Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Proposicions de llei / Proposició de llei qualificada de protecció de dades personals.

Proposició de llei qualificada de protecció de dades personals.

Aprovada per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 28 d'octubre del 2021.
27/11/2020
BCG 99/2020 de 27/11/2020
PDF document icon but099-2020.pdf — PDF document, 553 kB (566,474 bytes)
22/12/2020, a les 13:30
BCG 112/2020 de 23/12/2020
PDF document icon but112-2020 criteri de Govern.pdf — PDF document, 86 kB (88,904 bytes)
04/02/2021
19/03/2021, a les 13:30
 • 14-04-2021, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Marc Magallon, president suplent del Grup Parlamentari Liberal i de la Sra. Susanna Vela, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 05-05-2021, a les 15.30 h: a demanda de la Sra. Mònica Bonell, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata i de la Sra. Susanna Vela, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 19-05-2021, a les 15.30 h: a demanda de la Sra. Mònica Bonell, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata.

 

 • 8 esmenes del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents.
 • 52 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata + Grup parlamentari Ciutadans Compromesos
 • 25 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata
Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals

Vot particular 1


En contra de l’addició del nou article 74 introduït a la Proposició de llei a partir de l’esmena 81 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Demòcrata), esmena retirada per transacció i aprovades per majoria, de forma que aquest article no s’introdueixi a la Proposició de llei tal i com es prèvia en el seu text original.


“Article 74. Règim aplicable a determinats responsables o encarregats del tractament

1. El règim establert en aquest article és d’aplicació als tractaments dels quals siguin responsables o encarregats:

a) L’Administració general i els òrgans que estan sota la seva direcció.
b) Els comuns i els òrgans que en depenen.
c) El Consell General, el Consell Superior de la Justícia, el Raonador del Ciutadà, i el Tribunal de Comptes.
d) Els òrgans jurisdiccionals.
e) Els organismes públics i les entitats parapúbliques vinculades o dependents de les Administracions públiques.
f) Les corporacions de dret públic quan les finalitats del tractament es relacionin amb l’exercici de potestats de dret públic.


2. Per excepció al que disposa l’article anterior, quan els responsables o encarregats enumerats a l’apartat 1 cometin alguna de les infraccions previstes en aquesta Llei, l’Agència Andorrana de Protecció de Dades ha de dictar resolució sancionant-los amb amonestació. La resolució ha d’establir també les mesures que procedeixi adoptar perquè cesi la conducta o es corregeixin els efectes de la infracció que s’hagués comès.
La resolució s’ha de notificar al responsable o encarregat del tractament, a l’òrgan del que depengui jeràrquicament i als afectats que tinguin la condició de persones interessades, si s’escau.


3. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, l’Agència Andorrana de Protecció de Dades també ha de proposar la iniciació d’actuacions disciplinàries quan existeixin indicis suficients al respecte. En aquest cas, el procediment i les sancions a aplicar són les establertes a la legislació sobre règim disciplinari o sancionador que resulti d’aplicació.
Tanmateix, quan les infraccions siguin imputables a autoritats i directius, i s’acrediti l’existència d’informes tècnics o recomanacions per al tractament que no haguessin estat degudament atesos, a la resolució en la que s’imposi la sanció s’ha d’incloure una amonestació amb denominació del càrrec responsable i s’ha d’ordenar la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
4. Les resolucions que recaiguin en relació amb les mesures i actuacions referides als apartats anteriors han de ser comunicades a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.
5. L’Agència Andorrana de Protecció de Dades ha de publicar a la seva pàgina web, amb la deguda separació, les resolucions relatives a les entitats enumerades a l’apartat 1, amb expressa indicació de la identitat del responsable o encarregat del tractament que hagués comés la infracció.”

Consell General, 21 d’octubre del 2021


Susanna Vela Palomares Judith Salazar Álvarez

BCG 119/2021 de 22/10/2021
Joan Carles Camp Areny
Informe de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals
PDF document icon but119-2021.pdf — PDF document, 1,200 kB (1,229,711 bytes)
PDF document icon but119-2021.pdf — PDF document, 1,200 kB (1,229,711 bytes)
28/10/2021
 • Aprovada per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 28 d'octubre del 2021.
 • 24 fots a favor (GPCC, GPL, GPS i GPD), cap vot en contra i 3 abstencions (GP Terceravia +UL+I)
 • Votació del vot particular presentat pel GPS:  10 vots a favor (GPS i GP Terceravia +UL+I) i 17 en contra (GPCC, GPL i GPD)
 • Publicació BOPA
 • DCG 22/2021