Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei general de l’allotjament turístic

Projecte de llei general de l’allotjament turístic

Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del 13 de juliol de 2017
30/08/2016
BGC 53/2016 de 30/08/2016
PDF document icon PL allotjament turístic.pdf — PDF document, 336 kB (344,081 bytes)
22/09/2016, a les 17:30
  • 13/10/2016, a les 17.30 h : a demanda dels Srs. Pere López, president del GPM, Josep Pintat, president del GPL i Sílvia Eloïsa Bonet, consellera general del GPM
  • 04/11/2016, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Sílvia Eloïsa Bonet, consellera general del GPM, del Sr. Josep Pintat, president del GPL i del Sr. Pere López, president del GPM

  • 18/11/2016, a les 17:30 h: a demanda del Sr. Josep Pintat, president del GPL
  • 23/11/2016, a les 17:30 h: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM, de la Sra. Sílvia E. Bonet, consellera general del GPM i del Sr. Josep Pintat, president del GPL

 

A la Sindicatura

Josep Pintat Forné, conseller general, president del Grup Parlamentari Liberal, comparec per davant la Sindicatura i, d’acord amb el que disposa l’edicte de 30 d’agost de 2016, publicat al Butlletí del Consell General núm. 53/2016, i en virtut de les successives pròrrogues, passo a formular, en temps i forma, Esmena a la totalitat, amb retorn del projecte de llei al Govern, al Projecte de llei general de l’allotjament turístic. Motivació L’article 93 del Reglament del Consell General preveu que les esmenes als projectes de llei poden ser a la totalitat amb el retorn del Projecte de llei al Govern. El nostre grup parlamentari no comparteix el plantejament proposat pel Govern en el Projecte de llei esmentat, especialment perquè es deixa al desplegament reglamentari qüestions essencials que haurien d’estar mínimament establertes per la Llei. Aquest extrem pot generar una inseguretat jurídica per a tot el sector. Alhora, entenem que el Projecte de llei presentat, tal com es planteja, enlloc d’aconseguir els objectius de regulació i millor control que persegueix, pot portar a la pràctica molts problemes perquè pot disminuir l’activitat econòmica del sector, amb els consegüents perjudicis que això comporta. En els termes precedents queda formulada l’esmena a la totalitat, amb retorn del Projecte de llei al Govern, presentada pel Grup Parlamentari Liberal, al Projecte de llei general de l’allotjament turístic.

Casa de la Vall, 18 de novembre de 2016

Josep Pintat Forné

President

 

Disponible pel Ple

30/11/2016

  • Esmena a la totalitat desestimada per majoria: 8 vots a favor, 15 vots en contra i 3 abstencions
  • 32 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (SDP)
  • 32 esmenes del Grup Parlamentari Liberal
  • 11 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata 
  • 44 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS)
Comissió Legislativa d’Economia

 

A la M. I. Sindicatura

La sotasignada, Rosa Gili Casals, consellera general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento la reserva d’esmena següent al Projecte de llei general de l’allotjament turístic, publicat al Butlletí del Consell General núm. 53/2016 de data 30 d’agost del 2016.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 38 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt - PS 11), que proposa la modificació de l’article 23 amb el següent redactat:

“Article 23. Definició dels establiments de la modalitat habitatges d’ús turístic

Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic (d’ara endavant, “HUT”) els habitatges que són cedits pel seu propietari o titular dels drets reals, directament o indirectament, als clients a canvi de contraprestació econòmica o de qualsevol altre tipus, per a una estada turística. A tals efectes s’entén per estada turística l’ocupació d’habitatge per un temps continu igual o inferior a 31 dies.

Els HUT han de disposar de la cèdula o del certificat d’habitabilitat i, cumulativament, del butlletí elèctric, i han de reunir els requisits tècnics i d’equipaments establerts reglamentàriament.

Els HUT se cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió per estances ni la prestació de cap servei de restauració.

En un edifici format per 10 o més habitatges, els HUT no poden representar més del 90% de les quotes de participació de l’edifici on estan situats, en relació amb el total de la superfície destinada a habitatge. En cas que se sobrepassi aquest percentatge, l’edifici haurà de ser destinat en la seva totalitat a apartaments turístics, definits en els articles 13 i 14 d’aquesta Llei, i haurà de canviar d’ús residencial a ús hoteler.

Als efectes d’aquesta modalitat, s’equipara edifici a la comunitat de propietaris corresponent.

Els HUT queden definits, pel que fa a la tipologia, mitjançant el Reglament corresponent, que fixa els requisits d’obligat compliment quant a les característiques i el contingut de les estances, la capacitat, així com la prestació i la qualitat dels serveis.”

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 40 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 12), que proposa l’addició d’un nou article 24, amb el següent text:

“Article 24. Habitació en habitatge compartit

Té la consideració d’habitació en habitatge compartit aquella habitació situada en el domicili habitual i permanent del seu titular que es cedeixi a terceres persones a canvi de contraprestació econòmica, en condicions d’immediata disponibilitat, per una estada de temps continu, igual o inferior a 31 dies, o temporalment per altres períodes. El titular de l’habitatge ha d’estar-hi empadronat.

Les condicions i requisits de cessió d’aquests tipus d’allotjament serà desenvolupat i especificat per reglament.”

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 48 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt - PS 15), que proposa la modificació de l’article 33, amb el següent text:

“Article 33. Registre de Turisme: classificació i inscripció dels allotjaments turístics

1. Es crea el Registre d’Allotjaments Turístics d’Andorra en el qual s’hauran d’inscriure tots els allotjaments turístics. L’esmentat Registre es constituirà en diverses Seccions responent a la tipologia d’allotjament turístic:

a) Hotelera.

b) Apartaments turístics.

c) Càmpings.

d) Allotjaments Rurals.

e) Secció relativa als Habitatges d’ús Turístic i d’Empreses de Gestió d’Habitatges d’Ús Turístic.

2. Tot allotjament turístic, de forma obligatòria, ha de complir els requisits mínims que es determinin reglamentàriament i ser pertinentment classificat i registrat al Registre d’Allotjaments Turístics d’Andorra. El Registre comunicarà a la persona titular de l’empresa o activitat el número d’identificació del registre, que haurà d’exhibir en un lloc visible, identificable i fàcilment copsable per a les persones usuàries del número de registre i inscripció.

3. Als efectes de publicitat el Registre d’Allotjaments Turístics d’Andorra publica les dades de les empreses, establiments i allotjaments inscrits, d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades, a través d’una guia en la web del departament competent en matèria de turisme.

Els establiments d’allotjament turístic poden optar voluntàriament a obtenir identificacions relatives a elements diferenciadors, cursant la petició corresponent al Govern a aquest efecte.

Aquestes identificacions són sempre complementàries del grup i la categoria.

Els establiments d’allotjament turístic, una vegada homologats, tindran una placa o un certificat atorgat pel Govern que garantirà la certesa de la informació sobre el grup, la categoria i els elements diferenciadors.

Els requisits i les particularitats de la classificació, les plaques o certificats identificatius, els grups, les categories i els elements diferenciadors de l’establiment s’han de determinar reglamentàriament.”

Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 49 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 16), que proposa l’addició d’un nou article 34, amb el següent text:

“Article 34. Disposicions específiques aplicables a la Secció d’HUT i EGHUT del Registre d’Allotjaments Turístics

1. El ministeri competent en matèria de Turisme és el responsable de la creació i la gestió de la Secció relativa a la inscripció d’Habitatges d’Ús Turístic i del Registre d’Empreses de Gestió d’Habitatges d’Ús Turístic.

2. Els HUT i les EGHUT han d’estar obligatòriament inscrits en la Secció del Registre d’Allotjaments Turístics.

3. El número d’inscripció en el Registre ha de constar obligatòriament en tota mena de suport on s’anunciï o promocioni. Aquesta obligació, i especialment les que fan referència a publicitat, promoció i comunicació, han de ser complides també pels intermediaris o pels responsables dels llocs on es facin publicitat.

4. La cancel·lació de la inscripció d’una unitat immobiliària a la Secció del Registre d’HUT es pot produir a petició del propietari o del seu representant legal, o bé d’ofici, en compliment d’una resolució adoptada en el marc d’un expedient sancionador per infracció molt greu que impliqui com a sanció la baixa definitiva del Registre pel que fa a l’HUT en infracció, o de resultes de qualsevol altra causa prevista a la legislació vigent.

5. La cancel·lació de la inscripció d’una unitat immobiliària al Registre es pot produir a instàncies de la comunitat de propietaris si els seus estatuts prohibeixen l’activitat. El procediment queda regulat per la via reglamentària.

6. La cancel·lació de la inscripció d’una EGHUT a la corresponent Secció del Registre es pot produir a petició pròpia de l’EGHUT, o bé d’ofici, per part del ministeri competent en matèria de turisme, en compliment d’una resolució adoptada en el marc d’un expedient sancionador per infracció molt greu que impliqui com a sanció el tancament definitiu de l’empresa infractora, de resultes de qualsevol altra causa prevista a la legislació vigent o perquè ha cessat la seva activitat comercial.

7. Aquests registres centralitzen totes les sol·licituds, els expedients i les dades que es refereixen als HUT, a les EGHUT i al seu parc immobiliari.

8. El ministeri competent en matèria de turisme ha d’inscriure al Registre els establiments declarats, la categoria, si escau, les inspeccions i les eventuals sancions.

9. El ministeri competent en matèria de turisme ha d’inscriure a la Secció d’EGHUT del Registre les activitats declarades, les inspeccions i les eventuals sancions

10. La finalitat de la Secció d’HUT del Registre és identificar els HUT autoritzats i les seves característiques.

11. La finalitat de la Secció d’EGHUT del Registre  és identificar les EGHUT autoritzades i determinar la composició del seu parc immobiliari.

12. El ministeri competent en matèria de turisme és l’únic servei habilitat per gestionar el Registre, sota l’autoritat del ministre competent en matèria de turisme.

13. El Govern ha de regular per la via reglamentària el funcionament del registre i les seves modalitats de consulta.

14. El Govern ha de vetllar per assegurar la coordinació entre les Seccions d’HUT i d’EGHUT i la resta de Seccions del Registre d’Allotjaments Turístics, i la resta dels registres administratius.

15. La resta del procediment i dels requisits de registre queden regulats per la via reglamentària.”

Reserva d’esmena 5

Reserva de l’esmena 51 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt - PS 17), que proposa modificació de l’article 35, amb el següent text:

“Article 35. Declaració responsable

1. La persona titular d’un allotjament turístic ha de presentar, amb caràcter previ a la posada en funcionament, una declaració responsable de compliment de les normatives turística que li siguin d’aplicació de conformitat amb la tipologia d’allotjament turístic que li pertoqui.

L’abast i contingut de la declaració responsable es desenvoluparà per via reglamentària i integra una declaració del propietari o el seu representant legal, la qual consent el procediment d’inspecció previst en aquesta llei.

2. La presentació de la declaració responsable habilita de forma immediata per a l’exercici de l’activitat o posada en funcionament de l’allotjament sota la responsabilitat del seu titular, sens perjudici dels règims d’intervenció administrativa no turística.

3. Qualsevol alteració o modificació de les dades referides en l’apartat primer del present article ha de ser comunicada de conformitat amb el procediment previst en el mateix epígraf”.

Reserva d’esmena 6

Reserva de l’esmena 61 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt - PS 23), que proposa la modificació de l’article 39, amb el següent text:

“Article 39. Requisits d’accessibilitat

Els allotjaments turístics hauran de garantir l’accés a les persones amb mobilitat reduïda, de conformitat amb els paràmetres que es determinin reglamentàriament sempre en ple respecte a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat”.

Reserva d’esmena 7

Reserva de l’esmena 107 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt - PS 43), que proposa la modificació de Disposició addicional primera, amb el següent text:

“Disposició addicional primera

A la finalització del primer any des de la data d’entrada en vigor del reglament que reguli els habitatges d’ús turístic (HUT) i les empreses de gestió d’habitatges d’ús turístic (EGHUT), els edificis de 10 o més habitatges que tinguin una quantitat d’HUT que representi més del 90% de les quotes de participació de l’edifici on estan situats, en relació amb el total de la superfície destinada a habitatge, n’hauran de canviar l’ús, de manera que passin d’ús residencial a ús hoteler i disposin de recepció dins del mateix edifici. Aquest percentatge no es podrà incrementar exceptuant que l’edifici sigui destinat en la seva totalitat a apartaments turístics, i aleshores s’aplica l’article 23 d’aquesta Llei.

Totes les despeses corresponents a aquest canvi d’ús seran a càrrec del promotor o dels promotors del mateix. Per regularitzar aquest canvi disposaran d’un termini màxim de cinc anys (tres anys per obtenir la llicència d’obra i dos anys per dur a terme les obres).”

Consell General, 28 de juny del 2017

Rosa Gili Casals

 

 

A la M. I. Sindicatura

La sotasignant, Sílvia Bonet Perot, consellera general Independent, d’acord amb el que disposa l’article 100 del Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al “Projecte de llei general de l’allotjament turístic”, publicat al Butlletí del Consell General núm. 53/2016, de data 30 d’agost del 2016.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 27 de l’informe del ponent que es proposa modificar el primer paràgraf de l’article 14 amb el redactat següent:

“Article 14

(...)

Els apartaments turístics es classifiquen en cinc categories que són identificades per claus, les quals es podran subdividir en àrees d’avaluació que es definiran reglamentàriament.

(...)”

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 42 de l’informe del ponent que proposa modificatr el primer paràgraf de la’rticle 25 amb el redactat següent:

“Article 25

Els HUT es poden classificar d’una a cinc categories, identificades per claus, amb l’anagrama HUT, les quals es poden subdividir en àrees d’avaluació.

(...)”

Casa de la Vall, 28 de juny de 2017

Sílvia Bonet Perot

27/06/2017
BCG 52/2017 de 29/06/2017
Sílvia Eloïsa Bonet Perot
Informe de la Comissió Legislativa d’Economia
PDF document icon Informe de la ponència.pdf — PDF document, 569 kB (583,523 bytes)
PDF document icon Informe de la Comissió.pdf — PDF document, 256 kB (262,743 bytes)
13/07/2017
  • Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 13 de juliol de 2017

Reserves d'esmena

GM (PS)

Reserva d'esmena 1: 3 vots a favor i 25 vots en contra - desestimada per majoria

Reserva d'esmena 2: 13 vots a favor i 15 vots en contra - desestimada per majoria

Reserva d'esmena 7: 3 vots a favor i 25 vots en contra - desestimada per majoria

Reserva d'esmena 3: 13 vots a favor i 14 vots en contra - desestimada per majoria

Reserva d'esmena 4: 13 vots a favor i 14 vots en contra - desestimada per majoria

Reserva d'esmena 5: 11 vots a favor i 17 vots en contra - desestimada per majoria

Reserva d'esmena 6: 3 vots a favor, 16 vots en contra i 9 abstensions - desestimada per majoria

 

GM (Sílvia E. Bonet)

Reserva d'esmena 1: 13 vots a favor i 15 vots en contra - desestimada per majoria

Reserva d'esmena 2: 13 vots a favor i 15 vots en contra - desestimada per majoria

 

GPL

Reserva d'esmena 1: 13 vots a favor i 15 vots en contra - desestimada per majoria

Reserva d'esmena 2: 9 vots a favor i 19 vots en contra - desestimada per majoria

Reserva d'esmena 3: 13 vots a favor i 14 vots en contra - desestimada per majoria

Reserva d'esmena 4: 12 vots a favor i 16 vots en contra - desestimada per majoria


Resta del text
16 vots a favor i 11 vots en contra - aprovat per majoria