Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / RETIRADA: Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a l’adhesió d’Andorra al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB).

RETIRADA: Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a l’adhesió d’Andorra al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB).

10/03/2020
BCG 17/2020 de 10/03/2020
182
19/03/2020


Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.
Pregunta que es formula a Govern en relació l’adhesió d’Andorra al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB)
Després de la reunió que el conseller general, el senyor Jordi Font i jo mateix vàrem tenir la setmana passada amb la vicepresidenta del CEB, que va permetre continuar analitzant i explorant les possibilitats que pels ciutadans d’Andorra pot suposar l’adhesió d’Andorra al Banc de desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) per a l’obtenció de finançament privilegiat de projectes tant per part del Govern, com dels comuns i des de les entitats parapúbliques i/o de capital majoritàriament públic.
Vist que les condicions i el procediment d’accés han estat també exposats al conjunt de la delegació parlamentària al Consell d’Europa i estan en línia dels que ja van ser tractats en reunions entre el Govern d’Andorra i el CEB en l’any 2014 i tenint en compte la disponibilitat per part tant del Consell d’Europa com del CEB a que Andorra esdevingui membre com va quedar reflectit en la passada sessió
de tardor celebrada a Estrasburg en el raport doc 14961 en que es lamentava que Andorra no s’hagués encara adherit al CEB i l’encoratjava a fer-ho (cito literalment) “.. dans l'intérêt de leurs populations”.
Entre els projectes que es financen per part del CEB tenen un paper destacat els projectes socials, els que permeten reduir les desigualtats sòcio-econòmiques, millorar la prestació de serveis públics, fomentar les inversions respectuoses amb el medi ambient, la cohesió social i les polítiques destacades a la integració de la immigració o de grups socials vulnerables.
Conseqüentment els finançaments es centren en qüestions com ara l’accés a l’habitatge, la mobilitat, els equipaments públics, l’eficàcia energètica, els projectes sostenibles mediambientalment o el foment de l’ocupació entre d’altres.
Finalment però no menys importants l'adhesió al CEB permet accés a assessorament i a compartir les experiències exitoses prèvies engegades per altres països en la preparació dels projectes el que també ens sembla pot ser de gran interès tant per al Govern com per als comuns per exemple en polítiques d'habitatge o de mobilitat entre altres.
Vist l’objecte social del CEB, la noble institució al que està vinculat, la qualitat i fiabilitat creditícia del mateix i la demanda de que Andorra s’hi aculli i es pugui beneficiar del seu finançament ens sembla de totes totes que tot plegat representa una molt bona oportunitat per Andorra que creiem que seria molt interessant poder estudiar i analitzar de forma més aprofundida tant pel govern com pels consellers generals d’aquesta cambra.
Es demana, doncs
Com veu i valora el Govern estudiar la possibilitat d’iniciar els tràmits per a l’adhesió d’Andorra al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB)?
Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.
Consell General, 10 de març del 2020
Pere López Agràs
Conseller General i President
del Grup parlamentari Socialdemòcrata