Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / Projecte de llei d’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional

Projecte de llei d’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 5 d'octubre del 2020.

Procediment d'urgència.

22/07/2020
BCG 57/2020 de 22/07/2020
01/09/2020, a les 13:30
 • 09/09/2020, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Pere López, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i del Sr. Josep Pintat, president del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents.
 • 14/09/2020, a les 9.30 h: a demanda del Sr. Pere López, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • Esmena del Grup Parlamentari Socialdemòcrata
 • BCG 66/2020 


A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Pere López Agràs, President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i Roger Padreny Carmona, conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d'acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, comparec davant la Sindicatura i, en temps i,

Dic

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 57/2020 de data 22 de juliol del 2020, passo a formular al “Projecte de llei d’Adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern

En els termes precedents queda formulada l'esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei d’Adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional

Consell General, 14 de setembre del 2020

Pere López Agràs                                                                 
President Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Roger Padreny Carmona                                                   
Conseller General Grup Parlamentari Socialdemòcrata

 

 • 1 esmena del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 22 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
 • ESMENA A LA TOTALITAT 
 • Disponible pel Ple del 17/09/2020

  • Desestimada per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 17 de setembre del 2020.

  • 6 vots a favor del grup parlamentari Socialdemòcrata.
  • 20 en contra dels grups parlamentaris Ciutadans Compromesos, Terceravia + Unió Laurediana + Independents,  Liberal i Demòcrata.

A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Pere López Agràs, President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d'acord amb el que disposa l’article 100 del Reglament del Consell General, presentem, en temps i forma, les reserves d’esmena al Projecte de llei d’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional, publicat al Butlletí del Consell General núm. 57/2020 de data 22 de juliol del 2020.

Reserves d’esmena al Projecte de llei d’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional


Reserva d’esmena 1

Esmena 1                                                   De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (1)

Es proposa modificar l’exposició de motius de la manera següent:

“El Fons Monetari Internacional (FMI) es va crear al juliol de 1944 a Bretton Woods, New Hampshire, als Estats Units, com a ens per col·laborar en la solució́ a la crisi econòmica mundial dels anys 30. Va iniciar la seva activitat al mes de maig de 1946 a Washington DC amb 39 membres, amb l’objectiu d’assegurar la convertibilitat il·limitada de les divises, la fixació́ d’un valor per a cada moneda i l’eliminació́ de restriccions i d’algunes practiques com les devaluacions competencials.

Actualment, l’FMI compta amb 189 membres i s’ha transformat en una institució́ que promou l’estabilitat financera i la cooperació́ monetària internacional facilitant el comerç̧ internacional, la promoció́ d’una ocupació́ elevada i un creixement econòmic sostenible. Alhora, el Fons Monetari Internacional concedeix crèdits als països membres que pateixen dificultats econòmiques per complir les seves obligacions financeres a l’exterior. Aquestes mesures es condicionen a l’adopció́ de reformes econòmiques que garanteixin la solvència del seu sistema econòmic.

Si Andorra esdevé́ membre de ple dret de l’FMI, el Principat podrà̀ beneficiar-se, entre altres aspectes, de l’assistència tècnica que proporciona l’organisme en àrees tan diverses com l’estadística macroeconòmica, per produir les dades necessàries que s’han de trametre al Fons per a les anàlisis dels països membres (d’acord amb l’article VIII dels seus estatuts), en àrees de supervisió́ financera, de lluita contra el blanqueig de diners i de política pressupostaria. A més, l’adhesió́ d’Andorra a l’FMI li permetrà̀ obtenir el reconeixement internacional que aporta ser membre d’aquest organisme i suposarà̀ l’opció́ de millora de la qualificació́ (rating) del país, com així́ han expressat en nombroses ocasions les agencies de qualificació́ en les seves avaluacions. Finalment, formar part de l’FMI també́ comporta als seus membres tenir accés al finançament d’emergència en cas de necessitat. Finançament que, en cas de ser atorgat, suposarà un control extern, per part del Fons, de la política pressupostària, financera i fiscal d’Andorra.

Els contactes d’Andorra amb l’FMI han estat reiterats d’ençà̀ dels anys noranta. Però̀ recentment, Andorra ha sol·licitat formalment l’adhesió́ al Fons mitjançant una carta que es va enviar a la directora general de l’FMI el 3 de gener del 2020 i que va ser formalment acceptada el 10 de gener del 2020. Aquesta voluntat es va iniciar abans de la crisi global produïda per la pandèmia del SARS-CoV-2, una crisi que ha posat encara més de manifest la importància per a un país com Andorra de formar part de la institució́ economicofinancera més important a escala mundial.

Aquesta Llei, que consta de set articles i una disposició́ final, recull els compromisos i designacions que Andorra ha de dur a terme i que queden establerts en els estatuts del Fons i en la resolució́ de la Junta de Governadors del Fons Monetari Internacional relativa a l’afiliació́ d’Andorra al Fons. Així́, s’autoritza Andorra a participar en el Departament de Drets Especials de Gir i a assumir totes les obligacions que se’n deriven. S’autoritza que el Govern faci ús dels instruments financers necessaris per satisfer el pagament de la quota establerta per la resolució́ de la Junta de Governadors del Fons i a expedir la promesa de pagament d’acord amb els estatuts del Fons. Es reconeix el Ministeri de Finances com a organisme fiscal que establirà̀ la comunicació́ amb el Fons i estarà̀ autoritzat a dur a terme totes les operacions i transaccions autoritzades amb el Fons. S’habilita el Govern a emetre totes les disposicions reglamentàries necessàries per donar compliment a aquesta Llei i es determina la designació́ del governador i governador suplent del Fons per al Principat d’Andorra, que recauen en la figura del ministre de Finances i el secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals. Finalment, es determina que l’entrada en vigor d’aquesta Llei serà̀ en el moment en què es ratifiqui el Conveni constitutiu del Fons Monetari Internacional.”.


Reserva d’esmena 2

Esmena 10                                                De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (9)

Es proposa modificar la lletra a) de l’article 2 com segueix:

“a. S’autoritza el Ministeri de Finances que concerti en nom d’Andorra les operacions financeres que siguin escaients, per formalitzar les quantitats en concepte de subscripció de la quota del Fons, per un import total màxim de 25.162.500 euros o el seu equivalent en drets especials de gir (SDRs), d’acord amb els termes i les condicions de la resolució de la Junta de Governadors del Fons Monetari Internacional relativa a l’afiliació d’Andorra al Fons, i segons els estatuts del Fons. De la mateixa manera que concerti les operacions financeres corresponents a la participació d'Andorra en el Departament de Drets Especials de Gir del Fons.”.


Reserva d’esmena 3

Esmena 13                                                De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (12)

Es proposa modificar la lletra b) de l’article 2 com segueix:

“b. El Ministeri de Finances està autoritzat a expedir, d’acord amb els estatuts del Fons Monetari Internacional, qualsevol document de promesa de pagament en forma d’aval no negociable, sense interès, que sigui necessari o convenient pel que fa a l’afiliació d’Andorra al Fons, per un import total màxim de 75.487.500 euros o el seu equivalent en drets especials de gir (SDRs).”.


Reserva d’esmena 4

Esmena 18                                                           D'addició

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (17)

Es proposa addicionar un nou article 6 amb el següent redactat:

“L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i el Govern d’Andorra compartiran amb el Fons Monetari Internacional, únicament informació vinculada amb les funcions del Fons establertes als seus estatuts.”.


Reserva d’esmena 5

Esmena 19                                                De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (18)

Es proposa modificar l’article 6 de la manera següent:

“Quan sigui estrictament necessari, el Govern emetrà normatives que siguin consistents amb les disposicions d’aquesta Llei per dur a terme les obligacions d’Andorra en virtut dels estatuts i els acords a què es refereix l’article 2 anterior i donar plena vigència i efecte a les disposicions d’aquesta Llei.”


Reserva d’esmena 6

Esmena 20                                                De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (19)

Es proposa modificar l’article 6 de la manera següent:

“Quan sigui necessari, el Govern emetrà normatives que siguin consistents vinculades directament amb les disposicions d’aquesta Llei per dur a terme les obligacions d’Andorra en virtut dels estatuts i els acords a què es refereix l’article 2 anterior i donar plena vigència i efecte a les disposicions d’aquesta Llei.”.

 

Consell General, 1 d’octubre del 2020.

Pere López Agràs

Roger Padreny Carmona

 

 

 

A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Pere López Agràs, President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d'acord amb el que disposen els articles 90 i 100 del Reglament del Consell General, presentem, en temps i forma, el vot particular següent al Projecte de llei d’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional, publicat al Butlletí del Consell General núm. 57/2020 de data 22 de juliol del 2020.


Vot particular al Projecte de llei d’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional

Vot particular 1

Demanant que es retorni al text original del Projecte de llei, modificat per  l’aprovació de l’esmena 8 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Demòcrata).

Esmena 8                                                   De modificació

Grup Parlamentari Demòcrata (1)

Es proposa modificar la lletra a) de l’article 2 del projecte de llei amb el redactat següent:

“a. S’autoritza el Ministeri de Finances que concerti en nom d’Andorra les operacions financeres que siguin escaients, per formalitzar les quantitats en concepte de subscripció de la quota del Fons i altres quantitats pagables al Fons d’acord amb els termes i les condicions de la resolució de la Junta de Governadors del Fons Monetari Internacional relativa a l’afiliació d’Andorra al Fons, i segons els estatuts del Fons. De la mateixa manera que concerti les operacions financeres corresponents a la participació d'Andorra en el Departament de Drets Especials de Gir del Fons.”

Consell General, 1 d’octubre del 2020.

Pere López Agràs

Roger Padreny Carmona

BCG 73/2020 de 01/10/2020
David Montané Amador
Informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
PDF document icon but073-2020 Informe de la Ponència.pdf — PDF document, 185 kB (190,095 bytes)
PDF document icon but073-2020 Informe de la Comissió.pdf — PDF document, 88 kB (90,881 bytes)
01/10/2020
 • Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 5 d'octubre del 2020.

20 vots a favor (GPD, GPL, GPCC i GP Terceravia+UL+I), cap en contra i 6 abstencions (GPS).


Reserva d'esmena número 1, 4 i vot particular: desestimades per majoria

RE 1: 6 vots a favor (GPS), 20 en contra (GPD, GPL, GPCC i GP Terceravia+UL+I)  i cap abstenció.

RE 4: 6 vots a favor (GPS), 20 en contra (GPD, GPL, GPCC i GP Terceravia+UL+I) i cap abstenció.

VP: 6 vots a favor (GPS), 20 en contra (GPD, GPL, GPCC i GP Terceravia+UL+I) i cap abstenció.


Reserva d'esmena número 2, 3, 5 i 6: desestimades per majoria

RE 2: 6 vots a favor (GPS), 20 en contra (GPD, GPL, GPCC i GP Terceravia+UL+I) i cap abstenció.

RE 3: 6 vots a favor (GPS), 20 en contra (GPD, GPL, GPCC i GP Terceravia+UL+I) i cap abstenció.

RE 5: 6 vots a favor (GPS), 20 en contra (GPD, GPL, GPCC i GP Terceravia+UL+I) i cap abstenció.

RE 6: 6 vots a favor (GPS), 20 en contra (GPD, GPL, GPCC i GP Terceravia+UL+I) i cap abstenció.