Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Newsletters / Diari del Consell General / Diari 7-2014 del 29 de maig del 2014

Diari 7-2014 del 29 de maig del 2014

Facebook icon Twitter icon Forward icon

DCG 7/2014

 

 

Diari Oficial

del

Consell General

 

Núm. 7/2014 - 8 pàgines

Sessió ordinària del dia 29 de maig del 2014

 

 

 

El dia 29 de maig del 2014, dijous, es reuneix a la Casa de la Vall, (nou hemicicle), el M. I. Consell General, en sessió ordinària convocada d'acord amb allò que estableix el Reglament de l'Assemblea i amb l'ordre del dia que figura en el Butlletí del Consell General núm. 40/2014, que és el següent:

Punt Únic: Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014.

Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels
M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Mònica Bonell Tuset, Síndic General i Subsíndica General, respectivament, s'ha procedit a comprovar la presència dels membres, que ha quedat registrada d'acord amb la relació següent:

M. I. Sra. Olga Adellach Coma

M. I. Sr. Miquel Aleix Areny

M. I. Sr. Pere Altimir Pintat

M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch

M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra

M. I. Sr. Ladislau Baró Solà

M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany

M. I. Sra. Roser Bastida Areny

M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset

M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot

M. I. Sra. Sílvia Calvó Armengol

M. I. Sr. Carles Enseñat Reig

M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs

M. I. Sra. Olga Gelabert Fàbrega

M. I. Sra. Rosa Gili Casals

M. I. Sra. Mariona González Reolit

M. I. Sra. Celine Mandicó Garcia

M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi

M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora

M. I. Sr. Pere Obiols Mogio

M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme

M. I. Sr. David Rios Rius

M. I. Sra. Sílvia Riva González

M. I. Sr. Martí Salvans Abetlla

M. I. Sr. Aleix Varela González

M. I. Sra. Meritxell Verdú Marquilló

El M. I. Sr. Síndic General ha excusat l’absència dels M. I. Srs. Josep Anton Bardina Pau i Xavier Montané Atero.

També hi és present el M. I. Sr. Antoni Martí Petit, Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Jordi Cinca Mateos, Ministre de Finances i Funció Pública; Jordi Alcobé Font, Ministre d’Economia i Territori; Xavier Espot Zamora, Ministre de Justícia i Interior; Roser Suñé Pascuet, Ministra d’Educació i Joventut i Albert Esteve García, Ministre de Cultura.

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa Besolí, secretari general del Consell General.

(El M. I. Sr. Carles Enseñat Reig, secretari de la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)

(Són les 15.33h)

 

 

 

El Sr. síndic general:

Passem doncs a l’únic punt de l’ordre del dia:

Punt Únic: Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014.

El Projecte de llei fou publicat en el Butlletí número 40/2014 del 27 de maig. Havent requerit el Govern la tramitació d’aquest Projecte de llei pel procediment d’extrema urgència i necessitat, i havent-se atorgat aquest per la Sindicatura, intervé per part del Govern per defensar el text, segons disposa l’article 113.2 del Reglament del Consell General, el ministre Sr. Xavier Espot.

(El Sr. Xavier Montané Atero s’incorpora a la sessió)

El Sr. Xavier Espot:

Gràcies Sr. síndic.

Avui se sotmet a aprovació d’aquesta Cambra el Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014, i en concret de l’apartat 1 de l’article 24 de la Llei esmentada. Aquest apartat estableix que durant l’exercici 2014 no es poden crear noves places de funcionaris ni d’agents de l’Administració de caràcter indefinit, i en virtut de la modificació que el Govern promou, aquesta prohibició s’aixecaria únicament a l’efecte de crear cinc noves places de funcionari per al Cos de Bombers.

Tal i com es desprèn de l’exposició de motius del Projecte de llei, la possibilitat de contractar cinc nous efectius de bombers adscrits al Departament d’Extinció i Prevenció d’Incendis i Salvament és imprescindible per al bon fi de la reordenació del transport sanitari terrestre que el Govern va aprovar el proppassat 30 d’abril.

Aquesta reordenació, vinculada a una integració molt més important del Cos de Bombers en la prestació dels serveis de transport sanitari terrestre, ha de permetre optimitzar i racionalitzar els recursos humans i materials públics existents i, de retruc, disminuir substancialment el dèficit que genera la prestació d’aquests serveis i ajustar les transferències pressupostàries destinades a garantir-ne el finançament. En efecte, tal com avalen els diversos estudis i les auditories portats a terme en el darrer any i mig, el cost global del transport sanitari terrestre, que l’any 2012 va ascendir a 2.260.124 euros, es reduiria fins a 1.247.877 euros, la qual cosa suposa un estalvi anyal d’1.000.000 d’euros aproximadament. Aquestes xifres s’han obtingut al terme d’un treball minuciós i exhaustiu en el qual han col·laborat de forma transversal i conjunta el Ministeri de Salut i Benestar, el Ministeri de Finances i Funció Pública, el Ministeri de Justícia i Interior i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, i que ha estat auditat de forma externa i independent, la qual cosa esvaeix qualsevol dubte sobre la pretesa improvisació que el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha posat públicament de manifest en els darrers dies, malgrat espero que la memòria detallada que s’ha acompanyat al Projecte de llei i que es troba al seu abast els hagi convençut del contrari.

Però com vam manifestar tant la ministra de Salut i Benestar com jo mateix el dia en què es va fer pública l’aprovació per part del Govern de la reordenació del transport sanitari terrestre, aquesta decisió no només està fonamentada en la premissa de l’estalvi econòmic, que impregna totes i cadascuna de les decisions del Govern en una conjuntura econòmica difícil encara, i que ens obliga a contenir i, si és possible, reduir la despesa pública, sinó també i sobretot en el manteniment de la qualitat dels serveis que s’han de prestar en matèria de transport sanitari i sense que això suposi un cost afegit per a l’usuari. En efecte, si bé el Govern s’ha esforçat i es continua esforçant per tal de millorar la situació financera i pressupostària del nostre país, no ho vol fer posant en entredit l’estat del benestar que tots plegats defensem i hem contribuït a consolidar, i amb més raó quan encara no hem superat una crisi econòmica sense precedents que ha comportat que part dels nostres ciutadans continuïn immersos en dificultats econòmiques i socials.

La reordenació del transport sanitari, que com he dit es basa entre altres paràmetres, en la necessitat de disposar de cinc nous efectius de bombers, suposa que el Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament es faci càrrec de la totalitat dels serveis interns de transport sanitari no programat primari, a excepció dels serveis que requereixen un suport medicalitzat. Fins ara i d’ençà l’any 2007, gran part d’aquests serveis, i també els serveis interns no programats secundaris, han estat prestats per dues empreses privades. Però no es pot obviar que el Cos de Bombers no ha quedat mai completament desvinculat de la prestació dels serveis que d’ara endavant assumirà íntegrament, atès que des de l’any 2007 ha seguit duent-los a terme en determinades zones geogràfiques d’Andorra, sigui de forma ininterrompuda, sigui només durant les franges horàries nocturnes. D’altra banda, des que es va crear l’any 1961, una de les missions principals del Cos de Bombers havia estat assegurar els serveis de transport sanitari. I al mateix temps, convé recordar que tots i cadascun dels seus integrants disposen de la formació inicial i continuada necessària i requerida a l’efecte, i que el Departament està implantat de forma estratègica en tot el territori andorrà, raó per la qual la prestació eficaç i satisfactòria dels serveis que se’ls encomana d’ara endavant està garantida abastament.

La contractació de cinc nous bombers, que esdevindrà possible si aquesta Cambra vota favorablement el Projecte de llei que el Govern sotmet a hores d’ara a la seva consideració, no només és indispensable per a l’execució i el desenvolupament convenients de la reordenació del transport sanitari terrestre, sinó que en constitueix la premissa sense la qual aquesta execució no pot ser globalment iniciada. És per aquest motiu que el Govern ha sol·licitat, i la Sindicatura ha resolt favorablement, que el Projecte de llei es tramiti pel procediment d’extrema urgència i necessitat, a l’empara de l’article 112 del Reglament del Consell General. Una decisió que el Govern agraeix i que considera del tot encertada. En efecte, en haver expirat ja el termini de duració del primer i del segon contracte signat entre el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària i les dues empreses privades, i tenint en compte l’activitat legislativa intensa que està afrontant aquesta Cambra en el tram final de la legislatura, el Govern considera que la reordenació que ha aprovat, d’acord amb les facultats executives que té atribuïdes, ha de començar sense demora. Per tant, el seu inici no pot romandre aturat previsiblement, encara que s’hagués fet ús del tràmit d’urgència, durant diversos mesos, com a conseqüència d’un impediment legal que es pot evitar sense cap mena de complexitat. No es pot obviar que el Projecte de llei que ens ocupa només té com a objectiu modificar parcialment un apartat d’un article molt concret de la Llei del pressupost per a l’exercici del 2014. D’altra banda, d’acord amb les xifres que he avançat, cada dia que transcorre sense haver materialitzat la reordenació del transport sanitari terrestre suposa una despesa afegida important i innecessària a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat.

En definitiva, els ciutadans volen que les institucions que els representen, amb el benentès que facin ús dels conductes legals permesos, tal com s’esdevé en aquest cas, prenguin les decisions que els pertoquen sense dilacions basades en dogmatismes formals, i amb més raó si la decisió suposa una optimització i racionalització dels recursos públics i un estalvi global substancial, tot mantenint la qualitat dels serveis prestats, elements tots ells en què es basa la reordenació del transport sanitari terrestre.

Gràcies senyor síndic.

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Passem al temps d’intervenció dels grups.

Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Jaume Bartumeu.

El Sr. Jaume Bartumeu:

Sí, gràcies.

El Govern, com acaba de dir el ministre, ens demana, emprant el procediment d’extrema urgència i necessitat de l’article 60.1 de la Constitució, regulat en l’article 113 del Reglament del Consell General, que acceptem la creació i el subsegüent proveïment de cinc noves places de Bombers per fer possible la reordenació del transport sanitari terrestre.

El nostre grup parlamentari votarà favorablement el Projecte de llei presentat malgrat que es podria discutir el caràcter d’extrema urgència en la tramitació.

Tanmateix donem suport a la contractació d’aquests cinc nous bombers a partir d’uns criteris que no són gaire coincidents, -o no són del tot coincidents-, amb l’exposició de motius del Projecte de llei i amb la memòria que d’alguna manera ens ha recordat ara el ministre en la seva intervenció.

Diu el Govern que el que es busca amb la reordenació del transport sanitari terrestre és permetre, i el cito: “... una integració més important del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament en la prestació dels serveis de transport sanitari terrestre.”

Hauria estat més adient reconèixer que del que estem tractant ara aquí no és pas d’integrar sinó més aviat de reintegrar el Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament en la prestació d’un servei que havia vingut donant ben satisfactòriament fins el mes de juny de l’any 2007.

El 7 de juny del 2007, -figura en la documentació que hem rebut, el recordatori-, el Servei d’Atenció Sanitària va publicar un Edicte convocant un concurs públic nacional per a l’adjudicació dels serveis del transport sanitari extern programat i no programat i de l’intern no programat.

Les ofertes es van obrir els dies 12 i 13 de juliol del 2007 i el primer de desembre del 2007 es van signar... el Director General del SAAS, va signar, els contractes amb les dues empreses adjudicatàries.

D’acord amb el Plec de clàusules administratives preparat l’abril del 2007, la durada dels contractes era de quatre anys, -també ens ho ha recordat el ministre-, es podia prorrogar, per tàcita reconducció, per períodes anyals i únicament fins a un màxim de dos anys.

Així doncs per entendre’ns, el període principal es va acabar el 30 de novembre del 2011 i la segona reconducció anyal, termini improrrogable final, es va acabar el 30 de novembre del 2013.

És evident així que entre el juny del 2011 -sis mesos abans de la finalització del termini principal del contracte- i el 30 de novembre del 2013 -data de finalització de la darrera pròrroga contractualment possible- el govern actual ha tingut dos anys i mig, dos anys i mig per planificar la reordenació del transport sanitari.

Una reordenació que no gosa dir el seu nom. Perquè del que es tracta al capdavall és, clar i català, de fer marxa enrere en la molt discutible externalització decidida pel Govern liberal ara fa set anys i tornar, per molt que es vulgui dissimular, a la situació anterior a l’estiu del 2007.

Aquesta marxa enrere s’hauria pogut fer de manera més endreçada.

Però s’ha fet a la moda taronja, és a dir, en mig del desordre i d’una certa... -no li sàpiga greu, jo no havia fet declaracions encara, Sr. ministre-, d’una certa improvisació.

Desordre i improvisació que van fer prorrogar el contracte, en violació del Plec de clàusules administratives i del contracte del 2007, una primera vegada per sis mesos, fins a finals d’aquest mes de maig, i que ara es deurà tornar a prorrogar fins al desplegament de l’anomenada reordenació.

Fent-ho d’aquesta mala manera es van generar expectatives innecessàries en els treballadors de les empreses adjudicatàries, que potser pensaven que es reconduiria la situació, i en les empreses privades, que els contractaven que potser van creure poder seguir còmodament instal·lats en pròrrogues successives i indefinides.

I les expectatives innecessàries han abocat, les darreres setmanes, en angoixes i patiments pels treballadors, als quals ningú,- dic bé, ningú-, no donava cap explicació en relació al seu futur laboral.

Tampoc s’ha explicat clarament, en la memòria que acompanya el projecte, quina serà la situació laboral futura dels treballadors contractats en el seu dia per les adjudicatàries.

Sabem, per haver-ho conegut durant la nostra etapa de Govern, que els contractes signats pel Govern o pel SAAS, -pel Govern que ens va precedir, en tot cas-, establia que els treballadors contractats afectats al servei objecte d’aquell contracte, llevat que fossin del personal directiu, serien assumits pel SAAS o per l’empresa que substituís en el servei a l’adjudicatària inicial que els contractava.

Doncs miri, n’hauria quedat tot més polit si se’ns hagués explicat què es pensa fer i quina és la continuïtat o la ruptura en la relació laboral que preveu la reordenació.

I el primer paràgraf de la pàg. 11 de la Memòria explicativa del projecte només passa de puntetes sobre la qüestió.

Malgrat tot, com deia en iniciar aquesta intervenció, el nostre grup parlamentari dóna el seu vot favorable a la modificació del pressupost pel 2014, amb la finalitat d’autoritzar la creació de cinc noves places de bomber.

Ho fem perquè no ens agradava l’externalització duta a terme l’any 2007 pel govern liberal i ho fem també perquè entenem que, ni que sigui amb la boca petita, aquesta llei reconeix que el que es va fer ara fa set anys fou una equivocació. Reconeixement tàcit que restableix el servei públic.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata, té la paraula el Sr. David Rios, que ho pot fer des del seu escó.

(El Sr. David Rios es desplaça amb crosses)

El Sr. David Rios:

Gràcies Sr. síndic.

Avui es sotmet a votació una llei que modifica la Llei del pressupost del 2014, una llei que va ser aprovada fa 4 mesos, només. Una modificació que ha de permetre a l’Administració general procedir a la contractació de 5 nous membres del cos de prevenció i extinció d’incendis i salvament.

Voldria parlar primerament de la forma per després entrar a valorar el fons.

Moltes vegades en aquesta Cambra s’ha parlat de les formes i de l’important que són en política. Ja fa dies que el Govern no respecta les formes envers el nostre grup parlamentari. Ja s’acumulen massa menys teniments i incompliments del reglament per part del Govern mentre la Sindicatura s’ho mira. Vull recordar els tres recursos d’empara al síndic que hem sol·licitat i cap d’ells pel moment ha prosperat.

Estem en total desacord que Govern presenti aquesta llei en la modalitat d’extrema urgència i necessitat i així li vaig manifestar al ministre quan m’ho va anunciar. Per tant, estem també en total desacord que la majoria de la Sindicatura hagi admès a tràmit aquesta llei en aquesta modalitat. Mentre el Govern, sense gaires fonaments ètics però amb legitimitat pot provar de fer “colar” una llei que podria ser considerada com a “urgent” per una llei d’extrema urgència i necessitat, considerem que els membres de la majoria de la Sindicatura haurien d’haver frenat aquest despropòsit.

Perquè si aquesta llei és d’extrema urgència i necessitat qualsevol altra llei pot ser considerada com a tal. I es crea un greu precedent

L’extrema urgència i necessitat s’ha d’utilitzar en casos com el seu nom indica d’extrema urgència i necessitat i no pot ser un salvavides a una mala planificació del Govern.

Perquè l’extrema urgència i necessitat no permet als consellers generals de fer una anàlisi acurada del text i perquè també ens impedeix que puguin presentar esmenes. Entenem que aquesta circumstància li pugui anar bé al Govern, però fa un flac favor a la democràcia i al funcionament de la institució del Consell General.

Per altra banda recordar la demanda d’informació de la meva companya Rosa Gili del 14 de maig, fa quinze dies, en la que sol·licitava el plecs de bases del concurs nacional per a la contractació dels serveis de transport sanitari. Documentació en mans del Govern que només cal fotocopiar, ensobrar i fer arribar a la seu del Consell General. I com ja he dit, quinze dies després encara no la disposem.

Així doncs, per una banda, Govern apressa als consellers generals i per altra esgota terminis quan els consellers generals demanem informació. Potser aquí reflexionem una mica tots plegats.

I ara passo a valorar el fons del Projecte de llei:

Durant els anys 2006 i 2007, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata es va oposar frontalment a la privatització escandalosa del servei de transport sanitari. Els socialdemòcrates defensàvem que els bombers s’havien de fer càrrec del transport sanitari mantenint l’alt nivell de qualitat envers a l’usuari que estaven oferint en aquell moment i amb un cost molt més inferior del que el que suposava la privatització.

Avui el Govern de DA ha quantificat el sobre cost en més d’1 milió d’euros el 2012, per tant, ja podem imaginar el que ha suposat per la població sostenir el transport sanitari privatitzat durant 6 anys. Avui es fa marxa enrere a un procés que no s’hauria d’haver produït mai. Perquè avui, tenim 15 persones que treballen per les dues empreses privades que se n’hauran d’anar al carrer sense possibilitat de seguir exercint la professió per la qual s’han format al país. Uns acomiadaments que costaran a l’Estat 400.000 euros. Ens preocupen i molt aquestes persones, víctimes innocents de la manera de fer política d’alguns, per això avui donem suport al Projecte de llei que permetrà contractar més efectius pel Cos de bombers però demanem a Govern que tingui la màxima sensibilitat amb les persones que properament es veuran afectades per un canvi de la política del transport sanitari d’aquest país.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Pel Grup Parlamentari Demòcrata, té la paraula la consellera Meritxell Verdú.

La Sra. Meritxell Verdú:

Gràcies Sr. síndic.

El Grup Parlamentari Demòcrata ha examinat el Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2004, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014. En la sessió del 30 d’abril del 2014 el Govern, a proposta de la ministra de Salut i Benestar i del Ministeri de Justícia i Interior, va aprovar la reordenació del transport sanitari terrestre que permetrà una integració més important del departament de prevenció i extinció d’incendis i salvament en la prestació dels serveis de transport sanitari terrestre. En aquest sentit i un cop sigui efectiva la reordenació aprovada, el Cos de Bombers es farà càrrec de la totalitat de serveis interns de transport sanitari no programat a excepció dels serveis que requereixen un suport medicalitzat. Des del 30 de novembre de l’any 2007 i arran del Pla director del transport sanitari que va aprovar i desenvolupar el SAAS, aquest mateix ..., que va finalitzar el 30 de novembre de l’any 2013, malgrat haver-ne signat un de nou per una durada de 6 mesos més per tal de poder implementar definitivament la reordenació darrerament aprovada. Tal reordenació comportarà que el Cos de Bombers passi a prestar aproximadament 4.500 serveis anuals de transport sanitari en lloc dels 400 serveis que va realitzar l’any 2012. D’altra banda s’ha estimat també que el cost global del transport sanitari terrestre que l’any 2012 va ascendir a 2.260.124 euros es reduirà a 1.247.877 euros, la qual cosa suposarà un estalvi anual d’1.012.247 euros. Altrament, l’increment de serveis que com hem dit comportarà que el Cos de Bombers passi a prestar 4.500 serveis anuals dels 400 serveis que venia prestant, fa indispensable la contractació de 5 nous efectius de bombers imprescindibles per a l’execució i el desenvolupament convenients de la reordenació aprovada a fi d’assolir les finalitats d’optimització, racionalització i estalvi que ens demanen. Per altra banda considerem que queda justificat el procediment d’extrema urgència emprat pel Govern donada la necessitat de garantir de manera òptima un servei públic indispensable per la salut pública i la seguretat dels ciutadans i que endemés i seguint la línia del Govern que ha seguit durant tota la legislatura de racionalitzar la despesa pública. Així doncs, és important emfatitzar que la reordenació del Cos de Bombers, tal i com hem exposat, comportarà un estalvi per a les arques públiques d’1.012.247 euros. Així doncs, i per tot l’exposat, el Grup Parlamentari Demòcrata donarà suport a la modificació de l’apartat primer de l’article 24 de la Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014, per tal de poder fer possible la creació de 5 noves places de funcionari per al Cos de Bombers.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Gràcies.

El Govern vol tornar a intervenir...

Sr. ministre des del seu lloc, si us plau.

El Sr. Xavier Espot:

Gràcies Sr. síndic.

Vagi per endavant que agraeixo el suport dels 3 grups parlamentaris al Projecte de llei de modificació de la Llei del pressupost per a l’exercici del 2014, i simplement voldria fer dos apunts als representants del Grup Parlamentari Mixt i del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. Han estat d’acord en el sentit de què Govern, o reiterant de què Govern havia improvisat o havia planificat d’una forma deficient aquesta reordenació del transport sanitari terrestre. Bé, jo els hi reitero el que he explicat en el decurs de la meva intervenció. És cert que hagués sigut millor, no bé de procedir a una pròrroga d’aquest contracte, d’altra banda una pròrroga que està perfectament dins del marc de la legalitat però en tot cas el que sí que vull que quedi clar i en aquest sentit també em reitero és que és un treball que s’està fent des de fa un any i mig, és un treball que no ha estat senzill, és un treball que per obtenir les xifres i assolir diguem les xifres que els hem pogut facilitar ha calgut no només obtenir-les des de la pròpia Administració sinó també treballar conjuntament amb les empreses i per tant doncs en aquest sentit no es pot dir que hi hagi hagut ni improvisació ni mala planificació. Justament perquè aquesta reordenació s’ha estat treballant també amb les empreses privades des d’un inici jo crec que en cap dels casos que el Govern hagi donat expectatives innecessàries a aquestes empreses o als seus treballadors, perquè recordo que de moment encara són els seus treballadors, o que no s’hagi donat explicació, explicacions sobre el seu futur laboral. En el decurs de la compareixença que tant la ministra de Salut i Benestar com jo mateix vam fer i en la qual tot seguit hi ha haver una reunió amb les dos empreses privades, ja es va deixar més que clar què succeiria amb els tècnics de transport sanitari i quin era el nombre de tècnics de transport sanitari que previsiblement serien acomiadats. En aquest sentit, doncs, crec que les explicacions s’han donat abastament.

Pel que fa a les formes que ha comentat el Sr. Rios. Bé, constato que la seva intervenció en aquest sentit és una mica contradictòria, d’una banda es queixa de les formes, però d’altra banda reconeix que jo li vaig anunciar que presentaríem aquest Projecte de llei. No només li vaig anunciar, ja que vostè ha tret el tema crec que em puc permetre de dir-ho, li vaig passar còpia de la memòria i del Projecte de llei abans d’entrar-lo formalment a tràmit parlamentari i per tant crec que no es pot queixar de les formes, com tampoc es pot queixar de cap de les maneres d’un incompliment del Reglament, tant per part del Govern com per part de la Sindicatura, per que el tràmit d’extrema urgència i necessitat no ens l’hem inventat avui sinó que està perfectament estipulat a l’article 112 del Reglament del Consell General.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Alguna altra intervenció per part dels grups...

Sr. Bartumeu.

El Sr. Jaume Bartumeu:

Sí gràcies.

A veure Sr. ministre, no hauríem de fer gaire polèmica perquè a més a més, sembla ser que estem d’acord amb la votació.

Però vostè diu que no es pot dir, miri, aquí en aquesta tribuna, guardant el respecte a les persones i a les institucions, em sembla que el síndic no em contradirà, que es pot dir tot.

Jo li torno a dir que vostès, en aquesta qüestió, no han planificat prou bé i ja està. Vostè pensa que sí i jo penso que no. Però a més a més, és clar si en dos anys i mig havien de fer tots aquest números i diu que els hi costava de trobar-los em sembla que hi ha algun problema allà al SAAS que ja l’aclariran.

Nosaltres no hem dit, en la intervenció que jo he fet, que el Govern hagués donat expectatives. Jo he dit que s’havien generat expectatives, no és ben bé el mateix, i ho torno a dir s’havien generat expectatives.

Després, li ha molestat que jo he dit que no s’havia informat als treballadors, li torno a dir, i és més encara ara, a la memòria no ho deia, però és que encara ara no ens ha dit quants treballadors faran fora.

Gràcies.

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Alguna altra intervenció...

Sr. David Rios.

El Sr. David Rios:

Gràcies Sr. síndic.

Bé, jo crec que el ministre tenia l’opció d’agrair el suport que estem donant al Projecte de llei. Penso que és una bona cosa que donem suport no només a la contractació de 5 bombers sinó que també, implícitament, estem donant suport a un procés o a una proposta de transformació del transport sanitari. Crec que això ho hauria d’agrair i penso que aquí s’hauria d’haver quedat perquè vostè es defensa de què no està improvisant però és que miri senyor ministre, les proves son tant concloents que no fa falta que donem voltes a això. Vostè a la memòria econòmica que acompanya la memòria justificativa que acompanya el Projecte de llei diu que “a mitjans del 2013 el Ministeri de Salut i Benestar, el Ministeri de Justícia i Interior i el SAAS iniciaren conjuntament els estudis i treballs escaients a fi d’analitzar una possible reordenació del transport sanitari terrestre a mitjans del 2013. El contracte s’acabava el 30 de novembre. És a dir, no cal que discutim sobre això, vostès van fer tard. Fan tard i llavors, per tant, el que han de fer és assumir que fan tard.

Demanen una pròrroga, la meva companya la Rosa Gili, el 16 d’abril rep la resposta a una sèrie de preguntes sobre el transport sanitari i vostès mateixos responen que no tenen resposta, el 16 d’abril, a determinades qüestions.

I després una altra qüestió, vostè també anuncia a la memòria econòmica que aquest pla de transformació del transport sanitari va ser aprovat per un acord del Govern el 30 d’abril del 2014. El 30 d’abril, i és avui que ens presenten aquesta Proposició de llei o aquest Projecte de llei. Avui? Un mes després? Per tant no em digui que no hi ha improvisació, que no em diguin que no van a preu canviat perquè és que les proves són més que evidents.

Sobre el tema de la trucada telefònica, miri, si vol deixem de constituir comissions, deixem de constituir comissions al Consell General, ens fem trucades, i amb les trucades queda tot solucionat.

Miri, ministre, ja es d’agrair que em truqui i m’enviï la documentació, però el procediment s’ha de fer “comme il faut”, i ja sabem quin és el procediment, i per tant, una trucada telefònica el dijous passat, crec que no posa en cap cas, cap coixí a la caiguda en picat que s’ha produït avui aquesta tarda.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Alguna altra intervenció...

Per part del Grup Demòcrata no hi ha intervenció...

Per part del Govern...

Sr. ministre.

El Sr. Xavier Espot:

No tinc ànim de polemitzar ni molt menys, simplement respondre a la pregunta que ha fet el Sr. Bartumeu. Independentment que a la memòria no hi figuri la qüestió de quants acomiadaments hi haurà pel que respecta als tècnics de transport sanitari, crec que no feia l’objecte del Projecte de llei que avui discutim, i per tant, doncs, no era un requisit imprescindible que aquesta informació constés. Simplement reiterar-li en el moment de la roda de premsa que vam celebrar tot just es va acabar o es va acabar d’aprovar la reordenació del transport sanitari, ja vam determinar de forma aproximada que aquests acomiadament estarien al voltant d’entre 12 i 15 tècnics de transport sanitari. Però vostè també pot entendre que no ho podem acabar de determinar de forma exacta ni podem individualitzar aquests acomiadaments fins que s’hagi adjudicat el concurs públic nacional que de moment encara no ha finalitzat. Un cop s’hagi adjudicat, en el cas que no quedi desert i es pugui adjudicar, haurem de valorar, cas per cas, què succeeix. Primer, és evident que aquestes persones retornaran al SAAS o no retornaran al SAAS, perquè hi ha una clàusula del plec de bases que permet una reconducció prop de la nova empresa o de la nova unió temporal d’empreses que sigui adjudicatària, i un cop tot plegat es porti a terme, podrem acabar de determinar de forma precisa de quants acomiadaments parlem.

Per tant, no ha estat amb ànim d’ocultar-li informació ni molt menys.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Alguna altra intervenció...

Bé, si no hi ha més intervencions, donem per acabat el  debat i si no hi ha objeccions tampoc, proposo l’aprovació del Projecte de llei per assentiment.

Declaro aprovat el Projecte de llei.

I no havent-hi més punts a l’ordre del dia, aixequem aquesta sessió i reprendrem amb la següent sessió del Consell que serà a les quatre i quart, és a dir d’aquí nou minuts.

S’aixeca la sessió.

(Són les 16.06h)

 

 

 

 

 

Diari de Sessions del Consell General

Dipòsit legal: And. 275/94
ISSN 1024-9052