Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia

Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia

Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 9 de febrer de 2017
30/08/2016
BCG 54/2016 de 30/08/2016
PDF document icon PL Cos Policia.pdf — PDF document, 453 kB (463,889 bytes)
22/09/2016, a les 17:30
 • 13/10/2016, a les 17.30 h : a demanda dels Srs. Pere López, president del GPM, Josep Pintat, president del GPL i Sílvia Eloïsa Bonet, consellera general del GPM
 • 04/11/2016, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Sílvia Eloïsa Bonet, consellera general del GPM, del Sr. Josep Pintat, president del GPL i del Sr. Pere López, president del GPM
 • 18/11/2016, a les 17:30 h: a demanda del Sr. Josep Pintat, president del GPL
 • 25/11/2016, a les 17:30 h: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM i de la Sra. Sílvia E. Bonet, consellera general del GPM 

 

A la Sindicatura

El sotasignat, Josep Pintat Forné, en representació del Grup Parlamentari Liberal, formulo esmena a la totalitat, segons allò que preveu l’article 93 del Reglament del Consell General, al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 8/2014, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia.

El 14 de novembre del 2016

Josep Pintat Forné
President del Grup Parlamentari Liberal

 

Disponible pel Ple

30/11/2016

 • Esmena a la totalitat desestimada per majoria: 6 vots a favor, 15 vots en contra i 4 abstencions
 • 18 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (SDP)
 • 12 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS)
 • 38 esmenes del Grup Parlamentari Liberal
 • 2 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata 

 

 

 • Habilitació de les 48 hores següents al lliurament de l’informe de la Comissió Legislativa d’Interior relatiu al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia, als efectes de presentació de reserves d’esmena i vots particulars
Comissió Legislativa d’Interior


A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Gerard Alís Eroles, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les següents reserves d’esmena al Projecte de Llei qualificada de modificació de la Llei 8/2004, de 27 de maig, qualificada del Cos de Policia, publicat al Butlletí del Consell General núm. 54/2016 de data 30 d’agost del 2016.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 48 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 7), que proposa el redactat de l’article 97 de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia, amb el següent redactat:

Article 97. Faltes molt greus

Es consideren faltes molt greus:

a) L’incompliment de la jornada de treball o la no-assistència al servei reiterats i sense causa justificada.

a)b) La qualificació d’insuficiència reiterada en l’acompliment del treball avaluat a través del sistema d’avaluació o gestió de l’acompliment.

c) L’exercici d’activitats professionals públiques o privades que impedeixin el compliment de les funcions encomanades o comprometin la imparcialitat i la independència.

b) d) L’incompliment de l’obligació d’informar sense dilació el cap o el superior jeràrquic de qualsevol assumpte que se li hagi de fer saber per raó de les seves funcions o que requereixi una decisió urgent, quan se’n derivin danys o perjudicis.

c) e) L’actuació sense la decisió necessària i amb retard, quan en depengui evitar un mal greu, immediat i irreparable.

d) f) La denegació d’auxili i la manca d’intervenció urgent en qualsevol situació en què l’actuació sigui obligada o convenient.

e) g) El refús d’exercir les funcions inherents al lloc de treball en situacions d’emergència, de necessitat o en ocasió de serveis excepcionals, encara que no s’estigui de servei.

f) h) L’abandonament o la pertorbació greu del servei.

g) i) L’emissió d’informes i acords i qualsevol acció o omissió manifestament il·legal que causin un perjudici molt greu a l’Administració general o als ciutadans.

h) j) El falsejament voluntari de les dades i la informació relatives al servei.

i) k) La falsificació, la sostracció, la simulació o la destrucció de documents del servei sota custòdia pròpia o de qualsevol altre funcionari.

j) l) L’ocultació o l’alteració d’una prova amb la finalitat de perjudicar o beneficiar un encausat o inculpat.

k) m) El fet de causar danys dolosos als locals i al material de servei i, en general, al patrimoni i els béns de l’Administració general o d’altres administracions públiques.

l) n) L’apropiació de béns que pertanyen a l’Administració general o a tercers.

m) o) El manament a un subordinat d’executar un acte manifestament il·legal.

n) p) L’acció de rebre donatius, avantatges o privilegis de qualsevol naturalesa per a un mateix o per a tercers, per raó de les funcions encomanades.

o) q) La realització d’un acte de corrupció, de prevaricació o de suborn.

p) r) El fet de trobar-se en situació d’embriaguesa i de consumir o trobar-se sota els efectes de drogues tòxiques, productes estupefaents o substàncies psicòtropes durant el servei, llevat de prescripció mèdica comunicada degudament a la Direcció del Cos, i el fet de negar-se a les comprovacions pertinents.

q) s) Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

r) t) La conculcació dels drets i la dignitat dels detinguts i de les persones que tinguin sota custòdia i, en concret, qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que en comporti la violència física o moral.

s) u) La inflicció de tortures o tractaments inhumans o degradants als detinguts i a les persones que tinguin sota custòdia.

t) v) L’incompliment de les normes aplicables en l’ús de l’arma o les armes de foc i dels mitjans de subjecció i coercitius autoritzats.

u) w) El fet de subministrar als detinguts i a les persones que tinguin sota custòdia begudes alcohòliques, drogues tòxiques, productes estupefaents o substàncies psicòtropes, llevat que els hagi estat prescrit pels facultatius mèdics autoritzats a aquest efecte.

v) x) L’incompliment dels requisits establerts legalment per a la detenció d’una persona.

w) y) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de naixença, raça, sexe, orientació sexual, religió, llengua, opinió, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

x) z) L’obstaculització en l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques.

y) aa) La vaga, l’exercici d’accions substitutives d’aquest dret o concertades que puguin alterar la prestació continuada i ininterrompuda dels serveis essencials.

z) bb) La manifestació o la defensa pública dels drets i interessos professionals utilitzant en tot o en part l’arma o les armes de foc i els mitjans de subjecció i coercitius autoritzats, l’uniforme i les divises reglamentaris, i el material operatiu i de transport.

aa) cc) L’incompliment del deure de secret professional, pel que fa a les dades, les informacions i els fets coneguts per raó de les funcions pròpies del lloc de treball, quan en resulti un perjudici a l’Administració general o als ciutadans.

bb) dd) Fer declaracions públiques sobre les dades, les informacions i els fets emparats pel secret professional sense l’autorització escaient, quan en resulti un perjudici a l’Administració general o als ciutadans.

cc) ee) Els actes, les manifestacions i les conductes que atemptin contra la dignitat dels funcionaris o els agents de l’Administració general o d’altres administracions públiques, i contra la imatge del Cos de Policia.

dd) ff) No respectar o no acatar la Constitució o l’ordenament jurídic, no respectar les institucions del Principat, i els actes, les manifestacions i les conductes que en perjudiquin el bon nom, el prestigi i la consideració deguts.

ee) gg) La comissió de tres dos faltes greus, encara que siguin de distinta naturalesa, sempre que es cometin dins el període d’un any des de la primera de les faltes i que l’autor hagi estat sancionat per aquesta falta.

ff) hh) Encobrir, induir, cooperar o consentir la comissió d’una falta molt greu.”

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 52 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 8), que proposa modificar el redactat de l’article 98 de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia, amb el següent text:

Article 98. Faltes greus

Es consideren faltes greus:

a) L’incompliment de la jornada de treball o la no-assistència al servei sense causa justificada.

b) Les accions i les omissions dirigides a evadir els sistemes de control d’horari o a impedir que siguin detectats els incompliments injustificats de la jornada de treball.

c) La no-assistència a les reunions de treball i les accions formatives i de desenvolupament professional degudament convocades sense causa justificada.

d) La qualificació d’insuficiència en l’acompliment del treball avaluat a través del sistema d’avaluació o gestió de l’acompliment.

e) El refús de sotmetre’s als exàmens de salut relacionats amb el lloc de treball.

f) No complir amb les obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball que són exigibles d’acord amb el lloc de treball.

g) No dur l’uniforme i les divises reglamentaris, o el distintiu d’identificació, quan sigui exigible, llevat que concorri una causa justificada.

h) El refús d’identificar-se com a membre del Cos de Policia amb el distintiu corresponent durant l’exercici de les funcions, quan calgui fer-ho.

i) L’ostentació de les credencials o de la condició d’agent de l’autoritat i l’ús del carnet professional sense cap causa que ho justifiqui.

j) La pèrdua de l’arma o les armes de foc i dels mitjans de subjecció i coercitius autoritzats, i el fet de permetre’n la sostracció, per negligència inexcusable.

k) L’incompliment de les obligacions de registre i informe en relació amb l’ús de l’arma o les armes de foc i dels mitjans de subjecció i coercitius autoritzats.

l) La pèrdua de les credencials o del carnet professional i el fet de permetre’n la sostracció, per negligència inexcusable, quan se’n derivin perjudicis.

m) No tenir en vigor els documents oficials, els permisos o les autoritzacions exigits per acomplir les funcions inherents al lloc de treball, després d’haver estat advertit d’aquesta circumstància i un cop transcorregut el termini necessari per renovar-los, excepte en cas d’impossibilitat justificada.

n) No mantenir la residència i el domicili efectius i permanents al Principat d’Andorra.

o) L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats establertes a la Llei de la funció pública i en aquesta Llei.

p) La manca de rendiment o eficàcia manifesta, no justificada i reiterada, o si ocasiona un perjudici per al bon funcionament del servei encara que no constitueixi una conducta continuada.

q) El retard, la negligència i el descuit en el compliment de les funcions o de les ordres o les instruccions rebudes, si en resulten danys o perjudicis.

r) L’incompliment dels reglaments, els decrets, les ordres ministerials, les instruccions, les circulars, les notes internes o de servei, el codi deontològic i qualsevol altra norma o ordre publicats degudament que es dictin en relació amb el funcionament i l’organització del Cos, si en resulten danys o perjudicis.

s) L’incompliment de l’obligació d’informar sense dilació el cap o el superior jeràrquic de qualsevol assumpte que se li hagi de fer saber per raó de les funcions o que requereixi una decisió urgent, si no se’n deriven danys o perjudicis.

t) La desobediència als caps o els superiors jeràrquics en l’exercici de les funcions i l’incompliment o la insubordinació individual o col·lectiva davant les ordres o les instruccions legítimes rebudes.

u) Les faltes de respecte o consideració greus i manifestes amb els ciutadans, els superiors, els subordinats o els companys.

v) La manca reiterada de col·laboració o coordinació en les actuacions amb els altres departaments i serveis de l’Administració general, i amb les altres entitats i persones públiques i privades.

w) La incorrecció manifesta amb els detinguts o les persones que tinguin sota custòdia i, en general, amb els ciutadans, o el fet de no proporcionar-los la informació necessària sobre els motius i la finalitat de les intervencions.

x) L’actuació amb abús d’atribucions quan en resultin danys per a terceres persones, si no constitueix una falta molt greu.

y) L’abús d’autoritat en l’exercici de les funcions del lloc de treball, fent ús de les atribucions pròpies o dels béns i recursos de l’Administració general per a fins aliens a les funcions atribuïdes.

z) L’emissió d’informes i acords que amb motiu d’una actuació negligent causin un perjudici greu a l’Administració general o als ciutadans.

aa) L’ús del material operatiu i de transport per a ús personal o fora de l’exercici de les funcions, sense disposar de l’autorització escaient.

bb) La negligència o la manca de cura en l’ús o la conservació dels locals, el material i els documents del servei, si en resulten danys o perjudicis.

bb) cc) Causar danys per negligència manifesta en el patrimoni i els béns de l’Administració general o d’altres administracions públiques.

cc) dd) El consum de begudes alcohòliques estant de servei.

dd) ee) Qualsevol conducta dolosa que sigui constitutiva d’una contravenció penal.

ee) ff) L’incompliment del deure del secret professional, pel que fa a les dades, les informacions i els fets coneguts per raó de les funcions pròpies del lloc de treball, si no constitueix una falta molt greu.

ff) gg) Fer declaracions públiques sobre les dades, les informacions i els fets emparats pel secret professional sense l’autorització escaient, si no constitueix una falta molt greu.

gg) hh) No mantenir la neutralitat política en l’exercici de les funcions.

hh) ii) Encobrir, induir, cooperar o consentir la comissió d’una falta greu.

ii) jj) La comissió de dos tres faltes lleus, encara que siguin de distinta naturalesa, sempre que es cometin dins el període de sis mesos des de la primera de les faltes i que l’autor hagi estat sancionat per aquesta falta.

jj) kk) En general, l’incompliment per negligència greu dels deures i les obligacions inherents a les funcions pròpies.”

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 55 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 9), que proposa modificar el redactat de l’article 99 de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia, amb el següent text:

Article 99. Faltes lleus

Es consideren faltes lleus:

a) L’incompliment de l’horari de treball reiterat i sense causa justificada dins d’un mateix mes.

b) La manca reiterada de puntualitat a les reunions de treball i les accions formatives i de desenvolupament professional degudament convocades sense causa justificada.

c) L’incompliment de la jornada de treball sense causa justificada o la no-assistència al servei per causa justificada però sense haver-ho comunicat prèviament al cap o al superior jeràrquic.

d) La no-assistència als exàmens de salut relacionats amb el lloc de treball sense causa justificada.

d) e) Dur l’uniforme o les divises reglamentaris de manera incorrecta o descurada i, en general, la descurança en la presentació personal.

e) f) No identificar-se com a membre del Cos de Policia amb el distintiu corresponent durant l’exercici de les funcions, quan calgui fer-ho.

g) La pèrdua de l’arma o les armes de foc i dels mitjans de subjecció i coercitius autoritzats, i el fet de permetre’n la sostracció, per negligència simple.

f) h) La pèrdua de les credencials o del carnet professional i el fet de permetre’n la sostracció per negligència inexcusable, quan no se’n derivin perjudicis.

i) No tenir en vigor els documents oficials, els permisos o les autoritzacions exigits per acomplir les funcions inherents al lloc de treball, excepte en cas d’impossibilitat justificada.

g) j) No respectar els terminis de lliurament dels documents justificatius escaients que estableixi la normativa aplicable.

h) k) El fet de prescindir del procediment establert per formular qualsevol petició, excepte en cas d’urgència o d’impossibilitat justificades.

l) La manca de rendiment o d’eficàcia manifesta i no justificada.

m) El retard, la negligència i el descuit en el compliment de les funcions o de les ordres o les instruccions rebudes, si no en resulten danys o perjudicis.

n) L’incompliment dels reglaments, els decrets, les ordres ministerials, les instruccions, les circulars, les notes internes o de servei, el codi deontològic i qualsevol altra norma o ordre publicats degudament que es dictin en relació amb el funcionament i l’organització del Cos, si no en resulten danys o perjudicis.

o) No difondre o aplicar els coneixements i les habilitats adquirits en les accions formatives i de desenvolupament professional, i, en general, en els cursos i els estudis subvencionats per l’Administració general.

p) La incorrecció amb els ciutadans, els detinguts, els superiors, els subordinats i els companys, quan no revesteixi el caràcter de falta greu.

q) La manca de col·laboració o coordinació en les actuacions amb els altres departaments i serveis de l’Administració general i amb les altres entitats i persones públiques i privades, quan no revesteixi el caràcter de falta greu.

i) r) La negligència i la manca de cura en l’ús o la conservació dels locals, el material i els documents del servei, si no en resulten danys o perjudicis.

s) Encobrir, induir, cooperar o consentir la comissió d’una falta lleu.

j) t) En general, l’incompliment per negligència lleu dels deures i les obligacions inherents a les funcions pròpies.”

Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 58 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 10), que proposa modificar el redactat de l’article 101 de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia, amb el següent redactat:

Article 101. Sancions

1. Per la comissió de faltes molt greus es pot imposar, alternativament o conjuntament en els supòsits de les lletres a); b) i d), i c) i d), alguna de les sancions següents:

a) Acomiadament i inhabilitació, temporal o definitiva, per prestar serveis en qualsevol lloc de treball de l’Administració general. 

b) Reubicació obligatòria en un altre lloc de treball, dins o fora del Cos o del Departament de Policia, amb l’adaptació corresponent de l’estructura salarial al nou lloc de treball.

c) Destitució del càrrec de comandament, amb l’adaptació corresponent de l’estructura salarial al nou lloc de treball.

d) Suspensió temporal de les funcions de fins a un màxim d’un any de dos anys, amb la pèrdua de les retribucions corresponents.

2. Per la comissió de faltes greus es pot imposar, alternativament o conjuntament en els supòsits de les lletres a) i c), i b) i c), alguna de les sancions següents:

a) Reubicació obligatòria en un altre lloc de treball, dins o fora del Cos o del Departament de Policia, amb l’adaptació corresponent de l’estructura salarial al nou lloc de treball.

b) Destitució del càrrec de comandament, amb l’adaptació corresponent de l’estructura salarial al nou lloc de treball.

c) Suspensió temporal de les funcions de fins a un màxim de sis mesos, amb la pèrdua de les retribucions corresponents.

3. Per la comissió de faltes lleus es pot imposar, alternativament o conjuntament en els supòsits de les lletres a) i b), alguna de les sancions següents:

a) Suspensió temporal de les funcions de fins a un màxim de catorze dies, amb la pèrdua de les retribucions corresponents.

b) Deducció proporcional de les retribucions per les faltes de puntualitat i assistència.

c) Amonestació escrita.

4. Conjuntament amb la imposició d’alguna de les sancions esmentades en els apartats anteriors, també es pot imposar l’obligació d’abonar el valor del material perdut o deteriorat o de restituir els diners avançats.

5. No es poden imposar sancions que consisteixen en la reducció de la durada de les vacances o en una altra minoració dels drets de descans dels membres del Cos de Policia. La sanció no pot comportar en cap cas la violació del dret a la dignitat del membre del Cos sancionat.”

Consell General, 30 de gener del 2017

Gerard Alís Eroles

05/05/2017
BCG 9/2017 de 01/02/2017
Judith Pallarés Cortés
Informe de la Comissió Legislativa d’Interior
PDF document icon but009-2017 Volum 1 - Ponència Policia.pdf — PDF document, 643 kB (659,402 bytes)
PDF document icon but009-2017 Volum 2 - Comissió Policia.pdf — PDF document, 510 kB (522,408 bytes)
09/02/2017

Reserva d'esmena 1: 11 vots a favor, 15 vots en contra i 2 abstencions

Reserva d'esmena 2: 11 vots a favor, 15 vots en contra i 2 abstencions

Reserva d'esmena 3: 3 vots a favor, 15 vots en contra i 10 abstencions

Reserva d'esmena 4: 11 vots a favor, 15 vots en contra i 2 abstencions

 • Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 9 de febrer de 2017

15 vots a favor i 13 vots en contra 

Projecte