Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2019

Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2019

Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 15 de febrer del 2019.
07/11/2018
BCG 108/2018 de 07/11/2018
PDF document icon Projecte de llei Pressupost 2019.pdf — PDF document, 1,632 kB (1,672,064 bytes)
28/11/2018, a les 17:30
  • 19/12/2018, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Carine Montaner, consellera general del GPM, del Sr. Pere López, conseller general del GPM, de la Sra. Sílvia Eloïsa Bonet, consellera general del GPM i de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL.
  • 11/01/2019, a les 15 h: a demanda del Sr. Pere López, conseller general del GPM (PS) i de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL. S'habiliten els dies entre sessions als efectes de poder presentar esmenes.
  • 14/01/2019, a les 15 h: a demanda del Sr. Marc Ballestà, conseller general del GPD. S'habiliten els dies entre sessions als efectes de poder presentar esmenes.

 

A la Sindicatura

Els sotasignats, Gerard Alís Eroles, Rosa Gili Casals i Pere López Agràs, consellers generals socialdemòcrates del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, compareixem davant la Sindicatura i, en temps i,

Diem:

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 116/2018 de data 28 de novembre del 2018, passem a formular al “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2019”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern

En els termes precedents queda formulada l’esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2019”.

Consell General, 17 de desembre del 2018

Gerard Alís Eroles                                                              
Rosa Gili Casals                                                                   
Pere López Agràs

 

A Sindicatura

El sotasignat, Jordi Gallardo Fernàndez, en representació del Grup Parlamentari Liberal, formulo esmena a la totalitat, segons allò que preveu l’article 93 del Reglament del Consell General, al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2019, publicat en el Butlletí del Consell General 108/2018, del 7 de novembre del 2018.

A Casa de la Vall, 11 de gener del 2019

Jordi Gallardo Fernàndez
President del Grup Parlamentari Liberal 


A Sindicatura

Els sotasignats, el M. I. Sr. Josep Majoral Obiols, el M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny, i la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud del Grup Parlamentari Mixt UL i Independents de la Massana, d’acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, compareixem davant la Sindicatura i, en temps i,

Diem:

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 116/2018 de data 28 de novembre del 2018, passem a formular al “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2019”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern

En els termes precedents queda formulada l’esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2019”.

L’11 de gener del 2019

Josep Majoral Obiols

Carine Montaner Raynaud

Joan Carles Camp Areny 


Disponible pel Ple

17-01-2019

GPM (PS) ET Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra
GPL ET Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra
GPM (UL/CGILM) ET Desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra

 

  • 14 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (SDP).
  • 6 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS).
  • 25 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (UL/CGILM).
  • 4 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (Sílvia E. Bonet).
  • 15 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata.
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost

BCG 25/2019 


A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2019, publicat al Butlletí del Consell General núm. 108/2018 de data 7 de novembre del 2018.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 21 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt - PS 3), que proposa eliminar la Disposició final setena.

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 23 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt - PS 5), que proposa modificar l’apartat 1 de la Disposició final vuitena amb el text següent:

“Disposició final vuitena

1. Es modifica la lletra a de l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, afegint un nou apartat 3, quedant l’article amb el text següent:

“Article 13

Rendes netes del treball

1. Les rendes netes del treball són el resultat de minorar les rendes íntegres

del treball en l’import de les despeses deduïbles.

2. Són despeses deduïbles exclusivament les següents:

a) Les cotitzacions a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social en la part corresponent al treballador.

b) En concepte d’altres despeses, un 3 per cent dels rendiments íntegres del treball, exclosos els conceptes indicats en les lletres b), c), d), e), f) i g) de l’apartat 1 de l’article 12 i en les lletres b), c), d), e) i g) de l’apartat 2 de l’article 12, fins a un màxim de 2.500 euros.

3. En el cas d'assalariats o pensionistes de nacionalitat andorrana d'una administració estrangera es considera renda íntegra del treball, provinent de sous i salaris, la quantitat imposable anual establerta per aquesta administració.”

Consell General, 7 de febrer del 2019

Pere López Agràs

 

 

  • A la M. I. Sindicatura

El sotasignant, Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al Projecte de llei del pressupost per l’exercici 2019, publicat al Butlletí del Consell General número 108/2018 de 07/11/2018.

Reserva d’esmena 1

Corresponent a la Esmena número 15 de l’informe del ponent.

Esmena 2 UL-ILM

Es proposa eliminar la disposició final segona.

Motivació:

La Llei  General de les Finances Públiques, i sobre tot aquells aspectes que corresponent a aspectes important de la execució pressupostària, correspon modificar-los per un projecte de llei específic de la mencionada llei per evitar un resultat incoherent en la llei original.

Reserva d’esmena 2

Corresponent a la Esmena número 18 de l’informe del ponent.

Esmena 3 UL-ILM

Es proposa eliminar la disposició final cinquena.

Motivació:

La Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, malgrat que encara ni ha finalitzat un sol mandat de la seva aplicació ja ha estat modificada varies vegades. Cosa que fa pensar que, convé plantejar  la llei des de perspectiva d’un nou projecte de llei de modificació de la mencionada llei.

Reserva d’esmena 3

Corresponent a la Esmena número  28 de l’informe del ponent.

UL-ILM Esmena 5

Es proposa modificar la disposició final desena que queda redactada de la forma següent:

Disposició final desena

Es modifica la disposició addicional de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril; per la Llei 26/2011, del 29 de desembre, i per la Llei 2/2016, del 10 de març, del pressupost per a l'exercici del 2016, que queda redactada com segueix:

“Disposició addicional

1.Tots els empresaris estan obligats a dipositar els seus comptes anuals en el Registre de Dipòsit de Comptes, del Registre de Societats, de conformitat amb el que disposa el reglament aprovat pel Govern. Els empresaris que tenen la forma de societat anònima o de societat de responsabilitat limitada es regeixen per la seva legislació específica. Els empresaris, diferents de les societats anònimes o de responsabilitat limitada, que tinguin una xifra anual d’ingressos totals inferior a 200.000 euros queden exclosos d’aquesta obligació.

2. El dipòsit dels comptes anuals degudament formulats d’acord amb la normativa aplicable es pot fer:

a) De forma presencial, mitjançant la presentació del formulari escaient a les oficines del Servei de Tràmits.

b) De forma electrònica, mitjançant el dipòsit dels fitxers dels comptes anuals al lloc web habilitat, i que estiguin signats electrònicament per tots i cadascun dels administradors mitjançant els certificats de signatura electrònica oportuns.

3. No són vàlids els dipòsits de comptes anuals que combinin les dos formes de presentació alhora. Tampoc són vàlids els dipòsits de comptes anuals efectuats en format electrònic i que combinen signatures manuscrites i signatures electròniques dels seus administradors. En tots aquests casos, el dipòsit es tindrà per no efectuat.”

Motivació:

L’esmena d’una banda, amplia el llindar de 150.000 euros a 200.000 euros. I per altra banda, elimina el nou gravamen que pretén crear per dipositar els comptes en format paper.

Reserva d’esmena 4

Corresponent a la Esmena número 54 de l’informe del ponent.

UL-ILM Esmena 6

Esmena de modificació al pressupost de despeses de l’Autoritat Financera Andorrana:

Es proposa reduir el subconcepte “Locomoció  desplaçament de personal” (23100) en un import de 2.000 euros

Motivació:

Es pretén buscar un petit estalvi.

Reserva d’esmena 5

Corresponent a la Esmena número 31  de l’informe del ponent.

UL-ILM Esmena 11

Esmena de modificació al pressupost de Govern:

Es proposa incrementar el subconcepte “Noves contractacions personal fix” (11080), del projecte “Ambaixada UE, Benelux i països acreditats” (PROJ-0002), del Departament d’Afers Bilaterals i Consulars (300), del Ministeri d’Afers Exteriors (30), en un import de 46.000 euros.

Per tal de poder incrementar dit concepte, es redueix, a nivell de concepte, la partida següent dins de la mateixa secció o Ministeri:

DepartamentConcepteQuantitat
310 Dept. Afers Multilaterals i Cooperacio PROJ 002. Missió permanent Andorrà a les Nacions Unides a NY. 46.000

 

Motivació:

Es tracta de dotar de més mitjans humans aquesta ambaixada per fer front de forma solvent tot el procés negociador que s’està duent a terme amb la UE.

Reserva d’esmena 6

Corresponent a la Esmena número 32  de l’informe del ponent.

UL-ILM Esmena 12

Esmena de modificació al pressupost de Govern:

Es proposa incrementar el subconcepte “Quotes Seguretat Social, noves contractacions personal fix” (16020), del projecte “Ambaixada UE, Benelux i països acreditats” (PROJ-0002), del Departament d’Afers Bilaterals i Consulars (300), del Ministeri d’Afers Exteriors (30), en un import de 7.130 euros.

Per tal de poder incrementar dit concepte, es redueix, a nivell de concepte, la partida següent dins de la mateixa secció o Ministeri:

 

DepartamentConcepteQuantitat
310 Dept. Afers Multilaterals i Cooperacio PROJ 002. Missió permanent Andorrà a les Nacions Unides a NY. 7.130


Motivació:
 

 

Es tracta de dotar de més mitjans humans aquesta ambaixada per fer front de forma solvent tot el procés negociador que s’està duent a terme amb la UE.

Reserva d’esmena 7

Corresponent a la Esmena número  33 de l’informe del ponent.

UL-ILM Esmena 13

Esmena de modificació al pressupost de Govern:

Es proposa incrementar el subconcepte “Treb. Realitz. Per empreses i treballs tècnics” (22760), del projecte “Cooperació Andorra-UE” (PROJ-0007), del Departament d’Afers europeus (320), del Ministeri d’Afers Exteriors (30), en un import de 75.000 euros.

Per tal de poder incrementar dit concepte, es redueix, a nivell de concepte, la partida següent dins de la mateixa secció o Ministeri:

 

DepartamentConcepteQuantitat
310

Proj. 002. Missió permanent Andorrà a les Nacions Unides a NY.

Proj. 003 Representació permanent al Consell d’Europa.

Proj. 005 Missió permanent a l’OSCE i altres organismes internacionals.

Proj. 018 Cimera Iberoamericana

50.000

10.000

  5.000

10.000


Motivació:
 

 

Dotar el projecte de més recursos econòmics fer front de forma solvent tot el procés negociador que s’està duent a terme amb la UE. L’origen de les partides venen de conceptes molt més importants que poden fer aquest petit ajust.

Reserva d’esmena 8

Corresponent a la Esmena número  35 de l’informe del ponent.

UL-ILM Esmena 15.

Esmena de modificació al pressupost de Govern:

Es proposa incrementar el subconcepte “Noves contractacions personal fix” (11080), del projecte “Serveis Generals Policia” (PROJ-0001), del Departament de Policia  (430), del Ministeri d’Afers Socials Justícia i Interior  (40), en un import de 30.000 euros.

Per tal de poder dotar dit concepte, es redueix, a nivell de concepte, la partides següents dins de la mateixa secció o Ministeri:

 

Departament

Concepte

Quantitat

420

1421-PROJ-0029 Edifici Nova Seu de la Justícia (Subconcepte 22760 Treballs realitzats per empreses. Estudis i Treballs Tècnics)

30.000 euros

 

Motivació:

Dotar de més efectius de policia

Reserva d’esmena 9

Corresponent a la Esmena número  36 de l’informe del ponent.

UL-ILM Esmena 16.

Esmena de modificació al pressupost de Govern:

Es proposa incrementar el subconcepte “Quotes Seguretat Social, noves contractacions personal fix” (16020), del projecte “Serveis Generals Policia” (PROJ-0001), del Departament de Policia  (430), del Ministeri d’Afers Socials Justícia i Interior  (40), en un import de 4.650 euros.

Per tal de poder dotar dit concepte, es redueix, a nivell de concepte, la partides següents dins de la mateixa secció o Ministeri:

 

Departament

Concepte

Quantitat

420

1421-PROJ-0029 Edifici Nova Seu de la Justícia (Subconcepte 22760 Treballs realitzats per empreses. Estudis i Treballs Tècnics)

4.650 euros

 

Motivació:

Dotar de més efectius de policia.

Reserva d’esmena 10

Corresponent a la Esmena número 37  de l’informe del ponent.

UL-ILM Esmena 17

Esmena de modificació al pressupost de Govern:

Es proposa incrementar el subconcepte “Noves contractacions personal fix” (11080), del projecte “Serv. Operatius i Generals D.P.E.I.S” (PROJ-0001), del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments(440), del Ministeri d’Afers Socials Justícia i Interior  (40), en un import de 4.000 euros.

Per tal de poder dotar dit concepte, es redueix, a nivell de concepte, la partides següents dins de la mateixa secció o Ministeri:

 

Departament

Concepte

Quantitat

420

1421-PROJ-0029 Edifici Nova Seu de la Justícia (Subconcepte 22760 Treballs realitzats per empreses. Estudis i Treballs Tècnics)

4.000 euros

 

Motivació:

Dotar el departament amb més efectius.

Reserva d’esmena 11

Corresponent a la Esmena número 38  de l’informe del ponent.

UL-ILM Esmena18

Esmena de modificació al pressupost de Govern:

Es proposa incrementar el subconcepte “Quotes Seguretat Social, noves contractacions personal fix” (16020), del projecte “Serv. Operatius i Generals D.P.E.I.S” (PROJ-0001), del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments(440), del Ministeri d’Afers Socials Justícia i Interior  (40), en un import de 620 euros.

Per tal de poder dotar dit concepte, es redueix, a nivell de concepte, la partides següents dins de la mateixa secció o Ministeri:

 

Departament

Concepte

Quantitat

420

1421-PROJ-0029 Edifici Nova Seu de la Justícia (Subconcepte 22760 Treballs realitzats per empreses. Estudis i Treballs Tècnics)

620 euros

Motivació:

Dotar el departament amb més efectius.

Reserva d’esmena 12

Corresponent a la Esmena número  45 de l’informe del ponent.

UL-ILM Esmena 19.

Esmena de modificació al pressupost de Govern:

Es proposa crear un nou projecte anomenat “Casa Parramon”, del Departament d’Ordenament Territorial (600), del Ministeri d’Ordenament Territorial (60) i dotar el subconcepte “Estudis i projectes d’inversió” (60910) en un import de 25.000 euros i el subconcepte “Conservació i millora d’edificis” (61200) per un import de 500.000 euros.

Per tal de poder incrementar dit concepte, es redueix, a nivell de concepte, la partida següent dins de la mateixa secció o Ministeri:

 

Departament

Concepte

Quantitat

600

5121-600-PROJ-0004 Estudis i Projectes d’Inversió (Subconcepte 60790 Altres actuacions )

300.000 euros

600

5121-600-PROJ-0004 Estudis i Projectes d’Inversió (Subconcepte 60910 Estudis i Projectes d’Inversió)

225.000 euros

 

Motivació:

L’esmena té com a objectiu rehabilitar la Casa Parramon i donar us a la mateix com a habitatge socials a disposició de l’Administració general.

Reserva d’esmena 13

Corresponent a la Esmena número  62 de l’informe del ponent.

UL ILM Esmena 25

Esmena de modificació al pressupost de despeses del Consell General:

Es proposa incrementar el subconcepte “Altres instal·lacions” (60340), del projecte General M.I.C.G (PROJ-0001) del Consell General en un import de 75.000 euros.

Per tal de poder incrementar dit subconceptes, es redueix a nivell de concepte, la partida següent dins del pressupost del Consell General:

 

Subconcepte

Import

PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.- Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics (22760)

75.000

 

Motivació:

Es tracta de dotar l’aparcament exterior del M.I Consell General d’un sistema que pugui ser utilitzat per la ciutadania quan no s’utilitza per cobrir les necessitat de la institució.

A Casa de la Vall, el 8 de febrer de 2019

Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells

 

BCG 25/2019 de 11/02/2019
Informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
PDF document icon Informe de la ponència Proj llei Pressupost 2019.pdf — PDF document, 1,833 kB (1,877,655 bytes)
PDF document icon Informe de la comissió Proj llei Pressupost 2019.pdf — PDF document, 1,659 kB (1,699,269 bytes)
15/02/2019
GPM (PS)             RE 1 Desestimada per majoria        3 vots a favor, 16 vots en contra i 8 abstencions.   
RE 2 Desestimada per majoria 7 vots a favor, 15 vots en contra i 6 abstencions.
GPM (UL/CGILM) RE 1 Retirada   
RE 2 Desestimada per majoria 8 vots a favor, 15 vots en contra i 4 abstencions.   
RE 3 Desestimada per majoria     10 vots a favor i 15 vots en contra.
RE 4 Retirada
RE 5 Desestimada per majoria 10 vots a favor i 16 vots en contra.
RE 6 Desestimada per majoria 10 vots a favor i 16 vots en contra.
RE 7 Desestimada per majoria 8 vots a favor, 16 vots en contra i 2 abstencions.   
RE 8 Retirada
RE 9 Retirada
RE 10 Retirada
RE 11 Retirada
RE 12 Desestimada per majoria 11 vots a favor i 15 vots en contra.
RE 13 Desestimada per majoria 11 vots a favor, 15 vots en contra i 2 abstencions.