Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Concursos públics i edictes / Publicació d’un Edicte per la convocatòria i els plecs de bases relatius als Premis d’Innovació Educativa Principat d’Andorra 2023.

Publicació d’un Edicte per la convocatòria i els plecs de bases relatius als Premis d’Innovació Educativa Principat d’Andorra 2023.

 


Per acord de la Sindicatura de data 11 de maig del 2022, es procedeix a publicar la convocatòria i els plecs de bases relatius als Premis d’Innovació Educativa Principat d’Andorra 2023.

PREMIS D’INNOVACIÓ EDUCATIVA PRINCIPAT D’ANDORRA

El Consell General del Principat d’Andorra organitza els Premis d’Innovació Educativa Principat d’Andorra amb la finalitat d’enriquir el bagatge cultural i pedagògic existent i fomentar el reconeixement d’Andorra com a referent internacional en l’àmbit educatiu.

Els Premis d’Innovació Educativa Principat d’Andorra tenen dues modalitats:

● El Premi Maria Geli adreçat a professionals o equips de professionals de l’educació que treballin amb alumnes de fins a 18 anys, que hagin creat i dut a terme experiències d’innovació educativa en centres educatius tant en l’àmbit internacional com nacional.

● El Premi Conec.Andorra adreçat als alumnes de 16 a 25 anys, escolaritzats a Andorra o a l’estranger i residents a Andorra, que hagin desenvolupat o iniciat un projecte que fomenti el coneixement i l’estima d’Andorra.

Els Premis d’Innovació Educativa Principat d’Andorra neixen amb la intenció de retre un homenatge a la Sra. Maria Geli com a referent en l’àmbit de l’ensenyament i de la pedagogia del nostre país que, com a primera directora de l’Escola Andorrana, al llarg de la seva trajectòria professional va esdevenir una experta en plurilingüisme, ensenyament de llengües i elaboració de materials didàctics, transmetent sempre el seu coneixement i l’estima per Andorra, esforçant-se per a una major cohesió social i treballant per construir una escola pública de qualitat.

Aquests premis són biennals i compten amb la col·laboració de l’associació Gam21, espai de reflexió educativa per a la seva organització. Gam21, està constituïda per un grup independent i plural de professionals de l’educació i té com objectius compartir i fomentar experiències educatives.

Convocatòria 2023:

► La convocatòria al Premi Maria Geli engloba dues categories:

● La categoria internacional, a la qual opten tots els participants nacionals i internacionals, i que té una dotació de 12.000.-€.

● La categoria nacional, a la qual només opten els participants residents a Andorra que hagin dut a terme l’experiència educativa en un centre educatiu del Principat d’Andorra, i que té una dotació de 3.000.-€. *

* En el cas que el Premi de la categoria internacional sigui atribuït a un resident a Andorra, el Premi de la categoria nacional serà declarat desert pel Jurat.

► Convocatòria del Premi Conec.Andorra:

● La temàtica de la Convocatòria del 2023 es centra en la sostenibilitat mediambiental. Aquesta temàtica pot incloure àmbits tan diversos com la societat, la participació ciutadana, la política, l’economia, la salut, l’educació, etc.

● La dotació econòmica del Premi és de 1.500.-€.

Plec de bases del Premi Maria Geli adreçat a docents

1- Els treballs presentats tenen per objecte donar a conèixer un projecte didàctic de creació d’una experiència d’innovació educativa que contribueixi a la millora de la qualitat educativa i de la docència. Ha de ser un projecte amb un plantejament integral i transversal d’aplicació al conjunt del centre escolar i també amb la possibilitat de poder ser replicat en altres establiments educatius.

2- Poden participar aquells docents de l’àmbit nacional o internacional que han dut a terme una experiència d’innovació educativa adreçada a l’alumnat fins als 18 anys.

3- Els treballs presentats han de ser originals, no poden haver estat premiats en altres concursos i tampoc ser presentats en cap altre concurs pendent de resolució.

4- Els treballs es poden presentar en català, castellà, francès o anglès.

5- El treball inclou la següent documentació:

a. Document Principal (en format de document PDF, amb un número de pàgines no superior a 100, redactat amb una mida de lletra de 12 punts i aplicant un interlineat de 1.5 punts) on s’incloguin els següents apartats:

ₒ Índex.

ₒ Introducció on consti la motivació, l’interès i les característiques de l’experiència educativa.

ₒ Descripció de l’experiència educativa on s’incloguin aspectes com el punt de partida, la temporització, els objectius, el desenvolupament, la metodologia, els aspectes innovadors, l’àmbit en què s’emmarca, la informació complementària, etc.

ₒ Relació explícita dels objectius amb els resultats obtinguts.

ₒ Valoració de l’experiència viscuda en la realització del projecte didàctic.

b) Complement de Documentació:

ₒ Recull d’il·lustracions en format digital de fàcil accés, on es mostri el desenvolupament de la realització de l’experiència, produccions dels alumnes, materials utilitzats, etc.

ₒ Breu presentació audiovisual del projecte mitjançant un suport digital de fàcil accés d’un màxim de 3 minuts on es presenti l’experiència d’innovació educativa i les motivacions que han conduit a presentar-se al Premi.

ₒ Fitxa d’inscripció annexa degudament omplerta amb les dades requerides.

ₒ Declaració Jurada annexa on figurin els següents punts: manifestació expressa del caràcter original i que no es còpia ni modificació total o parcial de cap altre; manifestació expressa de la titularitat sobre tots els drets i que el treball es troba lliure de càrregues o limitacions als drets d’explotació; manifestació que el treball presentat no ha estat presentat a cap altre concurs que estigui pendent de resolució en el moment de la presentació del treball; manifestació expressa de l’acceptació de l’autor de totes i cadascuna de les condicions establertes en les bases; data de la declaració i la signatura original.

ₒ Autorització de cessió gratuïta de drets d’imatge annexa degudament omplerta.

L’autor del treball presentat s’obliga a mantenir totalment indemne el Consell General i l’Associació Gam21 pels danys i/o perjudicis que aquests darrers poguessin patir com a conseqüència de la inexactitud o falta de veracitat de qualsevol de les manifestacions indicades anteriorment, així com de la manca d’autorització de cessió gratuïta de drets d’imatge de les persones que figuren en els suports digitals presentats.

6- La Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports pot resoldre qualsevol dubte que aparegui en la interpretació de les bases de la manera que consideri més adequada. Els dubtes plantejats s’hauran d’adreçar per escrit al correu electrònic següent:

premisinnovacioeducativa@parlament.ad

7- En cas que una persona figurés com a autora de diversos projectes, aleshores únicament es tindrà en consideració el primer dels projectes que hagués presentat, mentre que els altres quedaran automàticament descartats.

8- No podrà concórrer al Premi Maria Geli qui hagi estat guardonat en la darrera edició d’aquests premis en la mateixa modalitat.

9- Els originals s’han de presentar en format digital, a través de correu electrònic, WeTransfer o qualsevol altre servei similar d’allotjament i tramesa de fitxers al següent correu electrònic:

premisinnovacioeducativa@parlament.ad

10- El termini de lliurament dels treballs està comprés de l’1 de maig al 31 de maig de 2023, ambdós inclosos. Tot treball presentat fora d’aquest termini es veurà automàticament descartat.

11- En un període no superior als quinze dies a la finalització del termini de lliurament dels treballs, la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports analitzarà la documentació rebuda i, si aquesta compleix amb els requisits establerts en el plec de bases, en donarà trasllat al Jurat.

La Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports trametrà el Document Principal, el Recull d’il·lustracions i la Breu presentació del projecte en format digital al Jurat.

12- El Jurat està compost per un mínim de 4 persones reconegudes en l’àmbit educatiu, social i cultural, i designades oportunament pels membres de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports.

13- Es tindran en compte els següents criteris de valoració:

- La innovació pedagògica i metodològica: el projecte identifica elements de millora de la pròpia pràctica educativa, desenvolupa eines que la transformen i preveu procediments que fomenten la innovació continuada.

- La consideració de les dificultats que poden presentar determinats contextos escolars.

- El principi d’inclusió.

- La creativitat.

- La facilitat de la seva aplicació per altres persones.

- La implicació del centre.

- La transversalitat dels plantejaments.

- La continuïtat del projecte en cursos successius.

- El treball en xarxa en l’àmbit educatiu.

14- Cap dels originals presentats dins el termini no podrà ser retirat abans que el Jurat faci pública la seva decisió. L’acta de la decisió del Jurat enunciarà els treballs presentats.

15- El veredicte del Jurat serà inapel·lable i irrevocable, tenint potestat per declarar desert els Premis si la qualitat dels treballs no arriba a la mínima exigida per a una convocatòria d’aquesta naturalesa.

16- Tots els participants opten al Premi de la categoria internacional dotat amb 12.000.-€, dels quals 9.000.-€ seran per l’autor i 3.000.-€ pel centre educatiu on s’ha dut a terme l’experiència d’innovació educativa.

Els participants residents a Andorra optaran també per la categoria nacional dotat amb 3.000.-€, dels quals 2.500.-€ seran per l’autor i 500.-€ pel centre educatiu on s’ha dut a terme l’experiència d’innovació educativa. No obstant, en el cas que el Premi de la categoria internacional sigui atribuït a un resident a Andorra, el Premi de la categoria nacional serà declarat desert pel Jurat.

Tenint en compte l’anteriorment citat, el Jurat es reserva la potestat d’atorgar un Premi ex aequo, per a cada una de les categories existents, en cas que consideri que dos dels projectes presentats són mereixedors del mateix guardó.

El Jurat es reserva la potestat d’atorgar de forma justificada un o diversos accèssits d’una quantia global que no excedeixi els 6.000.-€, només en el cas que el Premi hagi quedat desert.

17- En reconeixement als docents, el Premi es lliura el dia mundial dels docents, corresponent al dia 5 d’octubre o, en cas de no ser factible, al dia fixat per la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports.

18- El Consell General d’Andorra es reserva el dret de difondre els treballs premiats.

19- El present plec de bases, els criteris d’avaluació i la documentació requerida es poden descarregar a la pàgina web del Consell General www.consellgeneral.ad

Plec de bases del Premi Conec.Andorra adreçat a alumnes

1- Els treballs presentats tenen per objecte donar a conèixer un projecte que fomenti el coneixement i l’estima d’Andorra.

2- La temàtica d’enguany es centra en la sostenibilitat mediambiental. Aquesta temàtica pot incloure àmbits tan diversos com la societat, la participació ciutadana, la política, l’economia, la salut, l’educació, etc.

3- Els treballs presentats a la convocatòria han de lliurar un projecte de sostenibilitat mediambiental a Andorra que s’hagi dut a terme.

4- Poden participar alumnes de 16 a 25 anys, escolaritzats a Andorra o a l’estranger i residents a Andorra, de manera individual o col·lectiva conjuntament amb un docent que ha guiat el procés creatiu del projecte, si escau.

5- Els treballs presentats han de ser originals, no poden haver estat premiats en altres concursos i tampoc ser presentats en cap altre concurs pendent de resolució.

6- Els treballs s’han de presentar en català.

7- El treball inclou la següent documentació:

a. Document Principal (en format de document PDF, amb un número de pàgines no superior a 20, redactat amb una mida de lletra de 12 punts i aplicant un interlineat de 1.5 punts) on s’incloguin els següents apartats:

ₒ Índex.

ₒ Introducció on consti la motivació, l’interès i les característiques del projecte i el seu nom.

ₒ Justificació del projecte per a la difusió de la seva transcendència en la ciutadania.

ₒ Proposta sobre la seva possible reproducció amb la finalitat que arribi al màxim de difusió possible.

ₒ Relació explícita dels objectius amb els resultats obtinguts.

ₒ Valoració final del procés d’aprenentatge realitzat en el desenvolupament del projecte.

b) Complement de Documentació:

ₒ Recull d’il·lustracions en format digital de fàcil accés, on es mostri el procés de creació i desenvolupament de la realització del projecte.

ₒ Breu presentació audiovisual mitjançant un suport digital de fàcil accés d’un màxim de 3 minuts on es presenti el projecte i les motivacions que han conduit a presentar-se al Premi.

ₒ Fitxa d’inscripció annexa degudament omplerta amb les dades requerides.

ₒ Declaració Jurada annexa de l’alumne, si aquest és major d’edat, o del docent o representant legal, si l’alumne és menor d’edat, on figurin els següents punts: manifestació expressa del caràcter original i que no es còpia ni modificació total o parcial de cap altre; manifestació expressa de la titularitat sobre tots els drets i que el treball es troba lliure de càrregues o limitacions als drets d’explotació; manifestació que el treball presentat no ha estat presentat a cap altre concurs que estigui pendent de resolució en el moment de la presentació del treball; manifestació expressa de l’acceptació de l’autor de totes i cadascuna de les condicions establertes en les bases; data de la declaració i la signatura original.

ₒ Autorització de cessió gratuïta de drets d’imatge annexa de l’alumne, si aquest és major d’edat, o del docent o representant legal, si l’alumne és menor d’edat, degudament omplerta.

L’autor s’obliga a mantenir totalment indemne el Consell General i l’Associació Gam21 pels danys i/o perjudicis que aquests darrers poguessin patir com a conseqüència de la inexactitud o falta de veracitat de qualsevol de les manifestacions indicades anteriorment, així com de la manca d’autorització de cessió gratuïta de drets d’imatge de les persones que figuren en els suports digitals presentats.

8- La Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports pot resoldre qualsevol dubte que aparegui en la interpretació de les bases de la manera que consideri més adequada. Els dubtes plantejats s’hauran d’adreçar per escrit al correu electrònic següent:

premisinnovacioeducativa@parlament.ad

9- En cas que una persona figurés com a autora de diversos projectes, aleshores únicament es tindrà en consideració el primer dels projectes que hagués presentat, mentre que els altres quedaran automàticament descartats.

10- No podrà concórrer al Premi Conec.Andorra qui hagi estat guardonat en la darrera edició d’aquests premis en la mateixa modalitat.

11- Els originals s’han de presentar en format digital, a través de correu electrònic, WeTransfer o qualsevol altre servei similar d’allotjament i tramesa de fitxers al següent correu electrònic:

premisinnovacioeducativa@parlament.ad

12- El termini de lliurament dels treballs està comprés de l’1 de maig al 31 de maig de 2023, ambdós inclosos. Tot treball presentat fora d’aquest termini es veurà automàticament descartat.

13- En un període no superior als quinze dies a la finalització del termini de lliurament dels treballs, la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports analitzarà la documentació rebuda i, si aquesta compleix amb els requisits establerts en el plec de bases, en donarà trasllat al Jurat.

La Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports trametrà el Document Principal, el Recull d’il·lustracions i la Breu presentació del projecte en format digital al Jurat.

14- El Jurat està compost per un mínim de 4 persones reconegudes en l’àmbit educatiu, social i cultural, i designades oportunament pels membres de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports.

15- Es tindran en compte els següents criteris de valoració:

● Que el projecte ajudi a entendre o resoldre una problemàtica actual.

● Que el projecte promogui una pràctica reiterada de valors de manera vivencial.

● Que el projecte fomenti la col·laboració entre diferents actors de la societat.

● Que el projecte reflexi un procés creatiu, divergent i original.

16- Cap dels originals presentats dins el termini no podrà ser retirat abans que el Jurat faci pública la seva decisió. L’acta de la decisió del Jurat enunciarà els treballs presentats.

17- El veredicte del Jurat serà inapel·lable i irrevocable, tenint potestat per declarar desert els Premis si la qualitat dels treballs no arriba a la mínima exigida per a una convocatòria d’aquesta naturalesa.

18- Cap dels originals presentats als Premis dins el termini no podrà ser retirat abans que el Jurat faci pública la seva decisió. L’acta de la decisió del Jurat detallarà els treballs presentats.

19- Tots els treballs presentats opten al Premi dotat amb 1.500.-€ per l’(als) autor(s).

Tenint en compte l’anteriorment citat, el Jurat es reserva la potestat d’atorgar un Premi ex aequo, en cas que consideri que dos dels projectes presentats són mereixedors del mateix guardó.

El Jurat es reserva la potestat d’atorgar de forma justificada un o diversos accèssits d’una quantia global que no excedeixi els 750.-€, només en el cas que el Premi hagi quedat desert.

20- En reconeixement als docents, el Premi es lliura el dia mundial dels docents, corresponent al dia 5 d’octubre o, en cas de no ser factible, al dia fixat per la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports.

21- El Consell General d’Andorra es reserva el dret de difondre els treballs premiats.

22- El present plec de bases, els criteris d’avaluació i la documentació requerida es poden descarregar a la pàgina web del Consell General www.consellgeneral.ad

« Novembre 2022 »
Novembre
DlDtDcDjDvDsDg
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Propers esdeveniments
Sessió ordinària del Consell General 01/12/2022 09:30
Nova seu Planta -2 Hemicicle
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost 02/12/2022 11:30
Nova seu Planta -3 sala de compareixences públiques
Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals 05/12/2022 15:30
Telemàtica
Altres esdeveniments
Xarxes Socials

Presentació llibre SAC. 28/06/2022