Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / Projecte de llei de modificació de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi

Projecte de llei de modificació de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi

Aprovat en la sessió ordinària del Consell General del dia 25 de juny del 2020.

Procediment d’urgència

27/05/2020
BCG 37/2020 de 27/05/2020
PDF document icon but037-2020 Projecte de llei d'ajuts a l'estudi.pdf — PDF document, 97 kB (99,392 bytes)
09/06/2020, a les 13:30
  • 12/06/2020, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Josep Pintat, president del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents
  • 8 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata
  • 1 esmena del Grup Parlamentari Terceravia + UL+ I
Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al Projecte de llei de modificació de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi, publicat al Butlletí del Consell General núm. 37/2020 de data 27 de maig del 2020.

Així, i vist que les reserves d’esmena obeeixen al mateix objecte, proposo a la M.I. Sindicatura la seva exposició i votació conjunta.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 2 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 2), que proposa la supressió de l’article 2 en la seva integritat:

Article 2. Modificació de l’article 4 de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi, el qual queda redactat de la manera següent:

“4. Òrgans competents

Correspon al ministeri encarregat dels ajuts a l’estudi determinar:

a) L’import dels ajuts per a cada modalitat de beca i nivell d’ensenyament.

b) Publicar la convocatòria anual per a l’atorgament de les beques.

Aquesta convocatòria, que es publica al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, ha de contenir els requisits específics per a l’obtenció de la beca, els imports màxims de cada tipus d’ajuts i el termini de presentació de sol·licituds.

c) Resoldre la convocatòria anual. La resolució de la sol·licitud d’ajut ha d’especificar el tipus d’ajut atorgat a cada beneficiari i l’import d’aquest ajut i, en els supòsits de denegació, ha de ser motivada. S’ha de publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra la relació dels ajuts atorgats i denegats. La relació d’ajuts atorgats ha d’indicar la quantia atorgada.”

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 5 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 4), que proposa la supressió de l’article 10 en la seva integritat:

Article 10. Modificació de l’article 22 de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi,  el qual queda redactat de la manera següent:

“Article 22. Presentació de la sol·licitud

Les sol·licituds d’ajuts a l’estudi s’han de formular, dins del període establert a la convocatòria, d’acord amb els models oficials que estableix el ministeri competent en matèria d’ajuts a l’estudi. Es consideren no presentades totes les sol·licituds entrades fora del termini previst a la convocatòria.”

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 6 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 5), que proposa la supressió de l’article 11 en la seva integritat:

Article 11. Modificació de l’article 23 de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi, el qual queda redactat de la manera següent:

“Article 23. Tramitació de la sol·licitud

1. Correspon al ministeri competent en matèria d’ajuts a l’estudi tramitar les sol·licituds, verificar les dades aportades pels sol·licitants i controlar la gestió i el compliment dels requisits i les obligacions derivades de l’atorgament dels ajuts a l’estudi.

2. Si l’Administració constata algun error o mancança en la sol·licitud o en la documentació que l’hagi d’acompanyar, en requereix l’esmena a la persona sol·licitant, la qual disposa d’un termini de deu dies hàbils per efectuar-la.

Transcorregut aquest termini, la sol·licitud s’arxiva.

Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 7 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 6), que proposa la supressió de l’article 12 en la seva integritat:

Article 12. Modificació de l’apartat 3 de l’article 24 de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi , el qual queda redactat de la manera següent:

“Article 24. Revisió i resolució de la sol·licitud

[...]

3. Correspon al ministre competent en matèria d’ajuts a l’estudi la resolució dels expedients de revisió. Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs administratiu davant del Govern.

[...]”

Reserva d’esmena 5

Reserva de l’esmena 8 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 7), que proposa la supressió de l’article 13 en la seva integritat:

Article 13. Modificació de l’article 26 de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi, el qual queda redactat de la manera següent:

“Article 26. Fitxer de persones beneficiàries

El ministeri competent en matèria d’ajuts a l’estudi ha d’elaborar un fitxer informatitzat de persones beneficiàries d’ajuts a l’estudi i mantenir-lo actualitzat.

Reserva d’esmena 6

Reserva de l’esmena 9 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 8), que proposa la modificació de l’article 14, segons el redactat següent:

«Article 14. Modificació de l’apartar 2 de la Disposició addicional primera de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi, el qual queda redactat de la manera següent:

“Disposició addicional primera

[...]

2. Els alumnes de nivell preobligatori, obligatori, de batxillerat, de formació professional no superior i d’ensenyament superior que requereixin suport econòmic públic per circumstàncies familiars sobrevingudes a partir del tancament del període de sol·licitud dels ajuts regulats per aquesta Llei, poden sol·licitar un ajut a l’estudi fora de termini. L’atorgament d’aquests ajuts, no compren un període de cobertura superior al període lectiu en què se sol·licitin. Aquestes demandes són avaluades pel ministeri competent en matèria d’ensenyament, que podrà, si escau, sol·licitar un informe del ministeri competent en matèria de benestar social.”»

Consell General, 18 de juny del 2020

Carles Sánchez Rodríguez            

Conseller General                          
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

BCG 46/2020 de 19/06/2020
Ferran Costa Marimon
Informe de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports
PDF document icon but046-2020 Informe de la comissió Prj.llei ajuts a l'estudi.pdf — PDF document, 155 kB (158,930 bytes)
25/06/2020

 

  • Aprovat en la sessió ordinària del Consell General del dia 25 de juny del 2020.

 

Reserves d'emenesdesestimades per majoria per 4 vots a favor (GPS), 9 (GPD + GPL + GPCC) en contra i 2 abstencions (GPT + UL +I)

 

Votació del text
Primer Grup articles 1, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 i 9, dispocions finals 1 i 2, exposició de motius i títol aprovat per assentiment
Segon Grup articles 2, 10, 11, 12, 13 i 14 aprovat per majoria per 11 vots a favor (GPD + GPL + GPCC), 4 vots en contra (GPS) i cap abstenció.