Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei de la funció pública

Projecte de llei de la funció pública

Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 17 de gener del 2019
19/04/2018
BCG 29/2018 de 19/04/2018
PDF document icon Proj. llei funció pública.pdf — PDF document, 503 kB (515,323 bytes)
11/05/2018, a les 17:30
 • 04/06/2018, a les 17.30h: a demanda del Sr. de Josep Pintat, president del GPM. 
 • 25/06/2018, a les 17.30h: a demanda del Sr. Josep Pintat, president del GPM i del Sr. Gerard Alís, conseller general del GPM.
 • 04/09/2018, a les 17h30: a demanda del Sr. Gerard Alís, conseller general del GPM, del Sr. Josep Pintat, conseller general del GPM, de la Sra. Sílvia E. Bonet, consellera general del GPM i de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL.
 • 14/09/2018, a les 17h30: a demanda del Sr. Ferran Costa, conseller general del GPL. 
 • 05/10/2018, a les 17h30: a demanda del Sr. Josep Pintat, president del GPM i de la Sra. Sílvia E. Bonet, consellera general del GPM.
 • 16/10/2018, a les 17.30 h: a demanda del Sr. Marc Ballestà, conseller general del GPD.
 • 19/10/2018, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Sílvia E. Bonet, consellera general del GPM.

BCG 96/2018 

A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Gerard Alís Eroles, Rosa Gili Casals i Pere López Agràs, consellers generals socialdemòcrates del Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, compareixem davant la Sindicatura i, en temps i,

Diem:

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 94/2018 de data 4 d’octubre del 2018, passem a formular al “Projecte de llei de la funció pública”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern

En els termes precedents queda formulada l'esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei de la funció pública”.

Consell General, 8 d’octubre del 2018

Gerard Alís Eroles                                                              
Rosa Gili Casals                                                                   
Pere López Agràs

 

BCG 99/2018

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Jordi Gallardo Fernàndez, en representació del Grup Parlamentari Liberal, formulo esmena a la totalitat, segons allò que preveu l’article 93 del Reglament del Consell General, al Projecte de llei de la funció pública, publicat en el Butlletí 29/2018, del 19 d’abril del 2018.

Jordi Gallardo Fernàndez                                               
President Grup Parlamentari Liberal

 

BCG 101/2018

A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Josep Pintat Forné, Joan Carles Camp Areny, Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, Josep Majoral Obiols i Carine Montaner Raynaud, consellers generals d’Unió Laurediana + Independents del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, compareixen davant la Sindicatura i, en temps i,

Diem

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 29/2018 de data 19 d’abril del 2018, passem a formular al “Projecte de llei de la funció pública”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern

En els termes precedents queda formulada l’esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei de la funció pública”.

Consell General, 19 d’octubre del 2018

M. I. Sr. Josep Pintat Forné                                           
M. I. Sr. Josep Majoral Obiols                                      
M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud                         
M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells 
M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny


Disponible pel Ple

25/10/2018

ET (PS): desestimada per majoria 11 vots a favor i 15 vots en contra.
ET (GPL): desestimada per majoria 11 vots a favor i 15 vots en contra. 
ET (UL/CGIM): desestimada per majoria 11 vots a favor i 15 vots en contra.

 • 28 esmenes del Grup Parlamentari Liberal.
 • 40 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 19 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (UL/CGILM).
 • 8 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS).
 • 18 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (Sílvia E. Bonet).
Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals

Sindicatura

La sotasignada, Judith PALLARÉS CORTÉS, en representació del Grup Parlamentari Liberal, d’acord amb el que disposa l’article 100.1 del Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les següents reserves d’esmena  al Projecte de llei de la funció pública publicat al Butlletí del Consell General  29/2018 del 19 d’abril del 2018.

Reserva d’esmena número 1

Reserva de l’esmena número 17 de l’informe del ponent ( esmena 4 de del grup parlamentari Liberal ) de modificació de l’apartat 3 de l’article 11 del projecte de llei amb el redactat següent, 

“Article 11. El Comitè Tècnic d’Organització i Gestió

(...)

3. El Comitè Tècnic d'Organització i Gestió ha d'informar preceptivament i de manera vinculant, abans que siguin adoptades per l'òrgan competent les decisions següents (...)

Motivació

Si un informe és preceptiu però no vinculant, la decisió quedarà sempre al arbitri del Govern. Si es crea un Comitè Tècnic que valori les propostes, lògicament la seva decisió hauria de ser vinculant.

Reserva d’esmena número 2

Reserva de l’esmena número 18 de l’informe del ponent ( esmena 5 del grup parlamentari Liberal ) de modificació del punt 4 de l’article 11 amb el següent text,

“Article 11. El Comitè Tècnic d’Organització i Gestió (...)

4. El Comitè Tècnic d'Organització i Gestió està integrat pel director o responsable del Departament de Funció Pública, que el presideix; entre tres i cinc membres designats per les associacions de funcionaris i treballadors públics i els sindicats més representatius en el si de l’Administració general, i un nombre igual de membres de l’Administració general designats pel Govern.”

Motivació

Cal assegurar la participació dels representants des funcionaris i treballadors públics.

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena número 28 de l’informe del ponent ( esmena 9 del grup parlamentari Liberal ) de supressió de l’apartat 9 de l’article 18.

“Article 18.Llocs de treball

(...)

9. Així mateix, en el marc de la seva potestat d’autoorganització, l’Administració pot modificar les funcions i les tasques dels llocs de treball.

Motivació

Que l’Administració tingui potestat per tal de modificar funcions i tasques de treball sense exigir ni urgència ni motivació podria donar peu a tenir situacions de total desemparament. La secció segona, i en particular els articles 20 i següents ja estableixen el procediment que cal seguir per tal de procedir a la classificació i revisió dels llocs de treball, el qual s’ha d’aprovar per Reglament. 

Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena número 31 de l’informe del ponent ( esmena 10 del grup parlamentari Liberal ) de modificació de l’apartat 1 de l’article 22 amb el següent text,

“Article 22. Pla d’ordenació i racionalització dels recursos humans

1. L’Administració general, de manera justificada i amb l’informe preceptiu i vinculant dels agents afectats, pot aprovar plans per ordenar i racionalitzar els seus recursos humans, d’acord amb els plans estratègics o d’acord amb les directrius de polítiques de personal.

(...)”

Motivació:

La redacció actual del text permet actuar a l’Administració amb una liberalitat absoluta, i per tant, cal establir la necessària justificació i limitació a les seves decisions.

Reserva d’esmena 5

Reserva de l’esmena número 72 de l’informe del ponent  ( esmena 19 del grup parlametari Liberal ) de modificació del punt f) de l’article 77 amb el següent text,

“Article 77. Estructura retributiva (...)
f) Complement d’antiguitat

Consisteix en una quantitat igual per a tots els funcionaris i treballadors públics, per cada tres anys de servei efectiu prestats en l’Administració general. També computa, a aquests efectes, el temps de servei prestat a l’Administració de justícia o als comuns, a condició que el termini transcorregut entre la baixa al servei d’una d’aquestes administracions i la incorporació a l’Administració general no sigui superior a tres mesos.

(...)”

Motivació:

No existeix cap justificació per tal d’ampliar els anys del complement d’antiguitat, de triennis a quinquennis. En la memòria econòmica d’aquest text legal no es contempla cap dada que recolzi aquesta decisió.

Igualment, es demana el vot particular dels articles, 3, 40 i 47 del Projecte de llei.

Casa de la Vall, 19 de desembre del 2018

Judith PALLARÉS CORTÉS

 

 

A la M.I. Sindicatura,

La sotasignada, Rosa Gili Casals, consellera general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següent a la Projecte de llei de la funció pública, publicat al Butlletí del Consell General núm. 29/2018 de data 19 d’abril del 2018.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 10 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 2), que proposa eliminar l’apartat 2 de l’article 5 del Projecte de llei, amb el redactat següent:

Article 5. Funcionaris

1. El personal funcionari és nomenat per ocupar llocs de treball de caràcter permanent amb atribucions que impliquen l’exercici de l’autoritat o la participació directa o indirecta en l’exercici de les prerrogatives de potestat pública de l’estat.

2. Són reservats al personal funcionari els llocs de treball que corresponen als cossos especials de Duana, Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, Penitenciaria, Policia i Banders, i els altres que es determinin per Llei.

3. 2. El personal funcionari ha de tenir la nacionalitat andorrana.

4. 3. Els funcionaris, després del nomenament definitiu, queden vinculats a l’Administració pública per una relació d’ocupació de caràcter estable, subjecta al dret administratiu, i només poden ser separats del servei per les causes i en les condicions que s’estableixen en aquesta Llei.”

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 21 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 3), que proposa modificar l’apartat 4 de l’article 11 del Projecte de llei, amb el redactat següent:

Article 11. El Comitè Tècnic d'Organització i Gestió

1. El Comitè Tècnic d'Organització i Gestió és l'òrgan consultiu i de proposta del Departament de Funció Pública en matèria de classificació del sistema de llocs de treball.

2. Correspon al Comitè Tècnic d’Organització i Gestió, la proposta de les mesures següents:

a) La valoració dels llocs de treball  i l'assignació als nivells corresponents.

b) La creació, modificació i supressió de llocs de treball.

c) La creació, modificació i supressió de famílies professionals.

d) La revisió i adaptació de funcions dels llocs de treball, i la seva assignació a les famílies que corresponguin.

3. El Comitè Tècnic d'Organització i Gestió ha d'informar preceptivament, abans que siguin adoptades per l'òrgan competent les decisions següents:

a) Qualsevol proposta que impliqui modificacions en les dotacions de les places pressupostades.

b) Les propostes de reubicació, comissió de serveis o adscripció temporal d'un funcionari o treballador públic a una plaça d'un lloc de treball diferent de la que ocupa, quan aquest no hi doni la seva conformitat.

4. La composició del Comitè Tècnic d’Organització i Gestió, i les seves regles de funcionament s’aproven per reglament. En tot cas, es garanteix la condició de membres del Comitè a un mínim de dos representants dels principals sindicats de l’administració.”

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 96 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 7), que proposa modificar l’article 112  del Projecte de llei, amb el redactat següent:

Article 112. Cessament del personal interí

Els treballadors públics interins perden la seva condició quan no calen els seus serveis, quan la plaça a la qual estan adscrits és ocupada per un funcionari, pel transcurs del temps especificat en el nomenament, o en cas de renúncia. Perden també la seva condició quan s'acorda revocar-ne el nomenament, per manca de rendiment, per incapacitat manifesta, o per altra causa justificada, sempre prèvia audiència de l'interessat. El cessament del personal interí no genera tenen dret a indemnització si la seva relació amb l’administració ha sigut superior a una durada de dos anys.”

Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 97 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 8), que proposa eliminar l’article 113 del Projecte de llei, amb el redactat següent:

Article 113. Aplicació analògica del règim estatutari

Al personal interí li és aplicable, amb caràcter analògic, el règim estatutari propi dels funcionaris i dels treballadors públics indefinits, en allò que resulti adequat a la naturalesa de la seva relació. Els reglaments que desenvolupin aquesta Llei poden precisar les condicions i especialitats d'aquest règim.

Consell General, 19 de desembre del 2018

Rosa Gili Casals

 

A la M.I. Sindicatura,

La sotasignada, Rosa Gili Casals, consellera general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb el que disposen els articles 90 i 100 del Reglament del Consell General, presento, en temps i forma, els vots particulars següents al Projecte de llei de la funció pública, publicat al Butlletí del Consell General núm. 29/2018 de data 19 d’abril del 2018.

Vots particulars

Vot particular 1

Demanant que es retorni al text original de la Proposició de llei, modificat per  l’aprovació de l’esmena 5 de l’informe del ponent (Grup Demòcrata).

Esmena 5                               De modificació

Grup parlamentari Demòcrata (1)

Es proposa modificar l’apartat 4 de l’article 3 amb el redactat següent:

“4. Així mateix, la Llei no és aplicable als òrgans de direcció administrativa següents:

a) Alts càrrecs del Govern.

b) Ambaixadors que no tinguin la condició de funcionaris o treballadors públics indefinits.

c) Interventor general que no tingui la condició de funcionari.

d) Secretaris generals dels comuns i interventors comunals.”

Vot particular 2

Demanant que es retorni al text original de la Proposició de llei, modificat per  l’aprovació de l’esmena 8 de l’informe del ponent (Grup Demòcrata).

Esmena 8                              De modificació

Grup parlamentari Demòcrata (2)

Es proposa modificar l’apartat 2 de l’article 5 amb el redactat següent:

“2. Són reservats al personal funcionari els llocs de treball que corresponen a les funcions d’interventor, als cossos especials de Duana, Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, Penitenciaria, Policia i Banders, i els altres que es determinin per Llei.”

Vot particular 3

Demanant que es retorni al text original de la Proposició de llei, modificat per  l’aprovació de l’esmena 37 de l’informe del ponent (Grup Demòcrata).

Esmena 37                            De modificació

Grup parlamentari Demòcrata (8)

Es proposa modificar l’apartat 3 de l’article 33, amb el redactat següent:

“3. En tot cas, han de ser coberts exclusivament amb nacionals andorrans els llocs de treball establerts per a funcionaris.

Vot particular 4

Demanant que es retorni al text original de la Proposició de llei, modificat per  l’aprovació de l’esmena 53 de l’informe del ponent (Grup Demòcrata).

Esmena 53                            De modificació

Grup parlamentari Demòcrata (16)

Es proposa afegir dos paràgraf al final de l’apartat 2 de l’article 51, amb el redactat següent:

La durada màxima de les excedències amb reserva de plaça que s’hagin sol·licitat a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei serà de dos mandats.

Els funcionaris o treballadors públics que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin gaudint d’una excedència amb reserva de plaça, poden mantenir la reserva de plaça per un mandat addicional.

Consell General, 19 de desembre del 2018

Rosa Gili Casals

 

01/03/2019
BCG 129/2018 de 20/12/2018
PDF document icon Informe de la Ponència.pdf — PDF document, 795 kB (814,746 bytes)
PDF document icon Informe de la Comissió.pdf — PDF document, 539 kB (552,204 bytes)
17/01/2019

Aprovat per majoria: 15 vots a favor i 13 vots en contra

GPL RE 1 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 4 abstencions
RE 2 Desestimada per majoria 4 vots a favor, 14 vots en contra i 9 abstencions
RE 3 Desestimada per majoria 7 vots a favor i 20 vots en contra
RE 4 Desestimada per majoria 6 vots a favor, 20 vots en contra i 1 abstenció
RE 5 Desestimada per majoria 7 vots a favor, 15 vots en contra i 6 abstencions
GPM (PS) RE 1 Desestimada per majoria 6 vots a favor, 21 vots en contra i 1 abstenció
VP 1 Desestimada per majoria 8 vots a favor, 15 vots en contra i 5 abstencions
VP 2 Desestimada per majoria 7 vots a favor, 20 vots en contra i 1 abstenció
VP 3 Desestimada per majoria 6 vots a favor i 22 vots en contra
GPM (PS) RE 2 Desestimada per majoria 7 vots a favor, 15 vots en contra i 6 abstencions
RE 3 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 18 vots en contra i 7 abstencions
RE 4 Desestimada per majoria 3 vots a favor i 25 vots en contra 
VP 4 Desestimada per majoria 3 vots a favor i 25 vots en contra