Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006

Projecte de llei de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del 30 de novembre de 2017
07/04/2017
BCG 26/2017 de 07/04/2017
PDF document icon Projecte de llei.pdf — PDF document, 286 kB (293,864 bytes)
04/05/2017, a les 13:30
  • 25/05/2017, a les 13h30: a demanda del Sr. Josep Pintat, president del GPL
  • 09/06/2017, a les 13h30: a demanda de la Sra. Maria Martisella, consellera general del GPD
  • 23/06/2017, a les 13h30: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM
  • 15/09/2017, a les 13h30: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM
  • 22/09/2017, a les 13h30: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM

 

  • 18 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (Sílvia E.Bonet)
  • 32 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS)
  • 2 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata
Comissió Legislativa d’Afers Socials

 

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al Projecte de llei de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006, publicat al Butlletí del Consell General núm. 26/2017 de data 7 d’abril del 2017.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 18 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 10), que proposa modificar de la lletra b, apartat 1, de l’article 7, amb el següent text:

 “Article 7. Modificació dels apartats 1, 2 i 5 de l’article 14 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat

Es modifiquen els apartats 1, 2 i 5 de l’article 14 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d’octubre del 2002, els quals queden redactats en els termes següents:

“Article 14. Educació

[...]

b) L’accés als diferents ensenyaments postobligatoris i a l’ensenyament superior una vegada acreditat el nivell de desenvolupament de competències requerit per a aquests ensenyaments, en igualtat de condicions amb la resta d’alumnes mitjançant l’adequació dels plans educatius als efectes de promoure les seves habilitats.

[...]”

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 43 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 23), que proposa modificar el redactat de la Disposició final primera, amb el següent text:

“Disposició final primera. Llei dels drets de les persones amb discapacitat

S’encomana al Govern que en el període de dos anys d’un any d’ençà de l’entrada en vigor d’aquesta Llei aprovi un projecte de llei dels drets de les persones amb discapacitat que reprengui els conceptes i els principis del CDPD, i que refongui les disposicions d’aquesta Llei que modifiquen la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d’octubre del 2002.

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 47 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 27), que proposa modificar el redactat de la Disposició final cinquena, amb el següent text:

“Disposició final cinquena. Modificació de la Llei qualificada d’incapacitació i organismes tutelars

S’encomana al Govern que en el període de dos anys d’un any d’ençà de l’entrada en vigor d’aquesta Llei aprovi un projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars, per adaptar-ne els articles 12, 14, 15 i 16 al CDPD. Aquesta modificació legal s’haurà de promoure després d’escoltar el parer d’una comissió tècnica creada a aquest efecte, amb funcions consultives, assessores i d’estudi de la normativa vigent relativa a la capacitat jurídica i de la seva conformitat al CDPD. La comissió tècnica esmentada ha d’estar integrada per tècnics representants dels ministeris competents en matèria de justícia, afers socials i salut, de l’Administració de Justícia i del Ministeri Fiscal, de les entitats que formen part del Consell Nacional de la Discapacitat (Conadis) i del Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra.”

Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 50 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 30), que proposa modificar el redactat de la disposició final vuitena, amb el següent text:

“Disposició final vuitena. Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) i d’establiment dels criteris de valoració de les capacitats i els altres factors que configuren les situacions de discapacitat.

S’encomana al Govern que en el període d’un any de sis mesos d’ençà de l’entrada en vigor d’aquesta Llei aprovi un nou reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) que estableixi els criteris de valoració de les capacitats i els altres factors que configuren les situacions de discapacitat, d’acord amb els conceptes i els principis establerts al CDPD, i que derogui el Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) i d’establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps vigent.”

Consell General, 21 de novembre del 2017

Pere López Agràs

27/12/2017
BCG 91/2017 de 22/11/2016
Sílvia Eloïsa Bonet Perot
Informe de la Comissió Legislativa d’Afers Socials
PDF document icon Informe de la ponència prj llei conv.pdf — PDF document, 304 kB (312,156 bytes)
PDF document icon Informe de la Comissió prj llei conv.pdf — PDF document, 183 kB (187,603 bytes)
30/11/2017
  • Aprovat per majoria en la sessió ordinària del 30  de novembre de 2017

Reserva d'esmena 1: desestimada per majoria - 3 vots a favor, 17 vots en contra i 8 abstencions

Reserva d'esmena 2: desestimada per majoria - 12 vots a favor, 15 vots en contra i 1 abstenció

Reserva d'esmena 3: desestimada per majoria - 12 vots a favor, 15 vots en contra i 1 abstenció

Reserva d'esmena 4: desestimada per majoria - 13 vots a favor i 15 vots en contra 

Conjunt del text:  25 vots a favor i 3 abstencions