Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu

Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 12 de desembre del 2019.

Procediment d'urgència

04/11/2019
BCG 72/2019 de 04/11/2019
14/11/2019, a les 13:30
  • 21/11/2019, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
  • 25/11/2019, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Mònica Bonell, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata.

BCG 81/2019

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Pere López Agràs, en representació del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d'acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, comparec davant la Sindicatura i, en temps i,

Dic

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 78/2019 de data 13 de novembre del 2019, passo a formular al Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern

En els termes precedents queda formulada l'esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu”.

Consell General, 21 de novembre del 2019

Pere López Agràs                                                                
President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata

  • Esmena a la totalitat disponible pel Ple del dia 28 de novembre del 2019
  • Desestimada per majoria: 5 vots a favor i 20 vots en contra.
  • DCG 17/2019
  • 11 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata
  • 1 esmena única de supressió del Grup Parlamentari Terceravia +UL +I
  • 1 esmena del Grup Parlamentari Demòcrata
Comissió Legislativa d’Economia


A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu, publicat al Butlletí del Consell General núm. 72/2019 de data 4 de novembre del 2019.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 6 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata 6), que proposa afegir un nou article al Projecte de llei, amb el següent redactat:

“Article 5. Modificació de l’article 42.3 de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999

Es modifica l’article 42.3 de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999, apartat modificat al seu torn per l’article 14 de la Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, amb el següent redactat:

“Article 42

[...]

3. Un cop ha Acabat el termini mínim de vigència, el contracte es prorroga tàcitament per períodes d’un any pel mateix termini de durada del contracte d’arrendament salvat que una part no avisi l’altra part de la seva voluntat de donar-lo per resolt amb una antelació mínima de tres mesos a la fi del termini principal o de qualsevol de les pròrrogues. Aquesta pròrroga no produeix efectes si l’arrendatari no es troba al corrent de les seves obligacions. (...)”

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 9 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata 4), que proposa modificar la primera frase de l’article 4 del Projecte de llei amb el següent redactat:

“Article 4. Increment de les pensions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social d’un import brut inferior a 1.084 euros mensuals

L’1 de gener del 2020, les pensions de la seguretat social s’incrementen fins al 3,2 8,3% si a la data del 31 de desembre del 2019 l’import mensual (...)”

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 10 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata 5), que proposa modificar l’article 6 del Projecte de llei amb el següent redactat: 

“Article 6. Revaloració dels salaris més baixos

L’1 de gener del 2020, l’empresariat definit a l’article 11 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, està obligat a incrementar, com a mínim, el salari dels treballadors que percebin un salari global brut que, en còmput anual i per a la jornada legal ordinària de treball, sigui inferior a 24.000 euros al salari mitjà anual, en un 2,5% el mateix percentatge en què s’hagi establert l’IPC de l’any 2019.”

Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 11 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata 9), que proposa afegir una disposició addicional al Projecte de llei amb el següent redactat: 

“Disposició addicional x. Increment del salari mínim interprofessional

S'encomana al Govern a què estableixi les disposicions necessàries perquè el salari mínim interprofessional, a comptar de l’1 de gener del 2020, es correspongui al 60% del salari mitjà anual d'acord amb el que s'estableix en la Carta Social Europea que ha estat ratificada per Andorra.”

Reserva d’esmena 5

Reserva de l’esmena 12 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata 10), que proposa afegir una disposició addicional al Projecte de llei amb el següent redactat: 

“Disposició addicional x. Registre de la Propietat

S'encomana al Govern a què en un termini de 6 mesos reguli la creació del Registre de la Propietat d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent."

Reserva d’esmena 6

Reserva de l’esmena 13 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata 11), que afegir una disposició addicional al Projecte de llei amb el següent redactat: 

“Disposició addicional x. Taula Nacional d’habitatge

S'encomana al Govern a què en un termini les disposicions necessàries perquè un representant de cada grup parlamentari així com representants sindicals siguin considerats membres de la Taula Nacional de l’Habitatge."

Consell General, 9 de desembre del 2019

Pere López Agràs

Mònica Bonell Tuset
Informe de la Comissió Legislativa d’Economia
PDF document icon but090-2019 Informe de la ponència.pdf — PDF document, 164 kB (167,964 bytes)
PDF document icon but090-2019 Informe de la Comissió.pdf — PDF document, 148 kB (151,555 bytes)
12/12/2019
  • Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 12 de desembre del 2019.

 22 vots a favor (GPD, GPL, GPCC i GPS) i 4 vots en contra (GP Terceravia+UL+I)


VOTACIÓ DE LES RESERVES D'ESMENA

GPS RE 1 Desestimada per majoria 7 vots a favor, 21 vots en contra i 0 abstencions
GPS RE 2 Desestimada per majoria 7 vots a favor, 21 vots en contra i 0 abstencions
GPS RE 3 Desestimada per majoria 7 vots a favor, 21 vots en contra i 0 abstencions
GPS RE 4 Desestimada per majoria 7 vots a favor, 21 vots en contra i 0 abstencions
GPS RE 5 Desestimada per majoria 6 vots a favor, 20 vots en contra i 0 abstencions
GPS RE 6 Desestimada per majoria 6 vots a favor, 20 vots en contra i 0 abstencions

 

VOTACIÓ SEPARADA DEL TEXT

Article 1 Aprovat per majoria 22 vots a favor, 4 vots en contra i 0 abstencions
Article 3 Aprovat per majoria 22 vots a favor, 4 vots en contra i 0 abstencions
Article 4 Aprovat per majoria 22 vots a favor, 4 vots en contra i 0 abstencions
Articles 2, 5, i 6 + DF 1 i 2 Aprovats per majoria 22 vots a favor, 4 vots en contra i 0 abstencions
Articles 7, 8 i 9 Aprovats per majoria 16 vots a favor, 4 vots en contra i 6 abstencions
Exposició de motius + títol Aprovats per majoria 22 vots a favor, 4 vots en contra i 0 abstencions