Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Proposicions de llei / Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

Refusada en la sessió ordinària del dia 29 d’abril del 2021.
16/10/2019
BCG 66/2019 de 16/10/2019
PDF document icon but066-2019 proposició de llei.pdf — PDF document, 80 kB (81,984 bytes)
 • M. I. Sra. Rosa Gili Casals, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
07/11/2019, a les 17:30
BCG 75/2019 de 08/11/2019
28/11/2019
 • Presa en consideració per majoria: 22 vots a favor (GPD, GPL, GPCC i GPS) i 4 abstencions (GP Terceravia+UL+I)
 • DCG 17/2019
19/12/2019, a les 17:30
 • 16/01/2020, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 05/03/2020, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

 • 26/03/2020, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Mònica Bonell, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata

 • 21/04/2020, a les 13.30 h (ES)

 • 13/05/2020, a les 13.30 h (ES)
 • 04/06/2020, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Mònica Bonell, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 26/06/2020, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 17/07/2020, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Carine Montaner, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia+Unió Laurediana+Independents, i de la Sra. Mònica Bonell, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 07/09/2020, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 29/09/2020, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 20/10/2020, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 10/11/2020, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 01/12/2020, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

 

 • 15 esmenes del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents.
 • 14 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata + Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos.
 • 26 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals

A la M. I. Sindicatura

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d'acord amb el que disposa l’article 100 del Reglament del Consell General, presentem, en temps i forma, les reserves d’esmena a la Proposició de llei de modificació de la Llei Qualificada del règim electoral i del referèndum, publicada al Butlletí del Consell General núm. 66/2019 de data 16 d’octubre del 2019.

Reserves d’esmena a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

Reserva d’esmena 1

Esmena 18                                                     D'addició

Grup parlamentari Socialdemòcrata (10)

Es proposa l’addició d’un article que modifiqui l’article 30 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, de forma que quedi redactat tal i com segueix:

Article X. Es modifica l’article 30 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

Article 30 Habilitació de mitjans per a la campanya electoral i professions de fe

1. El Govern habilitarà els mitjans personals, materials i econòmics necessaris per al correcte desenvolupament de la campanya electoral i de les eleccions, sense perjudici de les competències legals dels comuns.

2. El Govern, amb antelació suficient, farà arribar a tots els electors al domicili que consti a les llistes electorals, fins i tot els residents a l’estranger i aquells que hagin sol·licitat el vot per dipòsit judicial per correu, un sobre que contindrà les professions de fe de les diverses candidatures. Totes tindran un mateix tractament en la documentació inclosa i en la seva presentació. La documentació que s’enviï als electors residents a l’estranger contindrà, a més, informació en relació al vot judicial per correu i al vot electrònic.

3. La Junta Electoral resoldrà en el termini de dos dies els recursos que els interessats puguin interposar en el termini de quaranta-vuit hores contra les decisions del Govern i dels comuns en les matèries regulades en aquest article, previ informe d’aquells, si el realitzessin.”

Reserva d’esmena 2

Esmena 21                                       D'addició

Grup parlamentari Socialdemòcrata (13)

Es proposa l’addició d’un article que modifiqui l’article 32 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, de forma que quedi redactat tal i com segueix:

Article X. Es modifica l’article 32 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

Article 32. Modalitat de vot

El vot s’efectua personalment al Col·legi Electoral assignat a l’elector, o per dipòsit judicial a la Batllia o per mitjans electrònics. El vot per dipòsit judicial a la Batllia es pot emetre presencialment o per correu.”

Reserva d’esmena 3

Esmena 28                                                        D'addició

Grup parlamentari Socialdemòcrata (14)

Es proposa l’addició d’un nou article 34 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, de forma que quedi redactat tal i com segueix:

Article X. S’afegeix un article 34.bis a la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

Article 34bis. Vot electrònic

1. El Govern ha d’habilitar solucions per tal que els electors puguin exercir el seu dret de vot de manera anticipada, a través de mitjans electrònics i telemàtics.

2. El dret a participar de manera electrònica s’haurà de garantir en qualsevol dels processos electorals als que resulta d’aplicació aquesta llei, excepte que per limitacions de la tecnologia no es pugui garantir en un procés electoral en concret el compliment de les garanties del vot electrònic, raó que el Govern ha de justificar motivadament en el moment de la convocatòria.

3. Els vots per mitjans electrònics es podran emetre durant un termini ininterromput, entre el primer dia de la campanya electoral i les 13 hores del dia anterior a la celebració de les votacions. no inferior a 72 hores ni superior a 144 hores, que finalitzarà el dia anterior a la celebració de la votació presencial, a l’hora que es determini reglamentàriament.

4. Tots els electors que constin a les llistes electorals tindran l’opció de participar per mitjans electrònics, sense necessitat de sol·licitar-ho prèviament.

 5. L’elector que hagi exercit vàlidament el seu dret de sufragi actiu per mitjans electrònics, no serà admès a votar en el dia de la jornada presencial.”

Reserva d’esmena 4

Esmena 29                                                        D'addició

Grup parlamentari Socialdemòcrata (15)

Es proposa l’addició d’un nou article 34 ter de la Llei qualificada de règim electoral i de referèndum, de forma que quedi redactat tal i com segueix:

“ Article X. S’afegeix un article 34 ter a la Llei qualificada de règim electoral i de referèndum

Article 34 ter Garanties del vot electrònic

1. El sistema informàtic que es desplegui per permetre la participació per mitjans electrònics haurà de garantir:

a) La llibertat de vot, de manera que s'exclogui qualsevol coerció a l'elector en el moment de votar que pugui afectar de manera determinant l'orientació del seu vot.

b) El caràcter secret del vot i la garantia de privadesa total de l'elector. El procediment de vot electrònic no permet identificar una relació entre l’elector i el sentit del seu vot.

c) La identificació plena i fefaent de l'elector.

d) La integritat i la inalterabilitat qualitativa i quantitativa del vot. El procediment de vot electrònic garanteix que la voluntat expressada per l'elector és autèntica, inequívoca i que no ha estat alterada ni qualitativament ni quantitativament.

e) La unicitat del vot. Malgrat el sistema pugui admetre l’emissió de més d’un vot per part d’un mateix elector i circumscripció, es garanteix que només es tindrà en compte el darrer vot emès i s'elimina tota possibilitat de duplicitat o multiplicitat de vot per part d'una mateixa persona.

La seguretat en totes les fases del procediment del vot electrònic. La seguretat tècnica dels procediments de transmissió i emmagatzematge de la informació, amb mesures que garanteixin la traçabilitat i mesures contra addicions, sostraccions, manipulacions, suplantacions o tergiversacions del procediment de vot.

g) La igualtat de tracte entre els candidats.

h) L'autenticació robusta dels electors, basada en certificats digitals homologats.

i) La transparència i l'objectivitat en el procediment de vot electrònic i en l'escrutini.

j) La confidencialitat de la informació recollida durant el procés de vot electrònic. Cap persona podrà conèixer cap dada sobre els vots emesos electrònicament, tret del percentatge de participació, fins a la data de tancament dels col·legis electorals i l’inici de l’escrutini.

k) La verificabilitat global i individual del procediment de vot. En particular, l’elector rebrà un comprovant de l’emissió del seu vot, que podrà ser contrastat per verificar que el vot ha estat inclòs en el recompte, sense que del rebut es pugui deduir cap informació sobre la identitat de l’elector ni el sentit del seu vot.

l) L'auditabilitat del procediment de vot. El procediment del vot electrònic és auditable mitjançant eines estàndard amb la finalitat de comprovar que tot el procés de votació és correcte.

2. En cada procés electoral es constituirà una mesa electoral electrònica, que serà responsable de resoldre les qüestions que puguin sorgir al voltant de l’exercici del sufragi per mitjans electrònics, així com de la custòdia dels instruments tecnològics necessaris per garantir la seguretat del vot electrònic. La composició de la mesa electoral electrònica s’ha de determinar reglamentàriament, garantint la representació dels diferents actors involucrats en el procés electoral.

3. L’òrgan convocant del procediment electoral ha de designar un auditor independent, que ha de supervisar el funcionament del sistema de vot electrònic i el compliment de les garanties establertes en aquest article, assessorant a la mesa electoral electrònica en l’exercici de les seves funcions. Se li podran assignar també tasques d’auditoria sobre la resta d’aspectes del procés electoral.”

Reserva d’esmena 5

Esmena 30                                                        D'addició

Grup parlamentari Socialdemòcrata (16)

Es proposa l’addició d’un nou article 34 quarter de la Llei qualificada de règim electoral i de referèndum, de forma que quedi redactat tal i com segueix:

“Article X. S’afegeix un nou article 34 quarter a la Llei qualificada de règim electoral i de referèndum

Article 34 ter Identitat electrònica

Per tal d’acreditar la seva identitat de manera fefaent, els electors que desitgin participar en el procés electoral per mitjans electrònics han de fer servir un certificat electrònic qualificat de signatura electrònica, tal com el defineix l’article 6 de la Llei 35/2014, de 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica, emès per un prestador de serveis de confiança electrònica acreditat per l’Oficina de Serveis de Confiança Electrònica del Principat d’Andorra.”

Reserva d’esmena 6

Esmena 31                                                        D'addició

Grup parlamentari Socialdemòcrata (17)

Es proposa l’addició d’un nou article 34 quinquies de la Llei qualificada de règim electoral i de referèndum, de forma que quedi redactat tal i com segueix:

“Article X. S’afegeix un nou article 34.quinquies a la Llei qualificada de règim electoral i de referèndum

Article 34 quinquies Plataforma de gestió del vot electrònic

1. L’òrgan convocant del procediment electoral ha de licitar, per el procediment de contractació pública que resulti d’aplicació, la contractació d’un prestador de serveis que ofereixi una plataforma de gestió del vot per mitjans electrònics.

2. La plataforma de vot electrònic podrà ser contractada per un únic procés electoral, o per un termini de prestació de servei que mai podrà excedir els 4 anys naturals.”

Reserva d’esmena 7

Esmena 32                                                        D'addició

Grup parlamentari Socialdemòcrata (18)

Es proposa l’addició d’un nou article 34 sixties de la Llei qualificada de règim electoral i de referèndum, de forma que quedi redactat tal i com segueix:

Article X. S’afegeix un nou article 34 sixties a la Llei qualificada de règim electoral i de referèndum

“Article 34quinquies Recompte del vot electrònic

1. Un cop tancats els col·legis electorals i iniciat l’escrutini dels vots presencials, la mesa electoral electrònica ha d’ordenar el recompte dels vots electrònics. El resultat d’aquest recompte ha d’expressar per separat els vots corresponents a electors pertanyents a cadascuna de les circumscripcions.

2. El resultat del recompte del vot electrònic s’ha de consolidar amb el recompte dels vots presencials per produir els resultats finals de cadascuna de les meses electorals.”

Reserva d’esmena 8

Esmena 38                                            De modificació

Grup parlamentari Socialdemòcrata (19)

Es proposa la modificació de l’article 2 de la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada de règim electoral i de referèndum, de forma que quedi redactat tal i com segueix:

“Article 2

Es modifica l’article 36 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum:

Article 36. Meses electorals

1. A cada col·legi electoral es constituiran les meses corresponents, formades com a mínim per dos membres del comú i pels interventors formades com a mínim per un president i quatre vocals designats mitjançant sorteig públic, segons s'estableixi reglamentàriament. Les meses seran presidides pels membres del Comú per ordre protocol·lari. Les persones que figurin inscrites en les candidatures no poden formar part de les meses electorals. Tanmateix, en el supòsit que la totalitat dels membres del comú siguin candidats, la Junta Electoral procedirà per sorteig a la designació dels dos membres del comú que han de formar part de la mesa, exclosos els cònsols major i menor i els dos caps de llista de cada candidatura.

2. Cadascun dels grups d’electors que hagin presentat una candidatura pot designar un interventor titular i, com a mínim, un interventor suplent per mesa electoral. La designació ha de ser comunicada als comuns pels representants legals de la candidatura com a màxim el dia hàbil anterior a la jornada electoral.”

Reserva d’esmena 9

Esmena 49                                                        D'addició

Grup parlamentari Socialdemòcrata (25)

Es proposa l’addició d’un article que modifiqui l’article 69 de la Llei qualificada de règim electoral i de referèndum, de forma que quedi redactat tal i com segueix:

Article X. Es modifica l’article 69 de la Llei qualificada de règim electoral i de referèndum

Article 69. Participació de grups d’electors

Els grups d’electors que donin suport a alguna opció en el referèndum tenen la mateixa consideració legal que les candidatures i estan sotmesos als mateixos requisits de presentació de signatures que aquelles, tal com es preveu en el capítol tercer del títol primer, així com les disposicions contingudes en els articles 29 i 30 d’aquesta llei.”

Reserva d’esmena 10

Esmena 43                                                        D'addició

Grup parlamentari Socialdemòcrata (21)

Es proposa l’  addició d’un article que modifiqui l’article 57 de la Llei qualificada de règim electoral i de referèndum, de forma que quedi redactat tal i com segueix:

Article 57 Consellers generals elegits en circumscripció parroquial

1. Seran proclamats consellers generals, elegits en les circumscripcions parroquials, els candidats de la candidatura més votada dos candidats per cada una de les parròquies.

2. Si en la votació es produís un empat entre dos o més candidatures, el diumenge següent se celebrarà una nova votació entre aquestes candidatures.

2. El primer candidat a proclamar serà̀ el cap de la candidatura més votada, és a dir, el que ocupi la primera posició́ de la llista d’integrants d’aquella candidatura. Si en la votació́ es produís un empat entre dos candidatures, seran proclamats els dos caps de llista de les candidatures que empatin. Si en la votació́ es produís un empat entre tres o més candidatures, en el termini màxim dels set dies naturals següents, s’haurà de celebrarà una nova votació́, únicament entre els caps de llista de les candidatures que hagin empatat.

3. El segon candidat a proclamar serà̀ el candidat que obtingui el major nombre de sufragis d’entre les candidatures que obtinguin almenys el percentatge resultant de dividir entre dos el percentatge obtingut per la llista més votada. Si en la votació́ es produís un empat entre dos o més candidats, en el termini màxim dels set dies naturals següents, se celebrarà̀ una nova votació́ únicament entre aquests candidats.

3. 4. Si en la nova votació es produís un altre empat, tan bon punt hagi acabat l’escrutini s’ha d’efectuar un sorteig que consistirà en posar una papereta amb el nom de cada candidatura dintre l’urna, i quedarà elegida la candidatura el nom de la qual surti primer de l’urna.

L’extracció de la papereta l’ha d’efectuar el president de la mesa electoral amb total imparcialitat.”

Reserva d’esmena 11

Esmena 44                                                        D'addició

Grup parlamentari Socialdemòcrata (22)

Es proposa l’addició d’un article que modifiqui l’article 60 de la Llei qualificada de règim electoral i de referèndum, de forma que quedi redactat tal i com segueix:

“Article 60 Composició del Consell de Comú

1. Els consells de comú estaran compostos per entre deu nou i setze quinze consellers de comú, sempre en nombre parell imparell.

(...)”

Reserva d’esmena 12

Esmena 46                                            De modificació

Grup parlamentari Socialdemòcrata (23)

Es proposa la modificació de l’article 3 de la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada de règim electoral i de referèndum, de forma que quedi redactat tal i com segueix:

Article 3

Es modifica l’article 62 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum:

Article 62. Atribució d’escons

1. Per a l’assignació dels escons integrants del consell de comú s’utilitzarà el sistema proporcional de “resta més elevada”, en anàlegs termes als descrits en l’article 58 de la present, adequant-lo al nombre d’escons a repartir.

2. A aquest efecte, a cada candidatura li correspondran tants escons com resulti de dividir el seu nombre de vots pel quocient electoral. Si efectuada aquesta operació no s’haguessin cobert el nombre de càrrecs a proveir, els escons restants s’adjudicarien a aquella o aquelles candidatures que ja tinguessin representació i que tinguessin la resta o restes més elevades, en funció del nombre de vacants existents. Si es produís empat en l’adjudicació de restes, es resoldria en favor de la candidatura amb més nombre de vots absoluts. Si també en nombre de vots absoluts es produís un empat, es resoldria per sorteig.

3. El quocient electoral es determina dividint el nombre total de vots vàlids pel nombre d’escons del consell de comú a proveir. Si el quocient electoral així obtingut fos un nombre amb decimals, s’ha d’arrodonir al nombre enter superior.

4. La resta és aquella que resulta matemàticament de dividir el nombre total de vots de cadascuna de les candidatures pel quocient electoral. Són els vots sobrers de cada candidatura que no han arribat a la xifra expressada pel quocient electoral

5. Del ple del Consell de Comú, assignat en els termes dels apartats precedents, se n’hauran d’escollir els cònsols per majoria absoluta en primera volta o, en cas de no assolir-se la majoria absoluta, per majoria simple en segona volta de l’elecció.

1. Efectuada l’elecció, correspondrà directament a la candidatura més votada en cada parròquia la meitat del nombre total de consellers que integrin el consell de comú, sigui quina sigui la diferència en vots amb la resta de candidatures, els càrrecs de cònsol, major i menor, que s’assignaran correlativament al primer i segon candidat de la llista més votada. L’altra meitat La resta del nombre total de consellers a proveir, s’ha de distribuir proporcionalment entre totes les candidatures, inclosa la més votada, per aplicació del sistema descrit en l’article 58, adequant-lo al nombre de consellers a repartir proporcionalment.

2. En cas d’empat, com a llista més votada entre dos o més candidatures, correspondrà a cadascuna d’aquestes una part igual de la meitat del nombre total de consellers un càrrec de cònsol, que s’haurà de decidir si és de cònsol major o menor en una segona volta electoral, efectuada en el termini màxim dels set dies naturals següents, entre els dos candidats que ocupessin el primer lloc de la llista de les candidatures més votades.  Si en els supòsits de nova votació́ es produís un altre empat, tan bon punt hagi acabat l’escrutini s’efectuarà̀ un sorteig que consistirà̀ en posar una papereta amb el nom de cada candidatura o candidat dins l’urna, segons escaigui, i quedarà̀ elegida la candidatura el nom de la qual surti primer de l’urna. L’extracció́ de la papereta l’efectuarà̀ el president de la mesa electoral amb total imparcialitat.

3. Si l’empat es produís entre tres o més candidatures, la meitat del nombre total d’escons a proveir es repartirà entre les candidatures que hagin empatat. Si no fos possible una distribució exacta, l’escó o els escons sobrants han de ser acumulats al nombre de consellers a repartir proporcionalment, d’entre totes les candidatures concurrents que hagin assolit dret de representació al sí de la institució. Una vegada efectuada l’assignació del nombre total d’integrants del Consell de Comú, aquest, constituït en ple, haurà d’escollir els cònsols per majoria absoluta en primera volta o, en cas de no assolir-se la majoria absoluta, per majoria simple en segona volta de l’elecció.”

Consell General, 26 d’abril del 2021.

Judith Salazar Álvarez                                                        
Presidenta suplent                                                              
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

BCG 42/2021 de 26/04/2021
Eva López Herrero
Informe de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals
PDF document icon but042-2021 Informe de la Comissió règim electoral i de referèndum.pdf — PDF document, 195 kB (200,290 bytes)
29/04/2021

Refusada en la sessió ordinària del Consell General del dia 29 d'abril del 2021.

 

VOTACIONS

RESERVES D'ESMENA PRESENTADES PEL GPS RE 1 Desestimada per majoria 8 vots a favor (GPS + Carine Montaner), 20 vots en contra (GPD+GPL+GPCC+GPTULI) i cap abstenció
RE 2 Desestimada per majoria 8 vots a favor (GPS + Carine Montaner), 20 vots en contra (GPD+GPL+GPCC+GPTULI) i cap abstenció
RE 3 Desestimada per majoria 8 vots a favor (GPS + Carine Montaner), 20 vots en contra (GPD+GPL+GPCC+GPTULI) i cap abstenció
RE 4 Desestimada per majoria 8 vots a favor (GPS + Carine Montaner), 20 vots en contra (GPD+GPL+GPCC+GPTULI) i cap abstenció
RE 5 Desestimada per majoria 8 vots a favor (GPS + Carine Montaner), 20 vots en contra (GPD+GPL+GPCC+GPTULI) i cap abstenció
RE 6 Desestimada per majoria 8 vots a favor (GPS + Carine Montaner), 20 vots en contra (GPD+GPL+GPCC+GPTULI) i cap abstenció
RE 7 Desestimada per majoria 8 vots a favor (GPS + Carine Montaner), 20 vots en contra (GPD+GPL+GPCC+GPTULI) i cap abstenció
RE 8 Desestimada per majoria 8 vots a favor (GPS + Carine Montaner), 19 vots en contra (GPD+GPL+GPCC+GPTULI) i cap abstenció
RE 9 Retirada
RE 10 Desestimada per majoria 8 vots a favor, 20 vots en contra i cap abstenció
RE 11 Desestimada per majoria 8 vots a favor, 20 vots en contra i cap abstenció
RE 12 Desestimada per majoria 8 vots a favor, 20 vots en contra i cap abstenció


 • Articles 11 (col·legis electorals) i 13 (meses electorals): 17 vots a favor (GPD+GPL+GPCC+GPTULI), 6 vots en contra (GPS) i 4 abstencions (GPTULI+ Carine Montaner).
 • La resta del text: 22 vots a favor (GPD+GPL+GPCC+GPS), cap vot en contra i 4 abstencions (GPTULI+ Carine Montaner).
 • Per a l’aprovació de la Proposició es requereix, d’una banda, el vot favorable de la majoria absoluta dels consellers generals elegits en circumscripció parroquial (8 vots a favor) i, d’altra banda, la majoria absoluta  dels consellers generals elegits en circumscripció nacional (8 vots a favor). La votació ha resultat: 

Circumscripció

parroquial

Circumscripció

nacional

Oliver Alís

Mònica Bonell

Alexandra Codina

Bernadeta Coma

Raül Ferré

Marc Magallon

Maria Martisella

Joaquim Miró

Ester Molné

Carine Montaner

Carles Naudi

Meritxell Palmitjavila

Joan Carles Ramos

Carles Sánchez

Abst.

Abst.

Abst.

Joan Carles Camp

Ferran Costa

Carles Enseñat

Sílvia Ferré

Jordi Font

Pere López

Eva López

David Montané

Roger Padreny

Josep Pintat

Núria Rossell

Judith Salazar

Roser Suñé

Susanna Vela

Abst.

Abst.

Abst.

Abst.

Abst.

Abst.

Abst.

11 vots a favor i 3 abstencions.

 

7 vots a favor i 7 abstencions.