Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida

Projecte de llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida

Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 15 de febrer del 2019.

Procediment d’urgència

19/09/2018
BCG 82/2018 de 19/09/2018
PDF document icon Proj llei reproducció humana asst.pdf — PDF document, 263 kB (269,486 bytes)
09/10/2018, a les 17:30
  • 30/10/2018, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Rosa Gili, consellera general del GPM i de la Sra. Carine Montaner, consellera general del GPM.
  • 21/11/2018, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL i de la Sra. Rosa Gili, consellera general del GPM (PS).
  • 12/12/2018, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Sílvia E. Bonet, consellera general del GPM i de la Sra. Rosa Gili, consellera general del GPM.

  • 09/01/2019, a les 15 h: a demanda de la Sra. Rosa Gili, consellera general del GPM. Habilitar els dies entre sessions als efectes de poder presentar esmenes.

  • 18/01/2019, a les 15 h: a demanda de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL. Habilitar els dies entre sessions als efectes de poder presentar esmenes.

  • 22 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS).
  • 1 esmena del Grup Parlamentari Liberal.
  • 2 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (Sílvia E. Bonet).

 

Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient

A la M. I. Sindicatura

La sotasignada, Rosa Gili Casals, consellera general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següent al Projecte de llei qualificada de tècniques de reproducció humana assistida publicat al Butlletí del Consell General núm. 74/2018 de data 18 de maig del 2018.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 2 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 2), que proposa modificar l’article 2 del Projecte de llei amb el següent text: 

“Article 2. Principis i garanties de la reproducció humana assistida

La realització de qualsevol activitat de reproducció humana assistida inclosa en aquesta Llei es regeix pels principis següents i està sotmesa a l’observança de les garanties següents:

a) Es garanteix la dignitat i la identitat de l’ésser humà respecte de qualsevol tècnica, sigui quina sigui la seva finalitat, que impliqui una intervenció sobre éssers humans. Es garanteix a tothom, sense cap discriminació, el respecte a la seva integritat i als seus altres drets i llibertats fonamentals.

b) Es garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal derivades de les tècniques de reproducció humana assistida, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa corresponent.

c) Es garanteix la confidencialitat i la gratuïtat de les donacions, sense que en cap cas no es puguin establir compensacions més enllà de les merament rescabalatòries.

d) L’autorització i el desenvolupament de qualsevol tècnica diferent de les autoritzades per aquesta Llei requereix l’avaluació prèvia i l’autorització expressa del ministre responsable de la salut, amb l’informe previ favorable de la Comissió de Reproducció Humana Assistida.

e) L’aplicació i el desenvolupament de les tècniques de reproducció humana assistida es desenvolupen d’acord amb el principi de precaució per tal de prevenir i evitar riscos per a la vida i la salut.

f) Es garanteix la traçabilitat de les donacions amb la finalitat de protegir la salut dels fills concebuts a partir de tècniques de reproducció humana assistida.”

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 3 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 3), que proposa eliminar l’apartat 2 de l’article 4 del Projecte de llei. 

“Article 4. Tècniques de reproducció humana assistida

[...]

2. L’aplicació de qualsevol altra tècnica no relacionada dins l’annex I requereix l’autorització expressa prèvia del ministre responsable de la salut, amb l’informe previ favorable de la Comissió de Reproducció Humana Assistida. En aquest cas, el ministre responsable de la salut ha d’emetre una resolució motivada que autoritza o denega aquesta pràctica i, si escau, determina el seu caràcter de tècnica estàndard autoritzada per aplicar puntualment o de tècnica experimental que es practicarà de forma provisional i tutelada.”

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 4 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 4), que proposa eliminar l’apartat 3 de l’article 4 del Projecte de llei. 

“Article 4. Tècniques de reproducció humana assistida

[...]

3. El Govern, mitjançant un reglament i amb l’informe previ favorable de la Comissió de Reproducció Humana Assistida, pot actualitzar l’annex I, per tal d’adaptar-ne el contingut als avenços científics i tècnics. Pot incorporar-hi les tècniques que hagin demostrat, mitjançant una experiència suficient, que compleixen les condicions d’acreditació científica i clínica necessàries per ser aplicades amb caràcter general, sempre que respectin els principis i les garanties previstos en aquesta Llei.

Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 9 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 8), que proposa modificar l’article 12 del Projecte de llei amb el següent text: 

Article 12. Gestació per substitució

1. És nul de ple dret el contracte pel qual es convingui la gestació, amb preu o sense, a càrrec d’una dona que renuncia a la filiació materna a favor del contractant o d’un tercer.

2. La filiació dels fills nascuts per gestació per substitució es determina pel part.

3. Queda estàlvia la possible acció de reclamació de la paternitat respecte del pare biològic, de conformitat amb les regles generals.

4. Sens perjudici del que disposen els apartats 1 i 2 d’aquest article, en la resolució de les sol·licituds d’inscripció de títols estrangers que acrediten una relació de filiació constituïda a l’estranger mitjançant gestació subrogada i en que consti acreditat el vincle biològic com a mimin amb un dels sol·licitants, s’ha d’atendre amb caràcter preferent a l’interès superior del menor.

Reserva d’esmena 5

Reserva de l’esmena 18 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 15), que proposa eliminar l’apartat 4, lletra a) de l’article 22 del Projecte de llei.

“Article 22. Objecte, composició i funcions

[...]

4. És preceptiu l’informe favorable de la Comissió de Reproducció Humana Assistida en els supòsits següents:

a) Per autoritzar una tècnica de reproducció humana assistida no recollida a l’annex, ja sigui de forma puntual o com a tècnica experimental.

Reserva d’esmena 6

Reserva de l’esmena 20 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 17), que proposa eliminar l’apartat 4, lletra b) de l’article 22 del Projecte de llei.

“Article 22. Objecte, composició i funcions

[...]

c) Per autoritzar de manera ocasional en casos concrets i no previstos en aquesta Llei les tècniques de diagnòstic preimplantacional.

Consell General, 12 de febrer del 2019

Rosa Gili Casals

BCG 30/2019 de 13/02/2019
Carles Jordana Madero
Informe de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient
PDF document icon Informe ponència reproducció assistida.pdf — PDF document, 293 kB (301,051 bytes)
PDF document icon Informe Comissió reproducció assistida.pdf — PDF document, 247 kB (253,179 bytes)
15/02/2019

 

GPM (PS) RE 1 Desestimada per majoria        4 vots a favor i 24 vots en contra.                        
RE 2 Desestimada per majoria 4 vots a favor i 24 vots en contra.
RE 3 Desestimada per majoria 4 vots a favor i 24 vots en contra.
RE 5 Desestimada per majoria 4 vots a favor i 24 vots en contra.
RE 6 Desestimada per majoria 4 vots a favor i 24 vots en contra.
RE 4 Desestimada per majoria 4 vots a favor i 24 vots en contra.

 

  • Aprovat per majoria: 24 vots a favor, 1 en contra i 3 abstencions.
  • Publicació BOPA