Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa al control de la disposició del pressupost que obliga a aplicar l’IPC en els salaris dels treballadors inferiors a 24.000 euros anuals.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa al control de la disposició del pressupost que obliga a aplicar l’IPC en els salaris dels treballadors inferiors a 24.000 euros anuals.

29/05/2019
BCG 38/2019 de 29/05/2019
487
20/06/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general i president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el Ple del Consell General.

Preguntes que es formulen en relació al control de la disposició del pressupost que obliga a aplicar l’IPC en els salaris dels treballadors inferiors a 24.000 euros anuals

Vist que la disposició addicional quarta de la Llei del pressupost per a l’exercici 2019 indica que “tots els empresaris” (...) estan obligats a incrementar, com a mínim, el salari dels treballadors que percebin un salari global brut que, en còmput anual i per a la jornada legal ordinària de treball, sigui inferior a 24.000 euros, en el mateix percentatge en què s’hagi establert l’increment de l’índex de preus al consum (IPC) de l’any 2018”.

Vist que el Govern va establir per decret del 16 de gener del 2019 que “la variació percentual de l’índex general de preus al consum (IPC) d’Andorra de l’any 2018 és del +0,7%”.  

Vist que hem tingut constància arran de la denúncia feta per la Unió Sindical d’Andorra (USdA) que hi hauria molts casos de treballadors als quals no se’ls ha aplicat l’increment de l’IPC marcat al pressupost.

Es demana:

Com està realitzant Govern el control del compliment de l’obligació establerta al pressupost 2019 d’aplicar l’IPC del 2018 als salaris globals bruts que, en còmput anual i per a la jornada legal ordinària de treball, siguin inferiors a 24.000 euros? S’ha rebut alguna denúncia de casos on no s’hagi complert aquesta disposició?

Consell General, 28 de maig del 2019

Pere López Agràs                                                  
President                                                              
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 10/2019 de 20/06/2019