Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Joaquim Miró, conseller general del GPS, relativa amb el seguiment de l’evolució de BPA

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Joaquim Miró, conseller general del GPS, relativa amb el seguiment de l’evolució de BPA

23/10/2019
BCG 68/2019 de 23/10/2019
908
07/11/2019

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació amb el seguiment de l’evolució de BPA

En data 5 de juliol es va presentar una demanda d’informació al Govern en la qual es demanava els balanços detallats de l’entitat BPA corresponents als exercicis 2014 al 2018.

En data 19 d’agost el Sr. Albert Hinojosa, president de l’AREB contesta que no es pot lliurar la documentació requerida, ja que BPA continua essent una entitat de “naturalesa privada”, i això encara que la totalitat de les seves accions varen ser subscrites per l’AREB.

Al mateix temps i en la mateixa resposta el Sr. Hinojosa manifesta que segons la llei 8/2015, article 47 apartat 1, les dades, els documents i les informacions que estiguin en poder de l’AREB són de caràcter reservat.

Com efectivament diu el Sr. Hinojosa, l’entitat BPA és una societat privada i sotmesa al dret privat, però de titularitat pública en detenir-ne l’AREB el 100% de les accions en ser-ne soci únic, convindrem doncs que l’AREB en tant que Administrador de BPA, haurà dipositat els comptes al Registre de Societats dels exercicis 2014 fins al 2018.

D’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries “Amb una periodicitat almenys anual, el President del Consell d’Administració de l’AREB ha de comparèixer davant el Consell General amb la finalitat d’informar sobre l’evolució de les activitats de l’AREB i sobre els elements fonamentals de la seva actuació economicofinancera”.

Per tot el que s’ha exposat, es demana a Govern:

Ha dipositat l’AREB en tant que Administrador Únic de BPA i en compliment de la Llei, els comptes de BPA corresponents als exercicis 2014-15-16-17-18 al registre de societats? La informació sobre BPA que l’AREB ha denegat al nostre grup parlamentari en les seves respostes de 19 d’agost i 8 d’octubre de 2019, l’ha traslladat al ministre de Finances a través de l’informe trimestral a què l’obliga l’art. 44.3 de la Llei 8/2015? Quantes vegades ha comparegut el Sr. Hinojosa davant del Consell general en aquests darrers anys? Té pensat Govern què fer perquè es produeixi aquesta compareixença davant la passivitat de l’AREB?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 16 d’octubre del 2019

Joaquim Miró Castillo                                                      
Conseller General                                                               
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 16/2019 de 07/11/2019