Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2022, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2022

Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2022, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2022

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 31 de gener del 2022.
10/11/2021
BCG 128/2021 de 10/11/2021
PDF document icon but128-2021 Projecte de llei del Pressupost.pdf — PDF document, 1,614 kB (1,653,748 bytes)

 

 

Data Termini

- Un període improrrogable de 10 dies per la presentació d’esmenes a la totalitat. Aquest termini finalitza el dia 24 de novembre del 2021, a les 13.30h.

Un període de 20 dies per la presentació d’esmenes a l’articulat. Aquest termini finalitza el dia 9 de desembre del 2021, a les 13.30h.

BCG 135/2021 (pag. 6)

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Pere López Agràs, en representació del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d'acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, comparec davant la Sindicatura i, en temps i,

Dic

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 128/2021 de data 10 de novembre del 2021, passo a formular al “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2022”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern

En els termes precedents queda formulada l'esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2022”.

Consell General, 24 de novembre del 2021

Pere López Agràs                                                                                                                                
President                                                                                                                                               
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

 

A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Josep Pintat Forné, Joan Carles Camp Areny i Oliver Alis Salguero, consellers generals del Grup Parlamentari “Terceravia + Unió Laurediana + Independents”, d'acord amb el que disposen els articles 92, 93, 109 i concordants del Reglament del Consell General, compareixem davant la Sindicatura , en temps i,

Diem

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 128/2021 de data 10 de novembre del 2021, passem a formular al “Projecte de Llei del pressupost per a l’exercici 2022”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern.

En els termes precedents queda formulada l'esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de Llei del pressupost per a l’exercici 2022”.

Consell General, 24 de novembre del 2021.

M. I. Sr. Josep Pintat Forné         
M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny          
M. I. Sr. Oliver Alís Salguero

 

Disponible pel Ple

02/12/2021, a les 15 hores

Esmenes a la totalitat                        desestimades
GPS 11 vots a favor (GPS, GP Terceravia +UL+ I i Carine Montaner), 16 vots en contra (GPD, GPL i GPCC) i cap abstenció                          
GP Terceravia +UL +I 11 vots a favor (GPS, GP Terceravia +UL+ I i Carine Montaner), 16 vots en contra (GPD, GPL i GPCC) i cap abstenció

 

 

 • 15 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata + Grup Parlamentari Liberal.
 • 2 esmenes del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos.
 • 14 esmenes del Grup Parlamentari Terceravia + UL + I.
 • 15 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost

A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Pere López Agràs i Roger Padreny Carmona, president i  conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d'acord amb el que disposen l’article 100 del Reglament del Consell General, presento, en temps i forma, les reserves d’esmena següents al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2022, publicat al Butlletí del Consell General núm. 128/21 de data 10 de novembre del 2021.

Consell General, 27 de gener del 2022

Pere López Agràs                                                                                                                                
President                                                                                                                                               
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Roger Padreny Carmona                                                                                                                   
Conseller General                                                                                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

 

Reserves d’esmena al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2022

 • Reserva d’esmena 1

Esmena 1                                                                                                                            D’addició

Grup parlamentari Socialdemòcrata (1)

Es proposa l’addició d’un paràgraf a l’Exposició de motius del projecte de llei del Pressupost 2022 amb el text següent:

“La present llei també modifica la Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges en el seu article 26, relatiu a l’impost sobre els habitatges buits, afegint, la disposició final XX de la present llei, un apartat en què s’indica que els ingressos obtinguts amb aquest impost el Govern els ha de destinar a la construcció d’habitatge de protecció pública de preu assequible”.

 • Reserva d’esmena 2

Esmena 2                                                                                                                            D’addició

Grup parlamentari Socialdemòcrata (2)

Es proposa l’addició d’un paràgraf a l’Exposició de motius del projecte de llei del Pressupost 2022 amb el text següent:

“En aquesta llei es crea el Fons ministerial per a l’habitatge de protecció pública de preu assequible el qual té l’objectiu de reunir el finançament públic provinent de l’Impost sobre els habitatges buits així com de les partides del Pressupost General. Aquest instrument permet el finançament directe de projectes d’habitatge de protecció pública de preu assequible”.

 • Reserva d’esmena 3

Esmena 9                                                                                                                            D’addició

Grup parlamentari Socialdemòcrata (6)

Es proposa addicionar un article – al projecte de llei del Pressupost 2022 amb el redactat següent:

“Article –. Fons ministerial per a l’habitatge de protecció pública de preu assequible

1. El Govern incorpora al pressupost general per a l’exercici del 2022 el Fons ministerial per a l’habitatge de protecció pública de preu assequible, que integra: l’estat de despeses, els crèdits corresponents als projectes destinats a impulsar, els plans o les accions destinats a l’objecte de la construcció d’habitatges de protecció pública i de preu assequible, i l’estat d’ingressos i els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici per finançar-los.

2. El Fons ministerial per a l’habitatge de protecció pública de preu assequible es finança d’acord amb l’ordre i les tipologies següents:

a) Impostos finalistes

El Fons ministerial per a l’habitatge de protecció pública de preu assequible es finança mitjançant els drets liquidats i cobrats següents: en concepte de creació d’un impost sobre els habitatges buits.

b) Dotacions del pressupost de l’Administració general:

Un cop exhaurit el finançament dels impostos finalistes, les dotacions pressupostàries que integren el Fons ministerial per a l’habitatge de protecció pública de preu assequible es financen, en funció de les disponibilitats, amb els ingressos genèrics previstos al pressupost de l’Administració general”.

 • Reserva d’esmena 4

Esmena 32                                                                                                                De modificació

Grup parlamentari Socialdemòcrata (15)

Es proposa l’addició d’una Disposició final XX al projecte de llei del Pressupost 2022 que modifica l’article 26 de la Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges amb el text següent:

“Disposició final XX

Es modifica l’article 26 de la Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges amb l’addició d’un apartat 10 amb el text següent:

10. El Govern ha de destinar els ingressos obtinguts amb l’impost sobre els habitatges buits a la construcció d’habitatges de protecció pública de preu assequible.”

 • Reserva d’esmena 5

Esmena 38                                                                                                                De modificació

Grup parlamentari Socialdemòcrata (7)

Es proposa modificar el projecte – reduint-lo en 600.000€ pel 2022 i 675.000€ en plurianuals (repartits en 225.000 euros l’any 2023, 225.000 euros l’any 2024 i 225.000 euros l’any 2025)- el subconcepte “Estudis i projectes d’inversió” (60910), programa 06.2.0.01 Desenvolupament comunitari, del projecte IN0063 Recinte multifuncional del Dept. De Territori (550) del Ministeri de Territori i Habitatge (55).

Es proposa modificar –reduint-lo en 33.000.000 euros dels plurianuals previstos pels anys 2023, 2024 i 2025- el subconcepte “Construcció d’altres edificis”(60260), programa 06.2.0.01 Desenvolupament comunitari, del projecte IN0063 Recinte multifuncional del Dept. De Territori (550) del Ministeri de Territori i Habitatge (55)

Es proposa crear al projecte “INXXXX Fons ministerial per a l’habitatge de protecció pública de preu assequible·, programa 06.2.0.01 Desenvolupament comunitari, 60260 Construcció d’altres edificis del Dept. De Territori (550) del Ministeri de Territori i Habitatge (55), dotant-lo de la quantitat de 600.000€ pel 2022 i 33.675.000€ en plurianuals repartits en 11.225.000 euros l’any 2023, 11.225.000 euros l’any 2024 i 11.225.000 euros l’any 2025”.

 

A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Pere López Agràs, President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d'acord amb el que disposen els articles 90 i 100 del Reglament del Consell General, presentem, en temps i forma, el vot particular següent al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2022, publicat al Butlletí del Consell General núm. 128/2021 de data 10 de novembre del 2021.

Vot particular al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2022

Vot particular 1

A la disposició final sisena, apartat 4 del Projecte de llei que figura  a l’informe de la comissió, demanant que es retorni al text original del Projecte de llei.

Consell General, 27 de gener del 2022.

Pere López Agràs                                                                                                                                
President                                                                                                                                               
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Roger Padreny Carmona                                                                                                                   
Conseller General                                                                                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

BCG 18/2022 de 28/01/2022
Maria Martisella González
Informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
PDF document icon but018-2022 Informe Pressupost 2022.pdf — PDF document, 9,356 kB (9,581,472 bytes)
PDF document icon but018-2022 Informe Pressupost 2022.pdf — PDF document, 9,356 kB (9,581,472 bytes)
31/01/2022
 • Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 31 de gener del 2022.

Text restant: 17 vots a favor (GPD + GPL+GPCC) i 11 vots en contra (GPS + Carine Montaner + GP Terceravia + UL +I) i cap abstenció.

 

 • Resultat de les votacions de les reserves d'emena
 1. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 8 vots a favor (GPS i consellera no-adscrita), 17 vots en contra (GPD, GPL, GPCC) i 3 abstencions (GP Terceravis +UL + I).
 2. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 8 vots a favor (GPS i consellera no-adscrita), 17 vots en contra (GPD, GPL, GPCC) i 3 abstencions (GP Terceravis +UL + I).
 3. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 8 vots a favor (GPS i consellera no-adscrita), 17 vots en contra (GPD, GPL, GPCC) i 3 abstencions (GP Terceravis +UL + I).
 4. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 8 vots a favor (GPS i consellera no-adscrita), 17 vots en contra (GPD, GPL, GPCC) i 3 abstencions (GP Terceravis +UL + I).
 5. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 8 vots a favor (GPS i consellera no-adscrita), 17 vots en contra (GPD, GPL, GPCC) i 3 abstencions (GP Terceravis +UL + I).