Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents

Projecte de llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents

Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 15 de febrer del 2019.

Procediment d’urgència

25/10/2018
BCG 103/2018 de 25/10/2018
16/11/2018, a les 17:30
  • 07/12/2018, a les 17.30 h: a demanda del Sr. Josep Majoral, conseller general del GPM (UL/CGILM).
  • 27/12/2018, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Carine Montaner, consellera general del GPM (UL/CGILM).
  • 04/01/2019, a les 15 h:  a demanda del Sr. Gerard Alís, conseller general del GPM (PS).
  • 14/01/2019, a les 9.30 h:  a demanda del Sr. Gerard Alís, conseller general del GPM (PS).
  • 21/01/2019, a les 15 h: a demanda del Sr. Gerard Alís, conseller general del GPM (PS).S'habiliten els dies entre sessions als efectes de poder presentar esmenes.
  • 10 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata
  • 24 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS).
  • 8 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (Sílvia E. Bonet)

 

Comissió Legislativa d’Afers Socials

A la M.I. Sindicatura

La sotasignada, Rosa Gili Casals, consellera general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següent a Projecte de llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents, publicat al Butlletí del Consell General núm. 103/2018 de data 25 d’octubre del 2018.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 5 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 3), que proposa modificar l’apartat 2 de l’article 7 del Projecte de llei. 

“Article 7. Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència

1. La Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència és l’organisme col·legiat responsable de la coordinació de les polítiques i les mesures adoptades pels òrgans del Govern i dels comuns amb la finalitat d’acomplir les previsions contingudes en aquesta Llei, així com de promoure’n l’efectivitat.

2. La Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència s’adscriu conjuntament als ministeris competents en matèria d’afers socials, sanitat i educació, i la seva composició i el seu funcionament es determinen per la via reglamentària.”

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 12 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 7), que proposa afegir  un nou apartat 1. d) a l’article 38 del Projecte de llei amb el següent text: 

“Article 38. Actuacions de promoció, prevenció i protecció de la salut

1. Es reconeix als infants i als adolescents, en els termes establerts en la normativa aplicable:

a) El dret a gaudir d’actuacions de promoció de la salut i de la qualitat de vida que tinguin en compte les seves necessitats i especificitats, perquè puguin adoptar estils de vida saludable.

b) El dret a gaudir d’actuacions relatives a la seva salut segons les seves necessitats específiques.

c) El dret a rebre actuacions de protecció en l’àmbit de la salut per desenvolupar-se en un ambient saludable.

d) El dret a rebre informació sobre salut sexual i reproductiva i accés a totes les mesures de planificació familiar.”

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 18 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 13), que proposa modificar l’article 45 del Projecte de llei. 

“Article 45. Inclusió de continguts en els projectes educatius i els currículums escolars

Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de vetllar perquè els projectes educatius dels centres de tots els sistemes educatius del país de tots els nivells i els currículums escolars incloguin de forma transversal continguts relatius a l’educació en drets humans, en concret dels drets reconeguts en la Convenció sobre els drets de l’infant, del 20 de novembre de 1989; la violència de gènere; la violència domèstica o familiar; la diversitat funcional o la discapacitat; la promoció i la prevenció en l’àmbit de la salut, inclosa la salut sexual i reproductiva; les formes de maltractament, inclòs l’abús sexual, i la seva prevenció i protecció; la promoció de la cultura de pau i de la no-violència, inclosa la prevenció de l’assetjament entre l’alumnat, i la igualtat de tracte i la no-discriminació.”

Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 20 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 14), que proposa afegir un nou apartat 6 a l’article 49 del Projecte de llei amb el següent text: 

“Article 49. Dret al descans, al lleure i a les activitats d’esbarjo, culturals i artístiques

1. Els infants i els adolescents tenen el dret al descans i a les activitats de lleure, d’esbarjo i al joc, incloses les activitats esportives, culturals i artístiques, d’acord amb la seva edat i les seves necessitats de desenvolupament.

2. Les activitats escolars requerides i les activitats programades per als infants i als adolescents han de permetre el descans i la possibilitat de dur a terme activitats de lleure.

3. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de promocionar i donar suport a les associacions i les altres entitats culturals, esportives i socials dedicades a oferir aquestes activitats, i assegurar que l’oferta de lleure sigui suficient, variada i estable.

4. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de promocionar i fomentar la intervenció dels infants i els adolescents en programes i activitats de voluntariat, a través d’entitats públiques o privades, d’acord amb el que estableixi la normativa aplicable.

5. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de facilitar l’accés equitatiu a les activitats de lleure i d’esbarjo, al joc, i a les activitats esportives, culturals i artístiques, i han de promoure que es proveeixin els ajustos necessaris segons la diversitat de capacitats.

6. Les administracions públiques han de vetllar per la conciliació familiar i perquè els infants i adolescents puguin gaudir de moments compartits amb els seus progenitors o tutors legals.”

Consell General, 11 de febrer del 2019

Rosa Gili Casals

BCG 28/2019 de 12/02/2019
Patrícia Riberaygua Marme
Informe de la Comissió Legislativa d’Afers Socials
PDF document icon Informe de la Comissió Proj llei drets infants i adolescents.pdf — PDF document, 429 kB (440,064 bytes)
15/02/2019

 

GPM (PS) RE 1 Desestimada per majoria        8 vots a favor, 15 vots en contra i 3 abstencions.                        
RE 2 Desestimada per majoria 2 vots a favor, 15 vots en contra i 9 abstencions.
RE 3 Desestimada per majoria 7 vots a favor, 17 vots en contra i 3 abstencions.
RE 4 Desestimada per majoria 4 vots a favor, 19 vots en contra i 3 abstencions.