285
15/04/2021

 

Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació amb la resolució relativa a encomanar al Govern que analitzi la possibilitat de signar i ratificar les disposicions pendents de ratificació per part d’Andorra de la CSE revisada excepte les contingudes en els articles 18.1, 18.2 i 18.3.

VIST que la síndica general comunicà que el Consell General en la seva sessió del dia 25 de setembre del 2020, exercint les competències que li atribueix l’article 133 del Reglament del Consell General, havia aprovat la següent resolució:

"Atès que Andorra ha anat fent un esforç progressiu en matèria laboral i de seguretat i salut en el treball, per tal d’anar assolint els estàndards internacionals en la matèria.

Atès que l’any 2004 Andorra va ratificar 79 dels 98 paràgrafs de la Carta Social Europea revisada (CSE), amb el compromís de ratificar-ne més en el futur.

Atès que l’any 2011 es va iniciar un procediment d’avaluació de les disposicions no acceptades de la CSE, que es complementa d’un segon informe emès l’any 2015.

Atès que l’Estat andorrà ja va manifestar prop del Comitè Europeu de Drets Socials, estar en disposició de signar les disposicions contingudes en els articles 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 19.2, 19.4 (a i b), 21, 22, 25, 27, 28 i 29.

Atès que la signatura de l’acord d’associació amb la Unió Europea ens requerirà esforços addicionals que han d’elevar l’estàndard en la matèria.

Atès que la situació de la Covid-19 ha modificat, encara que només sigui temporalment, la situació del mercat de treball a Andorra.

VIST que el Consell General, en la Sessió de Debat d’Orientació Política del Govern del dia 25 de setembre del 2020, acordà "encomanar al Govern que analitzi la possibilitat de signar i ratificar les disposicions pendents de ratificació per part d’Andorra de la CSE revisada, excepte les contingudes en els articles 18.1, 18.2 i 18.3, com a molt tard el 31 de març del 2021."

Es demana:

Quin és el resultat de l’anàlisi que ha efectuat el Govern al respecte?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.

Consell General, 31 de març del 2021

DCG 9/2021 de 15/04/2021