Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Debat sobre l’orientació política de Govern / VII Legislatura 2015-2019 / Any 2016 / Resolucions aprovades en sessió del Consell General del dia 5 de maig del 2016

Resolucions aprovades en sessió del Consell General del dia 5 de maig del 2016

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la Cambra
05/05/2016

 

La subsíndica general comunica que el Consell General en la seva sessió del dia 5 de maig del 2016, exercint les competències que li atribueix l’article 133 del Reglament del Consell General, ha aprovat la següent:

 

  • Resolució

Atès que la Carta Social Europea (CSE) o Carta de Torí, representa el segon gran instrument de drets humans del Consell d’Europa després del Conveni Europeu per a la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals (Roma, 1950). Que conté una llista de 19 drets socials en l'àmbit principalment laboral i de la salut. I que el 1988 es va adoptar un Protocol addicional amb quatre nous drets i el 1996 va adoptar un nou text, que ara es diu Carta Social Europea (revisada), fins a arribar als 31 drets socials;

Atès que tot i que és un tractat internacional vinculant, la Carta Social Europea, tant en la versió original com revisada, té la particularitat de presentar-se com un "menú" de drets d’entre els quals els estats part poden, amb certes restriccions, triar quins drets accepten i quins no;

Atès que tots els drets, inclosos els no acceptats, s’han de considerar principis o aspiracions de política pública que els estats part intentaran assolir en un futur no massa llunyà;

Atès que el Protocol Addicional sobre les Reclamacions Col·lectives es tracta d’un procediment de reclamació molt important que ha reforçat la importància i supervisió del compliment de la CSE. La seva aprovació es va realitzar amb la finalitat, com assenyala el preàmbul, de “(...) millorar l'aplicació efectiva dels drets socials garantits per la Carta”, considerant que aquest objectiu es pot aconseguir, en particular “(...) mitjançant l'establiment d'un procediment de reclamacions col·lectives que, entre altres aspectes, reforçaria la participació dels empresaris i treballadors, així com de les organitzacions no governamentals”.

Atès que el dia 27 d’abril en la Conferència: Carta Social Europea: Com s’aplica a Andorra els expertes convidats van recomanar que en vista de la situació actual, Andorra estaria en disposició d’aixecar certes reserves i de signar i ratificar el Protocol Addicional de Reclamacions Col·lectives.

El Consell General, en la Sessió de Debat d’Orientació Política del Govern de maig del 2016,

Acorda

Encomanar al Govern:

- Que estudiï la possibilitat de ratificar nous preceptes de la Carta Social Europea revisada i la possibilitat de signar i ratificar el seu protocol addicional de reclamacions col·lectives.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 5 de maig del 2016

Mònica Bonell Tuset                                                            
Subsíndica General

 

La subsíndica general comunica que el Consell General en la seva sessió del dia 5 de maig del 2016, exercint les competències que li atribueix l'article 133 del Reglament del Consell General, ha aprovat la següent:

  • Resolució

Atès que la falsificació de medicaments i productes sanitaris constitueix un risc greu, moltes vegades amb dany irreversible, per a la salut i per això cal tipificar les conductes associades amb aquestes falsificacions com delictives. A més aquesta amenaça global fa precisa la cooperació, coordinació i comunicació entre les autoritats de diferents països en la lluita contra aquests delictes.

Atès que la Convenció Medicrime contra la falsificació de medicaments i productes sanitaris, suposa l’aplicació d’un instrument internacional centrat en aspectes relacionats amb la prevenció, la protecció de les víctimes, la promoció de la cooperació nacional i internacional i la inclusió en el dret penal dels delictes relatius a la falsificació de productes mèdics que suposin una amenaça contra la salut, el subministrament i el tràfic de productes mèdics falsificats, la falsificació de documents, i la fabricació no autoritzada o el subministrament de medicaments i la posada al mercat de dispositius mèdics que no compleixin amb els requisits de conformitat.

Atès que la Convenció Medicrime proporciona un marc per a la cooperació nacional i internacional a través dels diferents sectors de l’Administració pública, mesures de coordinació a nivell nacional, a més, es preveu la creació d’un òrgan de vigilància per supervisar l’aplicació de la Convenció pels estats part.

Atès que el Consell d'Europa considera «urgent adoptar mesures repressives i preventives» davant la proliferació d’aquest tipus d'infraccions i l’oferta a internet de “productes essencialment perillosos”, l’amenaça sobre la salut pública ha adoptat “proporcions realment mundials”, de la mateixa manera que segons l’Organització Mundial de la Salut les vendes de medicaments falsificats van ascendir el 2010 a més de 68 mil milions d’euros;

Atès que tot i no haver-se detectat medicaments falsificats a la cadena legal de distribució al nostre país, aquestes mesures legals "contribuiran a millorar la protecció de la salut pública davant els medicaments falsificats;

Atès que el risc que per a la salut pública suposen aquestes falsificacions fet que ens ha motivat a impulsar la signatura i ratificació d’aquest conveni, amb la finalitat de la incorporació al nostre ordenament jurídic d’aquest tractat internacional necessari per donar una eina potent per poder lluitar contra aquests delictes amb uns estàndards comuns internacionals;

El Consell General, en la Sessió de Debat d’Orientació Política del Govern de maig del 2016,

Acorda

Encomanar al Govern:

- Que estudiï les accions necessàries per a la signatura i ratificació del Conveni del Consell d'Europa per a la falsificació de productes mèdics i delictes similars que constitueixin amenaces per a la salut pública, fet a Moscou el 28 d’octubre del 2011, anomenat MEDICRIME.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 5 de maig del 2016

Mònica Bonell Tuset                                                            
Subsíndica General

 

La subsíndica general comunica que el Consell General en la seva sessió del dia 5 de maig del 2016, exercint les competències que li atribueix l'article 133 del Reglament del Consell General, ha aprovat la següent:

  • Resolució

Vista la magnitud de la crisi dels refugiats procedents de la guerra de Síria davant de la qual per qüestions humanitàries el nostre país no pot restar d’esquenes.

Vist que volem que el nostre país projecti una imatge de país solidari a nivell internacional.

Atès que el cap de Govern va anunciar el mes de setembre de l’any passat la voluntat d’acollir vint refugiats provinents de la crisi esmentada.

El Consell General, en la Sessió de Debat d’Orientació Política del Govern de maig del 2016,

Acorda

Instar el Govern a seguir fent els passos necessaris per fer efectiu el seu compromís d’acollir una vintena de refugiats procedents de la guerra a Síria.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 5 de maig del 2016

Mònica Bonell Tuset                                                            
Subsíndica General

 

La subsíndica general comunica que el Consell General en la seva sessió del dia 5 de maig del 2016, exercint les competències que li atribueix l'article 133 del Reglament del Consell General, ha aprovat la següent:

  • Resolució

Vist el contingut dels darrers informes del Tribunal de Comptes i en especial les irregularitats identificades per aquest organisme.

Vist que aquestes irregularitats no estan tenint seguiment suficient per part de les entitats concernides.

Atesa la preocupació davant d’aquestes irregularitats per quant són relatives a la gestió de fons públics.

El Consell General, en la Sessió de Debat d’Orientació Política del Govern de maig del 2016,

Acorda

S’encomana al Govern i al Consell General a què estableixin mecanismes de sancions i de demandes de responsabilitats per les irregularitats comeses i reforcin els mecanismes perquè el Tribunal de Comptes pugui posar en coneixement de la Fiscalia els fets greus detectats.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 5 de maig del 2016

Mònica Bonell Tuset                                                            
Subsíndica General

 

La subsíndica general comunica que el Consell General en la seva sessió del dia 5 de maig del 2016, exercint les competències que li atribueix l'article 133 del Reglament del Consell General, ha aprovat la següent:

  • Resolució

Exposició de motius:

Com va dir ahir el M. I. Cap de Govern:

“L’últim any, les deduccions de l’impost de societats van sobrepassar els 35 milions d’euros. Segurament és el moment de revisar a la baixa algunes d’aquestes deduccions, com la deducció per noves inversions.”

Per tant

Considerant que la deducció per creació de llocs de treball de 3.000 € per persona d’increment mitjà de la plantilla fixa anyal, permet als empresaris que conclouen contractes de treball indefinits i incrementen la seva plantilla, a una deducció de fins a 3.000 euros per persona d’increment mitjà de plantilla fixa anyal.

Considerant que la deducció per impostos comunals i de les plusvàlues permet als empresaris deduir-se de la quota de l’IS la taxa pagada al comú en concepte de radicació de l’activitat econòmica i de la taxa o impost sobre l’inquilinat, així com l’impost estatal de les plusvàlues.

I considerant tots els efectes col·laterals positius que aquestes deduccions tenen per al teixit econòmic i social d’Andorra,

El Consell General, en la Sessió de Debat d’Orientació Política del Govern de maig del 2016,

Acorda

S’encomana a M. I. Govern que es comprometi a mantenir les deduccions impositives, i en especial les següents:

Deducció per creació de llocs de treball,

Deducció pels impostos comunals mentre no hi hagi un nou marc regulador relatiu a les competències i transferències dels comuns,

Deducció de les plusvàlues.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 5 de maig del 2016

Mònica Bonell Tuset                                                            
Subsíndica General

 

La subsíndica general comunica que el Consell General en la seva sessió del dia 5 de maig del 2016, exercint les competències que li atribueix l'article 133 del Reglament del Consell General, ha aprovat la següent:

  • Resolució

El 2013 el Consell General va votar una modificació a la Llei del 2008 de la CASS que estipula la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi sigui esgraonada en funció dels ingressos.

Aquesta preveu una reducció del 50% el primer i el segon any de cotització. Dita reducció es pot aplicar també per guanys anyals inferiors o iguals a 12.000€.

Paral·lelament, el passat mes la disposició final sisena de la Llei del pressupost 2016 recull un increment del 2% a la cotització de la branca general de la CASS, en vigor des del proppassat 1r d’abril.

Dit increment implica un augment de cotització significatiu per a les persones que exerceixen una activitat per compte propi, que s’aplica de forma poc equitativa ja que no té en compte les realitats salarials d’aquests diferents treballadors.

Per tot l’esmentat i perquè estem convençuts que el nostre país mereix oferir un tractament equitatiu pels treballadors per compte propi,

El Consell General, en la Sessió de Debat d’Orientació Política del Govern de maig del 2016,

Acorda

S’encomana al Govern que estudiï la possibilitat d’establir la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi a la CASS en funció dels seus ingressos o en funció del sou mig per sector i tenint en compte un mínim de cotització prenent en compte la sostenibilitat del sistema.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 5 de maig del 2016

Mònica Bonell Tuset                                                            
Subsíndica General

 

La subsíndica general comunica que el Consell General en la seva sessió del dia 5 de maig del 2016, exercint les competències que li atribueix l'article 133 del Reglament del Consell General, ha aprovat la següent:

  • Resolució

El turisme és un dels pilars de la nostra economia i ha de continuar sent-ho de cara al futur. Com deia el cap de Govern ahir, en el seu discurs, no es pot perdre de vista que tant important és captar turistes com fidelitzar-los i, per tant tenim el deure de treballar per donar un servei excel·lent en tots els àmbits perquè l’experiència dels nostres visitants sigui el més gratificant possible i vulguin repetir.

La mobilitat viària no sempre és òptima, ans al contrari, els nostres visitants la valoren com un punt desfavorable a la seva estada. Esdevé, doncs, necessari i urgent esmerçar el màxim d’esforços en aquest àmbit, i més especialment en els moments de màxima afluència turística a Andorra.

El Consell General, en la Sessió de Debat d’Orientació Política del Govern de maig del 2016,

Acorda

S’encomana al Govern que treballi per agilitar al màxim les vies de sortida del país. En aquest sentit, caldria prosseguir el diàleg amb les autoritats espanyoles perquè el punt duaner del Riu Runer pugui obrir els dos carrils de circulació viària de sortida d’Andorra cap a Espanya; i alhora facilitar l’obertura dels dos carrils de baixada de l’Av. Francesc Cairat, de Sant Julià de Lòria fins a la frontera del Riu Runer, per agilitar i facilitar la mobilitat viària, en moments de màxima afluència turística a Andorra; sense perjudici de continuar informant sobre el desenvolupament dels processos de les fases I i II del desviament de Sant Julià.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 5 de maig del 2016

Mònica Bonell Tuset                                                            
Subsíndica General