Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu

Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 26 de novembre del 2020.

Procediment d’urgència.

14/10/2020
26/10/2020, a les 13:30
  • 04/11/2020, a les 17.30 h: a demanda del Sr. Joan Carles Camp, conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents i del Sr. Pere López, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
  • 09/11/2020, a les 13 h: a demanda del Sr. Joan Carles Camp, conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents.

BCG 89/2020 (pàgina núm. 63)

A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Pere López Agràs, Carles Sánchez Rodríguez i Roger Padreny Carmona, president i consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d'acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, compareixen davant la Sindicatura i, en temps i,


Dic
Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 85/2020 de data 26 d’octubre del 2020, passo a formular al “Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu”, la següent:
Esmena a la totalitat amb text articulat alternatiu
En els termes precedents queda formulada l'esmena a la totalitat amb text articulat alternatiu del “Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu”

Consell General, 4 de novembre del 2020

Pere López Agràs
President
Grup Parlamentari Socialdemòcrata
Carles Sánchez Rodriguez Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata
Roger Padreny Carmona
Conseller General
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Disponible pel Ple

12/11/2020

  • Desestimada per majoria: 7 vots a favor (GPS), 21 vots en contra (GPD, GPL, GPCC i GPT + UL + I) i cap abstenció.


  • 8 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata.
  • 11 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
  • 11 esmenes del Grup Parlamentari Terceravia + UL + Independents.

 

Comissió Legislativa d’Economia


A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Carles Sánchez Rodríguez i Roger Padreny Carmona, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d'acord amb el que disposa l’article 100 del Reglament del Consell General, presentem, en temps i forma, les reserves d’esmena al Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu, publicat al Butlletí del Consell General núm. 79/2020 de data 14 d’octubre del 2020

Reserves d’esmena al Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu

Reserva d’esmena 1

Esmena 10                                                        D'addició

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (4)

Es proposa afegir un nou article al Projecte de llei amb el següent redactat:

“Article 3. Addició d’un nou capítol quart al títol III de la Llei d’arrendament de finques urbanes, del 30 de juny de 1999

S’addiciona un Capítol quart de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999, quedant redactat de la manera següent:

“Capítol quart. Del Registre de contractes d’arrendament d’habitatges

Article 51 bis. El Registre de contractes d’arrendament d’habitatges

1. Es crea el Registre de contractes d’arrendament d’habitatges, amb caràcter administratiu, que depèn del ministeri encarregat de l’habitatge, en el qual han de ser objecte d’inscripció les dades corresponents a contractes subscrits entre la part arrendadora i la part arrendatària referents a immobles destinats a l’ús d’habitatge i situats al Principat d’Andorra.

Article 51 ter. La inscripció

1. La inscripció dels contractes d’arrendament d’habitatges en el Registre és obligatòria per a la part arrendadora que ha de transmetre al ministeri competent en habitatge còpia del contracte d’arrendament. La part arrendatària pot sol·licitar la inscripció del contracte d’arrendament en el cas que la part arrendadora no hagi comunicat la formalització del contracte.

2. L’Administració ha de garantir la confidencialitat de les dades personals, així com el dret a l’honor i a la intimitat personal i familiar dels inscrits en el Registre.

3. El dret d’accés al Registre queda subjecte al que s’estableix en la normativa general aplicable i, especialment, a la Llei qualificada de protecció de dades de caràcter personal.

4. Les administracions comunals poden accedir a les dades referents als contractes que subscriguin relatius a finques situades en els seus àmbits territorials, amb les limitacions establertes en l’apartat 3.”

Reserva d’esmena 2

Esmena 11                                                        D'addició

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (5)

Es proposa afegir un nou article al Projecte de llei amb el següent redactat:

“Article 4. Modificació del capítol quart del títol III de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999

Es modifica el capítol quart del títol III de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999, addicionat per l’article 6 de la Llei 23/2019, del 12 de desembre, de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu, amb el següent redactat:

“Capítol quart cinquè. Règim d’infraccions i sancions

Secció primera. Infraccions

Article 51 bis quater

Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions de les persones físiques i jurídiques que vulneren les normes legals i reglamentàries en matèria d’arrendament d’habitatge per a residència habitual i permanent tipificades en aquest capítol, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d’un altre tipus que hi puguin concórrer.

Article 51 ter quinquies

Les infraccions en matèria d’arrendament de finques urbanes per a residència habitual i permanent poden ser lleus, greus o molt greus.

1. Constitueix una infracció administrativa lleu:

a) Presentar fora del termini de 30 dies la documentació que justifica la recuperació de la cosa arrendada a favor de la part arrendadora, o de familiars en primer o segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat i en línia directa, consistent en el canvi de cens, l’alta dels subministraments bàsics i, si escau, la formalització escrita del contracte d’arrendament o la cessió gratuïta per un període mínim de cinc anys.

b) Transmetre fora del termini de 30 dies la còpia del contracte d’arrendament per a la seva inscripció al Registre de contractes d’arrendament d’habitatges.

2. Constitueix una infracció administrativa greu:

a) Incomplir el període de cinc anys de residència efectiva en l’immoble recuperat per a ús propi de la part arrendadora o a favor de familiar en primer o segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat i en línia directa, de manera que s’hagi impedit la renovació o continuació d’un contracte de lloguer d’habitatge habitual legalment prevista.

b) No haver presentat la documentació que ha d’acreditar la situació que ha impedit la renovació d’un contracte d’arrendament d’habitatge, en benefici de la part arrendadora o de la part arrendatària familiar en primer o segon grau de consanguinitat, adopció o i en línia directa.

c) No haver transmès la còpia del contracte d’arrendament de l’habitatge per a la inscripció en el Registre de contractes d’arrendament d’habitatges.

3. Constitueix una infracció molt greu simular la residència efectiva o el contracte d’arrendament a favor de familiars en primer o segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat i en línia directa per recuperar un habitatge que estava arrendat a favor d’una tercera persona.

Article 51 quater sexies

Quan les infraccions comeses poden ser constitutives d’un delicte o una infracció penal, l’òrgan competent per resoldre l’expedient sancionador ho ha de comunicar al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial. Si hi ha un procés penal en curs, l’expedient sancionador resta en suspens fins a la resolució definitiva de la causa penal.

En cap cas no és possible imposar una doble sanció de caràcter administratiu i penal a una mateixa persona pels mateixos fets.

Secció segona. Sancions

Article 51 quinquies septies

Les infraccions tipificades en aquesta Llei se sancionen de la manera següent:

a) Infracció lleu: amonestació escrita.

b) Infracció greu: multa d’un import equivalent al salari mínim oficial mensual.

c) Infracció molt greu: multa d’un import equivalent a quatre vegades el salari mínim oficial mensual i prohibició de contractar amb l’Administració pública durant un període de dos anys i de rebre cap ajut o subvenció pública per un període de tres anys.

Article 51 sexies octies

Les infraccions administratives previstes en aquesta Llei prescriuen al cap d’un any si són lleus, al cap de tres anys si són greus i al cap de cinc anys si són molt greus. La prescripció compta des del moment en què s’hagin comès les infraccions.

Article 51 septies nonies

El procediment sancionador s’ajusta a les prescripcions següents:

a) Normativa aplicable. El procediment s’ha d’ajustar al que estableixen el Codi de l’Administració i la normativa reguladora del procediment sancionador vigents, amb les particularitats establertes en els apartats següents.

b) Òrgans competents. Correspon al ministre competent en matèria d’habitatge incoar l’expedient sancionador, nomenar l’instructor i dictar la resolució corresponent.

c) Incoació i instrucció. El procediment sancionador s’incoa d’ofici o a instància de part. Per iniciar el procediment, l’autoritat competent pot decidir efectuar la instrucció prèvia d’una informació reservada per a l’esclariment dels fets, a la vista de la qual acorda la incoació de l’expedient o, si escau, l’arxivament de les actuacions.

Al·legacions i resolució. La incoació de l’expedient sancionador i també el plec de càrrecs amb l’exposició dels fets imputats, la referència dels preceptes legals infringits i la proposta de sanció es notifiquen a la part arrendadora propietària de l’immoble. En el termini de deu dies a comptar de la notificació, la part arrendadora propietària de l’immoble podrà al·legar tot que consideri pertinent i proposar la pràctica de les proves oportunes que s’hagin de dur a terme sempre que no es considerin inútils o irrellevants. Una vegada finalitzada la instrucció, l’expedient es trasllada a l’òrgan competent perquè el resolgui.

d) Interposició de recurs. Contra la resolució dictada en expedient sancionador es pot interposar recurs davant del Govern en la forma prevista pel Codi de l’Administració. Una vegada esgotada la via administrativa, queda oberta la via jurisdiccional, d’acord amb el procediment vigent.

Article 51 octies decies

El ministeri competent en matèria d’habitatge pot fer inspeccions per verificar que la recuperació de la cosa arrendada per a ús propi de la part arrendadora o de familiars en primer o segon grau i en línia recta s’ha efectuat d’acord amb les condicions legalment establertes.

Article 51 nonies undecies

L’Administració ha de destinar els ingressos derivats de la imposició de les sancions previstes en aquesta Llei a la millora i cobertura de les polítiques d’habitatge”.

Reserva d’esmena 3

Esmena 12                                                  De supressió

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (6)

Es proposa suprimir l’article 3 del Projecte de llei “Modificació de l’article 51 ter de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999”.

Reserva d’esmena 4

Esmena 15:                                           De modificació

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (7)

Es proposa modificar l’article 4 del Projecte de llei amb el següent redactat:

“Es modifica l’article 51 octies de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999, apartat addicionat al seu torn per l’article 6 de la Llei 23/2019, del 12 de desembre, de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu, quedant redactat de la manera següent:

“ Article 51 octies decies

El ministeri competent en matèria d’habitatge pot fer inspeccions per verificar:

a) Que la recuperació de la cosa arrendada per a ús propi de la part arrendadora o de familiars en primer o segon grau de consanguinitat, adopció o afinitat i en línia directa s’ha efectuat d’acord amb les condicions legalment establertes.

b) Que un habitatge arrendat per a residència habitual i permanent ha estat inscrit al Registre de contractes d’arrendament d’habitatges”.

Reserva d’esmena 5

Esmena 24                                                  De supressió

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (8)

Es suprimeix la Disposició transitòria primera del Projecte de llei “Exempció de determinats requisits d’habitabilitat”.

Reserva d’esmena 6

Esmena 27                                                  De supressió

Grup Parlamentari Socialdemòcrata (9)

Es suprimeix la Disposició transitòria segona del Projecte de llei “Reducció del percentatge de la cessió obligatòria i gratuïta a favor dels comuns de la Llei d’ordenació del territori i l’urbanisme”.

Consell General, 24 de novembre del 2020.

Carles Sánchez Rodríguez                                                 
Conseller General                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

Roger Padreny Carmona                                                   
Conseller General                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

BCG 98/2020 de 24/11/2020
Joan Carles Camp Areny
PDF document icon but098-2020 Informe de la Comissió.pdf — PDF document, 187 kB (191,811 bytes)
26/11/2020
  • Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 26 de novembre del 2020. 

Reserva d'esmena número 1, 2, 3 i 4: desestimades per majoria

RE 1: 6 vots a favor (GPS), 19 en contra (GPD, GPL, GPCC i GP Terceravia+UL+I)  i cap abstenció.

RE 2: 6 vots a favor (GPS), 19 en contra (GPD, GPL, GPCC i GP Terceravia+UL+I) i cap abstenció.

RE 3: 6 vots a favor (GPS), 19 en contra (GPD, GPL, GPCC i GP Terceravia+UL+I) i cap abstenció.

RE 4: 6 vots a favor (GPS), 19 en contra (GPD, GPL, GPCC i GP Terceravia+UL+I) i cap abstenció.

Reserva d'esmena número 5 i 6: desestimades per majoria

RE 5: 6 vots a favor (GPS), 19 en contra (GPD, GPL, GPCC i GP Terceravia+UL+I) i cap abstenció.

RE 6: 6 vots a favor (GPS), 19 en contra (GPD, GPL, GPCC i GP Terceravia+UL+I) i cap abstenció.

Votació de la llei:

GRUP 1: Exposició de motius i articles 1, 2, 3, 4 i 5.

Aprovat per majoria per 15 vots a favor, 2 en contra i 6 abstencions.

GRUP 2: Articles 5 i 6, disposicions addicionals 1 i 2 i disposicions finals 1 i 2.

Aprovat per majoria per 21 vots a favor, 2 en contra i cap abstenció.

GRUP 3: Disposicions transitòries 1 i 2.

Aprovat per majoria per 15 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció.

GRUP 4: Títol

Aprovat per majoria per 21 vots a favor, 2 en contra i cap abstenció.