Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Organització institucional / Transparència / Dotacions dels Grups Parlamentaris / Acord de la Sindicatura sobre la comptabilitat dels grups parlamentaris i dels consellers generals no adscrits.

Acord de la Sindicatura sobre la comptabilitat dels grups parlamentaris i dels consellers generals no adscrits.

17/07/2019

 

Edicte

L’article 25 del Reglament del Consell General determina que els grups parlamentaris han de portar una comptabilitat específica de la gestió de les assignacions rebudes del Consell General, la qual ha de ser lliurada a la Sindicatura, per ser tramesa al Tribunal de Comptes, abans de l'1 d'abril de l'any següent al del tancament de l'exercici, per la seva fiscalització.

La Sindicatura, escoltada la Junta de Presidents, estableix les regles a les quals s’ha d’ajustar la comptabilitat dels grups parlamentaris amb relació a les assignacions rebudes del Consell General.

Sense prejudici de l’anterior, al final de cada legislatura els grups parlamentaris han de presentar a la Sindicatura la liquidació dels comptes corresponent a les assignacions rebudes del Consell General. Aquesta presentació es realitzarà mitjançant una declaració responsable del president del grup parlamentari. La liquidació dels comptes serà publicada al Butlletí del Consell General, i tramesa al Tribunal de Comptes per la seva fiscalització.

Els consellers generals no adscrits hauran de portar una comptabilitat específica de la gestió de les assignacions rebudes, en els mateixos termes que els grups parlamentaris.

Els romanents que puguin existir de les assignacions rebudes pels grups parlamentaris i pels consellers generals no adscrits, un cop finalitzada la legislatura, han de ser retornats al Consell General.

Les tipologies de despeses susceptibles de ser finançades amb càrrec a les assignacions rebudes, queden determinades en la relació que s’adjunta com Annex 1, establerta per la Sindicatura d’acord amb la Junta de Presidents.

En aplicació de les disposicions anteriors, la Sindicatura, en sessió de data 17 de juliol del 2019, ha adoptat els següents:

 

 • CRITERIS I INDICACIONS SOBRE LA COMPTABILITAT DELS GRUPS PARLAMENTARIS I CONSELLERS GENERALS NO ADSCRITS

Els grups parlamentaris i consellers generals no adscrits aplicaran, en l’elaboració de la seva comptabilitat, els principis i normes que es regulen en les disposicions següents:

- Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, i les seves modificacions.

- Decret del 15-02-2012, pel qual s’aprova la modificació del Pla general de comptabilitat, i les seves modificacions.

Complementant les disposicions anteriors, es detallen a continuació les especificitats que han de tenir en compte per a l’elaboració de la comptabilitat:

1. Cal portar la comptabilitat adequada, segons els principis generalment acceptats i que permeti el coneixement de la situació financera i patrimonial i el seu control per part del Tribunal de Comptes.

2. La comptabilitat contindrà de manera detallada l’estat d’ingressos i de despeses.

3. La informació relativa a la tresoreria es podrà formar a partir dels registres comptables dels comptes de tresoreria, sempre que les operacions quedin registrades de manera individualitzada.

4. Cada grup parlamentari i conseller no adscrit aprovarà els seus comptes anuals corresponents a l’exercici anterior, que inclouran el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria explicativa. La memòria inclourà la relació de subvencions públiques rebudes.

5. Els comptes hauran de ser lliurats a la Sindicatura, per ser tramesos al Tribunal de Comptes per la seva fiscalització, abans de l'1 d'abril de l'any següent al del tancament de l'exercici.

6. En cas d’haver contractat els serveis d’auditors externs per verificar els comptes anuals, s’haurà de lliurar a la Sindicatura, per ser tramesa al Tribunal de Comptes una còpia original de l’informe d’auditoria.

7. Caldrà conservar la documentació comptable i la que li doni suport per un període de sis anys. La custòdia correspondrà al darrer president, o a aquell membre del grup que consideressin oportú designar, posant aquest fet en coneixement de la Sindicatura General. En el cas dels consellers generals no adscrits, la custòdia correspondrà al propi conseller.

Tot seguit s’adjunten els models de balanç, compte de pèrdues i guanys i memòria, així com les definicions i relacions comptables dels comptes associats als mateixos que difereixen d’aquelles que s’aplicarien segons el Pla general de comptabilitat privat. La Sindicatura ha adoptat com a models de comptes i memòria els que corresponen als comptes abreujats del Pla general de comptabilitat privat. Per operacions la naturalesa de les quals no estigui contemplada en aquesta adaptació, seran d’aplicació les normes del Pla general de comptabilitat privat.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 17 de juliol del 2019.

Roser Suñé Pascuet                                                           
Síndica General

 

MODELS DE BALANÇ I COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

BALANÇ

ACTIU 

COMPTE                                                                                                                                           CAPÍTOL                                                  IMPORT
A) ACTIU CORRENT (I+II+III)
42, 460, 464, 544, 581 I. Deutors i altres comptes a cobrar
449, (4951), 470, 472, 540, 541, 543, 544, 545, 546, 548, 565, 566, (597), (598)    II. Inversions financeres a curt termini
57, 580 III. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A)

(xxx) Import en negatiu


PASSIU

COMPTE                                                                                                                                          CAPÍTOLIMPORT
A) PATRIMONI NET (I+II)
120, (121) I. Excedents d’exercicis anteriors
129 II. Excedents de l’exercici
B) PASSIU CORRENT (I+II)
451, 51, 52, 55, 560, 561, 569, 581, 582 I. Deutes a curt termini
400, 401, 41, 450, 465, 475, 476, 477 II. Creditors i altres comptes a pagar        
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B)

(xxx) Import en negatiu


COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

COMPTECAPÍTOLIMPORT
700, 704   1. Ingressos d’origen públic
A) TOTAL INGRESSOS DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (1)
(640), (641), (642), (649) 2. Despeses de personal
(62), (694), 794, (600), (602), 606, 608, 609, 610*, 612*, (693),793  3. Despeses de l’activitat ordinària **
B) TOTAL DESPESES DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (2+3)
II. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L’ACTIVITAT (A+B)
760, 761, 762, 768, 769 4. Ingressos financers
(660), (662), (665), (668), (669) 5. Despeses financeres
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 6. Deteriorament i resultat per alienacions d’inversions financeres
 IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE L’EXERCICI (II+4+5+6) 

(*) El seu signe pot ser positiu o negatiu

(**) Veure annex 1 per tipologia de despeses a detallar al compte de pèrdues i guanys

(xxx) Import en negatiu

COMPTES I RELACIONS COMPTABLES AMB TRACTAMENT DIFERENCIAT:

46. PERSONAL

464. Lliuraments per despeses que calgui justificar

Quantitats lliurades per a la seva justificació posterior.

Figuraran a l’actiu corrent del balanç.

Amb caràcter general, el seu moviment serà el següent:

- Es carregaran en el moment d’efectuar-se els lliuraments abans esmentats, amb abonament als comptes del subgrup 57.

- S’abonaran en justificar els lliuraments, amb càrrec als comptes del grup 6 que corresponguin, i, en cas de sobrants, als comptes del subgrup 57.

 

GRUP 7. VENDES I INGRESSOS

Ingressos d’origen públic relacionats amb l’activitat ordinària dels grups parlamentaris i consellers generals no adscrits.

En general, tots els comptes del grup 7 es carreguen en el moment del tancament de l’exercici, amb abonament al compte 129; per això, en exposar les relacions dels successius comptes del grup, només es farà referència a l’abonament.

 

70. INGRESSOS ORDINARIS

700. Subvencions per despeses de funcionament

Les rebudes del Consell General per finançar les despeses ordinàries de funcionament.

- S’abonarà per l’import concedit, amb càrrec als comptes dels subgrups 44, 47 o 57.

Tot seguit, s’adjunta el model de memòria que ha de ser presentat.

La Sindicatura ha adoptat com a model de memòria el que correspon al model abreujat del Pla general de comptabilitat privat. Per operacions la naturalesa de les quals no estigui contemplada en aquesta adaptació, seran d’aplicació les normes del Pla general de comptabilitat privat.

 

MODEL DE MEMÒRIA

 • 1. Identificació del grup parlamentari que informa

En aquest apartat s’identificarà el subjecte comptable.

 • 2. Bases de presentació dels comptes anuals

a) Imatge fidel

S’haurà de fer una declaració explícita dient que els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la mateixa.

b) Control intern

Caldrà establir controls interns dels seus comptes, que garanteixin la transparència i el compliment de les seves obligacions. En la memòria dels comptes anuals s’informarà dels procediments establerts.

c) Correcció d’errors

Explicació detallada dels ajustos per correcció d’errors realitzats en l’exercici, indicant la naturalesa de l’error, així com l’exercici o exercicis en què es van produir i aquells que en resultin afectats.

Si l’aplicació retroactiva no fos possible, s’informarà sobre aquest fet, les circumstàncies que ho justifiquen i quan s’ha corregit l’error.

No serà necessari incloure informació comparativa en aquest apartat.

 • 3. Normes de registre i valoració

S’indicaran els criteris comptables aplicats en relació amb les següents partides:

a) Crèdits i dèbits de l’activitat pròpia, indicant els criteris de valoració aplicats.

b) Ingressos i despeses indicant els criteris generals aplicats.

En cas d’existir algun epígraf significatiu, per la seva naturalesa o import, s’adjuntarà la pertinent informació addicional.

 • 4. Patrimoni net

S’informarà de tots els canvis produïts en el patrimoni net derivats del resultat de l’exercici; dels ingressos i despeses, que, segons les normes de registre i valoració, hagin d’imputar-se directament al patrimoni net.

 • 5. Altra informació

S’inclourà informació sobre:

a) La naturalesa i el propòsit dels acords que no figurin en el balanç i sobre els quals no s’hagi incorporat informació en cap altra nota de la memòria, així com el seu possible impacte financer, sempre que aquesta informació sigui significativa i útil per a la determinació de la situació financera de la formació política.

b) Canvis produïts en l’òrgan de representació durant l’exercici.

c) Informació en el cas que els comptes hagin estat auditats per un auditor privat, adjuntant l’informe d’auditoria corresponent.

 

ANNEX 1 Conceptes de despesa a imputar al compte de pèrdues i guanys

Criteris d’aplicació de les assignacions econòmiques segons tipologia de despesa:

Subscripcions i publicitat:

 • Llibres,
 • Revistes,
 • Premsa.

Relacions públiques:

 • Desplaçaments,
 • Reunions i àpats.

Organismes internacionals:

 • Afiliacions.

Subministraments i comunicació:

 • Telecomunicacions,
 • Correus.

Despeses de personal:

 • Salaris,
 • Cotitzacions socials.

Reparació, manteniment i conservació d’equips propis.

Material d’oficina propis:

 • Petit mobiliari no facilitat pel Consell General,
 • Equips informàtics/electrònics no facilitats pel Consell General.

Altres serveis:

 • Arrendaments de locals per actes o reunions puntuals,
 • Assessoraments,
 • Traduccions.