Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat

Projecte de llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat

Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 15 de febrer del 2019.

Procediment d’urgència

25/10/2018
BCG 103/2018 de 25/10/2018
16/11/2018, a les 17:30
  • 07/12/2018, a les 17.30 h: a demanda del Sr. Josep Majoral, conseller general del GPM (UL/CGILM).
  • 27/12/2018, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Carine Montaner, consellera general del GPM (UL/CGILM).
  • 11/01/2019, a les 15 h: a demanda del Sr. Gerard Alís, conseller general del GPM (PS).
  • 23/01/2019, a les 15 h: a demanda del Sr. Gerard Alís, conseller general del GPM (PS).S'habiliten els dies entre sessions als efectes de poder presentar esmenes.
  • 30/01/2019, a les 15 h: a demanda del Sr. Gerard Alís, conseller general del GPM (PS).S'habiliten els dies entre sessions als efectes de poder presentar esmenes.
  • 28 esmenes del Grup Parlamentari Liberal.
  • 9 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS).
Comissió Legislativa d’Interior

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Gerard Alís Eroles, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següent al Projecte de llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat, publicat al Butlletí del Consell General núm. 103/2018 de data 25 d’octubre del 2018.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 6 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 4), que proposa modificar l’apartat 1 de l’article 4 del Projecte de llei amb el següent redactat:

“Article 4. Imputabilitat

1. Quan qui hagi comès un fet delictiu sigui una persona menor de dotze catorze anys, una vegada s’hagi constatat la comissió d’aquest fet se l’ha de posar a disposició dels seus representants legals, i informar-ne l’àrea competent del ministeri encarregat dels afers socials a l’efecte de valorar si existeix una situació de risc o de desemparament del menor d’edat.

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 8 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 5), que proposa modificar l’apartat 2 de l’article 12 del Projecte de llei amb el següent redactat:

“Article 12. Detenció

1. Qualsevol decisió que suposi una restricció dels drets fonamentals de les persones menors d’edat ha de ser adoptada pel batlle competent mitjançant un aute, amb l’audiència prèvia del Ministeri Fiscal.

2. La detenció governativa dels menors d’edat no pot superar en cap cas vint-i-quatre hores. Excepcionalment, en casos de delictes majors d’homicidi, assassinat, tortura, esclavatge, agressió sexual, abús sexual si el fet consisteix en accés carnal, tràfic de drogues, segrest, tràfic d’infants, tràfic il·legal d’armes, proxenetisme, terrorisme, finançament del terrorisme, blanqueig de diners o valors, associació per atemptar contra el Principat o contra l’ordre constitucional, i contra la comunitat internacional, el batlle competent pot prorrogar, mitjançant un aute, el termini de vint-i-quatre hores fins a quaranta-vuit hores com a màxim. Durant aquest termini prorrogat, el menor d’edat detingut ha de ser ingressat en una unitat separada de les dependències del Centre Penitenciari.”

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 10 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 6), que proposa modificar l’article 20 del Projecte de llei amb el següent redactat: 

“Article 20. Internament provisional

[...]

3. El termini de l’internament provisional del menor d’edat no pot excedir tres mesos. En el cas de delictes majors, el batlle instructor pot prorrogar aquest termini mitjançant un aute durant tres mesos més com a màxim. No obstant això, en els processos penals que se segueixin per delictes majors d’homicidi, d’assassinat, de tortura, d’esclavatge, d’agressió sexual, d’abús sexual si el fet consisteix en accés carnal, de tràfic de drogues, de segrest, de tràfic d’infants, de tràfic il·legal d’armes, de proxenetisme, de terrorisme, de finançament del terrorisme, de blanqueig de diners o valors, d’associació per atemptar contra el Principat o contra l’ordre constitucional, i contra la comunitat internacional, el batlle instructor pot decidir mitjançant un aute una tercera pròrroga durant tres mesos més com a màxim.

Consell General, 11 de febrer del 2019

Gerard Alís Eroles

BCG 29/2019 de 12/02/2019
Carles Jordana Madero
Informe de la Comissió Legislativa d’Interior
15/02/2019
GPM (PS) RE 1 Desestimada per majoria        7 vots a favor, 20 vots en contra i 1 abstenció.   
RE 2 Desestimada per majoria 4 vots a favor, 20 vots en contra i 4 abstencions.
RE 3 Desestimada per majoria 4 vots a favor, 20 vots en contra i 4 abstencions.
GPM (PS) Art. 4 Aprovat per majoria              21 vots a favor, 6 vots en contra i 1 abstenció.   
Art. 12 Aprovat per majoria 21 vots a favor, 3 vots en contra i 4 abstencions.
Art. 20 Aprovat per majoria 21 vots a favor, 3 vots en contra i 4 abstencions.
Conjunt del text aprovat per majoria: 21 vots a favor i 7 abstencions.