Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Joaquim Miró, conseller general del GPS, relativa a les actuacions del Fiscal General en l’àmbit de l’activitat parlamentària

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Joaquim Miró, conseller general del GPS, relativa a les actuacions del Fiscal General en l’àmbit de l’activitat parlamentària

04/12/2019
BCG 88/2019 de 04/12/2019
1119
05/12/2019


Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General. De conformitat amb l’article 132 del mateix Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració d’urgència.

Pregunta que es formula a Govern en relació a les actuacions del Fiscal General en l’àmbit de l'activitat parlamentària

Els proppassats dies 14 i 15 de novembre vàrem assistir atònits a dues sessions de la Comissió Legislativa de Finances on per sorpresa se'ns va tractar d’introduir unes esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Les esmenes tenien per finalitat introduir unes modificacions en el Codi de Procediment Penal, text legal que no era objecte de modificació.

Dites esmenes creiem que van estar redactades pel Fiscal General i el Fiscal adjunt.

En data 10 d’octubre de 2019 es mantingué una reunió a la seu del Consell General entre els dits fiscals i consellers generals dels partits que donen recolzament a l’actual Govern.

Malgrat realitzar-se la reunió sense convocar a la resta de partits que formen part del Consell General, durant la sessió del passat Consell General de 28 de novembre, les tres forces que donen recolzament al Govern van reconèixer l’exposat, considerant dita pràctica normal i habitual.

Gràcies a la insistència tant de part del Grup Parlamentari Socialdemòcrata com del Grup Parlamentari Tercera Via les esmenes varen ser retirades per part del Grup Parlamentari Demòcrata.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del dia 20 de novembre, el Ministre Jover va afirmar que entrava dins de la normalitat el fet que durant el procediment d’elaboració d’una llei es mantinguin consultes amb els diferents agents afectats, entre els quals la Fiscalia.

Després de denunciar aquesta pràctica, lluny de rectificar aquesta manera de fer, tant el Govern com els consellers generals de la majoria han intentat i intenten avalar aquestes pràctiques prohibides pel Reglament del Consell, la Llei del Ministeri Fiscal, la Llei Qualificada de la Justícia, i la Constitució, podent doncs parlar d’una vulneració  conscient i sistemàtica de les normes que garanteixen el bon funcionament de la Justícia i la separació de Poders.

L’article 1 de la Constitució, en el seu segon paràgraf, proclama com a principi inspirador de l’acció de l’Estat andorrà el respecte i la promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona. Per traduir en la pràctica judicial diària aquests principis inspiradors de l’Estat de Dret cal assegurar l’existència d’uns òrgans que, des de la seva independència constitucionalment garantida, puguin executar i aplicar imparcialment les normes que neixen de la voluntat popular, d’acord amb el que disposa l’article 85 de la Constitució.

Per tot el qual s'ha exposat, es demana a Govern:

Va tenir el Govern constància d'aquestes pràctiques prohibides pel nostre sistema jurídic? Ha promogut aquesta pràctica? Com el Govern pot avalar aquestes pràctiques de part de la Fiscalia quan la separació de poders és la base del nostre sistema constitucional? Quines mesures prendrà per sancionar aquests procediments perquè no es tornin a reproduir?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 4 de desembre del 2019

Joaquim Miró Castillo                                                      
Conseller General                                                               
Grup Parlamentari Socialdemòcrata