Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Newsletters / Diari del Consell General / Diari 11-2014 del 26 de juny del 2014

Diari 11-2014 del 26 de juny del 2014

Facebook icon Twitter icon Forward icon

DCG 11/2014

 

 

Diari Oficial

del

Consell General

Núm. 11/2014 - 7 pàgines

Sessió ordinària del dia 26 de juny del 2014

 

 

 

El dia 26 de juny del 2014, dijous, es reuneix a la Casa de la Vall, (nou hemicicle), el M. I. Consell General, en sessió ordinària convocada d'acord amb allò que estableix el Reglament de l'Assemblea i amb l'ordre del dia que figura en el Butlletí del Consell General núm. 50/2014, que és el següent:

1- Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum.

2- Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2009, d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia.

Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels
M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Mònica Bonell Tuset, Síndic General i Subsíndica General, respectivament, s'ha procedit a comprovar la presència dels membres, que ha quedat registrada d'acord amb la relació següent:

M. I. Sra. Olga Adellach Coma

M. I. Sr. Miquel Aleix Areny

M. I. Sr. Daniel Armengol Bosch

M. I. Sr. Gerard Barcia Duedra

M. I. Sr. Ladislau Baró Solà

M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany

M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset

M. I. Sra. Sílvia Calvó Armengol

M. I. Sr. Carles Enseñat Reig

M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs

M. I. Sra. Rosa Gili Casals

M. I. Sra. Mariona González Reolit

M. I. Sra. Celine Mandicó Garcia

M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora

M. I. Sr. Pere Obiols Mogio

M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme

M. I. Sra. Sílvia Riva González

M. I. Sr. Martí Salvans Abetlla

M. I. Sr. Aleix Varela González

M. I. Sra. Meritxell Verdú Marquilló

El M. I. Sr. Síndic General ha excusat l’absència dels M. I. Srs. Pere Altimir Pintat, Josep Anton Bardina Pau, Roser Bastida Areny, Sílvia Eloïsa Bonet Perot, Olga Gelabert Fàbrega, Meritxell Mateu Pi, Xavier Montané Atero i David Rios Rius.

També hi és present el M. I. Sr. Antoni Martí Petit, Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Jordi Cinca Mateos, Ministre de Finances i Funció Pública; Xavier Espot Zamora, Ministre de Justícia i Interior; Cristina Rodríguez Galan, Ministra de Salut i Benestar; Roser Suñé Pascuet, Ministra d’Educació i Joventut; Francesc Camp Torres, Ministre de Turisme i Medi Ambient i Albert Esteve García, Ministre de Cultura.

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa Besolí, secretari general del Consell General.

(La M. I. Sra. Rosa Gili Casals, secretària de la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)

(Són les 18.00h)

 

 

 

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Passem doncs al primer punt de l’ordre del dia.

1- Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum.

El Projecte de llei fou publicat en el Butlletí núm. 50/2014, del 23 de juny.

Havent requerit el Govern la tramitació d’aquest Projecte de llei pel procediment d’extrema urgència i necessitat, i havent-se atorgat aquest per la Sindicatura, intervé per part del Govern, per defensar el text segons disposa l’article 113.2 del Reglament del Consell General, el Sr. Jordi Cinca.

Teniu la paraula.

El Sr. Jordi Cinca:

Gràcies Sr. síndic.

Novament, m’adreço a vostres M. I. Senyories per presentar una modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum de diversos productes del tabac.

Ho faig per cinquena vegada aquesta legislatura i amb aquesta nova modificació, el Govern, reitera la línia fixada ja fa uns anys per tal de mantenir estable el diferencial entre els preus de venda al públic d’Andorra i els que es practiquen a Espanya i a França.

Tot amb una clara voluntat, la de què els establiments d’Andorra que comercialitzen aquests productes puguin oferir un preu atractiu i competitiu als seus clients i, d’altra banda, que aquest diferencial no sigui excessiu i acabi sent un incentiu pel tràfic il·lícit i les xarxes de contraban organitzat.

El projecte que avui sotmetem a consideració de Vostres Molt Il·lustres Senyories preveu un increment del 10% de les taxes dels productes importats més rellevants, és a dir: els cigarrets tant de tabac ros com negre, comunitari o no comunitari, i el tabac espalillat ros utilitzat per la fabricació de cigarrets.

Així mateix i, també ja com s’ha fet en alguna altra ocasió en aquestes darreres quatre modificacions de la taxa, es preveu un increment més significatiu de la picadura comunitària i no comunitària, concretament en aquesta ocasió del 41,4%. Aquest augment més important obeeix a la voluntat d'anar corregint el diferencial en la taxació d’aquest producte en relació als cigarrets i el tabac espalillat; de fet, un cop aplicada aquesta modificació de la taxa la picadura encara estarà un 50% per sota d’aquests dos productes.

Durant anys la picadura ha estat un producte marginal, de molt baix consum, i això hauria afavorit que anés incrementant el diferencial en la taxació. Els darrers anys, probablement afavorit per la crisi, hi ha hagut un canvi d’hàbits que ha suposat un notable increment en el consum d’aquest producte, per tant, també s’ha posat de relleu la necessitat d’establir el diferencial amb els preus de venda al públic dels països veïns i anar equiparant el tracte fiscal.

Un cop aplicades aquestes modificacions, i si es traslladen al consumidor com és de desitjar, el diferencial en el preu amb Espanya de les cigarretes quedarà al voltant del 30%, i encara quedarà per sobre del 40% en el cas de la picadura. Per tant, marges o diferencials suficientment atractius per preservar el comerç d’Andorra.

Tal i com s’explica a la pròpia memòria que acompanya el Projecte de llei, l’increment en la taxa al consum d’aquest producte tindrà un previsible impacte en els ingressos de l’Estat. Si ens basem en les importacions dutes a terme durant l’any 2013 i apliquéssim aquest increment durant tot un any, aquest increment, aquest impacte en els ingressos, podria arribar a ser de 10 milions d’euros.

I em permetran que al fer referència en aquest increment en els ingressos també posi èmfasi, -i aquesta és una qüestió que ja va estar tractada en el debat que vam tenir la setmana passada d’orientació política-, posi èmfasi, novament, en la motivació d’aquesta modificació de les taxes al consum dels productes del tabac. Una motivació que, en cap cas és una motivació fiscal, una motivació que no vol per si sola recollir un increment dels ingressos. L’autèntica i única motivació d’aquesta modificació és, com deia fa un moment, protegir un sector molt important per al país i evitar que es propiciïn situacions d’abús que posin en perill el propi sector. Es tracta, doncs, de garantir la competitivitat del comerç, es tracta doncs de preservar una de les poques indústries que té el país, i es tracta també de preservar el sector primari que bàsicament està focalitzat en aquest cultiu.

Seria, en tot cas, contradictori amb el que hem vingut defensant aquests darrers anys pretendre un increment de les taxes perquè aquest únicament tingués un efecte amb un increment dels ingressos.

Hem manifestat en moltes ocasions la preocupació per l’excessiva dependència que té el país i el pressupost de l’Estat del tabac i dels ingressos que se’n deriven, per tant, no tindria cap mena de lògica intentar subsanar els problemes de dèficit de l’Estat única i exclusivament a través de les taxes del tabac. És més, si per preservar aquests sectors, si la conjuntura en relació als països veïns permetés, -per salvar els sectors-, baixar les taxes caldria fer-ho amb independència de l’impacte que tingués en els ingressos de l’Estat. Són dues qüestions diferents i aquí el bé a protegir és el sector, el comerç i la indústria.

Per tant, en aquest cas, vull desvincular aquesta mesura d’avui el fet, -que com es deia, insisteixo, en el discurs d’orientació política-, el fet de què certament aquests darrers cinc mesos han baixat els ingressos derivats de la importació de tabac, una baixada que cal que sigui avaluada a final d’any. Estem parlant d’uns productes que no tenen un nivell d’importació regular, bàsicament perquè els actors que generen aquestes importacions són molt reduïts i, per tant, estan sotmesos a variabilitats molt diverses que res tenen a veure amb uns ingressos constants al llarg de l’any.

A final d’any tinc cert convenciment de què no hi haurà una davallada equivalent a la que tenim a final del mes de maig. Certament també aquest increment hi contribuirà, però sobretot hi contribuirà, que també tinc la certesa, de què al llarg de l’any s’anirà recuperant el nivell d’importacions del producte per la lògica del propi mercat. Per tant, insisteixo, desvincular la mesura de l’evolució dels ingressos en aquesta matèria.

Per acabar, Sr. síndic, em permetrà que una vegada més, -i com he fet cada vegada que s’ha produït una modificació d’aquesta Llei, i que s’ha fet utilitzant aquest tràmit d’extrema urgència i necessitat-, agraeixi a la pròpia Sindicatura i a tots els grups parlamentaris el fet de què hagin entès la motivació del Govern a utilitzar aquest procediment, al demanar aquest procediment, i que hagin també entès que vist que és l’únic mecanisme de què disposem si volem que els efectes d’una iniciativa legislativa com aquesta siguin ràpids i efectius i no acabin provocant distorsionaments al mercat, doncs, hagin acceptar de tirar endavant, utilitzant aquest mecanisme i, per tant, fent que de manera imminent siguin d’aplicació aquestes noves taxes.

Moltes gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Passem a la intervenció dels grups parlamentaris.

Pel Grup Parlamentari Mixt, intervé el Sr. Jaume Bartumeu. Teniu la paraula.

El Sr. Jaume Bartumeu:

Sí, gràcies.

Bé, el nostre grup parlamentari votarà aquesta modificació proposada. Ho farem perquè compartim l’objectiu de mantenir una certa estabilitat en el diferencial de preus amb els dos països veïns en els productes del tabac, que és una qüestió que com deia el ministre és una constant en la política fiscal que jo diria que en aquest cas més que en d’altres encara està molt vinculada a la política exterior d’Andorra, però tanmateix no ens podem conformar en acceptar el que ens proposa Govern en la memòria justificativa que és, de fet, l’objecte del text que votarem que és augmentar la pressió fiscal sobre el grup de productes que són susceptibles de ser objecte de contraban, estic llegint el que diu la memòria.

Mantenir el diferencial de preus, un diferencial que asseguri un atractiu comercial important dels productes del tabac sense que es produeixi un diferencial tan atractiu que inciti una altra vegada el contraban, és evidentment una bona cosa i per això votem aquest text, però crec que més enllà de la reflexió que feia el ministre sobre els ingressos i si augmentaran o no augmentaran al llarg del que queda d’any, jo crec que també se’n va parlar una mica en el debat de la setmana passada que hauríem de començar i dic començar seriosament perquè començar ja fa dies que sembla que hem començat a buscar alternatives a l’excessiva dependència dels ingressos procedents del tabac en l’equilibri general dels ingressos de l’Estat. Això cada dia és més urgent, i també ho és si parlem de la sostenibilitat del sector comercial, avançar ràpidament en la negociació amb la Unió Europea amb la finalitat de trobar la via o el camí que ens permeti aconseguir que s’augmentin les franquícies a la importació especialment a França, però diguem a la importació de la Unió Europea de tabac procedent d’Andorra, perquè tots sabem que actualment més enllà del diferencial, el principal competidor del comerç andorrà especialment del Pas de la Casa és paradoxalment el comerç espanyol de les zones frontereres del Pirineu, no? Per tant, crec que aquestes dues qüestions són molt importants i que no les podem continuar menystenint al marge de votar com votarem aquest text.

Gràcies.

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata, intervé la Sra. Mariona González.

La Sra. Mariona González:

Gràcies Sr. síndic.

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata votarà a favor del Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum perquè compartim els tres arguments que s’indiquen en l’exposició de motius.

En primer lloc, compartim que cal que continuem revisant i ajustant el tipus de gravamen aplicat als productes del tabac tot i mantenint però els diferencials de preu amb els països veïns permetent així preservar l’atractiu comercial del mercat andorrà. És necessari minimitzar les traves que puguin posar en perill la ja danyada competitivitat del sector comercial andorrà.

En segon lloc, la revisió i ajustament progressiu del tipus de gravamen aplicat sobre el tabac sempre que mantingui els nivells anteriorment citats de competitivitat i no superiors també permetrà evitar el tràfic il·lícit que tant perjudici comporta a l’interès general o almenys així ho esperem.

La lluita contra el contraban de tabac és fonamental perquè també ens hi va la imatge com a país.

En tercer i últim lloc, i no per això menys important, aquesta revisió també servirà per continuar avançant en la necessària transparència en les relacions comercials internacionals, pel que no es poden ignorar les actuacions i les fluctuacions dels sistemes impositius dels estats veïns.

A més, tots sabem que Andorra està immers en un procés de negociació vital amb la Unió Europea per reforçar l’encaix del nostre petit país al vell continent. Per tant, no podem evitar enviar cap senyal negatiu que pugui perjudicar el futur de les nostres relacions externes.

Per tot l’exposat, votarem favorablement aquest Projecte de llei.

Gràcies senyor síndic.

El Sr. síndic general:

Moltes gràcies.

Pel Grup Parlamentari Demòcrata, té la paraula el Sr. Daniel Armengol.

El Sr. Daniel Armengol:

Gràcies Sr. síndic.

El nostre grup parlamentari ha examinat el Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, publicat al Butlletí del Consell General número 50 del dilluns passat.

Es ben sabuda la ferma voluntat del Principat de mantenir un diferencial de preus raonable amb els països veïns, complint tots els compromisos contrets i combatent, com no pot ser d’una altra manera, tota temptació d’atraure tràfics il·lícits de mercaderies sensibles. Ja s’hi han referit els que m’han precedit. En aquest sentit, aquesta modificació, intervé en la línia de les que ja s’han aprovat en aquesta Cambra tant al 2011, al 2012, com l’abril i el setembre del 2013.

Aquest text legislatiu permetrà de ben segur, -s’hi ha referit el ministre-, un augment dels ingressos i possibilitarà arribar a finals d’any a una recaptació probablement similar a l’obtinguda el 2013. Això serà possible d’una banda per l’augment de les taxes que avui es sotmet a votació, però també i sobretot per l’efecte estockatge que de tots és sabut que es produeix amb cada increment. I que sol acabar amb una davallada l’any següent.

Com ja ha exposat el ministre també, hem de vetllar per mantenir l’atractiu comercial sobre aquests productes, que vistes les darreres liquidacions estan començant a patir una davallada en les importacions, fet inèdit els últims anys, marcant així un canvi de tendència, i perquè no dir-ho, un canvi en els hàbits de consum. Haurem d’estar doncs vigilants en la variabilitat dels preus en el nostre entorn, a les franquícies a les que es referia el Sr. Bartumeu al nostre entorn més proper i especialment vigilants atents a no perdre competitivitat en qualsevol d’aquests productes, inclòs el tabac de picadura.

Per l’exposat, d’acord amb l’acord comercial del Principat d’Andorra amb la CEE de l’any 90 i amb la dinàmica mantinguda pels diferents governs per establir ajustaments de preus en relació a les fluctuacions existents fora de les nostres fronteres sobretot en països com Espanya o França, el Grup Parlamentari Demòcrata donarà suport, a aquest Projecte de llei.

Gràcies Sr. síndic

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Demanaria al Govern si desitja tornar a intervenir...

No....

Si no hi ha cap altra intervenció i vist el manifestat, si no hi ha objeccions tampoc al respecte, proposo l’aprovació del Projecte de llei per assentiment.

Declaro aprovat el Projecte de llei.

Passem al segon punt de l’ordre del dia.

 

2- Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2009, d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia.

El Projecte de llei fou publicat en el Butlletí núm. 50/2014 del 23 de juny. Havent requerit el Govern la tramitació d’aquest Projecte de llei pel procediment d’extrema urgència i necessitat, i havent-se atorgat aquest per la Sindicatura, intervé per part de Govern, per defensar el text segons disposa l’article 113.2 del Reglament del Consell General, el Sr. Jordi Cinca. Teniu la paraula.

El Sr. Jordi Cinca:

Gràcies Sr. síndic.

Em permetran que abans d’abordar i també de forma molt breu el contingut d’aquesta modificació dels articles 8 i 10 de la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia faci una breu referència històrica de l’evolució que ha anat seguint aquesta qüestió i que la faci per defensar els ritmes i les formes en què s’ha anat produint aquesta evolució.

L’any 2009, després d’un debat important en el si d’aquesta Cambra per ampli consens es va aprovar la llei que avui proposem modificar en dos dels seus articles, i es va fer de la forma correcta, amb el contingut correcte, amb el contingut que calia i que es podia assimilar a aquell moment i a més a més, amb el contingut que se’ns demanava en aquell moment. Un contingut que va ser avalat per la pròpia OCDE, pel propi Global Fòrum l’any 2011 quan el mes de juliol es va superar el pure view de la fase 1 i per tant, es van validar tots els canvis legislatius que havia fet Andorra per anar-se adaptant als estàndards de transparència i col·laboració en matèria fiscal que demanava la Comunitat Internacional.

De la mateixa manera que es va fer això, amb la mateixa naturalitat que es va fer això en aquests estàndards, aquestes exigències, van evolucionant i per tant cinc anys després d’haver-se aprovat aquella llei, demanem avui, proposem avui, aquesta modificació dels articles 8 i 10 per anar-se adaptant també a l’evolució que la pròpia OCDE, el propi Global Fòrum que aquests propis estàndards de transparència i cooperació han anat seguint en el si d’aquesta comunitat internacional. A més a més, ho fem després de cinc anys d’experiència en l’aplicació de la nostra legislació i després de cinc anys d’experiència d’anar evacuant respostes a les diferents demandes d’intercanvi d’informació que Andorra ha anat rebent dels diferents països que les han cursat. Aquesta experiència més les recomanacions de la pròpia OCDE ens fan avui veure convenient fer aquesta modificació. Una modificació que com deia, és molt completa i ja m’endinso en el seu contingut i que pretén bàsicament regular l’omissió de la notificació a les persones concernides de la notícia de què un estat ha requerit informació sobre qüestions que afecten a aquesta persona. Unes limitacions a aquesta notificació, unes limitacions, donar coneixement a la persona interessada que està sent investigada, que tenen unes evidents limitacions com deia. Ha d’haver-hi unes causes que motivin, que es pugui demanar aquesta omissió en la notificació, i a més a més, estan limitades en el temps. Passats sis mesos des de què s’ha tramès la primera informació en el país que l’ha requerit, passats aquests sis mesos, sí o sí, s’haurà de notificar a la persona concernida que hi ha oberta aquesta investigació, i se li haurà de donar trasllat del contingut de la mateixa. Amb això el que s’està acomplint és d’una banda, buscar un equilibri entre els legítims interessos del país requeridor, de què aquella informació que està demanant pel fet de ser traslladada amb massa celeritat a la persona concernida, pogués entorpir la pròpia investigació del país que està requerint la informació, i d’altra banda, buscar l’equilibri també amb els legítims interessos de la persona que està sent investigada, de poder tenir-ne coneixement i si cal, poder-s’hi oposar o poder defensar-se d’allò que s’està demanant en relació amb aquesta persona. Aquest és pura i únicament el motiu, i el que es regula en aquesta modificació de l’article 8 i de l’article 10. Una modificació que trametem avui amb aquest tràmit també d’urgència o d’extrema urgència i necessitat, si m’ho permeten dir, aprofitant que ja havíem demanat aquest tràmit per la Llei que tot just acabem d’aprovar perquè s’escau en el calendari, de manera molt oportuna, donat que Andorra la setmana vinent ha de passar el que és el pure view en la seva fase 2. Una fase 2, que en contrast amb la 1, a la qual feia esment abans ja no avalua si la legislació andorrana està adaptada a les exigències per poder procedir de forma correcta en aquest intercanvi d’informació sinó que el que s’avalua és si Andorra està duent a terme de manera correcta aquest intercanvi d’informació. Una avaluació que afrontem des de Govern amb el convenciment de què Andorra la superarà però que en tot cas, gestos com el d’avui, el d’anar avançant amb l’adaptació de la nostra legislació en la mesura que se’ns va recomanar des de, en aquest cas, una institució com l’OCDE, doncs sense dubte que ajudaran a plasmar, a posar de rellevància, a posar èmfasi en la voluntat inequívoca que des de ja fa anys Andorra està seguint per adaptar-se en aquests estàndards internacionals. Una mesura més de les que el Govern està impulsant amb el suport de tota la Cambra, un suport que he d’agrair, ja des de també fa temps com va ser el cas de signar ja fa uns mesos, el multilateral d’intercanvi de l’OCDE, o com el que va fer el propi Govern ara fa uns dies, també previ coneixement, evidentment, dels grups parlamentaris d’adherir-se a la declaració de ministres de l’OCDE, per anar avançant també, de manera inequívoca però també assumible per als països signataris cap a l’intercanvi automàtic. Uns passos que permeten refermar la voluntat d’Andorra d’avançar, però avançar a partir d’unes regles. Unes regles que en cap cas deixin Andorra en una situació d’inferioritat, en una situació de desigualtat en relació al que són els països del nostre entorn i el que són la resta de places financeres a les quals entenem que se’ls ha d’exigir el mateix i que han d’avançar al mateix ritme que ho fa Andorra cap aquesta transparència. Si això és així, Andorra avançarà, sense cap mena de dubte cap als estàndards internacionals i ho farà en benefici dels interessos del país, del propi sector, i de tots els seus ciutadans.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Passem a continuació a la intervenció dels grups parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Jaume Bartumeu.

El Sr. Jaume Bartumeu:

Sí gràcies.

El nostre grup parlamentari també dóna suport a la tramitació d’aquesta modificació dels articles 8 i 10 de la Llei 3/2009, d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia. Ho fem tot i discrepar d’algunes de les consideracions que apareixen en l’exposició de motius i que a nosaltres ens semblen potser més aviat destinades a intentar dissimular l’origen del que es defineix diplomàticament com a mancances, que s’haurien posat de relleu en relació amb l’acompliment de les obligacions internacionals contretes l’any 2009. Malgrat aquestes discrepàncies, que no són transcendentals, també ho vull dir, som conscients que estem examinant aquí, avui el que cal considerar una qüestió d’estat, i com a tal l’hem de tractar. Ho hem de fer per quant la matèria especialment sensible a la qual fan referència els articles que ara modifiquem, està estretament vinculada a la seriositat de la plaça financera andorrana i a la seva credibilitat. Una credibilitat que tots estem d’acord que hem de reforçar davant les instàncies internacionals, s’hi ha referit el ministre fa un moment, però també en relació als clients que fan confiança a les institucions i entitats bancàries andorranes, tal i com ho vam fer, negociant l’acord monetari amb la Unió Europea. Per això no es pot tractar aquesta qüestió com alguns la tractaven alegrement l’estiu del 2009. El populisme atiat i patrocinat per un sector de la banca reclamava l’estiu del 2009 que no es fes res sense informar primer els clients objecte d’investigació per les autoritats del seu país d’origen, quan no era pas la voluntat d’ocultar la investigació per part dels que promovien o donaven suport a aquell text de llei, però s’espargia por. Ara des d’alguna tribuna de premsa, algun d’aquells patrocinats continua atiant pors i espargint més o menys teories caducades, predicant espero en el desert.

El que sí volem dir és que si les pors i algunes visions caduques del negoci bancari no s’haguessin fet tan feixugament presents en el debat parlamentari de l’estiu del 2009, avui molt probablement no hauria calgut procedir a aquesta modificació en el sentit que ho estem fent perquè el text inicial potser ja hauria estat més adaptat a la transparència de l’activitat financera en la línia que tota l’evolució normativa andorrana està assentant d’ençà la votació de la Llei 3/2009, com també ha recordat encertadament el ministre, i que això es va fer al 2009, i es fa ara, i vull insistir-hi especialment respectant sempre els drets dels clients de les entitats bancàries andorranes.

Per tot això votarem doncs positivament aquesta modificació.

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata, té la paraula la Sra. Mariona González.

La Sra. Mariona González:

Gràcies Sr. síndic.

L’any 2009, a iniciativa del govern del PS i en base a una clara voluntat de la comunitat internacional adreçada avançant una transparència de l’activitat financera, expressada en la reunió del G20 del 2 d’abril d’aquell mateix any a Londres, el Consell General va aprovar la Llei 3/2009, d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia. Aquesta Llei va adoptar els principis per a l’intercanvi d’informació en matèria tributària, continguts al model de conveni fiscal redactat per l’OCDE recollint com a principis inspiradors el que estableix l’article 26 d’aquell model de conveni, en els seu text del 17 de juliol del 2008. Aquest article estableix les modalitats dels intercanvis d’informació entre els estats contractats amb unes regles estrictes de confidencialitat i secret. Per tant al 2009, tot i respectant la normativa de l’OCDE, es va aprovar un text que avui es modifica, perquè tal i com s’estableix en l’exposició de motius del Projecte de llei que avui sotmetem a votació, durant aquests gairebé cinc anys d’aplicació de la normativa, s’han posat en relleu algunes mancances que cal millorar. És a dir, s’ha de donar compliment a les obligacions internacionals contretes pel nostre país i això ens obliga a adaptar-nos a la constant evolució en la interpretació dels criteris d’intercanvi d’informació fiscal que en fa l’OCDE. En concret, el Projecte de llei pretén regular el secret de les actuacions en els casos relacionats amb la urgència d’obtenir la informació o amb el fet que la investigació quedaria notablement entorpida o fins i tot anul·lada en el cas que la persona concernida sabés que s’està duent a terme aquesta investigació.

En resum, es regula l’omissió de la notificació a la persona concernida de la notícia que l’estat requeridor està duent a terme una investigació que l’afecta.

El Projecte de llei també incorpora un segon apartat a l’article 8 que estableix el procediment per mitjà dels quals es pot decretar el secret d’actuacions i els principis basats en la proporcionalitat que poden permetre adoptar aquesta decisió.

Finalment i en tant que l’obligació de secret afecta de manera evident al posseïdor de la informació, s’estableix de manera clara aquesta obligació i s’instrumenta el sistema de sancions en el cas que s’incompleixi l’obligació de secret esmentada.

Valorem satisfactòriament que l’actual Govern continuï els treballs d’homologació internacional iniciats en el seu moment pel Govern del PS per potenciar la transparència de la plaça financera andorrana en compliment dels estàndards internacionals.

Per tot l’exposat, i com no pot ser d’una altra manera, el nostre grup donarà suport a aquest Projecte de llei.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Gràcies.

És ara el torn del Grup Parlamentari Demòcrata.

Intervé el Sr. Martí Salvans.

El Sr. Martí Salvans:

Gràcies Sr. síndic.

L’aplicació de la Llei 3/2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia ha posat en relleu certs procediments que cal esmenar i completar per complir amb les obligacions internacionals i per respectar els criteris i la interpretació en constant evolució que dels dits compromisos en fa l’OCDE.

Som conscients que la transparència i la cooperació són avui en dia els estàndards indispensables per a una economia desenvolupada, pròspera i generadora de riquesa, tot i la crisi sense precedents que envolta tot el món occidental.

La part principal que es proposa solucionar amb aquesta modificació de la Llei consisteix, -i permeteu-me si en aquest sentit soc repetitiu o reiteratiu amb les intervencions que m’han precedit-, consisteix, doncs, en regular l’omissió de la notificació de la persona concernida de la notícia que l’Estat que està fent un requeriment està duent a terme una investigació que l’afecta, tot i procurant mantenir el respecte als drets d’oposició a la tramesa d’informació i de recurs per part del ciutadà afectat en els seus aspectes més essencials.

Assumim que l’aplicació efectiva dels compromisos adquirits per part del Principat és un deure cabdal i essencial per assolir tota la credibilitat en aquesta matèria.

Som conscients, alhora, que el món canvia i que les directrius d’instàncies com l’OCDE evolucionen i que ens obliguen a romandre alertes i eficients.

En aquest sentit confiem plenament en la tasca del Govern per tal de tenir cura dels avenços i de les pautes dictades per aquests organismes a fi i efecte de seguir mantenint el Principat en el rànquing dels països transparents, seriosos, cooperadors i generadors de confiança arreu del món.

Per tots aquests motius, el nostre grup parlamentari donarà ple suport al Projecte de llei.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Gràcies

Demanaria al Govern si desitja tornar a intervenir...

Bé, si no hi ha intervencions i vist el manifestat, proposo l’aprovació del Projecte de llei per assentiment.

Declaro aprovat el Projecte de llei.

No havent-hi més punts a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.

(Són les 18.35h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diari de Sessions del Consell General

Dipòsit legal: And. 275/94
ISSN 1024-9052