Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Concursos públics i edictes / Publicació d’un Edicte per la convocatòria i els plecs de bases relatius als Premis d’Innovació Educativa Principat d’Andorra 2020

Publicació d’un Edicte per la convocatòria i els plecs de bases relatius als Premis d’Innovació Educativa Principat d’Andorra 2020

26-06-2019

BCG 44/2019

 

Edicte

Per acord de la Sindicatura de data 26 de juny del 2019, es procedeix a publicar la convocatòria i els plecs de bases relatius als Premis d’Innovació Educativa Principat d’Andorra 2020.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 26 de juny del 2019

Roser Suñé Pascuet                                                           
Síndica General

 

 

PREMIS D’INNOVACIÓ EDUCATIVA PRINCIPAT D’ANDORRA

El Consell General del Principat d’Andorra organitza els Premis d’Innovació Educativa Principat d’Andorra amb la finalitat d’enriquir el bagatge cultural i pedagògic existent i fomentar el reconeixement d’Andorra com a referent internacional en l’àmbit educatiu.

Els Premis d’Innovació Educativa Principat d’Andorra tenen dues modalitats:

  • El Premi Maria Geli adreçat a professionals o equips de professionals de l’educació que treballin amb alumnes de fins a 18 anys, que hagin creat i dut a terme experiències d’innovació educativa en centres educatius tant en l’àmbit internacional com nacional.
  • El Premi Conec.Andorra adreçat als alumnes de 16 a 25 anys, escolaritzats a Andorra o a l’estranger i residents a Andorra, que hagin desenvolupat o iniciat un projecte que fomenti el coneixement i l’estima d’Andorra.

Els Premis d’Innovació Educativa Principat d’Andorra neixen amb la intenció de retre un homenatge a la Sra. Maria Geli com a referent en l’àmbit de l’ensenyament i de la pedagogia del nostre país que, com a primera directora de l’Escola Andorrana, al llarg de la seva trajectòria professional va esdevenir una experta en plurilingüisme, ensenyament de llengües i elaboració de materials didàctics, transmetent sempre el seu coneixement i l’estima per Andorra, esforçant-se per a una major cohesió social i treballant per construir una escola pública de qualitat.

Aquests premis són biennals i compten amb la col·laboració de l’associació Gam21, espai de reflexió educativa per a la seva organització. Gam21, està constituïda per un grup independent i plural de professionals de l’educació i té com objectius compartir i fomentar experiències educatives.

Convocatòria 2020:

► La convocatòria al Premi Maria Geli engloba dues categories:

  • La categoria internacional, a la qual opten tots els participants nacionals i internacionals, i que té una dotació de 12.000.-€.
  • La categoria nacional, a la qual només opten els participants residents a Andorra que hagin dut a terme l’experiència educativa en un centre educatiu del Principat d’Andorra, i que té una dotació de 3.000.-€. *

* En el cas que el Premi de la categoria internacional sigui atribuït a un resident a Andorra, el Premi de la categoria nacional serà declarat desert pel Jurat.

► Convocatòria del Premi Conec.Andorra:

  • La temàtica de la Convocatòria del 2020 es centra en la participació ciutadana, amb la finalitat de promoure noves accions o eines que fomentin i facilitin aquesta participació.
  • La dotació econòmica del Premi és de 1.500.-€.

Plec de bases del Premi Maria Geli adreçat a docents

1- Els treballs presentats tenen per objecte un projecte didàctic de creació d’una experiència d’innovació educativa que contribueix a la millora de la qualitat educativa i de la docència.

2- Poden participar aquells docents de l’àmbit nacional o internacional que han dut a terme una experiència d’innovació educativa adreçada a l’alumnat fins als 18 anys.

3- Els treballs presentats han de ser originals, no poden haver estat premiats en altres concursos i tampoc ser presentats en cap altre concurs pendent de resolució.

4- Els treballs es poden presentar en català, castellà, francès o anglès.

5- El treball inclou la següent documentació:

a. Document Principal on s’incloguin els següents apartats:

- Índex.

- Introducció on consti la motivació, l’interès i les característiques de l’experiència educativa.

- Descripció de l’experiència educativa on s’incloguin aspectes com el punt de partida, la temporització, els objectius, el desenvolupament, la metodologia, els aspectes innovadors, l’àmbit en què s’emmarca, la informació complementària, etc.

- Relació explícita dels objectius amb els resultats obtinguts.

- Valoració de l’experiència viscuda en la realització del projecte didàctic.

b. Complement de Documentació:

- Recull d’il·lustracions en format digital de fàcil accés, on es mostri el desenvolupament de la realització de l’experiència, produccions dels alumnes, materials utilitzats, etc.

- Breu presentació del projecte mitjançant un suport digital de fàcil accés d’un màxim de 5 minuts on es presenti l’experiència d’innovació educativa i les motivacions que han conduit a presentar-se al Premi.

- Fitxa d’inscripció annexa degudament omplerta amb les dades requerides.

- Declaració Jurada annexa on figurin els següents punts: manifestació expressa del caràcter original i que no es còpia ni modificació total o parcial de cap altre; manifestació expressa de la titularitat sobre tots els drets i que el treball es troba lliure de càrregues o limitacions als drets d’explotació; manifestació que el treball presentat no ha estat presentat a cap altre concurs que estigui pendent de resolució en el moment de la presentació del treball; manifestació expressa de l’acceptació de l’autor de totes i cadascuna de les condicions establertes en les bases; data de la declaració i la signatura original.

- Autorització de cessió gratuïta de drets d’imatge annexa degudament omplerta.

L’autor del treball presentat s’obliga a mantenir totalment indemne el Consell General i l’Associació Gam21 pels danys i/o perjudicis que aquests darrers poguessin patir com a conseqüència de la inexactitud o falta de veracitat de qualsevol de les manifestacions indicades anteriorment, així com de la manca d’autorització de cessió gratuïta de drets d’imatge de les persones que figuren en els suports digitals presentats.

6- Els originals s’han de presentar en format digital, a través de correu electrònic, WeTransfer o qualsevol altre servei similar d’allotjament i tramesa de fitxers al següent correu electrònic:

premisinnovacioeducativa@parlament.ad

7- El termini de lliurament dels treballs està comprés de l’1 de maig al 31 de maig de 2020, ambdós inclosos. Tot treball presentat posteriorment al 31 de maig de 2020 es veurà automàticament descartat.

8- En un període no superior als quinze dies a la finalització del termini de lliurament dels treballs, la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports analitzarà la documentació rebuda i, si aquesta compleix amb els requisits establerts en el plec de bases, en donarà trasllat al Jurat.

La Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports trametrà el Document Principal, el Recull d’il·lustracions i la Breu presentació del projecte en format digital al Jurat.

9- El Jurat està compost per un mínim de 4 persones reconegudes en l’àmbit educatiu, social i cultural, i designades oportunament pels membres de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports.

10- Es tindran en compte els següents criteris de valoració:

- La innovació pedagògica i metodològica: el projecte identifica elements de millora de la pròpia pràctica educativa, desenvolupa eines que la transformen i preveu procediments que fomenten la innovació continuada.

- La consideració de les dificultats que poden presentar determinats contextos escolars.

- El principi d’inclusió.

- La creativitat.

- La facilitat de la seva aplicació per altres persones.

- La implicació del centre.

- La transversalitat dels plantejaments.

- La continuïtat del projecte en cursos successius.

- El treball en xarxa en l’àmbit educatiu.

11- El veredicte del Jurat serà inapel·lable i irrevocable, tenint potestat per declarar desert els Premis si la qualitat dels treballs no arriba a la mínima exigida per a una convocatòria d’aquesta naturalesa. El Jurat es reserva la potestat d’atorgar de forma justificada un o diversos accèssits d’una quantia global que no excedeixi la dotació total establerta.

12- Cap dels originals presentats als Premis dins el termini no podrà ser retirat abans que el Jurat faci pública la seva decisió. L’acta de la decisió del Jurat detallarà els treballs presentats.

13- La Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports pot resoldre qualsevol dubte que aparegui en la interpretació de les bases de la manera que consideri més adequada.

14- Tots els participants opten al Premi de la categoria internacional dotat amb 12.000.-€, dels quals 9.000.-€ seran per l’autor i 3.000.-€ pel centre educatiu on s’ha dut a terme l’experiència d’innovació educativa.

Els participants residents a Andorra optaran també per la categoria nacional dotat amb 3.000.-€, dels quals 2.500.-€ seran per l’autor i 500.-€ pel centre educatiu on s’ha dut a terme l’experiència d’innovació educativa. No obstant, en el cas que el Premi de la categoria internacional sigui atribuït a un resident a Andorra, el Premi de la categoria nacional serà declarat desert pel Jurat.

15- En reconeixement als docents, el Premi es lliura el dia mundial dels docents, corresponent al dia 5 d’octubre o, en cas de no ser factible, al dia fixat per la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports.

16- El Consell General d’Andorra es reserva el dret de difondre els treballs premiats.

17- El present plec de bases, els criteris d’avaluació i la documentació requerida es poden descarregar a la pàgina web del Consell General www.consellgeneral.ad.

Plec de bases del Premi Conec.Andorra adreçat a alumnes

1- Els treballs presentats tenen per objecte un projecte que fomenti el coneixement i l’estima d’Andorra.

2- La temàtica d’enguany es centra en la participació ciutadana.

3- Els treballs presentats a la convocatòria 2020 han de lliurar un projecte de participació ciutadana a Andorra que s’hagi dut a terme.

4- Poden participar alumnes de 16 a 25 anys, escolaritzats a Andorra o a l’estranger i residents a Andorra, de manera individual o col·lectiva conjuntament amb un docent que ha guiat el procés creatiu del projecte, si escau.

5- Els treballs presentats han de ser originals, no poden haver estat premiats en altres concursos i tampoc ser presentats en cap altre concurs pendent de resolució.

6- Els treballs s’han de presentar en català.

7- El treball inclou la següent documentació:

a. Document Principal on s’incloguin els següents apartats:

- Índex.

- Introducció on consti la motivació, l’interès i les característiques del projecte i el seu nom.

- Justificació del projecte per a la difusió de la seva transcendència en la ciutadania.

- Proposta sobre la seva possible reproducció amb la finalitat que arribi al màxim de difusió possible.

- Relació explícita dels objectius amb els resultats obtinguts.

- Valoració final del procés d’aprenentatge realitzat en el desenvolupament del projecte.

b. Complement de Documentació:

- Recull d’il·lustracions en format digital de fàcil accés, on es mostri el procés de creació i desenvolupament de la realització del projecte.

- Breu presentació mitjançant un suport digital de fàcil accés d’un màxim de 5 minuts on es presenti el projecte i les motivacions que han conduit a presentar-se al Premi.

- Fitxa d’inscripció annexa degudament omplerta amb les dades requerides.

- Declaració Jurada annexa de l’alumne, si aquest és major d’edat, o del docent o representant legal, si l’alumne és menor d’edat, on figurin els següents punts: manifestació expressa del caràcter original i que no es còpia ni modificació total o parcial de cap altre; manifestació expressa de la titularitat sobre tots els drets i que el treball es troba lliure de càrregues o limitacions als drets d’explotació; manifestació que el treball presentat no ha estat presentat a cap altre concurs que estigui pendent de resolució en el moment de la presentació del treball; manifestació expressa de l’acceptació de l’autor de totes i cadascuna de les condicions establertes en les bases; data de la declaració i la signatura original.

- Autorització de cessió gratuïta de drets d’imatge annexa de l’alumne, si aquest és major d’edat, o del docent o representant legal, si l’alumne és menor d’edat, degudament omplerta.

L’autor s’obliga a mantenir totalment indemne el Consell General i l’Associació Gam21 pels danys i/o perjudicis que aquests darrers poguessin patir com a conseqüència de la inexactitud o falta de veracitat de qualsevol de les manifestacions indicades anteriorment, així com de la manca d’autorització de cessió gratuïta de drets d’imatge de les persones que figuren en els suports digitals presentats.

8- Els originals s’han de presentar en format digital, a través de correu electrònic, WeTransfer o qualsevol altre servei similar d’allotjament i tramesa de fitxers al següent correu electrònic:

premisinnovacioeducativa@parlament.ad

9- El termini de lliurament dels treballs està comprés de l’1 de maig al 31 de maig de 2020, ambdós inclosos. Tot treball presentat posteriorment al 31 de maig de 2020 es veurà automàticament descartat.

10- En un període no superior als quinze dies a la finalització del termini de lliurament dels treballs, la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports analitzarà la documentació rebuda i, si aquesta compleix amb els requisits establerts en el plec de bases, en donarà trasllat al Jurat.

La Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports trametrà el Document Principal, el Recull d’il·lustracions i la Breu presentació del projecte en format digital al Jurat.

11- El Jurat està compost per un mínim de 4 persones reconegudes en l’àmbit educatiu, social i cultural, i designades oportunament pels membres de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports.

12- Es tindran en compte els següents criteris de valoració:

- Que el projecte de participació ciutadana promogui la construcció d’una societat activa.

- Que el projecte de participació ciutadana promogui una pràctica reiterada de valors.

- Que el procés participatiu del projecte de participació ciutadana fomenti la col·laboració entre diferents actors de la societat.

- Que el projecte de participació ciutadana respongui a una problemàtica real.

13- El veredicte del Jurat serà inapel·lable i irrevocable, tenint potestat per declarar desert els Premis si la qualitat dels treballs no arriba a la mínima exigida per a una convocatòria d’aquesta naturalesa. El Jurat es reserva la potestat d’atorgar de forma justificada un o diversos accèssits d’una quantia global que no excedeixi la dotació total establerta.

14- Cap dels originals presentats als Premis dins el termini no podrà ser retirat abans que el Jurat faci pública la seva decisió. L’acta de la decisió del Jurat detallarà els treballs presentats.

15- La Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports pot resoldre qualsevol dubte que aparegui en la interpretació de les bases de la manera que consideri més adequada.

16- Tots els treballs presentats opten al Premi dotat amb 1.500.-€ per l’(als) autor(s).

17- En reconeixement als docents, el Premi es lliura el dia mundial dels docents, corresponent al dia 5 d’octubre o, en cas de no ser factible, al dia fixat per la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports.

18- El Consell General d’Andorra es reserva el dret de difondre els treballs premiats.

19- El present plec de bases, els criteris d’avaluació i la documentació requerida es poden descarregar a la pàgina web del Consell General www.consellgeneral.ad.

 

 

 

 

 

« Maig 2022 »
Maig
DlDtDcDjDvDsDg
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Xarxes Socials

29è Aniversari de la Constitució. jornada de portes obertes i sardanes a la plaça del consell. 14/3/2022