Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Newsletters / Diari del Consell General / DCG 20/2016

DCG 20/2016

Facebook icon Twitter icon Forward icon

DCG 20/2016

 

Diari Oficial

del

Consell General

Núm. 20/2016

Sessió Tradicional de Sant Tomàs del dia 21 de desembre del 2016

 

El dia 21 de desembre del 2016, dimecres, es reuneix a la Casa de la Vall, el M. I. Consell General, en sessió tradicional convocada d'acord amb allò que estableix el Reglament de l'Assemblea i amb l'ordre del dia que figura en el Butlletí del Consell General núm. 88/2016, que és el següent:

1- Informe de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.

2- Informe de la delegació del Consell General a la Unió Interparlamentària.

Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Mònica Bonell Tuset, Síndic General i Subsíndica General, respectivament, s'ha procedit a comprovar la presència dels membres, que ha quedat registrada d'acord amb la relació següent:

M. I. Sr. Miquel Aleix Areny

M. I. Sr. Gerard Alís Eroles

M. I. Sr. Marc Ballestà Alias

M. I. Sr. Josep Anton Bardina Pau

M. I. Sr. Ladislau Baró Solà

M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset

M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot

M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny

M. I. Sr. Ferran Costa Marimon

M. I. Sr. Carles Enseñat Reig

M. I. Sr. Antoni Fillet Adellach

M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez

M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs

M. I. Sra. Rosa Gili Casals

M. I. Sr. Carles Jordana Madero

M. I. Sr. Pere López Agràs

M. I. Sr. Josep Majoral Obiols

M. I. Sra. Maria Martisella González

M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora

M. I. Sr. Antoni Missé Montserrat

M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud

M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells

M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora

M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés

M. I. Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí

M. I. Sr. Josep Pintat Forné

M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme

M. I. Sr. Justo Ruiz González

També hi és present el M. I. Sr. Antoni Martí Petit, Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Jordi Cinca Mateos, Ministre de Finances; Xavier Espot Zamora, Ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior; Francesc Camp Torres, Ministre de Turisme i Comerç; Sílvia Calvó Armengol, Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat; Èric Jover Comas, Ministre d’Educació i Ensenyament Superior; Olga Gelabert Fàbrega, Ministra de Cultura, Joventut i Esports i Carles Àlvarez Marfany, ministre de Salut.

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa Besolí, secretari general del Consell General.

(La M. I. Sra. Maria Martisella González, secretària de la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)

(Són les 12.10h)

 

 

El Sr. síndic general:

S’obre la sessió.

Bon dia a tothom.

Passem doncs al primer punt de l’ordre del dia.

1- Informe de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.

Intervé el Sr. Carles Jordana Madero, president de la delegació.

Teniu la paraula.

El Sr. Carles Jordana:

Moltes gràcies Sr. síndic.

Com venim exposant any rere any, el Consell d’Europa, organització política d’integració europea més antiga del nostre continent, engloba un total de 47 Estats membres i de 6 països observadors que representen aproximadament a uns 820 milions de ciutadans. Andorra hi és present des del novembre del 1994 i, des d’ençà, la delegació parlamentària elegida pel Consell General per a cada legislatura ha treballat i continua treballant per promoure i fer prevaler, tant a nivell nacional com internacional, els objectius que preconitza aquest organisme.

Abans de continuar amb la presentació dels treballs de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), que tinc l’honor de presidir, voldria agrair a la Sra. Meritxell Mateu Pi, que va ser presidenta de la delegació durant la darrera legislatura i fins que hi va renunciar el passat dia 5 d’octubre, la seva dedicació en la defensa dels objectius que preconitza el Consell d’Europa.

A continuació passo a donar lectura dels treballs efectuats per la delegació durant aquest exercici 2016.

L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), en la que participem activament com a representants electes del Consell General, engloba una pluralitat de parlamentaris elegits democràticament i que són designats o elegits pels seus parlaments nacionals per a formar part d’una delegació composada per membres titulars i per membres suplents en funció de la població dels seus respectius països. Seguint els paràmetres reglamentaris de l’APCE, la delegació andorrana està integrada, com ja hem anat mencionant en les diferents sessions del Consell de Sant Tomàs, per 4 consellers generals, dos titulars i dos suplents. Enguany, la delegació està integrada per les conselleres generals Judith Pallarés Cortés, Silvia Bonet Perot, Patrícia Riberaygua Marme i per mi mateix.

Enguany, la delegació ha assistit i ha participat en les sessions de l’Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE) que han tingut lloc a Estrasburg, així com en les reunions de les comissions on estem inscrits en qualitat de titulars i suplents.

Tal i com consta a l’informe anyal que s’ha elaborat, durant la sessió del 2016, que va debutar amb l’elecció del Sr. Pedro Agramunt com a president de l’Assemblea Parlamentària, s’han dut a terme un ventall de debats sobre diversos temes d’actualitat que han donat lloc a l’elaboració de diferents resolucions i recomanacions. Entre els temes més destacats que s’han tractat, no tant sols al Ple sinó també a les comissions de les quals som partícips, esmentaré, entre altres, els següents: “Les sanctions prises à l’encontre des parlementaires”, “Attaques récentes contre des femmes dans des villes européennes: nécessité d’une réponse globale”, “La situation au Kosovo et le rôle du Conseil de l’Europe”, “L’accès à l’école et à l’éducation pour tous les enfants”, “La corruption judiciaire: nécessité de mettre en œuvre d’urgence les propositions de l’Assemblée”, “Les droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique”, “Evaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des femmes”, “Les réfugiés en danger en Grèce”, “La détention administrative”, “Transparence et ouverture dans les institutions européennes”, “La nature du mandat des membres de l'Assemblée parlementaire”, “L'immunité parlementaire: remise en cause du périmètre des privilèges et immunités des membres de l’Assemblée parlementaire”, “Droits de l’enfant liés à la maternité de substitution”, “Enseignements à tirer de l’affaire des «Panama Papers» pour assurer la justice sociale et fiscale”, “Conséquences politiques du conflit en Ukraine”, “Coopération avec la Cour pénale internationale: pour un engagement étendu et concret”, “Harmoniser la protection des mineurs non accompagnés en Europe” i finalment, “L’incidence de la dynamique démographique européenne sur les politiques migratoires”.

La sessió del 2016 va començar amb la verificació i la ratificació dels poders de tots els membres de l’Assemblea, amb excepció dels poders dels membres de la Federació de Rússia que van manifestar la seva decisió de no participar en els treballs de l’APCE durant l’any 2016. Cal recordar que a l’abril del 2014 l’APCE va declarar que l’annexió de Crimea per Rússia era “contrària a l’estatut del Consell d’Europa” i per consegüent va decidir de suspendre el dret de vot de la delegació de la Federació de Rússia així com el dret de ser representats en les instàncies dirigents de l’Assemblea, com són el Bureau i el Comitè de presidents, i el dret a participar a les missions d’observació electorals durant el 2014. Tanmateix, el mes de gener del 2015, l’APCE va ratificar els poders de la delegació de la Federació de Rússia tot aprovant la Résolution 2034 (2015) «Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation de la Fédération de Russie» que estableix que l’APCE anul·laria durant la sessió de juny del 2015 els poders de la delegació de la Federació de Rússia si no es constaten progressos per part d’aquesta delegació per complir el que disposa el Protocol i el Memoràndum de Minsk, així com les recomanacions formulades en aquesta resolució. Encara que l’APCE va constatar que hi ha “una absència manifesta de cooperació per part de les autoritats russes per complir amb el que estableix la Resolució 2034 (2015)”, durant el debat que es va dur a terme al plenari, finalment l’APCE va decidir de no suspendre els poders ja ratificats de la delegació de la Federació de Rússia a fi d’expressar el compromís de l’APCE “per mantenir un diàleg obert i constructiu amb la delegació de la Federació de Rússia”.

Alguns dels aspectes a tenir en compte d’aquest període de sessions és el fet que el dia 19 d’abril va tenir lloc a l’hemicicle la cerimònia d’entrega del “Prix de l’Europe”. Aquest guardó, creat per l'Assemblea parlamentària l'any 1955, condecora a aquells municipis que destaquen pel seu compromís en fomentar els objectius del Consell d’Europa i que promouen els valors d’aquesta organització supranacional. El “Prix de l’Europe” per aquest 2016 va ser atorgat a la ciutat de Girona (Espanya). També va tenir lloc la quarta cerimònia d’entrega del “Prix des droits de l’homme Václav Havel” que recompensa les accions dutes a terme per la societat civil en la defensa dels drets humans, i que aquesta edició ha guardonat a la Sra. Nadia Murad, militant iazidí defensora dels drets humans. D’altra banda, el dia 20 de juny va tenir lloc a l’hemicicle la cerimònia de presentació de la iniciativa NoHateNoFear  com a resposta al terrorisme. Amb aquesta iniciativa l’APCE pretén implicar a personalitats polítiques i religioses, intel·lectuals, periodistes, representants de la societat civil i qualsevol persona que vulgui donar-hi suport. A més, l’Assemblea ha acordat d’atorgar al Parlament de Jordània l’estatus de “Partenaire pour la démocratie”, a l’igual que ja va fer anteriorment amb el Parlament del Marroc i del Kirguistan i amb el Consell Nacional de Palestina. Aquesta condició s’atorga a aquells parlaments nacionals d’estats de regions veïnes que no són membres del Consell d’Europa i que busquen col·laborar amb el Consell d’Europa en la defensa dels drets humans i de la democràcia.

Arribat a aquest punt m’agradaria fer esment d’algunes consideracions sobre els treballs realitzats per la delegació, que es troben descrits de forma més detallada en l’informe anual de la delegació que us ha estat tramès. Així doncs, destacaré, entre altres, les següents actuacions:

Durant la sessió de gener de l’APCE, la Sra. Meritxell Mateu Pi va ser elegida vicepresidenta de l’APCE, reelegida vicepresidenta del grup polític Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ALDE), i va ser nomenada presidenta de la sots-comissió de les relacions exteriors.

Un altre aspecte a tenir en compte és que, a proposta del grup polític Socialiste (SOC), la M. I. Sra. Silvia Bonet (GPM) va ser designada pel Bureau, i ratificada per l’Assemblea, per formar part de la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (Commission de suivi).

D’altra banda, comentaré que vaig participar, en nom del grup polític Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ALDE), en la missió electoral de l’APCE per fer el seguiment de les eleccions legislatives anticipades que van tenir lloc el dia 24 d’abril a Sèrbia i de les eleccions legislatives que van tenir lloc el dia 8 d’octubre a Geòrgia. La M. I. Sra. Silvia Bonet va ser designada pel grup polític Socialiste (SOC) per integrar la comissió ad hoc constituïda pel Bureau per participar en nom de l’APCE a la missió electoral que va fer el seguiment de les eleccions legislatives que van tenir lloc a Montenegro el dia 16 d’octubre del 2016, mentre que la Sra. Meritxell Mateu va ser designada pel grup polític Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ALDE) per integrar la comissió ad hoc constituïda pel Bureau per participar en nom de l’APCE a la missió preelectoral que va fer el seguiment de l’elecció presidencial que va tenir lloc a la República de Moldàvia el dia 30 d’octubre del 2016.

També voldria mencionar que durant la cloenda de la sessió del mes d’abril del 2016, la M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés va ser premiada amb el “Palmarès au meilleur votant”, atorgat pel president de l’APCE, per ser dels parlamentaris que més van participar a les votacions durant aquesta sessió. Aquest fet queda registrat en l’informe que ha elaborat la Comissió del Reglament de l’APCE que recull les estadístiques que figuren a l’estudi anual establert pel Bureau sobre la participació de les delegacions nacionals als treballs de l’Assemblea.

La Sra. Meritxell Mateu, que era la ponent general sobre la pena de mort a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE), designada per la Comissió d’afers jurídics i drets humans de l’APCE per elaborar un informe sobre aquest tema, va participar en un Seminari internacional sobre la pena de mort organitzat per l’Institut Internacional pels Drets Humans, -Fundació René Cassin-, amb el suport del Ministeri d’Afers Exteriors i del Desenvolupament Internacional de la República de França i de la Representació Permanent d’Alemanya al Consell d’Europa. La consellera general va ser invitada a presentar la síntesis de les conclusions adoptades durant aquest seminari.

La Comissió d’afers socials, de la sanitat i del desenvolupament sostenible de l’APCE va organitzar, a finals del mes de setembre a Baku (Azerbaidjan), una conferència sobre el Conveni d’Istanbul en la que hi va assistir com a ponent la M. I. Sra. Silvia Bonet Perot. Tant sols recordar que el Conveni d’Istanbul pretén establir un marc jurídic europeu per protegir les dones contra totes les formes de violència.

Durant aquest any 2016, també han tingut lloc diversos esdeveniments organitzats per l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa com han estat la Conferència Europea de Presidents de Parlaments i el Fòrum Mundial de la Democràcia:

La Conferència Europea de Presidents de Parlaments, organitzada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), va tenir lloc a Estrasburg durant el mes de setembre. En aquesta conferència va participar activament el síndic general amb un discurs en el debat sobre “Mobilisation des Parlements contre la haine, pour des sociétés inclusives et non racistes”, fent menció de la importància de “...restablir la confiança, la unitat i la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans, condicions necessàries per a la cohesió social, que és la clau per aconseguir una Europa pacífica, solidària i pròspera.” A més d’aquest tema, també es va debatre sobre “Migrations et crise des réfugiés en Europe, -rôle et responsabilités des parlements” i “Les Parlements nationaux et le Conseil de l’Europe: promouvoir ensemble la démocratie, les droits de l’homme et l’Etat de droit”. Aquestes conferències vénen celebrant-se des de fa més de 25 anys, amb una periodicitat bianual, i tenen com a finalitat compartir informació i experiències així com sensibilitzar als parlaments nacionals sobre els problemes que afecten Europa, especialment en l’àmbit de la democràcia representativa.

D’altra banda, el Fòrum mundial de la Democràcia ha reunit, per cinquè any consecutiu, personalitats destacades del món polític, líders d’opinió i militants de la societat civil per debatre, sobre “Démocratie et égalité: que peut l'éducation?”. En aquesta ocasió la M. I. Sra. Judith Pallarés ha participat en representació de la Comissió de les migracions, dels refugiats i de les persones desplaçades de l’APCE de la que n’és membre titular.

No voldria finalitzar aquesta presentació sense agrair a tots i cadascun dels membres de la delegació, pel seu compromís i la dedicació que han mostrat i que mostren en tot moment, i que permeten que el Consell General i els ciutadans als que representem, siguin partícips dels canvis polítics, econòmics i socials que esdevenen a nivell internacional i que de ben segur regiran les nostres actuacions futures a favor dels drets humans, de la democràcia i de la primacia del dret que promou el Consell d’Europa.

Moltes gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Moltes gràcies.

Passem tot seguit al segon punt de l’ordre del dia.

 

2- Informe de la delegació del Consell General a la Unió Interparlamentària.

Intervé la Sra. Mònica Bonell Tuset, subsíndica general.

Teniu la paraula.

La Sra. subsíndica general:

Moltes gràcies Sr. síndic.

En nom de la delegació del Consell General a la Unió Interparlamentària, la UIP, em plau presentar-vos l'informe que rendeix compte de les qüestions tractades i les decisions preses en el decurs d’aquest any 2016 que s’acaba.

En total, han estat 3 els desplaçaments efectuats:

El primer, a Lusaka, del 19 al 23 de març, per prendre part a la 134 Assemblea.

El segon, a Ginebra, del 23 al 27 d’octubre, per assistir a la 135 Assemblea.

I el tercer, a Marràqueix, els dies 13 i 14 de novembre, per participar a la reunió parlamentària celebrada amb motiu de la COP22.

Pel que fa als temes tractats en aquestes reunions, volem destacar especialment algunes de les recomanacions que s’han adreçat directament als parlaments. Creiem que els consellers generals hem de tenir present i seguir, dins de les nostres possibilitats, les recomanacions que s’adopten als fòrums internacionals on participem. Les recomanacions fetes per la UIP les podeu consultar íntegrament en el web d’aquesta organització i a l’informe que us hem tramès per correu electrònic.

Avui, nosaltres destaquem les següents:

La recomanació d’estudiar mesures per fer més receptius els parlaments a les necessitats dels joves i com promoure l’ús de les noves tecnologies en favor de la transparència i la responsabilitat dels parlaments.

La recomanació de lluitar contra els radicalismes, i de revisar la legislació nacional per assegurar que cap ajuda financera al terrorisme sigui possible.

La recomanació de disposar de legislació eficaç per protegir els béns culturals en cas de conflicte armat o situacions d’emergència.

La recomanació de vetllar per a què als parlaments hi hagi una Comissió que s’encarregui dels drets humans, habilitada per analitzar l’adequació de la legislació nacional als compromisos contrets a nivell internacional en aquest àmbit.

La recomanació de vetllar per a què els parlaments reflecteixin la diversitat existent en les societats.

La recomanació d’incrementar la participació dels parlaments en el procés de l’Examen periòdic universal.

La recomanació de demanar als nostres governs de donar suport a la campanya de la UNESCO “Unite4heritage”, campanya adreçada a salvaguardar el patrimoni cultural.

La recomanació d’aprovar lleis que permetin una implementació eficaç de l’Acord de París.

I la recomanació d’incloure en la legislació nacional mesures estrictes en matèria de rendició de comptes i transparència en l’àmbit del canvi climàtic.

A més a més, aquest any 2016 la UIP ha adoptat:

Resolucions sobre la violació de drets humans de 200 parlamentaris de 13 països.

Un Pla d’acció parlamentari per intensificar les accions dels parlaments i de la UIP a favor de la lluita contra el canvi climàtic.

I una iniciativa per reduir en una quarta part l’ús de paper centrada en la substitució de la tramesa impresa dels documents per una tramesa electrònica. En aquest sentit, està sent destacable el paper que està jugant l’aplicació mòbil posada en marxa per la UIP per facilitar l’accés i l’arxiu de tots els documents relatius a les reunions.

A nivell internacional, la UIP parla d’intentar assolir, abans del 2020, una presència del 30% de dones parlamentàries. Andorra ja fa 4 legislatures que compleix amb aquest objectiu si bé, no podem oblidar, que hem passat d’un parlament paritari la legislatura passada, a un parlament amb el doble d’homes que de dones, actualment.

A nivell internacional també, la UIP està donant molta importància a la implicació dels joves en política. En la seva darrera Assemblea, es van debatre fórmules per afavorir l’interès dels joves en la política i es van analitzar diferents mecanismes que es poden posar a disposició dels joves perquè puguin esdevenir parlamentaris. La UIP considera jove un parlamentari fins als 45 anys. Andorra és el segon país amb més parlamentaris de menys de 40 anys (el primer país és Dinamarca), i el tercer país, (Andorra), amb més parlamentaris de menys de 45 anys. Com a mitjana els parlaments tenen un 26% de parlamentaris joves. Al Consell General comptem amb un 46%.

És important ressaltar que la UIP va signar, l’agost passat, un nou acord de col·laboració amb Nacions Unides. El nou text reconeix la UIP com la principal organització de parlaments nacionals a nivell mundial i reforça considerablement les relacions institucionals entre l’ONU i la UIP. Amb motiu de la signatura d’aquest nou acord, l’ONU va fer pública la seva intenció d’implicar la UIP en els seus processos de consulta per enfortir la seva legitimitat democràtica.

Així mateix, la UIP s’ha fixat, per als propers 5 anys, 8 grans objectius estratègics, als quals els membres de la delegació andorrana ens hi adherim plenament:

- Fer més forts i més democràtics els parlaments.

- Fer avançar la igualtat de gènere i el respecte dels drets de les dones.

- Protegir i promoure els drets humans.

- Contribuir a la consolidació de la pau i a la prevenció dels conflictes.

- Promoure el diàleg i la cooperació entre els parlaments.

- Promoure l’autonomia dels joves.

- I, mobilitzar els parlaments a favor del desenvolupament.

I finalment, ressalto l’organització per part de la delegació andorrana a la UIP, de dos actes amb motiu del Dia Internacional de la democràcia:

- el 15 de setembre, la presentació als mitjans de comunicació de dos estudis encomanats pel Consell General sobre la participació electoral a Andorra.

- el 21 de setembre, una conferència sobre l’abstenció electoral intitulada “L’abstenció electoral: un repte per a la democràcia ?” on, entre altres temes, es va tractar de les funcions de les eleccions, de les variables que expliquen l’abstenció, de les conseqüències de l’abstenció, i de diferents solucions concretes que s’han proposat arreu per intentar disminuir aquest fenomen.

Aquesta jornada tenia com a tema: “Democràcia 2030” i la delegació andorrana a la UIP va voler debatre i reflexionar sobre l’abstenció, en tant que fenomen creixent a Andorra des de l’any 2003.

Gràcies als set comuns que ens van facilitar les dades dels cens electorals, el Consell General va poder encomanar dos estudis sobre la participació electoral a Andorra. En concret:

- Un estudi estadístic sobre el cens electoral d’Andorra del període 2009-2015 al Departament d’estadística del Govern.

- Un estudi qualitatiu sobre l’abstencionisme i les seves possibles causes al Centre de Recerca Sociològica d’Andorra.

Ambdós estudis poden ser consultats a la web del Consell General.

I acabo la meva presentació amb agraïments.

Agraint públicament la dedicació i la feina dels consellers generals que han format part de les delegacions andorranes a la UIP: el síndic general, i els consellers generals: Gerard Alís, Jordi Gallardo, Rosa Gili, Maria Martisella, Joan Carles Camp.

Agraint la col·laboració dels set comuns i el treball fet pel Departament d’Estadística del Govern i el CRES. Gràcies a les dades facilitades i als estudis fets sobre l’abstenció tenim informació objectiva sobre un fenomen que creiem important que es tracti i s’analitzi per a la salut de la nostra democràcia.

Agraint també la col·laboració del Govern, i en concret, del Ministeri d’Afers Exteriors i del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat per haver inclòs a parlamentaris en la delegació oficial a la COP22.

I agraint-vos, a tots vosaltres, l’atenció i la confiança que, un any més, ens heu dipositat.

Moltes gràcies.

El Sr. síndic general:

Moltes gràcies.

Em permetran un cop acabat l’ordre del dia i abans d’aixecar la sessió, que es adreci també unes paraules.

Sres. i Srs. consellers, Sr. cap de Govern,

Digníssimes autoritats,

Avui, dia de Sant Tomàs, toca fer balanç de la feina feta pel Consell General durant l’últim any. Un any de molta activitat en tants aspectes. El volum del treball parlamentari, del qual tot seguit us en faré un resum, és una prova de fins a quin punt aquest país no s’atura. Mantenir-se al dia en aquells compromisos contrets amb la ciutadania, però també en l’àmbit internacional, i avançar en el camí que hem traçat, d’obertura i diversificació, de transparència i cooperació, de qualitat i de sostenibilitat, impliquen dotar-se de la legislació adequada per fer-ho amb la imprescindible seguretat jurídica.

Aquest 2016 s’han aprovat 21 projectes de llei. Entre aquestes lleis, la Llei 7/2016, del 26 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, D’aquesta manera, s’acaba de donar coherència a la important reforma de la Justícia duta a terme la legislatura passada.

També s’han aprovat lleis amb una clara sensibilitat ambiental, com ara la Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric, que pretén fer avançar Andorra cap a un model de mobilitat més sostenible, o la Llei 11/2016 de tinença i de protecció d’animals.

Finalment, no voldria deixar de mencionar la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA), amb l’objectiu d’assegurar la independència, la transparència, la professionalitat i el reconeixement internacional d’aquest organisme.

Vull recordar també que aquest darrer any s’han aprovat 9 tractats internacionals, entre els quals cal destacar, pel que suposa per a l’obertura d’Andorra, el Conveni per evitar la doble imposició amb el Principat de Liechtenstein. S’ha ratificat, així mateix, el Conveni sobre la cibercriminalitat i el Protocol addicional del Conveni sobre la cibercriminalitat relatiu a la incriminació d’actes de caràcter racista i xenòfob per mitjà de sistemes informàtics. Subratllo aquest conveni perquè aborda la principal amenaça aparellada a les noves tecnologies, que d’altra banda han suposat tota una revolució en la comunicació i, en definitiva, en les nostres vides.

Pel que fa al control parlamentari del Govern, aquest s’ha concretat, fins a la data, en la formulació de 152 preguntes, -56 preguntes amb resposta oral, 13 preguntes amb resposta oral de caràcter urgent i 83 preguntes amb resposta escrita-, i també amb 113 demandes d’informació.

Pel que fa a les comissions legislatives, s’han celebrat un total de 121 reunions, a banda de les reunions de la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera, creada l’any passat com a conseqüència de la crisi de la BPA.

La Comissió Legislativa d’Economia s’ha reunit 7 vegades; la Comissió de Política Exterior, 8 vegades; la Comissió d’Educació, 17 vegades; la d’Afers Socials, 8 vegades; la de Política Territorial i Urbanisme, 15 vegades; la d’Interior, 22 vegades; la de Sanitat i Medi Ambient, 20 vegades; i la de Finances i Pressupost, 24 vegades. Algunes d’aquestes reunions, aproximadament un terç, han estat compareixences públiques o no públiques dels diferents ministres del Govern.

La finalització de l’actual període de sessions, però, no implica que la feina del Consell General s’aturi fins al març. En aquests moments, tenim 5 projectes de llei i el marc pressupostari pendents de la presentació d’esmenes, i 6 projectes de llei i una proposició de llei pendents de l’informe de la comissió legislativa corresponent. Entre aquests textos, hi figura una eina cabdal per al Govern i el país com és el Projecte de llei de pressupost per a l’any 2017.

És evident, per tant, que caldrà habilitar dates entre períodes de sessions perquè les comissions legislatives puguin treballar, i també per poder celebrar algunes sessions extraordinàries del Consell General. Ho farem, com sempre, conscients que aquest és el nostre deure. Però no per això vull deixar d’agrair, ben sincerament, la dedicació de tots i cadascun dels consellers generals.

Distingides autoritats,

Aprofitant els espais que ens ofereix la nova seu parlamentària, el Consell General s’ha obert com mai a la ciutadania. El vestíbul del Consell General i la Biblioteca Martí Salvans han acollit aquest 2016 actes diversos de caràcter cívic i cultural. En total, han estat 10 conferències i col·loquis, 5 presentacions de llibres, 4 exposicions, -una d’elles al cap de casa de Casa de la Vall-, 4 concerts, i altres actes com ara l’homenatge de l’AESCO a l’ex síndic Estanislau Sangrà Font o el lliurament de premis de l’Àgora Cultural.

Igualment, hem contribuït a fer visibles jornades internacionals, com ara el Dia Internacional de les Dones, amb un espectacle de producció pròpia; el Dia de la Democràcia, que vam aprofitar per presentar dos estudis sobre l’abstenció; el Dia per l’Eliminació de la Violència vers les Dones, estrenant-nos amb el format cine-fòrum, o el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Però si hi ha una data assenyalada en què el Consell General obre les seves portes, aquesta és el 14 de març, Dia de la Constitució, en què els ciutadans són convidats a recórrer les instal·lacions parlamentàries, així com a participar en les diferents activitats organitzades al llarg de la jornada.

Hem rebut, així mateix, la visita de personalitats de tot el món, des de càrrecs institucionals fins a persones destacades en l`àmbit acadèmic o professional. Moltes d’elles han descobert aquí, -sovint amb sorpresa i admiració alhora-, el pes de la nostra història i també els anhels de l’Andorra del segle XXI.

Des d’un punt de vista d’obertura virtual, hem anat actualitzant la nova pàgina web, corregint les mancances que s’han anat detectant amb el seu ús, i hem estat presents a les principals xarxes socials.

D’altra banda, com no pot ser d’altra manera, hem donat continuïtat al projecte educatiu del Consell General dels Joves, que aquest any arribava a la seva catorzena edició, i que constitueix un dels moments més especials del calendari.

Aquesta, però, no és l’única activitat educativa que acollim. Tant la Casa de la Vall com la seu nova del Consell General són cada any objecte de visites escolars. En aquest sentit, cal valorar la feina dels professors i també la de l’equip de guies, que inicien els infants a les institucions andorranes.

Tenim la sort, per les nostres dimensions, que tots els infants i els joves puguin conèixer de primera mà el seu parlament. Això, que per nosaltres és ben normal, no deixa de ser un fet singular a l’escala de la majoria de països. Confiem que, gràcies a aquestes visites i també a la celebració del Consell General dels Joves, estiguem contribuint a llur educació cívica i política.

Després d’aquest breu repàs a l’activitat del Consell General durant el 2016, tant l’activitat pròpiament legislativa com la de representació i obertura institucional, no puc sinó agrair la bona feina de totes les persones que treballen a la casa, del primer a l’últim, que contribueixen sens dubte a projectar la millor imatge d’aquesta institució.

Aprofito també per agrair la tasca dels mitjans de comunicació, i molt especialment dels periodistes que cobreixen les sessions i els actes del Consell General, per la seva paciència, per fer-se ressò de la nostra activitat i per traslladar-la, així, al conjunt de la ciutadania.

Senyores i senyors,

Distingides autoritats,

Vam començar el present mandat de manera atípica. Avui, a les portes d’un nou any, tenim el deure no només de mirar endavant, sinó sobretot de fer-ho obrint l’horitzó. Travessem tot just l’equador de la legislatura; tenim dos anys per endavant per continuar complint amb el compromís electoral contret, cadascú des de la seva posició, amb tots els ciutadans.

Mentre aquí decidim si canviem o no, o si ho fem a un ritme més o menys accelerat, el món no s’atura. I el món, tinguem-ho clar, no és el mateix que fa 60 anys, quan vam tenir una oportunitat única de creixement gràcies a un seguit de circumstàncies conjunturals que vam saber aprofitar.

Bob Dylan, últim guanyador del Premi Nobel de Literatura, cantava aleshores “The times they are changing’”  (“Els temps estan canviant”), i si això era ben cert l’any 1964 encara ho és més a dia d’avui.

Els reptes als quals ens enfrontem en l’actualitat són especialment complexos perquè, a la dimensió local, s’hi suma una dimensió global que no podem ignorar. Estem interconnectats, com a individus però també com a país, i això vol dir que la comunicació té avui unes potencialitats que mai havia tingut abans. Però amb la proliferació de missatges també es propaguen falsedats amb tanta rapidesa que, abans de ser desmentides, ja han estat assumides com a cosa certa.

En l’època d’allò que ara se’n ve a dir post veritat, les percepcions semblen comptar més que els fets objectius; els eslògans, de tots els colors, prevaldre per damunt dels arguments. Diu Lluís Duch que vivim una crisi no de valors, sinó de l’esperit crític. O del seny. El que és segur és que l’esperit crític és més necessari que mai si volem ser capaços d’aïllar el soroll que ens impedeix avançar personalment i col·lectivament. Un esperit crític que cal cultivar amb l’educació i amb el diàleg.

Potser és tan fàcil com aprendre a escoltar i prendre consciència que tenim una responsabilitat que ens transcendeix com a individus. Andorra especialment, perquè només ens té a nosaltres, necessita que sapiguem tots estar a l’alçada i, superant el curt termini, siguem capaços d’aportar el nostre talent i la nostra vàlua, -no en benefici propi-, sinó de tots plegats.

La voluntat de sumar hi és. La podem veure sovint manifestar-se de forma espontània, potser més al carrer que als articles de la premsa, -que tant seguim els polítics i potser no tant la resta de ciutadans. Tips del desprestigi interessat, aquesta tardor, a la vora del Nadal, hem notat l’afany i l’empenta de molts andorrans i residents, de tota classe i condició, de tot origen, parla o color polític per contradir la imatge funesta que hom ha volgut projectar sobre el país. Els carrers fan goig, es respira il·lusió, hem estat capaços de reconèixer-nos com a col·lectivitat de manera positiva. Sembla que estem en vies de recuperar la dignitat i l’autoestima. Siguem, però realistes, el camí és llarg, i tenim molta feina per fer. Per saber reinventar-nos un cop més, per saber presentar la millor versió de nosaltres mateixos, per saber aprofitar cada cop més el nostre talent. El deure de les institucions, -el nostre deure-, és doncs, de dotar els ciutadans de les eines i els recursos perquè aquest esperit constructiu es materialitzi en projectes i iniciatives que ens uneixin, ens enforteixin i ens reafirmin en l’orgull de ser andorrans.

Senyores i senyors,

Distingides autoritats,

Abans d’acabar, voldria expressar el condol del Consell General per les víctimes del darrer atemptat a Berlín, però també per totes les altres víctimes innocents d’atemptats i guerres, i enviar un missatge de solidaritat a llurs familiars i amics. Sabem que és ben poca cosa. Tanmateix, la condemna pública, que per si sola no és una solució, és en qualsevol cas necessària per llançar un missatge, clar i contundent, des de les institucions: la barbàrie no s’imposarà mai als valors de la democràcia i de la llibertat.

Senyores i senyors,

Els propòsits per al nou any d’una institució com el Consell General han de ser necessàriament de vocació de servei, per complir amb les expectatives que la ciutadania té dipositada en nosaltres, i de generositat i respecte per ser efectivament, amb paraules del fotògraf Tony Lara, “el reflex d’una societat dinàmica, en moviment, moderna i amb importants reptes de futur”.

Molt bon Nadal a tothom i feliç 2017.

Visca Andorra!

Visca!

(Se senten aplaudiments)

No havent-hi més punts a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.

(Són les 12.45h)

 

 

 

 

 

 

Diari de Sessions del Consell General

Dipòsit legal: And. 275/94
ISSN 1024-9052