Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / Projecte de llei de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública

Projecte de llei de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 21 de juliol del 2022.
15/12/2021
BCG 148/2021 de 15/12/2021
07/01/2022, a les 13:30
 • 28/01/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Susanna Vela, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 21/03/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Bernadeta Coma, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 11/04/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Susanna Vela, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 04/05/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Mònica Bonell, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata i de la Sra. Susanna Vela, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 25/05/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Susanna Vela, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 09/06/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Susanna Vela, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 20/06/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Susanna Vela, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

 

 • 20 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata i del Grup Parlamentari Liberal.
 • 6 esmenes de la consellera general no adscrita, Carine Montaner.
 • 52 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 6 esmenes del Grup Parlamentari Terceravia +UL +I.

 

Comissió Legislativa de Finances i Pressupost

 

A la M.I. Sindicatura

Els sotasignats Pere López Agràs, Judith Salazar Álvarez i Susanna Vela Palomares, president, presidenta suplent i consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i en nom d’aquest grup, d'acord amb el que disposa l’article 100 del Reglament del Consell General, presentem, dins el termini i en la forma escaient, les esmenes següents al Projecte de llei de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, publicat al Butlletí del Consell General núm. 148/2021, publicat el 15 de desembre del 2021.

Reserves d’esmena al Projecte de llei de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública

 • Reserva d’esmena 1

Esmena 20                         De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata 11)

Es proposa la modificació de l’article 24 del projecte de Llei de modificació de la Llei de la Funció Pública, el qual queda redactat com segueix:

“Article 24. Modificació de l’article 36 de la Llei de la funció pública

Es modifica l’apartat 1 de l’article 36 de la Llei de la funció pública, que queda redactat en els termes següents:

“Article 36. Criteris de provisió de places

1.La provisió de places vacants o de nova creació es fa d’acord amb l’ordre de prelació següent:

- Reubicació. 

- Reingrés d’excedència sense reserva de plaça.

- Trasllat.

- Concurs de mobilitat.

- Procés selectiu d’ingrés en primera convocatòria.

- Procés selectiu d’ingrés en segona convocatòria, i següents si escau.”

 

 • Reserva d’esmena 2

Esmena 23                         De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (12)

Es proposa la modificació de l’article 25 del projecte de Llei de modificació de la Llei de la Funció Pública, el qual queda redactat com segueix:

“Article 25. Modificació de l’article 37 de la Llei de la funció pública

Es modifica l’apartat 1 de l’article 37 de la Llei de la funció pública, que queda redactat en els termes següents:

“Article 37. Concurs de mobilitat

1. Amb caràcter general, abans de la convocatòria d’ingrés dirigida als aspirants externs a l’Administració pública s’ha de fer la convocatòria per cobrir les places vacants o de nova creació mitjançant concursos de mobilitat interna entre els funcionaris i els treballadors públics interins que ocupin la mateixa plaça de forma ininterrompuda durant cinc anys que reuneixin els requisits adequats al perfil del lloc de treball de què es tracti, primer, de la mateixa administració on es trobi orgànicament la plaça vacant o de nova creació, i, en una segona convocatòria, de l’Administració general, de l’Administració de justícia, dels comuns, del Consell General i dels organismes adscrits al Consell General. Les persones que accedeixin a la plaça vacant o de nova creació mitjançant un concurs de mobilitat interna conserven el complement d’antiguitat.”

 

 • Reserva d’esmena 3

Esmena 43                         De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (24)

Es proposa la modificació de l’article 57 del projecte de Llei de modificació de la Llei de la Funció Pública, el qual queda redactat com segueix:

“Article 57. Modificació de l’article 72 de la Llei de la funció pública

Es modifica l’article 72 de la Llei de la funció pública, que queda redactat en els termes següents:

“Article 72. Jornada i horari de treball

1. Tenint en compte les especificitats requerides per a la prestació dels serveis públics, la jornada legal ordinària s’estableix en còmput anual i es fixa en un màxim de 1.680 1.800 hores de treball efectiu, sense perjudici de la jornada que s’estableix per als cossos especials que es fixa en un màxim de 1.800 hores de treball efectiu. Reglamentàriament es determina per a cada administració o divisió orgànica la concreta distribució i els horaris de la jornada legal ordinària dels funcionaris i treballadors públics interins. 

El còmput anual es calcula en funció de les hores laborables que siguin exigibles en jornada setmanal de quaranta trenta-set hores i mitja de mitjana i de vuit hores diàries com a màxim, segons com s’escaiguin els dies festius de compliment obligatori, retribuïts i no recuperables del calendari laboral en vigor i les vacances prenent sempre com a base l’any natural.

2. Sempre i en tot cas, el règim de la jornada legal ordinària de treball s’entén sense perjudici de qualsevol altra jornada més favorable per als funcionaris i treballadors públics interins que pugui establir-se per disposició legal especial.

3. La jornada de treball pot ser a temps complet o a temps parcial. S’entén per jornada a temps parcial la jornada en què la prestació de servei té lloc durant un nombre d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any inferior a l’establert per a la jornada ordinària de treball legal ordinària.

4. El Govern, a proposta del ministeri responsable de funció pública, aprova anyalment el calendari laboral dels funcionaris i treballadors públics interins de l’Administració general, i fa públiques les condicions horàries així com les hores corresponents a les jornades en còmput anyal, les jornades intensives del Cos General, i les possibles mesures de flexibilització de l’horari laboral i de conciliació laboral i familiar.

5. El treball no presencial és a lliure elecció del treballador, s’equipara en drets i obligacions al treball presencial i es regula reglamentàriament, sense que en cap cas suposi una pèrdua de drets amb relació als drets dels treballadors presencials.

6. Les possibilitats de reducció de jornada com a mesura de flexibilització horària  laboral es regulen reglamentàriament a cada cos seguint els preceptes establerts a la seva pròpia llei. A partir de seixanta anys d’edat, els funcionaris del Cos General, del Cos Especial d’Educació i del Cos Diplomàtic amb vint-i-cinc anys de servei poden demanar la reducció parcial de la jornada laboral, amb reducció proporcional de retribucions, en les condicions que reglamentàriament es determinin. Els funcionaris dels cossos especials de Duana, Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, Penitenciaria, Policia i Banders que comptin amb vint-i-cinc anys de servei poden demanar aquesta reducció parcial de jornada a partir de cinquanta-cinc anys d’edat.”

 

 • Reserva d’esmena 4

Esmena 61                         De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (36)

Es modifica l’article 109 de la Llei de la funció pública, que queda redactat en els termes següents:

“Article 109. Supòsits per al nomenament de treballadors públics interins personal interí

Els treballadors públics interins són nomenats per acomplir, amb caràcter temporal, que no pot excedir els dos anys, funcions pròpies de funcionaris, per raons expressament justificades, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) L’existència de vacants, mentre es desenvolupa el procediment de provisió.

b) La substitució provisional del funcionari que té assignada la plaça.

c) La cobertura de funcions estructurals i periòdiques.

d) L’execució de projectes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a dos anys, ampliable per una sola vegada per un termini màxim de fins a dotze mesos.

e) L’excés o acumulació de tasques, per un termini màxim de nou mesos dins d’un període de dotze mesos.”

 

 • Reserva d’esmena 5

Esmena 62                         De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (37)

Es proposa la modificació de l’article 87 del projecte de Llei de modificació de la Llei de la Funció Pública, el qual queda redactat com segueix:

“Article 87. Modificació de l’article 110 de la Llei de la funció pública

Es modifica l’article 110 de la Llei de la funció pública, que queda redactat en els termes següents:

“Article 110. Selecció dels treballadors públics interins personal interí

1. Els processos de selecció dels personal interí treballadors públics interins han de respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i concurrència. Només excepcionalment, per raons d’urgència que s’han fer constar a l’expedient, i en el cas de l’Administració general quan no hi hagi candidats disponibles a les borses creades pel ministeri de funció pública, es pot nomenar personal interí sense convocatòria pública.

2. Amb la finalitat de respondre a les necessitats urgents de contractació de personal, el ministeri de funció pública pot convocar processos de selecció específics per crear borses de personal per donar resposta als departaments de l’Administració general que requereixin contractacions d’interins de forma més recurrent.

A les borses també es poden inscriure les persones interessades que hagin quedat en reserva després d’un concurs de selecció per ocupar vacants similars de la mateixa família. Els criteris de crida a les persones inscrites a les bosses es regulen reglamentàriament.”

 

 • Reserva d’esmena 6

Esmena 63                         De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (38)

Es proposa la modificació de l’article 88 del projecte de Llei de modificació de la Llei de la Funció Pública, el qual queda redactat com segueix:

“Article 88. Modificació de l’article 112 de la Llei de la funció pública

Es modifica l’article 112 de la Llei de la funció pública, que queda redactat en els termes següents:

“Article 112. Cessament dels treballadors públics interins personal interí

Els treballadors públics interins perden la seva condició quan no calen els seus serveis ja no són necessaris o transcorregut un període màxim de dos anys, quan la plaça a la qual estan adscrits és ocupada per un funcionari pel transcurs del temps especificat en el nomenament, per causes disciplinàries o en cas de renúncia. Perden també la seva condició quan s’acorda revocar-ne el nomenament, per manca de rendiment, per incapacitat manifesta o sobrevinguda, o per una altra causa justificada, sempre amb l’audiència prèvia de l’interessat. El cessament del treballador públic personalinterí en els termes expressats en aquest article no genera dret a indemnització.”

 

 • Reserva d’esmena 7

Esmena 74                         De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (45)

Es proposa l’addició d’una nova Disposició transitòria al projecte de Llei de modificació de la Llei de la Funció Pública, la qual queda redactat com segueix:

“Disposició transitòria xx. Factor de correcció relatiu a la gestió de l’acompliment

El Govern ha d’incrementar l’equivalent a l’import corresponent a la posició retributiva que hauria resultat de continuar vigent l’anterior complement de millora, a raó de dos punts per any i amb un màxim de vint punts.”

 

 • Reserva d’esmena 8

Esmena 75                         De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (46)

Es proposa l’addició d’una nova Disposició transitòria al projecte de Llei de modificació de la Llei de la Funció Pública, la qual queda redactat com segueix:

“Disposició transitòria xx. Pla d’estabilització 

1. L’Administració disposarà d’un termini màxim de cinc anys per a convocar progressivament les places necessàries per tal de donar compliment a la Disposició final xxx.

2. No obstant el que es disposa en l’apartat anterior, els treballadors públics interins que superin els deu anys de servei actiu en el mateix lloc de treball, de forma ininterrompuda, i que hagin superat un concurs públic d’accés al lloc de treball o la darrera avaluació positiva en el cas de la Borsa d’Educació, adquireixen la condició de funcionaris. La Secretaria d’Estat de Funció Pública haurà d’establir els procediments per a la incorporació com a funcionaris del personal a què es refereix aquest apartat.”

 

 • Reserva d’esmena 9

Esmena 80                         De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (49)

Es proposa afegir una nova Disposició final que modifiqui la Llei 23/2014 qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública, en els termes següents:

“ Disposició final xx. Jubilació

El Govern, en el termini màxim de sis mesos de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha de presentar al Consell General un projecte de llei de modificació de la Llei 23/2014 del pla de pensions de la funció pública que incorpori les modificacions següents: 

1. Que els funcionaris que arribin en servei actiu a l’edat de jubilació obligatòria, sempre que acreditin com a mínim quinze anys d’antiguitat, tenen dret a percebre el seixanta per cent del seu darrer salari percebut. D’aquest càlcul es deduirà l’import percebut en concepte de jubilació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

2. Que els funcionaris que acreditin com a mínim trenta anys de servei actiu i el compliment de l’edat mínima de seixanta anys per a l’Administració general i de cinquanta-cinc per a la resta de cossos especials excepte el d’Educació que es regeix per la seva norma específica, podran sol·licitar la jubilació voluntària en els termes següents:

- Entre 5 anys i 4 anys més 1 dia abans de la data de jubilació obligatòria, 50 %. 

- Entre 4 anys i 3 anys més 1 dia abans de la data de jubilació obligatòria, 52 %. 

- Entre 3 anys i 2 anys més 1 dia abans de la data de jubilació obligatòria, 54 %. 

- Entre 2 anys i 1 anys més 1 dia abans de la data de jubilació obligatòria, 56 %.

- Entre 1 any i 1 dia abans de la data de jubilació obligatòria, 58 %.”

 

 • Reserva d’esmena 10

Esmena 81                         De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (50)

Es proposa l’addició d’una nova Disposició final al projecte de Llei de modificació de la Llei de la Funció Pública, la qual ha de quedar redactada com segueix:

“Disposició final xx. Complements cossos especials

S’encomana al Govern que, en el termini màxim de 12 mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, realitzi els treballs necessaris per tal d’harmonitzar els imports dels complements que perceben els membres dels cossos especials.”

 

 • Reserva d’esmena 11

Esmena 83                         De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (52)

Es proposa la modificació de la Disposició final cinquena del projecte de Llei de modificació de la Llei de la Funció Pública, la qual queda redactat com segueix:

“Disposició final cinquena. Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia primer del mes immediatament posterior al de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, a excepció del següent:

El còmput del complement d'antiguitat per quinquennis que estableix la lletra f) de l'article 77 entrarà en vigor en la mateixa data en que ho facin els reglaments que han de desenvolupar el complement de carrera i el complement de productivitat previstos a les lletres c) i d) del mateix article pel personal aleshores funcionari i treballador públic de caràcter indefinit vinculats a l'Administració amb anterioritat al dia 1 de març del 2019

- El complement que estableix la lletra d de l’article 77 i les faltes previstes als articles 99.h i 100.z, que entraran en vigor a partir de la segona avaluació de l’acompliment que es faci en aplicació d’aquesta Llei.”

 

Consell General, 15 de juliol del 2022.

 

Pere López Agràs                                                                                                                                 
President Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Judith Salazar Álvarez                                                                                                                         
Presidenta suplent Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Susanna Vela Palomares                                                                                                                   
Consellera general Grup Parlamentari Socialdemòcrata


BCG 97/2022 de 18/07/2022
David Montané Amador
Informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
PDF document icon but097-2022.pdf — PDF document, 1380 kB (1413373 bytes)
PDF document icon but097-2022.pdf — PDF document, 1380 kB (1413373 bytes)
21/07/2022
 • Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 21 de juliol del 2022.

 15 vots a favor (GPD+GPL+GPCC), 3 vots en contra (GP Terceravia + UL +I) i 7 abstencions (GPS i Carine Montaner).

 

Resultat de les votacions de les reserves d'esmena: 

GPS
RE 1desestimada per majoria6 vots a favor (GPS), 15 vots en contra (GPD, GPL i GPCC) i 4 abstencions (GPT+UL+I i consellera no adscrita). 
RE 3desestimada per majoria6 vots a favor (GPS), 15 vots en contra (GPD, GPL i GPCC) i 4 abstencions (GPT+UL+I i consellera no adscrita).
RE 7desestimada per majoria6 vots a favor (GPS), 18 vots en contra (GPD, GPL , GPCC i GPT+UL+I) i 1 abstenció (consellera no adscrita).
RE 9desestimada per majoria6 vots a favor (GPS), 18 vots en contra (GPD, GPL i GPCC i GPT+UL+I) i 1 abstenció (consellera no adscrita).
RE 10 aprovada per majoria 21 vots a favor (GPD, GPS, GPL i GPCC ), 0 vots en contra i 4 abstencions (GPT+UL+I + consellera no adscrita).
RE 4   desestimada per majoria

6 vots a favor (GPS), 15 vots en contra (GPD, GPL i GPCC) i 4 abstencions (GPT+UL+I i consellera no adscrita).

RE 5

desestimada per majoria 6 vots a favor (GPS), 18 vots en contra (GPD, GPL, GPCC i GPT+UL+I) i 1 abstenció (consellera no adscrita).

RE 6

desestimada per majoria 6 vots a favor (GPS), 15 vots en contra (GPD, GPL i GPCC) i 4 abstencions (GPT+UL+I i consellera no adscrita).

RE 8

desestimada per majoria 6 vots a favor (GPS), 15 vots en contra (GPD, GPL i GPCC) i 4 abstencions (GPT+UL+I i consellera no adscrita).