Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la Sra. Susanna Vela, consellera general del GPS, relatives als projectes d’administració electrònica del Govern d’Andorra.

Preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la Sra. Susanna Vela, consellera general del GPS, relatives als projectes d’administració electrònica del Govern d’Andorra.

10/03/2020
BCG 17/2020 de 10/03/2020
173
19/03/2020

Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposen els articles 130 i següents del Reglament del Consell General, formulo les preguntes següents perquè, en el millor termini, el Govern presenti, per escrit, les respostes corresponents.

Preguntes que es formulen relatives als projectes d’administració electrònica del Govern d’Andorra

El Govern compta amb un conjunt de projectes per tal de millorar tant el servei cap al ciutadà com la gestió administrativa interna, amb l’ús intensiu dels mitjans electrònics i per fer-ho va aprovar per decret el 13 de juny de 2018 la Política de gestió del document electrònic del Govern d’Andorra i per a la seva implementació, gestió i manteniment va crear la Comissió Directiva de Gestió Documental i la Comissió de Treball de Gestió Documental del Govern d’Andorra.

Al respecte de l’exposat es formulen les preguntes següents:

1. Quins són els projectes de transformació digital que el Govern està tirant endavant, classificats i descrits per àrees, departaments i ministeris?

2. Quin és el procediment per avaluar la implantació d’un o altre projecte digital, la seva prioritat i el seu calendari?

3. Quins són els recursos humans, tecnològics i econòmics que es destinen per a cada un d’aquests projectes?

4. S’ha previst reforçar amb més recursos humans - i a quines àrees específiques corresponen -per implantar aquests projectes i fer-ne el seu seguiment?

5. Quin és el calendari de treball establert per a la implantació de cada un d’aquests projectes ?

6. Quantes reunions de treball han realitzat, des de la seva creació, les comissions directiva de gestió documental del Govern i la de treball de gestió documental?

7. Quins han estat els acords presos en relació a l’evolució i el manteniment del model de gestió del document electrònic a Govern perquè s’adeqüi a la situació específica del Govern, als canvis tecnològics i a la normativa relacionada?

8. El Govern compta amb un pla director de gestió del canvi per garantir l’ús més eficient d’aquestes eines?

9. Quines actuacions de difusió i de formació s’han realitzat o estan previstes per aplicar el model de gestió del document electrònic a Govern?

10. Quina serà la competència, les funcions, la composició i el marc jurídic del “Projecte de taula digital” anunciat recentment per la titular de funció pública i simplificació de l’Administració?

Andorra la Vella, 5 de març del 2020

Susanna Vela Palomares                                                 
Consellera General                                                            
Grup Parlamentari Socialdemòcrata