Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / Projecte de llei d’economia digital, l’emprenedoria i innovació.

Projecte de llei d’economia digital, l’emprenedoria i innovació.

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 1 de desembre del 2022.
21/07/2021
BCG 86/2021 de 21/07/2021
22/09/2021, a les 13:30
 • 13/10/2021, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Mònica Bonell, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 04/11/2021, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Ferran Costa, president del Grup Parlamentari Liberal.
 • 25/11/2021, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Raul Ferré, president suplent del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos.
 • 17/12/2021, a les 13.30 h: a demanda dels M. I. Srs. Joan Carles Camp Areny, president suplent del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents i Ferran Costa Marimon, president del Grup Parlamentari Liberal.
 • 11/01/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Ferran Costa, president del Grup Parlamentari Liberal.
 • 01/03/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Roger Padreny, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 23/03/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Alexandra Codina, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata i del Sr. Roger Padreny, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 13/04/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Roger Padreny, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 06/05/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Mònica Bonell, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 27/05/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Roger Padreny, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 20/06/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Mònica Bonell, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 12/07/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Roger Padreny, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 06/09/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Roger Padreny, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 15/09/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Joaquim Miró, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 20/09/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Joaquim Miró, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 21/09/2022, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Joan Carles Camp, president suplent del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents.
 • 5 esmenes del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos.
 • 45 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata i del Grup Parlamentari Liberal.
 • 4 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 19 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
Comissió Legislativa d’Economia

Reserva d’esmena 1

Esmena 12                          De modificació

GPS (2)

Es proposa la modificació de l’article 18, amb el redactat següent:

“Article 18. Definicions

A efectes d’aquest títol, s’entén per:

a) “Allotjament en espais comuns complementaris o coliving”: arrendament d’habitatge que té per objecte una edificació habitable la destinació principal de la qual és servir de residència no permanent de l’arrendatari, el seu cònjuge, els seus fills o altres familiars o convivents; aquest habitatge es caracteritza per disposar d’una superfície d’espai privatiu inferior a la fixada per a la resta de tipologies d’habitatges, així com per disposar d’uns espais comuns complementaris ajustats als requisits mínims i de qualitat establerts en la normativa en matèria d’habitabilitat en vigor en cada moment. No formen part d’aquesta tipologia d’arrendament els arrendaments d’habitacions en pisos individuals.

b) “Espais comuns complementaris”: espais d’ús compartit d’una edificació i altres espais amb elements comuns eventualment establerts com a obligatoris per la normativa que, d’acord amb el nivell de qualitat exigit per la normativa en matèria d’habitabilitat en vigor en cada moment, complementen l’ús i el gaudi dels espais privatius de tot o part del coliving que comprèn l’edificació.

c) “Serveis complementaris”: tots aquells serveis oferts que siguin addicionals al servei principal de coliving o coworking, com ara, entre d’altres, gimnasos, sales d’estudi, sales de reunions, serveis de cafeteria o restauració, armariets o copisteria.

d) “Usuaris d’allotjament en espais comuns complementaris o colivers”: persones que resideixen en un coliving.

e) “Lloguer d’espais compartits de treball o coworking”: arrendament d’espais professionals la destinació principal dels quals és permetre a professionals de diferents sectors compartir un mateix espai de treball, que pot ser tant físic com virtual, per desenvolupar les seves activitats i els seus projectes professionals de manera independent, alhora que fomenten col·laboracions i projectes conjunts.

f) “Usuaris d’espais compartits de treball o coworkers”: professionals que desenvolupen la seva activitat professional en un coworking.

g) “Escriptori mòbil o Hot Desk”: espai de treball en un coworking destinat a coworkers que no necessiten un espai permanent de treball i que no requereix reserva prèvia.

h) “Escriptori fix o Dedicated Desk”: espai de treball en un coworking destinat a coworkers que necessiten un espai permanent de treball i que requereix reserva prèvia.

i) “Oficina oberta”: seccions d’espais de treball en un coworking reservades a equips de coworkers o a empreses.j) “Oficina privada”: seccions d’espais de treball en un coworking reservades a equips de coworkers o a empreses, restringides a la resta de coworkers del coworking mitjançant clau o identificació.

k) “Empreses d’explotació de colivings i coworkings (EECC)”: empreses que ofereixen, de manera habitual i amb caràcter professional, serveis de coliving o coworking en immobles dels quals són propietaris o titulars de drets reals, o bé gestionen colivings o coworkings la gestió dels quals els ha estat confiada pels propietaris o titulars de béns reals dels immobles de què es tracti.

Motivació: No es comparteix la conveniència de la implantació d'espais de coliving al Principat d'Andorra, ja que se l'entén com una modalitat d'habitatge amb menys garanties enfront de les garanties d'habitabilitat i prestacions ofertes per les d'habitatge residencial ja existents. Essent així, se suprimeixen les definicions relatives al coliving i es modifiquen aquelles on aquest hi figura.


Reserva d’esmena 2

Esmena 18                             De supressió

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (3)

Es proposa suprimir el Capítol II. Allotjament en espais comuns complementaris o coliving i els articles 19, 20 i 21.

Motivació: En coherència amb les consideracions de la motivació de l’esmena que suprimeix o modifica les definicions relatives al coliving.

 

Reserva d’esmena 3

Esmena 21                          De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (5)

Es proposa la modificació dels capítols, articles i apartats on hi figura la referència a les “Empreses d’explotació de colivings i coworkings (EECC)” substituint aquesta nomenclatura per “Empreses d’explotació de coworkings (EEC)”, així com la supressió de la referència als Colivings  en els títols dels capítols i títols i continguts dels articles.

Aquests capítols i articles són els següents: Capítol IV, articles 25, 26, 27; i Capítol V, articles 28, 30, 34, 35, 36, 37 i 38.

Motivació: Aquesta esmena es justifica pel canvi de nomenclatura operat a la definició de les “Empreses d’explotació de colivings i coworkings” i per la supressió de la modalitat de coliving de tot el Títol IV del Projecte de llei.


Reserva d’esmena 4

Esmena 45                                    D’addició

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (12)

Es proposa afegir un nou article X al Projecte de llei, tal com segueix:

Article X. Modificació de l’article 1 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals

Article 1. Àmbit d’aplicació

Aquesta Llei és aplicable a totes les relacions laborals que es desenvolupen al Principat d’Andorra.

Tamé és aplicable a les relacions laborals que s’inicien o es formalitzen entre empreses establertes al Principat d’Andorra i assalariats quan l’objecte del treball és a l’estranger, llevat que en el contracte les parts hagin convingut l’aplicació de la llei del país estranger.

En qualsevol cas, s'han de respectar les condicions mínimes establertes en aquesta Llei.”

Motivació: Evitar que empreses foranes vinguin a Andorra a desenvolupar relacions laborals que no respecten els mínims establerts en l'estàndard laboral andorrà, incorrent així en situacions de competència deslleial.

A més a més, es pretén complir i garantir l'establert en l'article 4.2 i 3 de la legislació citada.


Reserva d’esmena 5

Esmena 64                          De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (19)

Es proposa modificar la Disposició transitòria. Adaptacions de colivings i coworkings, amb el redactat següent:

“Disposició transitòria. Adaptacions de colivings i dels coworkings

Els colivings i els coworkings existents a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei han d’adaptar-se a les prescripcions que estableix dins el termini de dos anys, a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei.”

Motivació: Adaptar el redactat de la disposició transitòria a les esmenes del GPS referents a la voluntat de supressió de la figura del coliving del text legal final.

BCG 149/2022 de 28/11/2022
Maria Martisella González
Informe de la Comissió Legislativa d’Economia
PDF document icon but149-2022 Informe de la ponència.pdf — PDF document, 1,111 kB (1,138,104 bytes)
PDF document icon but149-2022 Informe de la Comissió.pdf — PDF document, 823 kB (843,315 bytes)
01/12/2022
 • Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 1 de desembre del 2022.
GPS
RE 1

esmena número 12 de l’informe de la ponent de modificació de l’article 18 

desestimada 6 vots a favor (GPS), 17 vots en contra (GPD, GPI, GPCC) i 3 abstencions (GP Terceravia + UL + I).
RE 2 esmena número 18 de l’informe de la ponent de supressió del Capítol II i dels articles  19, 20 i 21  desestimada 6 vots a favor (GPS), 17 vots en contra (GPD, GPI, GPCC) i 3 abstencions  (GP Terceravia + UL + I).
RE 3 esmena número 21 de l’informe de la ponent de modificació del Capítol IV, articles 25, 26, 27; i Capítol V, articles 28, 30, 34, 35, 36, 37 i 38 desestimada 6 vots a favor (GPS), 17 vots en contra (GPD, GPI, GPCC) i 3 abstencions  (GP Terceravia + UL + I).
RE 4 esmena número 45 de l’informe de la ponent d’addició d’un nou article desestimada 6 vots a favor (GPS), 17 vots en contra (GPD, GPI, GPCC) i 3 abstencions  (GP Terceravia + UL + I).
RE 5 esmena número 9 de l’informe de la ponent de modificació de la Disposició transitòria desestimada 6 vots a favor (GPS), 17 vots en contra (GPD, GPI, GPCC) i 3 abstencions  (GP Terceravia + UL + I).

 

Votació separada en tres agrupacions de diversos articles del Projecte de llei

Primer grup article 44 Aprovat per unanimitat
Segon grup exposició de motius, els articles compresos en els capítols I, II, IV, V i VI del Títol IV, els articles compresos en el Títol V, a excepció de l’article 50, els articles compresos en el Títol VI, la Disposició transitòria primera i les Disposicions finals primera, cinquena, setena i vuitena Aprovat per majoria 20 vots a favor (GPD, GPI, GPCC i GP Terceravia + UL +I), 5 vots en contra (GPS) i cap abstenció.
Tercer grup la resta de parts, articles, disposicions i annexos del text. Aprovat per majoria 20 vots a favor (GPD, GPI, GPCC i GP Terceravia + UL +I), cap vot en contra i 5 abstencions (GPS) .