Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Newsletters / Diari del Consell General / DCG 2/2018, 18 gener 2018

DCG 2/2018, 18 gener 2018

Facebook icon Twitter icon Forward icon

DCG 2/2018

 

 

Diari Oficial

del

Consell General

Núm. 2/2018 

Sessió extraordinària del dia 18 de gener del 2018

 

El dia 18 de gener del 2018, dijous, es reuneix a la Casa de la Vall, (nou hemicicle), el M. I. Consell General, en sessió ordinària convocada d'acord amb allò que estableix el Reglament de l'Assemblea i amb l'ordre del dia que figura en el Butlletí del Consell General núm. 2/2018, que és el següent:

1- Nomenament d’un membre titular i d’un membre suplent de la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.

2- Nomenament d’un membre titular i d’un membre suplent de la delegació del Consell General davant de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació Europea.

Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Mònica Bonell Tuset, Síndic General i Subsíndica General, respectivament, s'ha procedit a comprovar la presència dels membres, que ha quedat registrada d'acord amb la relació següent:

M. I. Sr. Gerard Alís Eroles

M. I. Sr. Marc Ballestà Alias

M. I. Sr. Josep Anton Bardina Pau

M. I. Sr. Ladislau Baró Solà

M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset

M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot

M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny

M. I. Sr. Ferran Costa Marimon

M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez

M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs

M. I. Sra. Rosa Gili Casals

M. I. Sr. Carles Jordana Madero

M. I. Sr. Pere López Agràs

M. I. Sr. Josep Majoral Obiols

M. I. Sra. Maria Martisella González

M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora

M. I. Sr. Antoni Missé Montserrat

M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud

M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells

M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora

M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés

M. I. Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí

M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme

M. I. Sr. Justo Ruiz González

S’ha excusat l’absència dels M. I. Srs. Miquel Aleix Areny, Carles Enseñat Reig, Antoni Fillet Adellach i Josep Pintat Forné.

També hi és present el M. I. Sr. Antoni Martí Petit, Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Jordi Cinca Mateos, Ministre de Finances; Maria Ubach Font, Ministra d’Afers Exteriors; Xavier Espot Zamora, Ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior; Eric Jover Comas, Ministre d’Educació i Ensenyament Superior; Olga Gelabert Fàbrega, Ministra de Cultura, Joventut i Esports; Carles Àlvarez Marfany, ministre de Salut i Eva Descarrega García, ministra de Funció Pública i Reforma Administrativa.

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa Besolí, secretari general del Consell General.

(Són les 9.07h)

 

El Sr. síndic general:

Bon dia a tothom.

Demanaria tot seguit al Sr. Joan Carles Camp Areny, secretari de torn de la Sindicatura de procedir a donar lectura de l’ordre del dia, si us plau.

El Sr. Joan Carles Camp:

Sí gràcies Sr. síndic.

La Sindicatura, d’acord amb l’article 84 del Reglament del Consell General, ha examinat la candidatura presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, president del Grup Parlamentari Liberal, per al nomenament d’un membre suplent de la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i la candidatura presentada pels M. I. Srs. Joan Carles Camp Areny, Josep Majoral Obiols, Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, Carine Montaner Raynaud, Víctor Naudi Zamora i Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, per al nomenament d’un membre titular de la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, i atès que no ha estat formulada cap objecció dins el termini reglamentari, proclama els candidats següents:

Membre titular: Víctor Naudi Zamora.

Membre suplent: Judith Pallarés Cortés.

El Sr. síndic general:

Sr. secretari, jo de fet li demanava l’ordre del dia. Això són les candidatures.

El Sr. Joan Carles Camp:

Disculpi Sr. síndic.

(El M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny, secretari de la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)

El Sr. síndic general:

Moltes gràcies.

Passem doncs al primer punt.

1- Nomenament d’un membre titular i d’un membre suplent de la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.

En primer lloc demanaria ara al Sr. Joan Carles Camp Areny, si pot donar lectura de les candidatures presentades per a membre titular i membre suplent de la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, si us plau.

El Sr. Joan Carles Camp:

Sí, gràcies Sr. síndic.

La Sindicatura, d’acord amb l’article 84 del Reglament del Consell General, ha examinat la candidatura presentada pel M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, president del Grup Parlamentari Liberal, per al nomenament d’un membre suplent de la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i la candidatura presentada pels M. I. Srs. Joan Carles Camp Areny, Josep Majoral Obiols, Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, Carine Montaner Raynaud, Víctor Naudi Zamora i Sílvia Eloïsa Bonet Perot, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, per al nomenament d’un membre titular de la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, i atès que no ha estat formulada cap objecció dins el termini reglamentari, proclama els candidats següents:

Membre titular: Víctor Naudi Zamora.

Membre suplent: Judith Pallarés Cortés.

El Sr. síndic general:

Moltes gràcies.

Alguna intervenció per part dels grups parlamentaris...

Bé, si no hi ha intervenció, proposaria doncs l’elecció per assentiment dels Srs. Víctor Naudi Zamora i Judith Pallarés Cortés com a membres titular i suplent respectivament de la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa.

Sr. Pere López, teniu la paraula.

El Sr. Pere López:

Sí, gràcies Sr. síndic.

Només demanaríem de votar la candidatura si és que s’ha de votar la candidatura, o si s’ha de formular al·legacions. No hem formulat al·legacions, però sí que ens agradaria expressar el nostre vot.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Doncs d’acord amb el manifestat pel Sr. conseller....

No sé si algun altre conseller desitjaria intervenir...

Si no hi ha intervencions, obriríem un breu termini de temps per votar.

(Votacions)

Sr. secretari si vol procedir a donar lectura del resultat, si us plau.

El Sr. Joan Carles Camp:

Sí, Sr. síndic.

Vots a favor: 21, en contra: cap, abstencions: 3.

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Bé, a la vista del resultat, declaro elegits els Srs. Víctor Naudi Zamora i Judith Pallarés Cortés com a membres titular i suplent respectivament de la Delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa.

Passem al segon punt de l’ordre del dia.

2- Nomenament d’un membre titular i d’un membre suplent de la delegació del Consell General davant de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació Europea.

En primer lloc demanaria al Sr. Joan Carles Camp Areny si pot donar lectura de la candidatura, si us plau.

El Sr. Joan Carles Camp:

Sí, gràcies Sr. síndic.

La Sindicatura, d’acord amb l’article 84 del Reglament del Consell General, ha examinat la candidatura presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president suplent del Grup Parlamentari Mixt, per al nomenament d’un membre titular i d’un membre suplent de la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació Europea i, ha acordat proclamar els candidats següents:

- El M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, com a membre titular.

- El M. I. Sr. Pere López Agràs, com a membre suplent.

Moltes gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Moltes gràcies.

Alguna intervenció...

No hi ha intervencions per part dels Srs. consellers...

Doncs si no hi ha cap intervenció, proposaria l’elecció per assentiment dels Srs. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells i Pere López Agràs com a membres titular i suplent respectivament de la Delegació del Consell General davant de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació Europea.

A la vista del resultat, els declaro elegits.

No havent-hi més punts a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.

(Són les 9.14h)

 

 

 

Diari de Sessions del Consell General

Dipòsit legal: And. 275/94
ISSN 1024-9052